NVE løper fra ansvaret for helseskader fra AMS-prosjektet sitt

Screenshot - 19.06.2017 , 13.03.17Utplassering av “smarte” strømmålere som ledd i å skape et liberalisert strømmarked, er NVEs ansvar. Forskriften om innføring åpner for fritak. NVE gjør det på ny klart (vedtak om klage på HafslundNett, 13.6.2017) at fritak bare er midlertidig for at netteierne skal slippe å heftes med brysomme forsinkelser. Vedtaket innebærer også at dersom du vil beskytte deg mot naboenes smartmålere, f.eks. hvis naboenes målerskap i blokka du bor i, står ute i trapperommet utenfor soverommet ditt, da må du ordne beskyttelse mot dette selv – eller flytte.

– Det er ingen menneskerett å bo i byen, kan man få beskjed om fra HafslundNetts kundeservice.

Alternativt må du klage over NVEs vedtak fordi det også vil ramme deg hvis det blir stående. Det kan du gjøre gjennom de instanser du har til disposisjon: Sivilombudet, Forbrukerrådet, Leieboerforeningen, FFO, Fylkeslegen, Riksrevisjonen, eller gå til sak.

“Smarte” strømmålere av den typen som plasseres ut av de store aktørene, er basert på mikrobølget kommunikasjon med “sterk modulering” og på maskenettverk. Det betyr at de sender nærmest kontinuerlig – selv om de bare rapporterer forbruksdata hver time (eller hvert kvarter).

Samtidig foreligger det utvetydig dokumentasjon på at eksponering for slik kommunikasjon – mikrobølget kommunikasjon med “sterk modulering” – bidrar til økt risiko for en lang rekke lidelser som forbindes med vedvarende inflammasjon. Noen får akutte virkninger, andre først over tid. Solid forskningsdokumentasjon om dette er lagt fram gang på gang av fagfolk kloden rundt. Et sammendrag, med anbefalinger om grenseverdier som bygger på dagens kunnskapsstatus er nylig kommet på dansk (se bloggpost 16.06.2017). Poster på denne bloggen har siden 2014 nærmest ukentlig vist til slik forskning.

Det er også grundig dokumentert, her i bloggen og i andre kilder, hvordan myndighetene baserer seg på dels svak, dels foreldet, dels forfusket forskning, og på vurderinger fra sterkt inhabile personer. Flere forskningsresultater som bekrefter dette, kommer nærmest ukentlig.

HOD og Strålevernet fører en linje som ser ut til å ha en politisk mer enn en faglig begrunnelse, og å være resultat av forventningspress fra næringen. Det er samme situasjon i mange andre land, og temperaturen stiger i takt med at folk blir syke av “smarte” strømmålere og stadig fler reagerer på hvordan den døgnkontinuerlige “stråletåka” – elektromagnetiske felt fra menneskeskapt kommunikasjon – har økt kraftig over de seineste årtiene. I eposten min får jeg fortvilte rop fra folk som beretter om plager som bringer dem på randen av selvmord. En del av historiene deres finner du her. Sjekk selv om problemene kan ha andre årsaker eller skyldes innbilning, slik Helsedepartementet hevder.

Men hva gjør NVE i denne situasjonen?

NVE dytter fra seg ansvaret for helserisiko ved “AMS-utrullingen” – et prosjekt der NVE er prosjektansvarlig og gjennomførende instans – og over til de ulike etater som forvalter fagansvar og forskrifter som prosjektet bygger på. Det gjelder Statens strålevern (strålevernforskriften, og vurderinger av helserisiko som Strålevernet selv bare henter fra ICNIRP/WHO). Og det gjelder NKOM (“fribrukforskriften”, som er en forskrift om frekvenser for bl.a. automatiske målere). NKOM vurderer ikke helserisiko, men bygger på Strålevernets “vurderinger” som altså ikke er vurderinger.

Når folk så klager med henvisning til kunnskapsstatus, viser NVE videre til Strålevernet og NKOM, og gir dem beskjed om at helseproblemer får de ta opp med disse instansene.

Dette er en ansvarsfraskriving som aldri ville blitt akseptert i en normal prosjektorganisasjon: Der er det prosjektledelsen som må rydde opp overfor dem som rammes/tar i mot resultatene, og som må stå ansvarlig for helheten når ledd som leverer deler av prosjektet, baserer sine leveranser på sviktende forutsetninger.

Å splitte opp anvaret på en slik måte som NVE gjør her, bringer forbrukerne/tredje part i en i realiteten rettsløs stilling. Den enkelte bruker kan ikke forholde seg til tre-fire etater som kan vise til hverandre og til atter andre.

Ikke minst blir forbrukerne rettsløse når NVE i tillegg overlater til netteierne å forvalte regelverket strammere enn forskriften lyder, slik man ser av vedtaket. HafslundNett kan forlange legeattest eller tilsvarende, noe som ikke er hjemlet i forskriften. Noen får beskjeder fra HafslundNett om at “da får folk flytte” og at “det er ikke en menneskerett å bo i byen” – dersom jeg skal tro folk som kontakter meg (se Tone Fiane Christensens historie).

NVE er blitt godt opplyst gjentatte ganger om forskningsstatus. NVE – og netteierne – må nå vite at det i det minste fins skjellig grunn til mistanke om at EMF (elektromagnetiske felt) også fra smartmålere (AMS) gir folk helseplager, til tross for hva Statens strålevern måtte mene om den saken. NKOMs frekvenstildeling og forskrift bygger på Statens stråleverns syn og legaliserer teknologivalget som gir helseproblemer. NKOMs oppfatninger har ingen egentyngde i saken, men peker bare tilbake til Strålevernet.

Når NVE viser videre, er det derfor uakseptabelt. Det er NVE – som projektleder – som må forsikre seg om det helsemessige grunnlaget, og det kan åpenbart ikke bare gjøres ved å ta Statens stråleverns synspunkter for god fisk. Dagens linje er hverken anstendig eller i pakt med Gr.l. §112, som sier at offentlig administrasjon skal handle utfra føre-var-prinsippet.

NVEs vedtak finner du her – anonymisert av NVE: NVE-svar-på-klage-på-HafslundNett13.06.2017

Ettersom vedtaket er fullt av generelle retningslinjer som gjelder mer enn den enkelte saken det er gjort vedtak om, må man tro at alle som er kjent med vedtaket, og som vil bli berørt, bør klage innen fristen – om ikke annet i form av en kort melding – for å sikre sin rettsstilling.
Einar Flydal, 19.06.2017

PDF-versjon: EFlydal-20170619-NVE fraskriver seg ansvaret for helseskader fra AMS-prosjektet sitt