Jurist-utredningen om nye strømmålere: – Helsedirektoratet ga legene ulovlig forbud mot legeattester

Denne pressemeldingen ble sendt ut den 09.07.2018 til 230 adresser i norske medier. Den inneholder viktige opplysninger for de fleste av oss. Finner du den omtalt i din avis?

– Helsedirektoratet ga legene ulovlig forbud om nye strømmålere

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS avviser i en utredning at Helsedirektoratet kan forby leger å skrive ut legeattester mot AMS/smartmålere. Advokatfirmaet mener at Helsedirektoratet har forsøkt å gi legene et pålegg det ikke har adgang til å gi. Det trekker også å tvil at norske myndigheter har saklig grunnlag for å hevde så sikkert at mikrobølget stråling fra målerne ikke er helseskadelig.

Dette er vesentlig for mange som nå kontakter leger for å få legeattest. Mange avvises av leger som tror at de ikke får lov til å gi slike attester, og at helseplager fra mikrobølget stråling ikke er dokumentert. Det heter i utredningen:

“Etter vår vurdering bygger Helsedirektoratets uttalelse på en uriktig rettsoppfatning. En lege eller annet relevant helsepersonell vil kunne utstede en erklæring på bakgrunn av annet kunnskapsgrunnlag enn det Helsedirektoratet viser til i sin uttalelse, uten å opptre i strid med helsepersonelloven § 15.”

Videre heter det i utredningen at helsepersonell riktignok er forpliktet til å følge forsvarlighetskrav, men at de står fritt til å bygge på annet kunnskapsgrunnlag enn det som Helsedirektoratet viser til så lenge faglige normer og lovens krav oppfylles:

“…Plikten til å være faglig oppdatert vil også gjelde når helsepersonell utarbeider attester/erklæringer. Så lenge helsepersonellets vurderinger faglig sett er forsvarlig, står helsepersonellet fritt til bygge på annet kunnskapsgrunnlag enn Helsedirektoratet viser til, og dermed også komme til andre konklusjoner, uten å krenke helsepersonelloven § 15.”

I utredningen trekkes Helsedirektoratets kunnskapsgrunnlag i tvil: Advokatfirmaet viser til omfattende dokumentasjon som finner at slik stråling gir helseskader, og at det grunnlaget som norske helsemyndigheter bygger på, virker for bastant og synes å gå imot en føre-var-praksis.

FORSIDEBILDE Grimstad&Flydal-Smartmålerne jussen og helsa Z-forlag

Til grunn for advokatenes utredning ligger blant annet en omfattende oversikt (207 sider) over målerne, mikrobølgeteknologien, forskningen på helsevirkninger, medisinske forklaringer, og om mangler ved hvordan grenseverdiene er fastsatt. Oversikten, som er en hel lærebok i seg selv, er skrevet av Einar Flydal, pensjonist fra IKT-sektoren som skriver om temaet, blant annet på egen blogg. Han er også oppdragsgiver for utredningen, og har finansiert den gjennom en pengeinnsamling.

Utredningen er på 69 sider og kan, sammen med det omfattende vedlegget, lastes gratis ned fra nettet på einarflydal.com. Den kommer også som bok: “Smartmålerne, jussen og helsa”, Z-forlag.

Så langt pressemeldingen. Hvis du ikke har sett den omtalt i din avis, kan du kanskje bruke teksten og sende den inn som leserinnlegg?

 

Einar Flydal, 10. juli 2018

PDF-versjon: EFlydal20180710 Juristutredningen-Hdir ga ulovlig forbud mot legeattest