Strålevern fra verre til verst: 3G, 4G og 5G øker helserisikoen markant

lloydmorganal-epidemiologicalevidence-2016-2

3G: Selv om oppvarmingseffekten er langt lavere, er risikoen for hjernesvulst langt høyere på grunn av tekniske egenskaper ved signalene

Nye data om hjernesvulst  fra bruk av 3G-mobiltelefoner styrker nå den kritikken jeg kom med av Statens strålevern i forrige bloggpost. Jeg skulle tatt mye hardere i.

De nye dataene bekrefter at her er ingen grunn til å tro på Strålevernets utsagn om at “Nyere forskning indikerer at sannsynligheten for helseskader etter eksponering for ikke-ioniserende stråling under grenseverdiene er så liten at bruk av ALARA [et svakt forsiktighetsprinsipp] ikke lenger er faglig begrunnet” (Høringsnotat fra Statens strålevern, s. 10). Det er heller ingen grunn til å tolke den nylig framlagte trafikkanalysen fra NKOM og Strålevernet slik Strålevernet innbyr til.

Tvert om. Strålevernet står her med buksene nede:

Jeg skrev nylig at Strålevernet gir en sterkt misvisende framstilling av hva nedgangen i “stråling” fra mobilmastene i Kristiansand betyr: Man gir inntrykk av at nedgangen i utstrålt effekt (Watt) etter innføring av 4G (LTE 800) betyr mindre helserisiko, mens helserisikoen i realiteten like gjerne kan ha gått opp. Og dessuten gir dataene et feilaktig bilde når man snakker om brukere og deres eksponering, for brukerutstyret er ikke tatt med i regnestykkene. Strålevernet overselger altså rapporten sin, var min påstand.

Så oppdaget jeg et lite foredragssammendrag – en “konferanse-poster” – fra tidlig i juni, som viser at det er verre enn som så. Det gjalt konferansen BioEM2016, konferansen til Bioelectromagnetics Society (BEMS) og European BioElectromagnetics Association (EBEA), 5.-10. juni 2016 i Gent. Dette er så sentrale organisasjoner at jeg vil tro Statens strålevern var til stede – hvis de ikke var for travelt opptatt med å utarbeide den nye forskriften, som de sendte ut på høring rett før Sankthans.

Forskernes lille “plakat” – som altså er et én-sides sammendrag av foredraget de holdt – finner du nedenfor, oversatt til norsk. (Der finner du også lenken til originalen.) Og her får du hovedpoenget:

Disse forskerne utgjør en gullrekke av klodens fremste på ikke-ioniserende stråling og helseskader. De la fram nye epidemiologiske data som underbygger påstanden om at de tekniske egenskapene som kom inn i mobiltelefonien med 3G, og som også kjennetegner 4G og 5G, har så mye sterkere biologisk skadevirkning at det mer enn kompenserer for at signalstyrken er vesentlig svakere. Signalstyrken måles i Watt, som er det grenseverdiene er basert på, og forteller fint lite om andre skademuligheter enn varme. Skadene skapes ikke av varme, men har andre årsaker. Den nye som kom inn med 3G, er modulasjonen – måten signalene pakkes på, som blant annet gir sterke pulser og “skurer” av harmoniske overtoner. Forskernes tallmateriale viser at risikoen for hjernesvulst var mer enn tredoblet ved bruk av 3G – 4,7% per 100 timer samtalebruk, i forhold til bruk av GSM (2G) – 1,4% per 100 timer.

Tallmaterialet har svakheter, men funnene passer med andre funn og med teori, og da går man i anstendighetens navn ut med slike funn i stedet for å vente ti år på flere sykdomstilfeller som kan gi mer solide statistiske sammenhenger og en ferdig forskningsartikkel.

Dette foredraget har tydeligvis gått Strålevernet hus forbi. Eller så tror man ikke på disse forskerne – fordi funnene ikke passer med at “strålingen” jo har gått ned, eller fordi de ikke tilhører den gruppen forskere som strålevernet holder seg til. Eller kanskje har man der i gården funnet ut at dette ikke er informasjon man vil forstyrre befolkningen med? I stedet går altså sjefen for det hele, seksjonssjef Tone-Mette Sjømoen, ut og gir inntrykk av at 4G gir en fordel, fordi “strålingen” fra 4G er “svakere”. Det er best å tro at hun ikke vet bedre, for alternativet er mer alvorlig.

Endringene i den nye forskriften som er på høring, begrunner Statens strålevern blant annet med å vise til at “Nyere forskning indikerer at sannsynligheten for helseskader etter eksponering for ikke-ioniserende stråling under grenseverdiene er så liten at ..” [selv det meget svake ALARA-prinsippet, som innebærer at eksponeringen skal holdes så lav som med rimelighet mulig (As Low As Reasonably Acheivable), min tilføyelse] “… ikke er hensiktsmessig på områder med ikke-ioniserende stråling, da dette er for strengt, risiko for skade tatt i betraktning.”

Her er det altså hverken rom for tvil eller behov for føre-var-tenkning i følge Statens strålevern. Snakk om å bomme i forhold til kunnskapsstatus! Og snakk om dårlig timing! For denne sommeren er det kommet en rekke tunge rapporter, blant annet fra Tyskland (Lerchl), Frankrike (ANSES) og USA (NTP) som ikke bare gir behov for tvil, men viser at alvorlige skader oppstår og forsterkes ved eksponering godt under dagens grenseverdier.

Et slikt strålevern kan vi ikke ha. Send inn ditt høringssvar før fristen, som er den 20. september!

Og hva kan du gjøre for egen del? Du kan i det minste sette mobilen, nettbrett og annet utstyr i “Bare GSM”-modus. Og du kan gå over til kabel i heimen i stedet for WiFi. For også WiFi har pulsede signaler, og virker langt sterkere biologisk enn strålingen målt i Watt tilsier. Tilvenningstida til en kablet hverdag er forbausende kort.

Antakelig var det noen fra mobilbransjen også på konferansen i Gent. Men neppe noen fra avdelingen for CSR – forretningsmessig samfunnsansvar. Eller? Konferansen hadde GSMA som en av sine sponsorer. Det er den globale hovedorganisasjonen for mobilprodusenter og operatører. Jon Fredrik Baksaas er GSMAs øverste leder. Kan han forsvare bransjens taushet om skadevirkningene med å si at “vi gjør jo bare det som folk og myndigheter ønsker at vi skal – skaffe dem raskere trådløse nett og mer inntekter til statskassa”?

 

Einar Flydal, 12. september 2016

PS. Hvis du er i tvil om 3G, 4G og 5G kan være så mye verre en GSM og du har rundt 10 millioner NOK til overs, er det ganske enkelt å undersøke påstanden i et laboratorieforsøk med cellekulturer. Da kommer man unna alle feilkildene som uvegerlig fins i epidemiologiske undersøkelser, og man får resultatene straks og til lavere pris enn samfunnskostnaden for en hjernesvulst eller to – eller ca halvannen times omsetning i Telenor-konsernet.

Opplegget er skisser i forskningslitteraturen og er som følger:

Den mest ømfintlige skadeveien som er solid dokumentert i teori såvel som i laboratorietester, er åpning av celleveggenes spenningsstyrte kalsiumkanaler (VGCC). Åpning av disse kanalene gir øyeblikkelig respons i form av NO-produksjon som kan registreres med en sniffer over en cellekultur. Fra økt NO-produksjon til økt sannsynlighet for DNA-skader og til svulster er veien godt dokumentert. Å eksponere cellekulturer for GSM, 3G, 4G og 5G med en NO-sniffer over petriskålen er derfor alt som skal til – i et Faradays bur, og med kyndig laboratoriebemanning i et år eller to.

 

Og her kommer omsider sammendraget av foredraget i form av en “konferanse-plakat”:

Er 3G-mobiltelefoner med svakere utstrålt effekt mer kreftfrembringende enn GSM-mobiltelefoner?
– En utforsking av ferske data*

av L. Lloyd Morgan1, Anthony B. Miller2, Devra Davis3, Igor Belyaev4,5, Michael Carlberg6 & Lennart Hardell6
1Research, Environmental Health Trust, Berkeley, California, USA, 94709
2University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada, M5T 3M7
3Research, Environmental Health Trust, Teton Village, Wyoming, USA, 83025
4Institute of Cancer Research, BMC SAS, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic), 845 05
5Institute of General Physics, RAS, Moscow, Russian Federation, 119991
6University Hospital, Örebro, Sweden, SE-701 85

I 2011 ble radiofrekvent stråling (RFR) klassifisert som mulig kreftfremkallende (gruppe 2B) basert på epidemiologiske studier som viste økt hjernekreftrisiko [1]. Siden den gang har de epidemiologiske belegg for hjernekreft blitt enda sterkere, og trekker i retninga av klassifisering av RF som et sannsynlig karsinogen for mennesker i gruppe 2A [2] eller endog i gruppe 1, et menneskelig karsinogen [3]. Eksperimentelle studier har også påvist flere mulige molekylærbiologiske og cellulære mekanismer som gir grunnlag for kreftfremkallende egenskaper [4]. Risikoen for å få gliom fra UMTS er større enn fra GSM-signaler [7]. Dette samsvarer med funn som viser at UMTS-signaler kan være mer effektive i å hindre DNA-reparasjoner [5, 6].

Resultater

Motsatt av hva de fleste ville forvente, er det observert høyere risiko for glioma knyttet til bruk av 3G-mobilbruk (UMTS) i forhold til 2G-bruk (GSM) [7]. Bruk av 3G-mobiltelefoner (UMTS) økte risikoen for gliom med 4,7% per 100 timer akkumulert bruk, OR 1,047, 95% KI = 1,002 til 1,093. 2G-mobiltelefoner (GSM) økte risikoen med 1,4%, OR 1,014, 95% KI = 1,009 til 1,018. Selv om disse data er basert på korte latenstider og et forholdsvis lavt antall eksponerte individer, passer de hypotesen at 3G (UMTS) kan ha høyere biologisk påvirkning på grunn av bredere frekvensbånd, selv om 3G (UMTS)-mobiltelefoner gjennomsnittlige utstrålte effekt er opp til tre størrelsesordener lavere enn 2G (GSM)-mobiltelefoners gjennomsnittlige utstrålte effekt (titalls milliondels Watt mot titalls tusendels Watt). Figur 1 anskueliggjør risikoendringen i forhold til kumulativ bruk, basert på [7]. Figur 2 viser gjennomsnittlig nominell effekt opp mot økt risiko per 100 times bruk (logaritmisk skala, fra [7}).
lloydmorganal-epidemiologicalevidence-2016-1lloydmorganal-epidemiologicalevidence-2016-2

Referanser

[1] IARC, “IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields ” vol. 102, ed. Lyon, France: IARC Press, http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf, 2013, pp. 1-406.
[2] L. L. Morgan, A. B. Miller, A. Sasco, and D. L. Davis, “Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A) (Review),” Int J Oncol, vol. 46, pp. 1865-71, May 2015.
[3] L. Hardell and M. Carlberg, “Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones,” Rev Environ Health, vol. 28, pp. 97-106, 2013.
[4] I. Belyaev, “Electromagnetic Field Effects On Cells And Cancer Risks From Mobile Communication,” in Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine. vol. Second edition, P. J. Rosch, Ed., ed Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2015, pp. 517-539.
[5] I. Y. Belyaev, E. Markova, L. Hillert, L, L. O. G. Malmgren, and B. R. R. Persson,, “Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce longlasting inhibition of 53BP1/g-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes,” Bioelectromagnetics, vol. 30, pp. 129-41, Feb 2009.
[6] E. Markova, L. Hillert, L. Malmgren, B. R. Persson, and I. Y. Belyaev, “Microwaves from GSM Mobile Telephones Affect 53BP1 and gammaH2AX Foci in Human Lymphocytes from Hypersensitive and Healthy Persons,” Environ Health Perspect, vol. 113, pp. 1172-1177, Sep 2005.
[7] Hardell L, Carlberg M. Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma – Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. Pathophysiology. 2015 Mar;22(1):1-13.

 

—————

*: Denne teksten er en “konferanse-poster” fra BioEM2016, konferanse til Bioelectromagnetics Society (BEMS) og European BioElectromagnetics Association (EBEA), 5.-10. juni 2016. Teksten er oversatt til norsk av Einar Flydal. Hovedforfatter er underrettet. Originalens tittel: “Are Third Generation Cellphones with Lower Radiated Power More Carcinogenic Than Second Generation Cellphones?-­‐-­‐An Exploration of Recent Data”. Originalen kan hentes på: http://ehtrust.org/wp-content/uploads/Epidemiological-Evidence-on-the-Relative-Toxicity-from-Modulated-Radio-Frequency-Radiation-for-Glioma-Risk-v3-4-21-16.pdf

Hele denne bloggposten finner du her som PDF: eflydalstralevern3g4g5g13092016