AMS: «Kommer rettssaken snart?»

inkscape
28.05.2019 , 13.41.01
AMS-uten logoer 28052019-15.svg - Inkscape

I kampen for å få utplassert de siste AMS-målerne kommer nettselskapene med ulovlige trusler. De fortsetter å true med strømstegning og trekker så trusselen hver gang de møter juridisk motstand.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har fått stanset truslene i alle saker vi har hatt for retten. Vi har blant annet hatt tre mot Tensio, en mot Eidsiva (nå Elvia) og en mot Agder Energi. I fem saker har vi fått dekket våre saksomkostninger, og i to har vi forlikt. Vi har flere saker på vent, og vi har hjulpet en del hundre andre til fritak og til stans av stengningstrusler – med oppskrifter og maler, med råd, og noen ganger med en telefon til nettselskapet.

Men dette er ikke nok: Målet er først og fremst rettslig gjennomslag for helseproblemet. Seirene i enkelttilfeller får ikke automatisk gyldighet for alle andre. Derfor fortsetter nettselskapene å true – og så trekker de stengningsvarslet straks de møtes med juss. Slik unngår de at retten behandler helsespørsmålet og leveringsplikten. Og derfor driver vi med nye strategier i parallell og bygger stein på stein.

Det har vært et tungt og stort løft og tatt to år å lære nettselskapene at de faktisk har leveringsplikt av et nødvendighetsgode. Derfor har de ikke lov å stenge strømmen dersom …

  1. kunden har betalt regningene, og/eller
  2. det er fare for liv og helse, og/eller
  3. kunden ikke vil skifte til ny AMS-måler på grunn av helseplager.

Et opplæringsløft

Gjennom alle fritakene, klagene, avisartiklene i lokalpresse og prosessvarslene om at kundene vil kreve midlertidig forføyning for å stanse stengningstrusselen, har nettselskapene nå lært seg dette. Derfor vinner alle fram som følger framgangsmåten vi anbefaler (se under) – eller bare truer med det: Nettselskapet trekker straks stengningsvarselet og setter saken på vent. Så passer kunden på å trekke saken, og dermed får man en slags våpenstillstand – i praksis til våren kommer – nesten omkostningsfritt. (Det koster 3000 å sende inn begjæringen.)

Våre maler har sørget for at dette er lett å få til. (Andre har brukt våre maler og laget enklere versjoner der andre tema trekkes inn – personvern, grunnloven, etc. Det fliser opp saken, så det advarer vi mot.)

Nettselskapene har nå lært seg at helseargumentet ikke er en «åpenbart urimelig innvending» mot de nye AMS-målerne. Men de truer seg likevel på. Truslene gjør mange redde og ødelegger deres hverdag. Så hjelp oss gjerne med å fortelle at de kan stanse stengningstrusselen! Se oppskriftene lenger nede.

«Hvor blir det av rettssaken?»

Flere spør om dette. Som du ser har det vært en rekke saker for retten landet rundt og flere er på gang – med og uten vår medvirkning. Og det har vært svært mange saker vi bare hører om i forliksrådet og andre fora. AMS-målerne har fått mye oppmerksomhet.

Men sakene vi har vunnet fram med, får ikke konsekvenser for mer enn de enkelte sakene: At nettselskapene gir seg i de enkelte sakene, fører ikke til at de legger om kursen. Rettssystemet tvinger dem ikke til det. Den enkelte må derfor selv fremme sin egen sak med de samme punktene. Hvis det blir rett gjort, gir nettselskapet seg raskt.

Til nå har vi utnyttet den lave bevisbyrden som forbrukerkjøpsloven gir. Denne strategien har lykkes i å stanse stengningstrusler, men ikke i få helseinnsigelsen behandlet for retten så lenge nettselskapet viker unna.

For å tvinge fram en slik behandling, må vi være på så trygg juridisk grunn at vi kan bruke strategier som gir oss større bevisbyrde. Det arbeider vi med – stein for stein. Uten slikt arbeid kaster vi bort innsamlede midler på saker som gir tap, og gjør det vanskeligere i neste omgang. Seminaret nylig (se det på YouTube) og utgivelsen av boka til Susan Pockett har vært ledd i dette arbeidet – på siden av aksjonen og uten kostnader eller inntekter for den.

Stengningstrussel? Dette gjør du.

Sett i gang snarest! Nedenfor finner du oppskriftene for de mest typiske situasjonene. Men før du bruker dem, bør du ta en telefon til nettselskapet for å sjekke ut om de vil komme deg i møte. Forklar dine behov, og ikke la deg pådytte en løsning som ikke er god nok! Enkelte nettselskap strekker seg langt, trekker stengningsvarslet, og lar deg kanskje til og med beholde gammel måler.

A. Dersom du fortsatt ikke har skaffet deg legeattest for fritak fra AMS, så gjør det snarest. Be om time over telefonen. Dersom legen viser til at han/hun ikke får lov å skrive ut slik attest, vis til at du bare ønsker en bekreftelse på at du har meldt at du har helseplager fra mikrobølger (f.eks. hodepine etter lang mobilsamtale), og derfor ikke ønsker en ny sender i huset.
Får du attest, søker du nettselskapet om fritak fra AMS, kort og greit. Dersom legen fortsatt ikke vil, forsøker du en annen, eller søker fritak og forklarer at du ikke har fått skaffet legeattest, får avslag, og går videre til pkt B.

B. Dersom du vil godta en ny måler hvis senderen fjernes/deaktiveres, så bruk denne malen og send prosessvarsel til nettselskapet. Malen er et stort juridisk dokument, men du tilpasser det ganske raskt til din bruk. Det meste er gjort med Søk/Erstatt i tekstbehandleren.
Dersom ikke nettselskapet trekker stengningstrusselen innen rimelig tid, sender du begjæringen, som du alt har laget ferdig, til tingretten. Da trekker nettselskapet stengingsvarslet for å unngå å tape, dermed er saken gjenstandsløs, og du må nå be retten om å heve saken fordi den er blitt gjenstandsløs som følge av at kravet ditt er blitt innvilget. Fastholder du kravet, fastholder du et meningsløst krav, og da kan du nemlig bli ansvarlig for motpartens saksomkostninger. Nå har du kanskje fått fred fram til våren en gang. Da kan situasjonen være en annen.

C. Dersom du ikke vil godta en ny måler, selv uten aktiv sender, fordi du er plaget av skitten strøm:
Bruk den nye malen som vi har klar om få dager, og gå forøvrig fram som i pkt. B over.
NB! OED har gjort det klinkende klart at det er opp til hvert nettselskap å bestemme om kunder med innvilget fritak fra AMS-målere skal beholde den gamle strømmåleren eller om strømmåleren skal skiftes ut til en digital strømmåler uten sender. Spørsmålet blir dermed om du har «en innsigelse som er ikke åpenbart urimelig».
Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har likevel valgt å ikke kjøre en sak om skitten strøm som pilotsak, fordi vi har ansett den juridiske risikoen for langt høyere enn for radiokommunikasjonsdelen. Derfor har vi ikke villet bruke innsamlede midler. Vi bygger uansett opp dokumentasjonen. Vi har laget denne malen fordi andre kjører slike saker uansett, og vil vil styrke dem mye som mulig med solid juss og dokumentasjon. Vinner de fram, er det godt nytt.

D. Dersom du har andre begrunnelser – så som personvern, samfunnssikkerhet, brannvern, o.l. – kan vi ikke engasjere oss i dette ennå. Vår strategi er å ta helsehensynet først. Dersom vi lykkes der, må situasjonen for disse temaene tenkes om. Flere av disse temaene mener vi dessuten at det er vanskelig å nå fram med uten grundige, dokumenterte forarbeider – som ingen hittil har foretatt i Norge.

Hva skjer med gebyrsaken?

Det viktigste her er at det vil komme ny forskrift der nettselskapene vil få rett til å kreve inn et standardisert gebyr (samme beløp i hele landet) fra dem som ikke har AMS. Det har vært snakket om et beløp på 1800 kroner per år. Dette er forvaltningens plan etter alt bråket, klagene, misforståelsene og rotet som kom rundt gebyrene.

Om vi skal engasjere oss når ny forskrift kommer, og eventuelt hvordan, vil vi se an. Høringsuttalelse og klager har vært sendt inn, og de har ført til en god del klargjøringer. Blant annet om at nettselskapene ikke har rett til å kreve gebyr for avlesninger hos kunde dersom de faktisk ikke har vært der, at det slett ikke er noe krav fra NVE at nettselskapet skal ut til kunde for å lese av målere, og at det ikke er adgang til å ta gebyr for faste systemkostander.

Flere nettselskap, bl.a. Eliva, nekter å betale tilbake gebyr for avlesning som ikke har funnet sted. Nettselskapenene har plikt til å gi detaljert oppstilling over hvordan de beregner gebyret. Det har vist store forskjeller. Mange nettselskap har redusert eller droppet gebyret, og ryktet går om at det vil forsvinne. Alle forstår jo hvor tåpelig det er å sende ut montører for å ta et mobilbilde – ikke minst montørene selv.

En del folk er utholdende og vinner fram mot nettselskap og inkassoselskap med krav om at de ikke skal betale for avlesninger som ikke foretas eller ikke er nødvendige eller pålagt.

Aksjonen Vi tar smartmålerne for retten! har brukt en del advokattid på gebyrene, men har valgt å ikke prioritere tilbakebetalingskrav, fordi det blir for dyrt. Det er viktigere hva som kommer i ny forskrift.

Når kommer regnskapet og når kalles det inn mer penger?

Nytt prosjektregnskap kommer så snart vi rekker. Å komme videre juridisk har prioritet. Her er ganske røffe tall etter hukommelsen, før vi får satt oss ned og gjort ordentlig arbeid:

Innsamlet til nå: rundt 700.000, av tilsagn på i alt ca 3 millioner. Brukt til nå, så godt som bare til advokatkostnader: rundt 800.000.

Vi ba for noen måneder siden om at folk ikke sendte mer penger inntil videre, fordi vi hadde nok for en stund på bok og ikke ville ha mer enn nødvendig stående. Høstens advokatarbeid – med bistand til en del klager og enkeltsaker der nettselskapene raskt trakk seg – har gjort at den tida er over. Det vil bli kalt inn penger og nettsiden på bidra.no vil bli åpnet igjen så snart vi rekker å få det gjort, – men å komme videre juridisk har prioritet. Døgnet har dessverre ikke mer enn 29 timer. …

Vi går videre – i en korona-tid

Mens verdens oppmerksomhet er rettet mot 5G-utbygging og korona-viruset, går AMS-saken videre. AMS-saken og 5G-saken er på mange måter samme sak: helse- og miljøødeleggelse gjennom overdreven bruk av elektromagnetiske felt. Ganske parallelt til overdreven bruk av andre naturressurser og miljøgifter. Korona-viruset er nok bare løst, men likevel interessant tilknyttet: Elektromagnetiske felt svekker immunforsvaret, og da blir man lettere angrepet av alle slags virus. At virus modifiseres av elektromagnetiske felt, er også etablert kunnskap. (I Helsemagasinet nr 6, som fortsatt er i handelen, har Iver Mysterud og jeg en artikkel om det.)

Er du opptatt av 5G, kan du like gjerne støtte opp om AMS-saken. For hvilken sak som vinner først fram, er ikke så viktig: den ene vil påvirke den andre. Kloden rundt blir det nå stadig større oppmerksomhet rundt skadevirkningene fra mikrobølger hva enten fra 5G eller AMS, leger videreutdannes i temaet, og stadig flere myndigheter – nå også Bermuda – innfører moratorier – midlertidig stans i utbygging i påvente av utredninger om helse- og miljøvirkninger.

Så får vi se hvor det bærer.

Einar Flydal, den 20. november 2020

PDF-versjon: EFlydal-20201120 AMS Stengningstrusselen og Kommer rettssaken snart v1.1