Freiburg-appellen fra 2002: like aktuell i dag

I 2002 tok noen tyske miljømedisinere initiativet til en henstilling til myndigheter i alle land om å redusere befolkningens eksponering for elektromagnetiske felt – særlig fra mobiltelefoni. De merket at virkningene hadde begynt å sette preg på deres pasienter.

Freiburg-appellen fikk etterhvert signaturen til rundt 1.000 praktiserende leger og støtte fra 36.000 andre. Den er interessant lesning og gir perspektiv – ikke minst med tanke på at de norske statlige organene NVE og Helsedirektoratet, samt norske strøm- og telekomselskaper, i praksis arbeider aktivt for å øke eksponeringen for det som ett tusen medisinere her advarer mot:

Hadde jeg lest deres appell den gangen, ville jeg nektet å tro at deres beskrivelser kunne ha rot i virkeligheten. I dag, etter at jeg har lest atskillige artikler om temaet, gjort målinger og blindtester selv i noen år, og tatt imot historiene fra folk som blir syke når smartmålerne installeres selv uten at de ante det, kan jeg bare nikke gjenkjennende: Dette stemmer bare så sørgelig godt – også med forskningen.

Siden den gang i 2002 er eksponeringen økt betydelig for pulsingen fra ulike mikrobølge-kilder. Mastene og brukerutstyret står tettere, det er langt mer datatrafikk, vi har fått 3G og 4G, nødnett og DAB, smartmålere og snart 5G – og nye appeller med enda skarpere budskap.

Samtidig undrer helsevesenet og helsejournalistene seg over økningen av nettopp slike lidelser som legene beskriver i Freiburg-appellen i 2002. Og NVE og teleoperatørene jobber videre med sitt, som vil gi oss – og dem selv – ner av det samme.

Nettopp derfor er det grunn for å lese denne appellen. Det het en tid at “Veien fram går først tilbake”. Og her finner du den på norsk.

Einar Flydal, den 15.05.2018

PS. Originalteksten finner du bl.a. her – i et gammelmodig web-design: http://www.laleva.cc/environment/freiburger_appeal.html
Oversettelsen er gjort av undertegnede.

PDF-versjon: EFlydal 20180515Freiburg-appellen fra 2002 like aktuell i dag

 

Freiburg-appellen, 2002

Av dyp bekymring for våre medmenneskers helse vender vi oss – i vår egenskap av praktiserende leger på alle fagområder og spesielt innen miljømedisin – til den etablerte legestand og til de styrende innenfor helsevesen og politikk, såvel som til offentligheten.
Vi har i de seneste år sett en dramatisk økning i alvorlige og kroniske sykdommer, særlig innen følgende:
 • Innlærings-, konsentrasjon- , og adferdsforstyrrelser (f.eks hyperaktivitet – ADD)
 • Ekstreme blodtrykkvariasjoner som det stadig blir vanskeligere å behandle med medisiner
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Hjerteinfarkt og slagtilfeller blant stadig yngre personer
 • Sykdommer som degenererer hjernen (eksempelvis Alzheimers) og epilepsi
 • Krefttilfeller: leukemi og hjernesvulster
Vi har dessuten sett en stadig økning forekomst av ulike forstyrrelser som ofte blir feildiagnotisert til å ha psykosomatiske årsaker, slik som:
 • Hodeverk og migrene
 • Kronisk utmattelse
 • Indre uro
 • Søvnløshet, og tretthet om dagen
 • Tinnitus
 • Svekket immunforsvar
 • Smerter i nerver og bindevev, som de vanlige årsakene ikke kan forklare, ikke engang i de mest iøynefallende tilfellene
Ettersom vi kjenner til våre pasienters livsmiljø og livsstil, kan vi, særlig etter omhyggelig utspørring*, stadig oftere se en klar sammenheng i tid og rom mellom sykdomsforekomsten og hva pasientene utsettes for av pulset høyfrekvent elektromagnetisk stråling, som for eksempel fra:
 • Anlegg med mobilsendere i nære omgivelser
 • Intensiv bruk av mobiltelefon
 • Trådløse DECT-telefoner i egen bolig eller i nabolaget
Vi kan ikke lengre tro at dette er rene tilfeldigheter, for:
 • altfor ofte ser vi en påfallende økning av bestemte sykdommer i områder eller boliger som er sterkt forurenset av høyfrekvent mikrobølget stråling,
 • altfor ofte blir sykdommer eller lidelser som har vart lenge, bedre eller forsvinner på relativt kort tid når den høyfrekvente mikrobølgede strålingsbelastningen i pasientens nærhet reduseres eller fjernes,
 • altfor ofte blir våre observasjoner bekreftet av at våre målinger på stedet finner usedvanlig høy intensitet av høyfrekvent mikrobølget elektromagnetisk stråling.
Ut fra vår daglige erfaring mener vi at dagens mobilteknologi (som ble innført i 1992 og siden da er blitt er blitt allestedsnærværende) og trådløse telefoner (etter DECT-standarden) er blant de grunnleggende utløserne av denne skjebnesvangre utviklingen.
Man kan ikke lenger slippe unna disse pulsede mikrobølgene. De forsterker risikoen ved kjemiske og fysiske påvirkninger vi fra før utsettes for, belaster immunforsvaret, og kan sette kroppslige reguleringsmekanismer som tross alt virker, ut av funksjon. Spesielt gravide, barn og unge, syke og gamle er i faresonen.Våre terapeutiske bestrebelser på å få folks helse i stand, mister i stigende grad sin virkning: Den uhindrede og kontinuerlige strålingen inn i boliger og arbeidsplasser, ikke minst soverom – av vital betydning for avslapping, oppbygging av nye krefter og heling, fører til uavbrutt stress og hindrer pasienten i å bli ordentlig frisk.Stillt overfor denne foruroligende utviklingen føler vi oss forpliktet til å opplyse offentligheten om det vi har observert, spesielt da vi er blitt kjent med at tyske domstoler anser enhver fare fra mobiltelefonstråling for å være ”rent hypotetisk” (se beslutningene ved den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe og administrasjonsdomstplen i Mannheim, våren 2002).Det vi opplever i vår legepraksis er alt annet enn hypotetisk! Vi ser det stigende antall kronisk syke pasienter således også som resultatet av en uansvarlig “grenseverdipolitikk”, som svikter fordi den ikke tar som utgangspunkt for sine tiltak at den skal beskytte befolkningen mot kort- og langsiktige virkninger av mobiltelefonstråling. I stedet underkaster den seg diktatene fra en teknologi som alt for lenge siden ble erkjent å være farlig. For oss er dette begynnelsen på en meget alvorlig utvikling som truer mange menneskers helse.

Vi vil ikke lenger få beskjed om å vente på enda flere fiktive forskningsresultater – som erfaringsmessig ofte blir påvirket av kommunikasjonsindustrien, mens beviskraftige undersøkelser blir oversett. Vi mener at det haster og at det er absolutt nødvendig å handle nå!

Som leger er vi først og fremst våre pasienters talsmenn og forsvarere. På vegne av alle de berørte som får krenket sin grunnleggende rett til liv og til frihet fra legemsbeskadigelse, appellerer vi til de ansvarlige i det politiske liv og innen helsevesen: Benytt deres innflytelse til å støtte følgende krav:

Ny helsevennlig kommunikasjonsteknologi, forutsatt at den underkastes uavhengig risikovurdering før den blir innført, og som øyeblikkelige tiltak overgangsordninger:

 • Strengere sikkerhetsgrenser, kraftig senkning av sendestyrke, mikrobølget forurensning må reduseres til et forsvarlig nivå – spesielt der mennesker sover eller komme til krefter igjen.
 • Medbestemmelse for befolkningen ved planlegging av hvor mobilantenner plasseres. (Det burde være en selvfølge i et demokrati.)
 • Opplysning til befolkningen, spesielt til mobiltelefonbrukere, om helsefaren ved elektromagnetiske felt.
 • Forbud mot mobiltelefoner for barn og begrensninger for ungdom.
 • Forbud mot bruk av mobiltelefoner og DECT-telefoner i barnehager og førskoler, skoler, sykehus, sykehjem, forsamlingshus, offentlige bygninger og samferdselsmidler (på lik linje som røykeforbud).
 • Mobil- og mikrobølgefrie områder (på linje med bilfrie områder).
 • Revisjon av DECT-standardene for trådløse telefoner for å redusere strålingsintensiteten og begrense brukstiden, og for å unngå den biologisk skadelige mikrobølgede pulserende strålingen.
 • Undersøkelser som er uavhengige av næringen, og som omsider tar med de omfattende, foreliggende kritiske forskningsresultatene og våre medisinske observasjoner.
——————
* EFs kommentar: Miljømedisinere foretar spesielt grundig utspørring om pasientens ytre miljø. For en redegjørelse om deres metode, se bloggpost Miljømedisinfaget: EMF er en reell miljøgift, 20.1.2016.