AMS/smartmåler-stoff – ressursside

Her legger jeg inn stoff fortløpende, men jeg rekker ikke å holde denne siden oppdatert. Utgangspunktet er bloggposten “Her er ekspertrapportene”, 27.12.2019. Referansene i bloggposten er gjengitt her, og så er nye referanser jeg er blitt oppmerksom på, føyet til etter hvert.

Einar Flydal, den 29.12.2019
(Sist oppdatert 12.12.2022)

 

Sjekk om du har aktiv sender i din måler:

Se bloggpost bloggpost 27.08.2018

Maler til søknader, klager etc.

Her finner du lenker til en del bloggposter der jeg har lagt ut maler man kan bruke selv.

Framgangsmåte for å søke fritak fra AMS-måler  – senderen og/eller skitten strøm fra måler

For å få legeattest til bruk for fritak fra AMS-målerens sender og/eller fra selve måleren, se framgangsmåten du finner i bloggpost 12.12.2022. Denne framgangsmåten er formet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og skriv, og etter dommen i Borgarting lagmannsrett 3. november 2022.

AMS-målerne: Slik stanser du stengningstrusselen effektivt

Har du mottatt trussel om stengning av strømmen fordi du nekter å skifte til AMS-måler av helsegrunner? I så fall kan du møte trusselen ved høflig, korrekt og saklig å varsle nettselskapet at du vil sende tingretten begjæring om midlertidig forføyning for å få stanset stengningstrusselen.

Her får du prosessvarslet og begjæringen – et omfattende skrift – nesten ferdig til innsending. Dokumentene er utarbeidet av advokat Hugo Matre, partner i Advokat Schjødt AS, og omformet til generell mal. Du fyller bare inn noen ord og skriver noen få avsnitt.

AMS-målerne: Det hjelper å klage, men fritaksgebyrene skal mye lengre ned

Mange klaget over gebyrene, og her er en mal for å anke avslaget fra NVE videre til OED. 25 personer gjorde dette, og den nye myndigheten for regulering av kraftmarkedet, RME, som springer ut av NVE, har per 27.2.2020 avgitt en innstilling til OED som gir klagerne rett på det aller meste.

AMS og stengningstruslene: Det virker å bruke advokatens formuleringer

Har du helsegrunner til å motsette deg utskifting av måleren? Og truer nettselskapet med å stenge strømmen? Eposter jeg får, viser at når du bruker advokatens formulering (bloggpost 08.10.2019), blir nettselskapene litt mer forsiktige. De vil jo slett ikke ha en sak på nakken der de må bevise at du ikke kan bli syk av AMS-måleren de vil installere.

AMS: Har du fått stengningstrusler? Her er noen myter og en oppskrift

Her avsløres det noen myter, og du får noen tips om hva du kan gjøre for å hindre stengning, først og fremst dersom du har en helsebegrunnelse for å nekte utskiftning.

AMS-målerne: Nå bør du klage over gebyrene, og her er malen

– Det har ingen hensikt å gå til rettssak over gebyrene de får som ikke har fått installert AMS-målere, forteller advokatene. I alle fall ikke før reviderte forskrifter har vært på høring. Men du kan klage, og det bør du gjøre hva enten du har klagd før eller ikke, og hva enten du har fått fritak eller bare skulle ønsket du hadde fått det. Det er gratis og tar bare noen øyeblikk.

AMS-målerne: Hvordan hindre inkassogebyr?

Her er noen maler til bruk for å unngå inkasso med saftige gebyrer.

AMS: Truer nettselskapet med å stenge av strømmen?

Nettselskapet truer med at det vil stenge av strømmen hvis de ikke slipper til. Det har det ikke lov til. Her får du vite hva du skal svare. Det krever bare at du sender en epost.

Fikk du ikke legeattest mot AMS-måleren? Advokat Schjødt AS hjelper deg videre – gratis!

Dersom du har bedt om legeattest for å slippe AMS / smartmåler, ble du antakelig avvist fordi Helsedirektoratet forbød våren 2018 legene å attestere at det går an å få helseplager eller å bli syk av den mikrobølgede strålingen fra de «smarte» målerne.

Så hva gjør du da hvis du vil slippe å få AMS-måleren installert, eller vil bli kvitt AMS-måleren som alt er blitt installert? Oppskriften som du får her, bygger på en konkret klage som er sendt NVE fra Advokat Schjødt AS. Du kan sende inn en liknende klage ved å bruke denne som mal…  Per dato (27.2.2020) er denne klagesaken avslått av NVE og OED, og er anket videre til Sivilombudsmannen. 

 

Noen generelle forskningskilder som påviser sammenhenger mellom eksponering for menneskeskapt EMF, helse- og miljøvirkninger, med relevans for trådløse AMS-målere

All menneskeskapt radiofrekvent stråling fra radiokommunikasjon og fra moderne transformatorer (SMPS) brukt i forbrukeromgivelser er polarisert, pulset («modulert») og langt svakere enn oppvarmingsbaserte grenseverdier. Den er av IARC, WHOs kreftforskningsinstitutt, klassifisert som 2B, mulig kreftframkallende på mennesker. Klassifiseringen skjedde primært på bakgrunn av studier av mikrobølget stråling. Langtidseksponering er i en langt rekke forsøk av ulike typer og selv ved meget svak eksponering påvist å gi økt helserisiko over et bredt symptombilde og via flere mekanismer. Pulser som gir ut

Trådløse AMS-målere skiller seg fra andre mikrobølgekilder særlig ved at de er døgnkontinuerlig aktive, av praktiske grunner ikke kan eller bør slås av, oftest står ganske tett på brukerne, og benytter pulser som er meget sterke i forhold til grunnfrekvensen. Det betyr at de også er aktive når man sover, og kroppen er ekstra var for slik påvirkning.

Alle studier av mikrobølgekommunikasjon og påvirkning på biologi og helse er således i utgangspunktet relevante. Et stort flertall av studiene viser sammenhenger med signifikant skadepotensiale ved eksponering for intensiteter som er vesentlig lavere enn dagens grenseverdier i Norge og andre land som benytter de retningsgivende verdier som ICNIRP angir for å sikre mot oppvarmingsskader.

I Flydal og Nordhagen 2019 (Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», 590 sider, Z-forlag) er blant annet omtalt 192 litteraturgjennomganger, som altså tar for seg et langt større antall primærstudier, og som konkluderer med at skadelige sammenhenger er etablert, dvs. solid påvist og belagt. Der er også en del sentrale mekanismer forklart.

Her angis bare noen få andre kilder:

Carpenter, David O.: Excessive Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields May Cause the Development of Electrohypersensitivity, Alternative Therapies, Nov/Dec 2014 Vol. 20, 6, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Carpenter-David-ExcessiveExposureToRFCauseEHS-AltTer-2014.pdf – påpeker at el-overfølsomhet kan utløses selv av kortvarig, sterk eksponering for blant annet AMS-målere.

Ronald M. Powell, Ph.D.: Documents on Wireless Technology and Health, February 20, 2017, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Ronald-M-Powell-Documents-on-Wireless-Technology-and-Health.pdf – samling av forskningslitteratur om AMS og andre kilder til mikrobølget stråling, og deres helsevirkninger

https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-effects/ – omfattende oversikt over forskningsstudier om helsevirkninger fra ikke-termisk EMF-eksponering

Magda Havas and David Stetzer: Dirty Electricity and Electrical Hypersensitivity: Five Case Studies, World Health Organization Workshop on Electrical Hypersensitivity, Praha, 25-26 October, 2004, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/3.Havas_.StetzerWHODirtyElectricityStudies-E-7-Sub-1115.pdf – Gjennomgang som påviser «diffuse» helsevirkninger av «skitten strøm» og «vagabonderende strøm». På dette møtet slår arbeidsgruppen fast, i strid med bl.a. Havas & Stetzers rapport, at akutte reaksjoner på eksponering for EMF ikke har noen forankring i medisinen, og man anbefaler faguttrykket «ideopatisk miljøtilordnet intoleranse (IEI) med elektromagnetiske felt som antatt årsak», som så blir tatt i bruk av WHOs ICD-system, bl.a. i Norge.

Føyet til etter 29.12.2019:

Noen rettslige ekspertvitnemål der det redegjøres for konstaterte og/eller påregnelige helse- og miljøskadelige virkninger fra trådløse AMS-målere

Andrew A Marino: Expert Report of Andrew A Marino, August 8, 2016 Povacz v PECO, Pennsylvania Utility Commission, 2017 (Marino 2016), https://www.andrewamarino.com/PDFs/F277-Povacz_v_PECO2017.pdf – omfattende gjennomgang av bioelektrisitet, påvirkning generelt og for AMS spesielt.

David Carpenter: Testimony on Smartmeters for Michigan Public Service Commission by Dr. David Carpenter May 22 2015, Before The Michigan Public Service Commission, med vedlegg, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/testimony-of-dr-david-carpenter-with-exhibits.pdf – Carpenter sier blant annet: “Mens smartmålere er for nytt til at det kan finnes studier av helsepåvirkning på mennesker spesifikt fra eksponering fra smarte målere, fins det en solid korpus belegg som påviser en rekke negative helsevirkninger, så som kreft og påvirkninger på hjernen og på atferd, som kommer fra eksponering for radiofrekvent stråling av samme slag som den som skapes av trådløs smartmålere.”

Dr. De Kun Li, forsker ved Kaiser Permanente: Pre-Filed Testimony Of De-Kun Li, MD, PhD, MPH, MPUC Docket No. 2011-00262, https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940945.pdf

Dr. Paul Dart et al.: Biological And Health Effects Of Microwave Radio Frequency Transmissions A Review Of The Research Literature A Report To The Staff And Directors Of The Eugene Water And Electric Board, June 4, 2013, https://olis.leg.state.or.us/liz/2013I1/Downloads/CommitteeMeetingDocument/42624

Dr. Conrad: Maine Public utilities Commission Testimony on Smart Meters. 2013, https://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2013/01/Exhibit-9-Conrad-Web.pdf

Dr. Martin Pall: Testimony given during a hearing on Massachusetts Senate Bill 1864: No Fee Opt Out for Smart Meters. June, 20, 2017, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/F0A37E38-356D-42BB-86F3-1E6C50CABE83.pdf

Timothy D. Schoechle: Rebuttal Testimony Of Timothy D. Schoechle In Re: Interstate Power And Light Company, Docket No. TF-2018-0029, TF-2018-0030, TF-2019-0028, TF-2019-0029, August 1, 2019, http://www.stopsmartmetersbc.com/wp-content/uploads/2019/08/Intervenor-Matara-Rebuttal-Testimony-of-Timothy-D.-Schoechle-v3.6-Interstate-Power-and-Light-Company-Iowa-USA-TF-2019-0029-August-01-2019.pdf – blant annet om testmetoder for kommunikasjon og rapportering

Føyet til etter 29.12.2019:

Noen ekspertutredninger og skiftlige -uttalelser om helse- og miljøvirkninger fra AMS-målere

Sage Environmental Consultants: Assessment of Radiofrequency Microwave Radiation Emissions from Smart Meters, Sage Associates, Santa Barbara, CA, USA, January 1, 2011, 69 s, http://sagereports.com/smart-meter-rf/docs/Smart-Meter_Report.B-Tables.pdf

Isaac A Jamieson, PhD DIC RIBA DipAAS BSc(Hons) MInstPS: SMART METERS – SMARTER PRACTICES, Revision 1, January 2012 EM-Radiation Research Trust, 279 s, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Jamieson-Smart-meters-smarter-practices-0120130.pdf – bred gjennomgang av tekniske, helsemessige, miljømessige, sikkerhetsmessige, personvernrelaterte, rettslige og andre aspekter ved AMS for strøm og andre leveranser, samt gjennomgang av alternative løsninger

Isaac Jamieson: Smart Meters and Weather Extremes – Set to Fail? – What happens when weather is colder than smart meters can operate?, notat, udatert, http://stopsmartmeters.org.uk/wp-content/uploads/2012/09/Jamieson-I.-Smart-Meters-Weather-Extremes-1-Sep-2012.pdf – Dårlig design og manglende spesifikasjoner kan hindre smartmålerne i å virke, eller i stor grad redusere deres registreringsnøyaktighet (og dermed øke regningene), under ekstremt lave temperaturer.

Ronald M. Powell, fysiker, Ph.D.: Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure, based on the BioInitiative 2012 Report, and the Implications for Smart Meters and Smart Appliances, June 11, 2013, – sammenholder eksponeringsnivåer som er funnet å gi skadevirkninger med eksponeringsnivåer som er påregnelige fra trådløse AMS-målere, omtalt i Flydal, E: Smart om «smarte målere» og helseskader, 25/01/2016, https://einarflydal.com/2016/01/25/smart-om-smarte-malere-og-helseskader/

Ronald M. Powell, Ph.D.: Ranking Electricity Meters for Risk to Health, Privacy, and Cyber Security, November 12, 2015 Edition 3, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Ronald-Powell-289782183-Ranking-Electricity-Meters-for-Risk-to-Health-Privacy-and-Cyber-Security.pdf – omfattende rangering av en rekke egenskaper ved AMS-måleres ulike tekniske sider i forhold til helse, personvern, samfunnssikkerhet m.m.

Peter H. Sierck, Industrial Hygienist: Smart Meter – What We Know, Measurement Challenges and Complexities, A Technical Paper to Clarify RF Radiation Emissions and Measurement Methodologies, EMF&RF solutions, Environmental Testing & Technology, Inc (ET&T), California, December 2011, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/SmartMeter-Smart-Meter-–-What-We-Know-2011_Sierck.pdf

Nina Beety: Overview: Fire and Electrical Hazards from ‘Smart’, Wireless, PLC, and Digital Utility Meters, notat, July, 2019, https://smartmeterharm.files.wordpress.com/2019/07/fire-and-electrical-hazards-report.pdf

David Carpenter og >50 forskere: “Correcting the Gross Misinformation”, La Maison du 21e siecle, 17. juni 2012, https://maisonsaine.ca/actualites/smart-meters-correcting-the-gross-misinformation.html – Åpent brev fra mer enn 50 internasjonale forskere:

David Carpenter, Lennart Hardell, Magda Havas, Martha Herbert og Sam Milham: Subject: Docket Number E-7 Sub 1115- Smart Meter Opt-Out Fees, Letter to the North Carolina Utilities Commission, 2. August 2016, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Carpenter-Letter.pdf

Dr. De Kun Li, forsker ved Kaiser Permanente: Letter from Dr. De-Kun Li, MD, PhD, MPH on Smartmeters and the lack of public health protection, udatert notat, https://ecfsapi.fcc.gov/file/7022311506.pdf – slår fast at det ikke fins noen standarder på området, bare noen utilstrekkelige retningsgivende beregningsmåter for å unngå akutte oppvarmingsskader, og at disse er utilstrekkelige for å brukes som beregningsgrunnlag for grenseverdier, slik det i dag gjøres, og at det forskningsgrunnlaget som legges til grunn, er høyst utilstrekkelig, og at retningslinjene ikke tar hensyn til skadevirkninger som er konstatert å oppstå over tid. Dette gjelder også for den type eksponering og de nivåer man eksponeres for fra smartmålere.

Paul Dart, M.D., (lead author), Kathleen Cordes, M.D., Andrew Elliott, N.D., James Knackstedt, M.D., Joseph Morgan, M.D., Pamela Wible, M.D., Steven Baker: Biological And Health Effects Of Microwave Radio Frequency Transmissions A Review Of The Research Literature – A Report To The Staff And Directors Of The Eugene Water And Electric Board, June 4, 2013, https://apps.fcc.gov/els/GetAtt.html?id=171436&x= – gjennomgang av forskningslitteraturen foretatt av 6 leger og 1 teknolog. Advarer mot helsemessige konsekvenser på kort og langt sikt av mikrobølgekommunikasjon fra AMS-målere.

Jay B. Marcus Marcus Law Offices: BEFORE THE IOWA UTILITIES BOARD, INTERVENORS’ POST-HEARING BRIEF, DOCKET NO: SPU-2018-0007, January 4, 2019, Fairfield, Iowa, USA: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Lipman-Matara-Post-Hearing-Brief-PUBLIC.pdf

Føyet til etter 29.12.2019:

Noen domsavsigelser, artikler m.m. spesielt rettet mot lovgivere og jurister eller juridiske tiltak

Det fins en rekke komitéhøringer og ulike slags rettslige behandlinger av tvistemål om AMS-målere utfra helse, miljø, personvern, samfunnssikkerhet, plikt til installasjon og andre aspekter. Utvalget her er ganske tilfeldig, og viser bare at det fins en del eksempler .

Iowa Final Ruling on Smartmeter Opt Out Against Interstate Power and Light 2018, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Final-ruling.pdf

Flydal, E: Domstoler i Frankrike krever at smartmålere skal fjernes på grunn av helseplager fra «skitten strøm», bloggpost 06/08/2019, https://einarflydal.com/2019/08/06/domstoler-i-frankrike-krever-at-smartmalere-skal-fjernes-pa-grunn-av-helseplager-fra-skitten-strom/, – omtaler franske dommer som pålegger å fjerne AMS-kommunikasjon gjennom ledningsnettet hos et antall abonnenter pga. «skitten strøm»

https://informations.handicap.fr/art-electrosensible-justice-875-9369.php, – En eloverfølsom i Grenoble har fått sin måler fjernet gjennom rettsavgjørelse. Hennes “smarte” vannmåler hadde forverret hennes symptomer. Skjerming av leiligheten hennes hadde vært delvis finansiert av CDAPH. Eloverfølsomhet har vært anerkjent som et handikap siden 2015.

Richard H. Conrad, Ph.D.: For Legislators on Wireless Smart Meters: HEALTH and SAFETY ISSUES, May 12, 2014, https://www.conradbiologic.com/articles/letter-for-legislators-on-wireless-smart-meters.html

Nine Reasons Why Today’s Smart Meter Systems are a Mistake, by Richard H. Conrad, Ph.D. Biochemist, May 9, 2014, https://www.conradbiologic.com/articles/nine-reasons-why-todays-smart-meter-systems-are-a-mistake.html

https://www.emfhelpcenter.com/ – mal for å advare ledelse i lokalt nettselskap om personlig ansvar for skadevirkninger, m.m.

Føyet til etter 29.12.2019:

Forskning som spesifikt tar for seg helsevirkninger knyttet til trådløse AMS-målere

Vitenskapelige, publiserte studier er det ganske få av, av naturlige grunner: De første utplasseringer av AMS-målere begynte tidlig på 2000-tallet. Produksjonstid på vitenskapelige studier fra planlegging til publisering i vitenskapelige tidsskrifter er normalt en del år. Men ettersom formen for stråling fra trådløse AMS-målere er godt studert i andre mer generelle studier (omtalt over), er det disse studiene det legges vekt på. De to følgende studiene viser sammenfall mellom de generelle studiene, disse studiene, medisineres kliniske erfaringer og personlige historier som rapporteres, f.eks. HER.

Lamech F.: Self-Reporting of Symptom Development From Exposure to Radiofrequency Fields of Wireless Smart Meters in Victoria, Australia: A Case Series, Altern Ther Health Med. 2014 Nov-Dec;20(6):28-39. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478801Studien tar for seg 92 beboere som rapporterte symptomer til et nettsted, og analyserer og drøfter dem. Finner at de symptomene som mest hyppig ble rapportert å komme etter installasjon av smartmålere, var søvnløshet, hodepine, tinnitus, utmattethet, kognitive forstyrrelser, dysestesi, omtåkethet.

Richard Conrad, PhD og Ed Feinman: Smart Meter Health Effects Survey: Results, Analysis and Report, 2013, presented to the Maine PUC in their proceedings to determine the safety of smart meters:http://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2013/01/Exhibit-10-Smart-Meter-Health-Effects-Report-Survey2.pdf, – Nettbasert undersøkelse av 210 selvrekrutterte respondenter som hevdet å ha fått helsereaksjoner etter installasjon av AMS. Undersøkelsens siktemål er å sjekke ut om koplingen til AMS er en årsakssammenheng eller ikke. Utvalget er selvrekruttert, dvs. personer som har valgt å svare på et spørreskjema lagt ut på nettsider for folk som er opptatt av EMF og AMS.

Ed Halteman, PhD: Report on Wireless Smart Meters showing the health effects, presentasjon, 2011, https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2015/08/emf-survey-on-smart-meters.pdf – Denne analysen gjennomgår Conrad og Feinmans spørreundersøkelse.

Føyet til etter 29.12.2019:

Frank Leferink, Cees Keyer, Anton Melentjev: Static Energy Meter Errors Caused by Conducted Electromagnetic Interference, IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine – Volume 5 – Quarter 4, 2016 – påviser store avvik i avregningen, spesielt knyttet til sparepærer, LED og dimmere

Strømmålere viser grove feil i nederlandsk forskningsrapport: Opptil 582 prosent avvik på smarte strømmålere, Din Side, 2016, Strømmålere viser grove feil i nederlandsk forskningsrapport – Opptil 582 prosent avvik på smarte strømmålere – DinSide – omtaler den ovennevnte studien

Noen eksempler på informasjon til bransjen og til allmennheten fra næringen og fra myndigheter

Disse eksemplene viser at næringen og myndighetene ser bort fra de funnene som forskerne dokumenterer, og holder seg til de retningsgivende verdiene fra FCC/ICNIRP, til tross for at de uttrykkelig ikke er anvendbare for å beskytte mot helseskadelige påvirkninger fra modulert (dvs. pulset) mikrobølget kommunikasjon. For å begrunne dette omgår de den etablerte kunnskapen gjennom dels svindelaktige, dels kunnskapsløse prosesser. Hvordan dette gjøres, er grundig redegjort for i forskningslitteraturen og utførlig omtalt i (Flydal og Nordhagen (red.) 2019).

GSMA, 2015, “Smart meters: Compliance with radio frequency exposure standards”, GSMA, 2015, https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2015/06/gsma_smart-meters_2015.pdfkritisk omtalt i Flydal, E: Smartmålerne: helsepremisset som forsvant, bloggpost 16/11/2017

Alfonso G. Tarditi, Electric Power Research Institute (EPRI): Smart Metering Issues, 52nd Annual Rural Energy Conference February 12-14, 2014, La Crosse (WI), foiler, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/EPRI-2014-SmartMeteringIssues.Tarditi.pdf – typisk rapport fra bransjen, som forholder seg til FCC/ICNIRP og regner eksponering utfra deres anbefalinger, dvs. oppvarmingsrisiko

California Council on Science and Technology: Health Impacts Of Radio Frequency From Smart Meters, 2011, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/01/CCST-Jan-2011-Smart-Meter.pdf, – Utredningen er imøtegått her (på invitasjon, men ikke publisert) av Magda Havas: Havas Submission to CCST “Report on Smart Meters”, 2011, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/01/Havas-Report-CCST-Smart-Meters.pdf, og påvist grovt misvisende i sine beregninger av eksponeringens intensitet her: Daniel Hirsch1: Comments on the Draft Report by the California Council on Science and Technology “Health Impacts of Radio Frequency from Smart Meters”, 31 January 2011, https://ccst.us/wp-content/uploads/letter8hirsch.pdf

SINTEF Energi AS: Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS – Konsulentrapport utarbeidet for NVE, 44, 2017, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/SINTEF-Evaluering-av-NVEs-sikkerhetsveileder-rapport2017_44.pdf – viser at NVE er fullt inneforstått med at mikrobølget radio vil være sentral kommunikasjonsteknologi, uten at det stilles noen som helst krav til utredning av helse- og miljøkonsekvenser, og at SINTEF ikke har anmerkninger til dette.

Statens strålevern: Stråleverninfo 09-2017 om smarte strømmålere: – Her «friskmelder» Strålevernet (DSA) kommunikasjonen fra AMS-målere. OBS! 2 versjoner, der versjon nr. 2 er rettet etter kritikk fra EMF-Consult og Einar Flydal over lengre tid om feil angivelse av relativ signalstyrke mellom AMS og mobiltelefoner. Se omtale bl.a. i Flydal, E: Smartmålerne: Strålevernet biter seg fast, bloggpost 27/06/2018, https://einarflydal.com/2018/06/27/smartmalerne-stralevernet-biter-seg-fast/

Lars Klæboe: Ikke faglig uenighet om strålingen, Klæboe-Varden ca 16.06.2019.jpg, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/12/Klæboe-Varden-22.03.2016-Ikke-faglig-uenighet-om-strålingen.jpg