Gebyr for å slippe AMS-måler: Nå er det på tide å rydde opp i tøvet, f.eks. fra Lyse Elnett!

trusselI et par års tid er strømkundene blitt truet til å skifte målere med helt uberettigede gebyrer og trusler om stengning av strømmen dersom de ikke er samarbeidsvillige.

Vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har trodd at nettselskapene ville korrigere kursen, men de forstår åpenbart ikke beskjedene de får fra NVE og OED.

Vår advokat er nå i gang. Disse gebyrene skal vi ganske enkelt ha tilbake, for nettselskapene farer med tøv, press og juks.

Vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har bidratt til de mange klagene til NVE over gebyrene. De har gjort at gebyrene nå egentlig nesten bare omfatter kostnader til avlesning hos kunde. Men ellers har vi ment at vi ikke burde bruke innsamlede midler til å sloss mot gebyrer som ilegges utfra regler som uansett snart skal endres. Vi fikk heller fremme våre innvendinger når høringsprosessen kom. For det er kostnadene framover som er de viktigste når det gjelder gebyrene, ikke de vi måtte betale i år og i fjor.

Men vi ser at nettselskapene forstår åpenbart ikke hva NVE og OED faktisk skriver, og har kjørt seg fast i de tolkninger som passer dem best. Dermed fortsetter de å ta seg til rette med utilbørlig press mot kundene – press som det slett ikke er hjemmel for i forskrifter og retningslinjer:

 • Nettselskapene har ikke rett til å true med å stenge strømmen dersom innvendingen er basert på helse – for den innvendingen er åpenbart ikke urimelig. Ingen nettselskap tør utfordre denne påstanden i retten, for nå vet de at de står svakt. De har trukket seg i alle saker vi har gått inn i. Alle som har helseinnvendinger, kan derfor bli kvitt trusler om strømstengning – uansett om de har legeattest eller ikke – ved å bruke malen du finner HER. Da legger nettselskapene saken på vent. Truer de deg likevel, så ta kontakt med oss! Vi vil gjerne vurdere om vi kan ta saken for retten for deg. Den må være godt forberedt, ellers stoler dommeren bare på myndighetenes mest lettvinte påstander om helse og EMF. Gå ikke i retten uten å be oss om hjelp!
 • Nettselskapene er ikke pålagt å skifte ut måler hos dem som har fått fritak fra AMS! De er heller ikke pålagt å skifte ut til en ny måler uten AMS, slik de påstår. De kan riktignok bestemme seg for å gjøre det, men det er ikke pålagt av noen – verken av NVE, OED eller Justervesenet. Og du kan nekte utskifting hvis du har innvendinger som er ikke åpenbart grunnløse. Her er det vanskeligere å vinne fram, med mindre du kan framlegge helseattest på at du er meget el-overfølsom. Truer de deg til å skifte likevel, så ta kontakt! Vi vil gjerne vurdere om vi kan ta saken for retten for deg. For den må være godt forberedt skal du vinne. Gå ikke i retten uten å be oss om hjelp!
 • Nettselskapene er ikke pålagt å sende ut noen for å lese av strømmen hos deg som ikke har AMS-måler! De er bare pålagt å sørge for at den blir avlest en gang per år. De har ikke fått noen nye krav. De må ha en grunn til hvorfor det ikke er godt nok lenger at du fortsetter å gjøre det selv, dersom de skal innføre en ny kostnad.
 • Nettselskapene har ikke adgang til å kreve gebyr for avlesning med mindre de faktisk drar ut til kunden. Som monopolbedrift skal prisen dessuten være kostnadsbasert og tjenesten bak kostnaden selvsagt nødvendig.

Punktene som står her, har både jeg, AMS Monster, jurister, Norges Miljøvernforbund, Stopp smartmålerne! og andre hevdet gang på gang. Men det har ikke nådd inn, og en rekke saker i Elklagenemda og i Forliksråd er blitt behandlet på feilaktige premisser.

Dette burde egentlig vært en lett sak å få avklart. Også for nettselskapene – om de hadde ønsket. De kunne f.eks. ringt til NVE og spurt om disse påstandene er feil. Men vår advokat er nå på saken, så dette skal vi få avklart så raskt som NVE klarer å svare.

Slik arter presset seg i praksis

Vi kunne gitt mange eksempler på hvordan nettselskapene presser kundene sine ved hjelp av feilaktige påstander, men vi tar bare med ett. Her kommer litt av dialogen mellom Lyse Elnett og en kunde i Stavanger. Først kommer svaret etter at han har klagd over gebyret:

Emne: SV: KLAGE – Saksnr:H/1-296908954293
(Vennligst behold emne-linjen dersom du svarer på denne e-posten)
Hei,
Myndighetene har satt krav om at alle strømmålere skal leses av minst en gang i året, og nettselskapet skal sikre at avlesningen er korrekt. Når kunde har automatisk strømmåler, vil korrekt avlesning skje ved at måleren automatisk sender inn informasjon om strømforbruk. Dersom kunde ikke har automatisk strømmåler, må vi sende ut personell minst en gang i året for manuelt å verifisere at vi har korrekt målerstand.
Kunder som ikke har automatisk måler blir fra 2019 fakturert for merkostnader med å opprettholde et manuelt system for avlesning og fakturering. I tillegg til å sende ut personell for å verifisere målerstand, må det også gjøres tilpassing og vedlikehold av IT systemer for manuell håndtering.
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har påpekt at nettselskapene må fordele ekstra kostnadene likt per strømmåler som ikke sender måleravlesning automatisk i sitt område. Du kan lese mer på NVE sine sider om dette: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/stromkunde/gebyr-for-manuell-avlesing/
Ekstra kostnadene er beregnet til 2304 kroner inkludert moms for 2019 per strømmåler.
Vennlig hilsen
Lyse Elnett

Kunden svarte slik:

Sent: 09.02.2020 21:23:57
To: <kundeservice@lyse.no>
Subject: SV: KLAGE – Saksnr:H/1-296908954293
Hei igjen,
Takk for svar. Imidlertid er det «goddagmanøkseskaft» – aktig svar som før det første ikke besvarer mitt spørsmål og for det andre er beheftet med flere faktiske feil.
Jeg aksepterer ikke å betale gebyr. Og begrunner det med at det har dere ikke anledning til pga manglende hjemmel.
Jeg anfører flg:

  1. Der er ikke pålegg om å avlese minst en gang per år ute hos kunde – der finnes ikke pålegg fra NVE for dette
  2. Jeg rapporterer ca 1g pr mnd som før, dette har fungert i «100 år» – hvorfor ikke nå?
  3. Jeg kommer uansett ikke til å slippe noen inn i huset mitt for å lese av så lenge dere oppfører dere slik dere gjør
  4. Der er ingen grunn til å lese av hos meg en gang pr år. Jeg har gammel måler, så der er ingen info/data å hente ut.
  5. For øvrig viser jeg til begrunnelse i min første henvendelse nedenfor.

Avslutningsvis vil jeg sterkt oppfordre dere til å revurdere deres standpunkt i denne saken. I motsatt fall kan saken fort hende i rettsapparatet. Det blir mye plunder og heft for alle parter.
Før øvrig krever jeg at neste melding fra dere underskrives med fullt navn til den som svarer slik at jeg vet hvem jeg kommunisrerer med og hvem som skal stilles ansvarlig ved videre oppfølging av saken herfra.
Jeg ser frem til å få en avklarende og positiv tilbakemelding fra dere.
Mvh
<kunden>

Svaret som så kom fra Lyse Elnett består i kommentarer lagt inn i Thomas sin tekst. Jeg har framhevet svarene fra Lyse Elnett i rødt. Og så har jeg lagt til mine kommentarer med EF: blått.

Fra: kundeservice@lyse.no <kundeservice@lyse.no>
Sendt: mandag 10. februar 2020 07:21
Emne: SV: SV: KLAGE – Saksnr:H/1-296908954293
(Vennligst behold emne-linjen dersom du svarer på denne e-posten)

Hei,
1. Der er ikke pålegg om å avlese minst en gang per år ute hos kunde – der finnes ikke pålegg fra NVE for dette

I Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet står det følgende:

§ 3-3.Avlesning av målepunkt
Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

EF: Bestemmelsen pålegger ikke nettselskapet å gjøre det selv. Den er akkurat som før.

2. Jeg rapporterer ca 1g pr mnd som før, dette har fungert i «100 år» – hvorfor ikke nå?

Du kan godt lese av en gang per måned for det vil gi deg den mest riktige fakturaen hver måned uten at vi trenger å stipulere, men grunnet retningslinjene til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, må vi som nettselskapen fordele de ekstra kostnadene likt per strømmåler som ikke sender måleravlesning automatisk i sitt område. Vi kan dermed ikke gjøre forskjell på den enkelte person som ikke har AMS, det blir likt gebyr for alle.

EF: Der er så godt som ingen ekstra kostnad til avlesningen dersom kunden fortsetter å lese av som før.

3. Jeg kommer uansett ikke til å slippe noen inn i huset mitt for å lese av så lenge dere oppfører dere slik dere gjør

Både du og vi er pliktig i henhold til svaret på punkt 1 til å lese av måleren minst en gang i kalender-året.

EF: Nei, det er bare nettselskapet som er pliktig til å påse at det blir gjort. Bestemmelsen er akkurat som før.

4. Der er ingen grunn til å lese av hos meg en gang pr år. Jeg har gammel måler, så der er ingen info/data å hente ut.

Se svar på punkt 1

EF: Se innvending til pkt 1.

5. For øvrig viser jeg til begrunnelse i min første henvendelse nedenfor.

Vi holder fast på vårt standpunkt

EF: Se innvending til pkt 1.

NVE har slått fast at vi er i vår fulle rett til å kreve ekstra gebyr for avlesning hos kunde som ikke har AMS-måler med kommunikasjonsenhet, vi henviser til deres nettsider om dette temaet her: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/stromkunde/gebyr-for-manuell-avlesing/
Vi kommer derfor ikke til å endre standpunktet vårt og anser saken for avsluttet fra vår side. Ønsker du allikevel å klage på dette videre må du klage videre til Elklagenemda, du kan gjøre dette her: https://www.elklagenemnda.no/slik-klager-du/

EF: NVE slår fast at det må være reelle kostnader og de må være forankret i nye kostnader som kan begrunnes. Kostnader til å reise ut til kunde for å lese av, kan ikke begrunnes når systemet har vært basert på kundens avlesninger i mange tiår.
Vennlig hilsen
Wouter
Lyse Elnett

Det kan virke som om nettselskapene har malt seg opp i et hjørne ved å gripe til så kraftig press som det ikke er grunnlag for. Vi får se hva advokaten og NVE har å si om saken.

 

Einar Flydal, den 10. februar 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200210 Gebyr for å slippe AMS-måler – rydde opp i tøvet