Juristene arbeider

Skjermdump-12.05.2018 , 13.51.54Innsamlingsaksjonen til den juridiske utredningen ble en suksess: Nær ett tusen givere sørget for beløpet som skulle samles inn – og vel så det.

Juristene er i gang. Strategien er “å spise kamelen i små biter”, og dermed legge et grunnlag som gjør det stadig lettere å nå fram.

Hele kloden rundt skjer det nå slike aksjoner og jurister utreder og forbereder saker. Se lenker her for Norden. Det kommer lenker for resten av kloden.

For folk blir jo syke. Det ser vi jo av historiene som stadig kommer inn – mens Helsedirektoratet forbyr leger å hevde at folk kan bli syke av slikt, fordi det ikke passer til et “kunnskapsgrunnlag” som vi forstår ikke er til å ta helt alvorlig. Og vi ser det av stadig nye forskningsrapporter om fugler, insekter og andre dyr som trekker seg bort fra pulset stråling (bloggpost 26.03.2018). Det trengs juss for å skjære gjennom dette.

Penger på bok til neste etappe

Kluss med innbetalingsløsningen på nettsiden til Cultura bank førte til at flere betalte direkte til konto, og disse innbetalingene ble ikke synlige på “barometeret” på nettsida. Dermed kom det inn 66.380 kroner ekstra som nå står på bok til videre arbeid – kanskje til en utredning nr 2?

Bidrag som ble betalt inn etterat det var synlig på nettsiden at målet var nådd, er gått til Stopp smartmålerne, som organiserte innsamlingen. Dette var omtalt som et “bonusmål”, og ble også en pen slant på over 60.000.

Utredningen

Dermed er juristene i gang. Tre advokater er engasjert i arbeidet. De leverer en utredning innen 1. juli. Utredningen skal ta for seg visse sentrale tema av rent juridisk art knyttet til smartmålerne. Et mandat ble formulert før arbeidet startet, og deretter arbeider juristene fritt.

Som referansegruppe til å rådføre seg med, har de tre juristene en radiokommunikasjonsteknolog (sivilingeniør), en miljørådgiver, en høyesterettsadvokat, tre medisinere med releveante spesialiteter og/eller erfaring, en dokumentalist med stor oversikt over faglitteraturen på feltet, og meg.

Juristene leverer et selvstendig arbeid, og gjør sine vurderinger på selvstendig grunnlag. Utredningen vil bli offentliggjort og stilt til fri bruk for alle – uansett konklusjoner. Av hensyn til prosessen vil verken mandatet eller juristenes og referansegruppas navn bli offentliggjort før utredningen foreligger. Flere av de tre medisinerne har bedt om full anonymitet, noe som vel er et uttrykk for takhøyden i norsk helsevesen.

Har du noe å rapportere?

Dersom noen har noe å melde de mener burde nå fram til juristene eller referansegruppa, kan det sendes til meg nå i løpet av mai. Bruk Hjelp og kontakt i menyen i bloggen.

Jeg tar gjerne imot elektroniske kopier (helst i PDF-format) av sakspapirer, f eks dokumenterte friske påstander fra nettselskapene om hvor lite målerne stråler og hvor ufarlige de er, eller hele prosessen rundt søknader om fritak, klager og svar, avslag, uttalelser fra NVE, OED, NKOM, Statens strålevern, Helsedirektoratet, Helsedepartementet, Miljø- og klimadepartementet, leger, etc knyttet til smartmålere og helse- og miljøproblematikk. NB! Merk filene med ditt navn som filnavn, og med nummer for å holde orden på rekkefølgen i saken, f eks filnavn “EinarFlydal1.pdf” for eldste dokument, så “EinarFlydal2.pdf”, “EinarFlydal3.pdf” osv.

Jeg behandler alt materialet konfidensielt, gir juristene tilgang, og de velger selv om de vil se på det og trekke det inn i sin utredning. Hvis det blir sitert, vil tillatelse først bli innhentet. Blir det ikke brukt nå, vil det ligge hos meg i maks to år som materiale til en eventuell neste juridisk utredning. Du får altså ingen tilbakemelding eller hjelp til din egen, konkrete sak.

En slik håndtering er i tråd med lovgivningen (Personvernlovens § 8. Vilkår for å behandle personopplysninger og § 9. Behandling av sensitive personopplysninger).

Tanken bak utredningsinitiativet

Tanken bak å få gjort denne utredningen er “å spise kamelen i små biter”: Å klage til NVE har vist seg nytteløst. Å føre sak mot staten – og tape – har ingen råd til. Sakskomplekset er for stort, kostnadene ved å tape er for høye, for mange juridiske forhold berøres. Altså må man ta små skritt og kartlegge dem bitvis. Slik får man skritt for skritt et nytt og tydeligere utkikkspunkt for å sette ny kurs i arbeidet med å bli kvitt denne unødige miljøgiften.

Når utredningen foreligger, kan dessuten NVE og netteierne og Strålevernet osv. vurdere sin stillimg: Er det kanskje noe de burde tenke om på? Hvilket ansvar de har? Hvordan målerne kommuniserer? Hvordan de selv framstiller helserisikoen? Eller hva slags retrettmuligheter prosjektet har?

Forskningen

Forskning som tar for seg smartmålere, er, som det heter i et bakgrunnsnotat juristene har fått til orientering, både sparsom og mangelfull. Men de biologisk relevante egenskapene ved teknologien er i stor grad felles med andre moderne mikrobølgebaserte kommunikasjonssystemer – med variasjoner på detaljer, f eks sendestyrke og en rekke ulike egenskaper ved pulsingen. Og der fins det store mengder god – og mindre god – forskning.

Juristene skal ikke ta stilling til hvilken side av forskningen som har rett. Det har de ikke forutsetninger for. Det holder å anta ganske forsiktig at det er en rimelig sannsynlighet for at forskningen som påviser helseskade kan ha rett, og så se på hva som så følger av jussen i denne situasjonen. Oversikter som den du ser i grafene under over forskningen siden 1990 (Lai 2017), gjør at slike antakelser er rimelige, og har vært det lenge.

Lai2017

Når du i tillegg så tar i betraktning at store deler av forskningen på feltet er finansiert av næringen, og at denne generelt finner langt mindre helseskader, viser det at sannsynligheten bak antakelsen står temmelig støtt. Men det får altså være en annen og seinere skål.

Så får vi se hva som dukker opp 1. juli. Det er like før rettsferien. Utredningen kan bli sommerlektyre for mange. Men praktisk nytte vil den nok først få over sommeren.

Noen forskningsreferanser er gitt nedenfor.

Einar Flydal, den 12. mai 2018

 

PDF-versjonEFlydal 20180512 Juristene arbeider
Referanser

Lai, Henry 2017: Grafene over er sammenstilt av meg ut fra data i flere dokumenter av Henry Lai som ble lagt ut på http://www.bioinitiative.org/research-summaries/ i desember 2017.

Om helse- og miljøvirkninger fra AMS /smartmålere:

Fysiker Ronald M.Powell, har gjort en enkel analyse der han sammenlikner eksponeringsnivået fra AMS-målere i USA med eksponeringsnivået og avstand fra kilden ved rapporterte helsevirkninger. Analysen er omtalt og satt i sammenheng her: https://einarflydal.com/2016/01/25/smart-om-smarte-malere-og-helseskader/:

Powell, Ronald M.: Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure, based on the BioInitiative 2012 Report, and the Implications for Smart Meters and Smart Appliances, notat, 11. June 11, 2013, https://skyvisionsolutions.files.wordpress.com/2013/06/powell-report-bioinitiative-report-2012-applied-to-smart-meters-and-smart-appliances_june_11_2013.pdf .

Lamech, F. (2014). Self-reporting of symptom development from exposure to radiofrequency fields of wireless smart meters in Victoria, Australia: a case series
En kartlegging av helseplagene til innbyggere i Victoria som rapporterte inn helseplager fra smarte strømmålere. Studien finner at plagene samsvarer med symptomer registrert i tidligere studier (den eldste fra 1971) på mikrobølge-stråling. De fleste av respondentene hadde tidligere ikke vært plaget av slike symptomer og hadde ikke regnet seg som el-overfølsomme.
  • RESULTS: The most frequently reported symptoms from exposure to smart meters were (1) insomnia, (2) headaches, (3) tinnitus, (4) fatigue, (5) cognitive disturbances, (6) dysesthesias (abnormal sensation), and (7) dizziness. The effects of these symptoms on people’s lives were significant.

  • CONCLUSIONS: Review of some key studies, both recent and old (1971), reveals that the participants’ symptoms were the same as those reported by people exposed to radiofrequency fields emitted by devices other than smart meters. Interestingly, the vast majority of Victorian cases did not state that they had been sufferers of electromagnetic hypersensitivity syndrome (EHS) prior to exposure to the wireless meters, which points to the possibility that smart meters may have unique characteristics that lower people’s threshold for symptom development.

Pall, M. L. (2015). Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression.
Oversiktsstudie: Viser til 26 studier som finner en forbindelse mellom mikrobølgestråling og en rekke nevropsykiatriske symptomer, samt at 5 kriterier for kausalitet (årssakssammenheng) er oppfylt. Denne oversiktsstudien handler mest om helsevirkninger fra mobilmaster og basestasjoner, men har også med to referanser til studier/undersøkelser om AMS.
Conrad, R.H. (2013). Smart Meter Health Effects Survey and Report
Rapport om funnene i en spørreundersøkelse av mennesker fra USA, Canada og Australia som rapporterte helseplager fra smarte strømmålere:

We found fourteen symptoms that many individuals suffered in common including ear ringing, headaches, difficulty concentrating, insomnia and heart arrhythmias (…)
It’s important to reiterate, as documented elsewhere in this survey, that both that many of our respondents (82%) were in good or excellent health before smart meters were installed and that overall, approximately 42% developed symptoms prior to any knowledge that meters were installed (…)
Nearly 98% of respondents were very sure or fairly sure their new or worsened symptoms correlated to smart meter exposure.”

Haltemann, E (2011). Wireless Utility Meter Safety Impact Survey: Final Results Summary
Rapport fra amerikansk spørreundersøkelse om helseplager fra smarte strømmålere. De vanligste helseproblemene som ble rapportert var søvnproblemer, stress/uro/irritabilitet, hodepine, ringing i ørene og hjerteproblemer.