AMS: Forsøker du å få beholde gammel analog måler?

inkscape
28.05.2019 , 13.41.01
AMS-uten logoer 28052019-15.svg - Inkscape

Rettsaker der folk sloss for å beholde sin gamle, analoge måler dukker nå opp rundt omkring i landet. De får svært ulik behandling og ulike resultater. Og de er svært ulikt formet, gjerne med mange ulike krav og begrunnelser – uten bistand av advokat. Det kan fort gå galt og bli dyrt i møte med jussens intrikate regler.

Vil du sloss for å beholde din gamle, analoge måler? Her får du både argumenter og motforestillinger – og det beste jeg kan gi deg av hjelp dersom du bestemmer deg for å forsøke. Du bør vite at du må sloss i motbakke, og at du har best mulighet dersom du er klart mer følsom for EMF enn de fleste.

Vår strategi

I aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har vi valgt å ikke satse innsamlede midler på slike saker – fordi risikoen er for høy. Vi konsentrerer oss i stedet om helserisiko fra den trådløse senderen, i alle fall i første omgang. Da holder det med fritak fra AMS, og akseptere at måleren skiftes til ny måler uten/med deaktivert sender. Og vi rendyrker argumentasjonen om to ting: leveranseplikten og at helseargumentet ikke er «åpenbart urimelig».

Alle saker som har kjørt bare på dette, har så langt vunnet fram ved at nettselskapet har trukket stengningsvarselet. Slik slipper de å få en dom på at det er en ulovlig trussel og på at helseproblemet faktisk kan være reelt. Vi har flere saker på vent, men nettselskapene viker unna.

Hvordan vi skal gå videre, diskuterer vi i disse dager.

Malen for dem som vil slåss for gammel måler

En del folk vil uansett forsøke å beholde gammel måler. Noen av politiske grunner, andre av helsemessige, fordi de frykter «skitten strøm» (også kalt transienter/modulering). Selv om de nye målerne uten sender ser ut til å produsere svært lite skitten strøm, har enkelte høyst reelle behov for å unngå nye kilder til skitten strøm i huset – fordi de er så overfølsomme. Og nye målere er en slik kilde som synes å kunne skape helseplager, selv om det er vanskelig å måle seg fram til. For disse har vi laget en mal som kan brukes for å stanse stengningstrusselen.

Malen baserer seg altså på at du er el-overfølsom, og at du alt har fått fritak for AMS. Videre at du er en av dem som lever med forsiktig bruk av strøm, og at du har truffet tiltak i huset for å holde nivået av skitten strøm nede.

Malen inneholder omfattende forklaringer og faglige referanser, og den framhever at nettselskapet slett ikke er pliktig til å skifte ut måler hos dem som har fått fritak fra AMS.

Et hovedpoeng i argumentasjonen er at du som har behov for å skjerme deg mot skitten strøm, ikke bør påføres noen kilde til skitten strøm som du ikke kan slå av uten å miste strømmen i boligen. Dessuten øker en ny måler muligheten for at det i uheldige tilfeller kan oppstå interferens (samspill) med annet utstyr, og at dette kan bli en sterkt bio-reaktiv miks.

Malen er på hele 21 sider, men du fyller den stort sett ut med Søk/Erstatt-knappene i en tekstbehandler. Du sender den som prosessvarsel til nettselskapet dersom du har mottatt varsel om stengning av strøm. Deretter, hvis ikke nettselskapet trekker varselet, sender du hoveddelen, selve begjæringen, til tingretten som begjæring om midlertidig forføyning for å få hevet stengningsvarselet og leveranseplikten fastslått. Når nettselskapet så trekker stengningsvarselet, er saken blitt “gjenstandsløs”, og du ber retten om å avslutte saken. Nå lar nok nettselskapet saken ligge inntil videre, og du har fått et pusterom mens andre saker kanskje gir den rettslige avklaringen du ønsker.

Kontrollspørsmålene før du starter

Før du bestemmer deg, bør du lese gjennom malen – som du finner HER – og gjennom spørsmålene og svarene under. For du starter ikke en slik sak, som kan komme til å koste litt, uten å tenke gjennom fordeler og ulemper. Svarene under baserer seg på vurderingene til en jurist:

Spørsmål: Nettselskapet er ikke forpliktet til å levere «ren strøm» fram til kunden. I dagens digitaliserte samfunn er det fullt av strømforsyninger som skaper skitten strøm i større omfang enn en ny måler uten/med blokkert sender. Er det da sannsynlig at en rett vil akseptere at noen kan kreve å få strøm levert gjennom analog måler, egentlig på ubestemt tid – samt at retten ikke vil anse det rimelig at kunden heller må treffe tiltak for egen regning, f.eks. i form av filtre mot skitten strøm?

Svar: Det er nok mindre sannsynlighet for å få medhold på grunnlag av skitten strøm enn på grunn av stråling fra sender. Det skyldes dels at faren ved mikrobølger er lettere å forstå, dels at dokumentasjonen for helsefare fra skitten strøm ikke er like kjent som dokumentasjonen for helsefare fra mikrobølger. Dette til tross for at de fysiske og biologiske mekanismene i hovedsak synes å være sterkt overlappende.

Spørsmål: Vil retten se bort fra at det allerede trekkes en mengde skitten strøm inn i huset fra strømnettet utenfra, eller kan saker om skitten strøm bare føre fram for kunder som bor på steder med lite støy på nettet i forhold til den svake støyen som måleren vil produsere?

Svar: Dette er en vesentlig innvending mot et slikt søksmål i andre tilfeller enn der kunden selv treffer vesentlige beskyttelsestiltak. Svaret beror også på hvilken faglig tyngde påstanden om helseulempe fra ny måler kan underbygges med. Er svaret at det kommer inn like mye eller mer skitten strøm fra andre kilder i huset, eller at skitten strøm uansett kommer inn i betydelig mon utenfra, blir det vanskelig å begrunne kravet om å få beholde gammel analog måler.

Det vil altså være vesentlig lettere å nå fram i retten for folk som lever et liv med begrenset omgang med strøm, og som har brukt mye omtanke på å fjerne skitten strøm utenfra såvel som inne i huset. For da vil enhver ny potensiell kilde til interferens være en mulig vesentlig forverring som de selv ikke kan regulere uten å miste strømmen.

Spørsmål: Hva med kost-nytte analysen: Hvilken gevinst gir en seier? Hvor mange hjelper dette? Hva har det å si for “den store saken” vedr. stråling og helse?

Svar: Problemstillingen gjelder et begrenset antall personer som nok allerede har skaffet seg, eller kan skaffe seg, legeattest for fritak fra AMS, altså i praksis radiosenderen. Det er fare for at saker om skitten strøm svekker arbeidet med å få aksept for helsevirkninger av mikrobølget stråling, fordi et tap i sen sak om skitten strøm lett kan oppfattes som at faren ved målerne er tilbakevist, hvilket jo selvsagt er uriktig, men likevel kan bli inntrykket som sitter igjen. Hvor stor skade, avhenger av domspremissene, altså hvordan dommen formuleres og begrunnes.

Skaff deg advokat, men vei først for og imot!

Når du skal veie risiko for og imot, kan det lønne seg å legge ergrelser og sinne til side og spørre seg: Tilhører jeg dem som er så forsiktig med strømmen i huset at jeg kan vinne fram? Hva vil lønne seg best – å satse på en rettsprosess, eller å investere i filtre?

Det koster 3 000 kroner å levere inn begjæring om midlertidig forføyning. Finansiering av advokathjelp har noen fått over innboforsikringen, men nå ser det ut til at forsikringsselskapene har lært av de første AMS-sakene og av de store utenlandske forsikringsgigantene som ser erstatningssaker fra stråling som økonomisk høyrisikoområde framover. De vil ikke lenger gi bistand eller erstatning i saker som gjelder slikt. Ikke ser de norske forsikringsselskapene at slike saker påvirker verdien på boligen heller.

Setter du likevel i gang, så er mitt råd at du følger malen, at du begrenser deg til bare ett tema, og at du straks du har sendt inn begjæring om midlertidig forføyning, bør skaffe deg advokat. Det er for mange fallgruber av rent juridisk art, så du risikerer plutselig å sitte med motpartens sakskostnader – bare fordi du ikke forsto prosedyrene.

Einar Flydal, den 22. november 2020

PDF-versjon av bloggposten: EFlydal 20201122 AMS Forsøker du å få beholde gammel analog måler

DOC-versjon av malen: MAL prosesskrift og begj midl forf 22112020 v. 1.1