Har du lest Arnt Inge Vistnes: «Electromagnetics at home»?

Pensjonert universitetslektor Arnt Inge Vistnes ved Universitetet i Oslo var medforfatter av en interessant fagbok om stråling som ble publisert i 2001: Boka heter Radiation at Home, Outdoors and in the Workplace. Vistnes sitt kapittel heter «Electromagnetics at home».

Teksten er spesielt interessant fordi Vistnes, som i mange år har støttet vårt statlige stråleverns linje, peker på stor og vesentlig usikkerhet om helsevirkningene fra slike svake elektromagnetiske felt.

Dette er faglitteratur. Derfor har jeg beskrevet det viktigste jeg trekker ut av Vistnes sitt kapittel:

Vistnes gir tydelige advarsler om at biologiske virkninger fra stråling godt kan tenkes og at usikkerhetene omfatter både mht. eksponeringens omfang, ulike typer eksponering (f.eks. langvarig/kortvarig, sterk/svak, pulset/upulset, og mht. frekvenser), virkningsmekanismer og målemetoder, og han gir råd om skjermingstiltak. Han formidler at svært mye, kanskje det meste, om hvordan elektromagnetiske felt påvirker biologien, er ukjent.

Teksten inneholder, i tråd med dette, sterk kritikk av å legge til grunn at eksponering for mikrobølger og skitten strøm ikke gir akutte og/eller langtids helsevirkninger, herunder sterk kritikk av retningslinjer som bygger på at slike virkninger ikke fins ved subtermiske («svake») nivåer.

Teksten redegjør videre for at subtermiske biologiske virkninger – altså virkninger som skjer selv om strålingen er for svak til å gi oppvarmingsskade – er knyttet til lavfrekvente felt (pulser) bl.a. gjennom nervestimulering, og ikke til slike høye frekvenser som man har å gjøre med i radiokommunikasjon. Teksten gjør det også klart at lavfrekvente pulser normalt vil inngå i høyfrekvent radiokommunikasjon, ved at lave frekvenser overlagres over de høyfrekvente.

(Forklaring: Faguttrykkene her er modulasjon / modulering / signalmodulering: Pulser eller «pulstog» med slike lave frekvenser dannes når informasjon kodes inn ved å modulere radioens «bærebølge».)

Jeg savner derfor stort at Vistnes utbroderer problemet med de lave frekvensene som alltid inngår i reell radiokommunikasjon.

På forespørsel fra meg har Vistnes svart at han ikke ønsker at dette kapitlet gjøres fritt tilgjengelig for nedlastning. Men boka er offentlig tilgjengelig i biblioteker og kan lastes ned i sin helhet fra ResearchGate (https://bit.ly/3FpJwce), fordi en av Vistnes sine medforfattere har lagt den ut der. 

Her finner du en mellomløsning: Her kan du lese, men ikke laste ned Vistnes sitt kapittel «Electromagnetics at home». Dette er en interessant og lærerik tekst som det kan være verd å bruke litt tid på.

Einar Flydal, den 13. januar 2022

Vistnes A I Chapter10-LowFreqFields

Referanse

Arnt Inge Vistnes: «Electromagnetics at home», kap. 10, i Brune D, m.fl.: Radiation at Home, Outdoors and in the Workplace, Scandinavian Science Publisher, 2001