AMS: Nå kommer rettssaken! Og her er dommene

Skjermdump-05.11.2019 , 07.37.23

En rekke domstoler har nå slått fast at strømnettselskapene handlet ulovlig med sine trusler om å ta strømmen om du ikke skiftet til ny AMS-måler. Den saken er avklart. Og det gjelder fortsatt.

Det vi ikke har fått behandlet av retten – til tross for alle sakene og alle forsøkene – er helsevirkningene fra senderne i AMS-målerne. Nettselskapene har veket unna.

Men nå skjer det omsider: Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! går inn i en sak der Elvia vant mot en gruppe på 13 kunder i Halden-området – nettopp på helsespørsmålet. Nå anker 10 av dem saken, skreller vekk alle andre tema, og dermed er det ingen måte å unngå at helsespørsmålet blir behandlet.

Nå skal vi få rettens kjennelse på at mikrobølgesenderen i AMS-målerne er et helseproblem, slik mange har fått kjenne på kroppen og forskningen forteller. 

Dette betyr også at vi må fylle opp pengebingen ved å kalle inn mer av pengene som giverne har gitt oss tilsagn om. Epost og bloggpost om dette kommer om få dager – og statusrapport. 

Kjennelsen i saken vi går inn i, finner du HER. Den vil bli anket, nettopp fordi den avviser helseproblemet. Anken er under skriving. Fristen er først 16. desember, så saken kommer først opp på nyåret. Dette blir en viktig sak for mange! Og den kan bli dyr. Derfor trenger vi støtte.

Her er dommene

At nettselskapene ikke har rett til å true med strømstengning så lenge folk har betalt strømregningen, har nå vært klart lenge. De har leveringsplikt. Det er bare så tungt for nettselskapene å akseptere at vi må ha den ene rettslige kjennelsen etter den andre for å gni det inn.

Det foreligger nå en rekke rettslige kjennelser, og enda flere saker der nettselskapene har skjønt at de ganske enkelt ikke har lov til å true med å stenge strømmen eller tvinge seg inn. Men ingen av disse rettssakene har kommet lenger enn nettopp dette.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har organisert og finansiert en del av dem, og vi har tatt fram maler og deler av det juridiske grunnlaget for  alle de andre. Mange av dem har vært organisert i frustrasjon over at ting går så seint, og det forstår vi godt. Men ingen har kommet lenger enn til dette ene: å slå fast at nettselskapene ikke kan stenge strømmen eller tvinge seg inn:

Tensio (da Trøndelag Energi Nett) mot tre personer i Trondheim mai 2019: TEN krevde midlertidig forføyning for å få tvangsinstallert AMS-måler. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! gikk inn i sakene, og alle endte med at Tensio trakk alle tre og betalte våre saksomkostninger.

Eidsiva Nett (nå del av Elvia) på Hedmarken sendte våren 2019 stengningsvarsel til et gårdsbruk som ikke fikk fritak fordi det var en bedrift, ikke privatbolig. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! gikk inn i saken. Men Eidsiva trakk varselet, fant etterhvert en teknisk løsning godt utenfor eiendommen, og så tok det nesten trekvart år til før det kom til et hemmelig forlik om sakskostnadene i mars 2020.

Agder Energi Nett AS tok strømmen hos en kunde nær Kristiansand, og også denne saken tenkte vi bak aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! kunne bli vår pilotsak. Men det ville ikke nettselskapet, og trakk truslene. Etter en strid om sakskostnadene endte saken 10.09.2020 med en hemmelig forliksavtale. Kunden venter fortsatt på at nettselskapet skal komme med forslag til praktisk løsning.

Aust-Agder tingrett, 24.07.2020, 20-093242TVI-AUAG: “Arendalgruppen” (fire personer) mot Agder Energi Nett AS: AEN tok strømmen hos tre, truet med å ta den hos den fjerde, men koplet strømmen til og trakk truslene da gruppen sendte begjæring om midlertidig forføyning. Retten tok ikke stilling til annet enn kravet om midlertidig forføyning for å beskytte materielle verdier og liv og helse, fant det berettiget, og gir saksøkerne medhold i at AEN ikke hadde adgang til trusler og stengning. AEN fikk ikke dekket saksomkostninger.

Søre Sunnmøre tingrett, 22.10.2020: En gruppe saksøkere ville ikke skifte til ny måler, heller ikke uten sender, i hovedsak fordi målerne lagrer personinformasjon, selv uten sender. De ville ha stanset stengningstrusler fra Mørenett AS. Mørenett viste til sin plikt til å installere AMS-målere. Mørenett trakk stengningstruslene. Kravet ble derfor avvist. Mørenett fikk tilkjent deler av sine sakskostnader.

Hallingdal tingrett 26.10.2020, 20-139705TVI-HALL: Harald Haukaa Fjørtoft mot Hallingdal Kraftnett AS ville ha midlertidig forføyning mot nettselskapet så det ikke kunne true med strømstengning før det foreligger endelig dom på om helseproblemer fra stråling og vern om privatliv er relevant grunn for å nekte installasjon av AMS-måler. Selskapet trakk stengningsvarslet. Begjæringen om midlertidig forføyning måtte derfor forkastes. Saksøker fikk frist til 10.11. på å gjøre begjæringen om til stevning. (Hva han gjorde er ukjent for oss.)

Hedmarken tingrett 12.11.2020, 20-162411-TVIHEDM: Elvia Nett AS fikk forbud mot å stenge strømmen eller true med det overfor alle saksøkerne – en gruppe i Østfold. Elvia måtte dekke alle sakskostnadene for alle, inntil det er avholdt muntlige forhandlinger og retten har tatt en avgjørelse. Saksøkernes hovedkrav, som ikke framgår, må altså for retten i neste omgang.

Kristiansand tingrett, 16.11.2020, 20-122343TVIKISA-29: Agder Energi Nett AS hadde stengt strømmen til kunden, men koplet den til igjen. Retten kom til at AEN oppførte seg rettsstridig fordi det ikke forelå grunnlag for å stenge strømmen uten grunnlag i retten.

Nord-Østerdal tingrett 20.11.2020, 20-168222TVI-NOST: eldre ektepar på Koppang motsatte seg å skifte til AMS-måler. Elvia Nett AS koplet dem fra, men ble pålagt straks å kople strømmen tilbake. Rettens kjennelse går ut på at det ikke foreligge betalingsmislighold, men fare på liv og helse.

Romsdal tingrett, 23.11.2020, 20-139888TVI-ROMS: En gruppe nektet å skifte til AMS-måler og leverte krav om midlertidig forføyning for å stanse stengningstrusselen.  Nettselskapet Istad nett trakk da stengningsvarslet “av respekt for rettsprosessen”, som det heter på Istad netts nettsider. Det er selvsagt ren bløff: Ved at Istad nett trakk varslet om stengning, ble kravet om midlertidig forføyning grunnløst, og måtte derfor avvises av domstolen. Det er standardtaktikk for å slippe å få en dom mot seg. Istad nett framstiller det omvendt: som at Istad nett har fått domstolens medhold i at selskapet har rett til å stenge strømmen hos kunder som nekter. Saksøkerne hadde ikke søkt om fritak. Nå har de en måned på seg for å bringe saken inn for ordinær behandling – eller skaffe seg legeattester… Og de må bære sakskostnader fordi de trakk saken i stedet for å be retten om å heve den.

Her er detaljene viktige, så bruk jurist! Og kanskje er det på tide at nettselskapene innser at trusler om stengning ganske enkelt ikke er lov?

 

Einar Flydal, den 2. desember 2020