Lær din lege noe nytt! Det er tid for legeattest på helseplager fra “smarte” målere!

For en nyere veiledning for å søke om fritak fra “smarte” målere: gå til Slik får du fritak fra «smartmåler», 14. oktober 2016.

Noe av det siste jeg puslet med som Telenor-ansatt, var å se på visjonene bak «smarte målere».

Jeg tror at å slippe en “smart” strømmåler (AMS) i huset kan være en god idé. Antakelig har du elektromagnetiske felt (EMF) nok i huset fra før, og trenger ikke fler. Her får du derfor en oppskrift på hvordan du skal be om en attest fra legen slik at du slipper å få installert den «smarte» måleren. Og dessuten gir du legen nyttig kunnskap.

To fluer i en smekk, og dessuten kanskje en snøballeffekt!

Men først litt bakgrunn:

Det er en politisk beslutning at vi alle skal ha slike, og den beslutningen ble tatt på sviktende grunnlag: Visjonene innfris ikke, og samfunnet bruker enorme summer unødig. I tillegg kommer personvernsidene, som er tett forbundet med forretningslogikken: Det er jo nettopp åpenheten i disse systemene som skal skape nye markeder basert på kontinuerlig informasjon om forbruksmønsteret ditt. Det kan utnyttes til nye tjenester og gi ny økonomisk vekst. (Mer om dette: se f.eks. dette foredrag v/ undertegnede, eller denne bloggposten.)

Men temaet her er at du påføres en dokumenterbar helserisiko som vår offentlige forvaltning og NVE ikke regner med fordi de foreldede strålegrensene gjør at man kan late som om den ikke fins:

Det fins imidlertid flere vitenskapelige undersøkelser som finner helseplager blant folk som er eksponert for strålingen fra «smarte» målere. Det er de typiske plagene fra trådløst som viser seg igjen: hodepine, tinnitus, søvnplager, utmattethet, problemer med å tenke, unormale stikk, prikking el. l. i huden, og følelse av å være groggy.i

At det er de samme plagene som dukker opp, har en enkel forklaring: En “smart” måler inneholder normalt en trådløs ruter, og disse plagene er velkjente blant dem som kommer slike for nær over tilstrekkelig lang tid til at de oppdager sammenhengen. Det tar lang tid for noen, kort for andre, ikke minst å akseptere at det faktisk er en sammenheng og å innse at ikke plagene har andre årsaker eller skyldes innbilning, for vi tror jo selvsagt helst det. “Smarte” målere plasseres også gjerne slik at de kommer ganske nær deg: f.eks. i sikringsskapet i entreen, der du står en halvmeter fra og prater med naboen som er innom eller gjesten som skal gå.

Selv om den trådløse ruter-delen i “smarte” måleren inntil videre ikke aktiviseres (for å snakke med alle ting du har i huset), skjer det etter hvert: Måleren skal ikke bare rapportere ditt strømforbruk, men etterhvert også registrere og eventuelt styre husets maskinpark – vaskemaskin, ovner, lys, alarmanlegg – og tilby deg ulike slags tjenester knyttet til dette. Den inneholder i tillegg til wifi- og blåtann- eller liknende kommunikasjonsteknologi, også oftest en modul for mobildata for å kommunisere med nettoperatøren, selv i de versjoner der den normalt vil kommunisere over kablet bredbånd.

Så selv om nettleverandøren forteller deg at det (nesten) ikke skal foregå trådløs kommunikasjon, gjelder det ganske sikkert bare midlertidig – i denne versjon. (Mer teknisk? Se her: Foredrag om AMS v/ EMF Consult)

Både statistikk og årsaksmekanismer viser forøvrig at plager fra elektromagnetiske felt gjerne først blir merkbare etterhvert: Noen får akutte plager, men for mange tar det tid, hva enten plagene er små eller melder seg mer alvorlig en gang i framtida. Det gjelder også el-overfølsomhet. (Mye mer om hvorfor: HER). Så å unngå “smarte” strømmålere er ikke bare noe for dem som alt er blitt el-overfølsomme.

Her er oppskrift på hvordan du skal gå fram, på lovlig, saklig og velinformert vis. Dessuten bidrar du på en enkel måte til å skolere helsevesenet, og det er nødvendig, for dette kan det stort sett null og niks om, og det får ingen hjelp til forståelsen fra helsesektorens fagetat, Statens strålevern, som jo selv ikke har medisinsk kompetanse, underslår høyst relevant informasjon (som du finner litt av her i lenkene), og forfekter det syn at EMF på det intensitetsnivå vi her snakker om, umulig kan skape helseplager. (Det eneste skadekriterium de holder seg med, er akutte oppvarmingsskader, og det er i praksis den eneste skadeform som grenseverdiene skal beskytte mot, men som knapt er aktuell for andre enn radarpersonell og mastmontører.ii)

Du kan få fritak mot legeattest hvis du får en vesentlig helsemessig ulempe

Det formelle grunnlaget for et fritak er redegjort for i et brev fra NVE til FELO (Foreningen for el-overfølsomme) 14. mars 2012. I henhold til brevet må du for å slippe en “smart” strømmåler legge fram en legeattest som er laget med tanke på den “smarte” måleren, og på at måleren vil være til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker, først og fremst i helsemessig forstand. “Sluttbruker” må her forstås som ett eller flere medlemmer i husstanden, og her stilles som du ser ingen krav om el-overfølsomhet men til «vesentlig og dokumenterbar ulempe».

Mange vegrer seg for å gå til lege for å få en attest, og mange leger vegrer seg mot å skrive dem ut. For slikt har legene ikke lært noe om, og ser naturlig nok derfor med skepsis på påstander om at man kan merke stråling. (Se f.eks. mer om det HER.) Men legen din har plikt til å vurdere deg og din helserisiko skikkelig og utfra foreliggende kunnskap. Det er din helse og din vesentlige og dokumenterbare ulempe som berettiger til fritak, ikke om du er el-overfølsom eller ikke.

De følgende to brevene, som du selv må tilpasse ditt behov og ditt tilfelle, gir deg derfor både en god anledning til å lære opp din fastlege ved å framlegge fakta i ryddet og systematisk form, uttrykt i et språk som medisinerne forstår, og rett til fritak fra installasjon av «smart» måler, også om du selv ikke regner deg som el-overfølsom, men bare som el-følsom.

Når du har fått attesten, sender du brev med attesten til din nettoperatør for strøm. Også det brevet finner du en mal for her.

Brevet til din fastlege

Brevmalen under er mitt forslag til brevet til din fastlege, med en ordlyd som får med seg de relevante momentene, men som du selvsagt må tilpasse for deg og din husstand. Ikke ta med noe unødig! Brevet er omfattende nok.

Lever brevet tilpasset din situasjon og be om en legetime i god tid! Legen trenger tid til å sette seg inn i materialet. I brevet ligger det omtale av et antall dokumenter, og en lenke til nedlasting av en «pakke» der alle dokumentene inngår i én PDF-fil. Legen kan selv hente denne fra nettet. (435 sider, men dette er dokumenter legen bare skal slå opp i/orientere seg i.)

Det du selv må laste ned, er brevmalen (Word-format), som du altså tilpasser til din situasjon, og skjemaet, som du skriver ut, fyller ut og legger ved brevet. Skjemaet finner du også her:

Brevet til legen, utkast, Word-versjon

Spørreskjemaet som du selv fyller ut (PDF-format)

Samlingen vedlegg til legen (PDF-fil som han har lenke til i brevet. OBS: 11 Mb)

Brevet til din el-nettoperatør

Du oversender ganske enkelt legeattesten til din el-nettoperatør, viser til NVEs brev til FELO (se over), og skriver at du med bakgrunn i legeerklæringen ikke vil ha montert noen «smartmåler». Et forslag til brev finner du nedenfor.

Også de to punktene som er lagt til i brevutkastet, vil kunne være til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbrukerne av din bolig, i helsemessig fysisk såvel som psykisk forstand. Det kan du eventuelt argumentere for.

Brevet til nettoperatøren, Word-versjon

Kanskje det også er en god idé å gi lenke / kopi av denne bloggteksten til naboen din? For, som det heter i et ordtak med elegant rytme som bare vi latinere kan se:

“Tunc tua res agitur paries-cum proximus ardet!”
(Når naboens vegg brenner, angår det også deg!)

Einar Flydal, 6. november 2015

PS. For den som ikke er redd vanskelige tekster på engelsk, anbefaler jeg Martin Palls nyeste artikkel, som du finner i “vedleggspakka” til legen (lenke over)! Den kan leses som en akademisk sammenhengende latterliggjøring av tilhengerne av dagens strålegrenser og deres fossile strålegrenser ved at han med ekstrem faglig styrke og strengt metodiske resonnementer demonstrerer hvor overveldende sterkt belegg det er for “ikke-termiske” skadevirkninger. Men den kan også leses som en skremmende advarsel om kommende skadevirkninger ingen i dag overskuer og som helsemyndighetene lukker øynene for. DS.

PDF-versjon: EFlydal-07112015PåtideMedAttestPåElFølsomhet.

FOTNOTER:

i     Se f.eks. Lamech F.:   Self-reporting of symptom development from exposure to radiofrequency fields of wirelesssmart meters in Victoria, Australia: a case series. Altern Ther Health Med. 2014 Nov-Dec;20(6):28-39.

ii     For fullstendighetens skyld legger jeg til at Statens strålevern også målbærer at strålingen «bør holdes så lavt som mulig». Dette er en konsekvens av «ALARA-prinsippet» (As Low As Reasonably Achievable»), men har ingen praktisk betydning for forbrukere utover at vi slipper forbrukerartikler som steker oss: Det ses bare i forhold til oppvarmingskriteriet. Dersom strålingen er lav i forhold til oppvarmingsgrensen, f.eks en tusendel, regnes det som greit, til tross for om den samme strålingsintensiteten er høy i forhold til når forskerne finner skadevirkninger.