En god idé for barnehager og skoler?

Skjermdump-09.10.2019 , 12.10.48Bør det settes opp advarselstegn i mot å ha barn og gravide i barnehager og skoler? Ja, i alle fall dersom lokalene inneholder mobiler, trådløse telefoner, trådløse nettverk (WiFi) og AMS-målere.

Det følger av en artikkel skrevet av to av verdens fremstående forskere innen strålevern for ikke-ioniserende stråling. I septembernummeret av tidsskriftet Вестник Связи, et ærverdig russisk teknisk-vitenskapelig månedstidsskrift for den russiske trådløsnæringen.

Med bare ett år med russisk på skolen, er jeg ikke i stand til å ta detaljene, men med hjelp av oversettelsesroboten Yandex Translate fikk jeg tak i det grøvste, og dessuten er saken nå omtalt en rekke steder på engelsk

Advarselstegnene er forståelige nok: Det advares mot at gravide skal oppholde seg i området, mot kortvarig eksponering fra kilder i nærheten, fra permanente kilder som WiFi-rutere, og mot bruk av mobiltelefon overhodet.

Artikkelen er skrevet av to tungvektere: Den ene er professor O.A. Grigorev, som er en nestor i russisk forskning på feltet og leder i en generasjon av den russiske komité for ikke-ioniserende strålevern, NCNIRP. Han har sine to doktorgrader innen radiobiologi og ikke-ioniserende strålehygiene. Han er dessuten belønnet med den russiske føderalstats pris for realvitenskap og teknologi, og han er medlem av vitenskapsrådet for radiobiologi i det russiske Vitenskapsakademi, blant annet. Den andre er J. B. Zubarev, professor dr. innen teknologiske fag.

I artikkelen sammenfatter de forskningen på feltet, og konkluderer med at helserisikoen er uomtvistelig og at det er nødvendig med tiltak for å unngå betydelig risiko for utviklingsskader fra eksponering for menneskeskapte mikrobølger som vi nå omgir oss altfor lettvint med.

En rekke av rapportene som tidligere er kommet fra denne kanten om helserisiko fra mikrobølget stråling, finner du nedenfor. Alt i 1977 (Effects 1977) kom det nemlig en samling som tar for seg russisk forskning på millimeterbølger, altså slike frekvenser som 5G-nettene skal ta i bruk etterhvert for å øke trafikken, men som altså russiske forskere (og andre) for lengst har funnet framkaller helseskader. CIA fikk laget sammendraget av den russiske forskningen alt den gangen. Og likevel påstår vårt strålevern, DSA, at det ikke fins noen holdepunkter for skadevirkninger fra 5G… Hva driver dere egentlig med der oppe på Grini, Tone Mette Sjømoen og Lars Klæboe?

Den andre er en forskningsartikkel fra 2015, som spesielt advarer mot skader på barn og unge fra mikrobølge-eksponering – hva enten fra mobiler eller andre kilder. Også på dette feltet lener DSA seg til et tomannskontor i WHO som har leid inn folk fra en privat stiftelse opprettet og finansiert av næringen, ICNIRP, til å vurdere om det mon tro kan være noen helsefare fra slik eksponering. Det har de nå grublet på i 12 år, mens de har sendt ut det ene skriv etter det andre der de slår fast at de intet finner.

Forresten er det jo ikke så lenge siden Hardell-gruppen i Sverige kom med en artikkel som omtalte målinger i svenske skoler (Hedendahl & al 2017). De viste det samme hovedmønsteret: eksponeringsnivåer som er langt under de grenseverdiene som Strålevernet sier vi kan anse som sikre, men skyhøyt over de grenseverdiene som den europeiske forening for miljømedisinere sier man bør følge for å være sikker (Belyaev et al 2016). Hardell-gruppen, som regnes som i fremste rekke i verden, er altså langt mer på linje med de russiske forskerne enn med det norske strålevernets kilder (som forøvrig slett ikke er så skråsikre som DSA uttrykker seg).

Russerne har advart lenge. Det har jo også fagfolk i Vest gjort. Hvordan kan det ha seg at at der fins så ulike syn på sakene i Russland og i Norge? Svaret er i grunnen enkelt: I Norge følger vi grenseverdier fastsatt rundt 1955 for å beskytte marinesoldater mot akutte oppvarmingsskader fra for sterk stråling fra radarer og kraftige militære sendere. Det er bare lagt til en sikkerhetsmargin fordi små barn, syke og gamle kan varmes opp raskere enn voksne, friske og unge menn. I Russland har de satt grenseverdiene utfra hvor mye eksponering (ikke nødvendigvis hvor sterk, men også utfra andre egenskaper) som skal til før man over tid utvikler skader. Så enkelt er det.

Er du gravid eller har du barn i barnehagen? Kanskje du burde sende et forslag om faremerking til FAU, rektor og barnehagens ledelse? Du kan samtidig spørre dem om hva som hindrer dem i å sette strengere eksponeringsgrenser for barnehagen eller skolen enn de som DSA hevder er gode nok… Det har de nemlig full adgang til. I en rekke land er det innført strenge restriksjoner.

 

Einar Flydal, den 14. oktober 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191014 En god idé for barnehager og skoler

PS. Forresten skrev jeg i 2018 en oversiktsartikkel om de mange advarslene mot WiFi i skolen og forbudene som er kommet i flere land. Der står det også litt om mekanismene bak at slik stråling kan gi skade, og litt om hvor stor andel av sykeligheten som nå kan se ut til å ha sammenheng med eksponering for elektromagnetiske felt. Helsemagasinet VOF sin redaktør Iver Mysterud utropte den til “det beste som er skrevet på norsk om temaet”. Så da har den vel noe å fortelle de fleste. Du finner den i Briseid, Ole (red.): Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, 2018. Boka kan bestilles direkte fra forlaget eller i bokhandelen.

 

Kilder

O.A. Grigorev, O.A. og Subarev, J. B.: “Вниmание mобильный телефон!” (“Fare: mobiltelefon!”), i Вестник Связи (Kommunikasjonsnytt), teknisk-vitenskapelig tidsskrift, Russland, september 2019

Belyaev, Igor, Dean, Amy, Eger, Horst, Hubmann, Gerhard, Jandrisovits, Reinhold, Kern, Markus, Kundi, Michael, Moshammer, Hanns, Lercher, PPiero, Müller, KKurt, Oberfeld, Gerd, Ohnsorge, Peter, Pelzmann, Peter, Scheingraber, Claus, og Thill, Roby, 2016. «EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses», DOI 10.1515/reveh-2016-0011. https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-
2016-0011.xml?rskey=BFhF0Q&result=1 Dansk versjon: «EUROPAEM EMFretningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme.» Dansk versjon kan lastes ned fra: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

Effects of Nonionizing Electromagnetic Radiation, Translations on USSR science and technology biomedical sciences (GUO 28/77), U.S. Joint Publications Research Service L/7298, August 1977, de-klassifisert i 2012 fra CIAs arkiver. Lastes ned her: cia-1977 USSR Translations on EMF millimeter-waves-1

Hedendahl LK, Carlberg M, Koppel T and Hardell L (2017) Measurements of  Radiofrequency Radiation with a Body-Borne Exposimeter in Swedish Schools with Wi-Fi. Front. Public Health 5:279. doi: 10.3389/fpubh.2017.00279, Hedendahl & al Swedish schools fpubh-05-00279

M. Markov & Y. Grigoriev (2015) Protect children from EMF, Electromagnetic Biology and Medicine, 34:3, 251-256, DOI: 10.3109/15368378.2015.1077339, http://dx.doi.org/10.3109/15368378.2015.1077339 (Du kan lese sammendraget, men må kjøpe artikkelen, eller få den gjennom Nasjonalbiblioteket / Universitetsbiblioteket)