AMS: Har OED nok mot i gebyrspørsmålet?

Hva blir straffen fra nyttår for å ha fritak for AMS-måler av helsemessige grunner? Olje- og energidepartementet behandler i disse dager en revisjon av kontrollforskriften.

Her får du to brev OED har mottatt som begge viser at dette gebyret er høyst urimelig og bør reduseres kraftig – antakelig ned til null.

De nærmeste dagene vil vise om OED har mot nok til å rette forslaget fra RME/NVE slik det åpenbart bør gjøres.

RME – det nye kontrollorganet for markedsstyring av energisektoren, som deler lokaler og kantine (og personale) med NVE – foreslår i innstillingen til OED at gebyret standardiseres til kr. 1500 + mva. Begrunnelsen er at man har hatt en kaotisk periode der nettselskapene med NVEs velsignelse har ilagt høyst ulike “straffegebyrer” til alle som ikke har skiftet måler, har tatt med kostnader de ikke har lov til, og har krevd inn gebyr for kostnader de ikke har hatt.

Beløpet er i hovedsak fastsatt for å dekke årlige kontrollavlesninger ute hos kunder – uten at det er påkrevd, uten at det framover kommer til å bli gjort annet enn i spesielle tilfeller, uten at det er lov til å ta ekstra betalt for kostnader nettselskapet ikke har.

Det har vært en flom av klager til NVE, OED, Elklagenemnda, Forbrukerrådet, Huseiernes landsforbund, Forliksråd og tingretter over gebyrene og over hvordan nettkundene presses til å installere AMS-målere. Presset har skjedd – og skjer – med gebyrer, trusler om strømstengning, feilaktig informasjon om hvor trygg og lav strålingen er, og feilaktige påstander om at utskifting forlanges av Justervesenet. Gebyrene er således bare ett av elementene, men et viktig element.

Her får du se to henvendelser som OED har mottatt de siste dagene – ett fra Lene Hannisdahl Haug, og ett fra advokat Hugo P Matre, Advokat Schjødt AS, etter oppdrag fra aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, ved meg. Brevene viser at gebyret er høyst uberettiget, og at dersom man trekker ut kostnadene til avlesning ute hos kunder, er det bare smuler igjen.

Brevene viser også hva slags hårreisende begrunnelser for gebyret enkelte nettselskaper – her BKK og VOKKS – benytter seg av. De har åpenbart ikke skjønt noe som helst av hva slags helse- og miljøutfordring de skaper, men ønsker bare å øke presset. Kloden rundt går det nå opp for politikere og statsadministrasjoner at strålevernets grenseverdier bryter ned folkehelsen og skaper personlige tragedier. Mange steder setter de foten ned for videre utbygginger av mikrobølget kommunikasjon. Grunnlaget for grenseverdiene framstår stadig tydeligere som rene kjeltringstreker fra en overmektig IKT-bransje. Det er på tide at BKK og VOKKS setter seg inn i hva de driver med.

Så får vi se om OED har styrke nok til å gå imot underliggende etat og fjerne gebyret.

 

Einar Flydal, den 15. desember 2020
PDF-versjon av hele bloggposten med vedlegg: EFlydal 20201215 AMS Har OED nok mot i gebyrspørsmålet m vedl

 

Brevet fra adv. Matre finner du HER.

Og her følger eposten til OED fra Lene og Mikkel Hannisdahl Haug:

Fra: Lene Hannisdahl Haug
Sendt: søndag 13. desember 2020 kl. 18:47
Til: postmottak@oed.dep.no
Kopi: Grotmol Kjell
Emne: Ang høring av gebyr på AMS

Hei,
vi viser til forskriftshøringen av gebyr for AMS uten kommunikasjonsdel i ny avregningsforskrift: Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.

1. Feil beregningsgrunnlag
Den foreslåtte løsningen åpner for at nettselskapene krever inn penger for en tjeneste som ikke leveres, fordi det ikke stilles klare krav til hva gebyret skal dekke. Vi mener gebyret blir beregnet ut i fra feil forutsetninger. Det må foreligge en detaljert beskrivelse av hva gebyret skal dekke for å sikre at kundene ikke betaler mer enn de faktiske kostnadene.

Vi er kunder av Skagerak Nett. De har aldri avlagt stedlig kontroll hos oss, verken etter at AMS ble innført, ei heller alle de årene vi har bodd i Vestfold. De godtar å få bilde som dokumentasjon på korrekt avlest målerverdi i tillegg til manuell innsending av SMS. Denne praksisen gjelder også alle de store nettselskapene som vi har vært i kontakt med de siste måneder. Nettselskapene anser det altså som dekkende i henhold til avregningsforskriften å sende inn bilde.

Under viser Skagerak Netts grunnlag for beregning av gebyr på 2370 kr i året, noe vi mener er altfor høyt:

“Beløpet er et gjennomsnitts-/sjablongbeløp som er beregnet ut fra kostnadene ved å beholde, vedlikeholde og drifte gamle systemer, og manuelle rutiner for blant annet varsling, innsending, registrering og kontroll av målerstand.
Montør 1,20 t: 1044,00 kr
Kundekontakt: stenge, åpne, kontroll 0,25 t: 362,50 kr
Manuell håndtering avlesninger 0,15 t: 217,50 kr
Systemkostnader kun ifm manuell håndtering: 278,00 kr
Sum ekskl. mva. 1902,00 kr
Sum inkl. mva. 2377,50 kr
Avrundet 2370,00 kr

Med vennlig hilsen
Lise Mette Amundsen
Skagerak Nett AS
kundeservice
tlf 35 51 89 90
http://www.skageraknett.no”

1. Hele 1406,50 + mva., altså langt over 50%, knytter seg til montør som må ut til kunde, og til «stenge, åpne og kontroll», altså kostnader som normalt sett ikke er nødvendige for å få rapportert målerstanden. Dette må dermed tas ut av regnestykket.

2. Skagerak Nett har heller ikke trukket fra AMS-systemkostnadene til dem som ikke har AMS målere, eller har AMS-målere uten kommunikasjonsdel, slik det må være dersom det skal bli en korrekt beregning: For dersom kostnadene knyttet til kunder uten AMS-måler ikke skal belastes kunder med AMS-måler, skal heller ikke kostnader knyttet til kunder med AMS-måler, belastes kunder uten AMS-måler. Det er selvsagt, og er tidligere omtalt av NVE. AMS-kostnaden har blitt beregnet til 400 kroner per år, men uvisst om det også omfatter systemkostnader.

Alle Skagerak Netts kunder som ikke har AMS-måler; altså fritak, gammel måler, eller AMS-måler uten kommunikasjonsdel, bør forlange gebyret ned med rundt 1406,50 + 400,00 + mva., altså rundt 2250 kroner.
Eller satt opp på en enklere måte hvor reelle kostnader er satt opp:

Systemkostnader for manuell håndtering: 278,00 kr
Manuell håndtering av avlesning (usikker om det trengs med SMS): 217,50 kr
Fradrag for AMS kostnader som ikke bør dekkes av kunder uten AMS: -400,00 kroner
Totalt 95,50 kr eks mva i årlig ekstrakost.

2. Tilbakebetaling av allerede innkrevd avgift
Dette dreier seg om tilbakebetalinger av for høye gebyrer i to til tre års tid, og fremover til nye, lavere tariffer blir innført.
Nettselskapene har i to til tre år krevd gebyrer som har vært urettmessige; både ved å ta gebyr for å reise ut for å foreta avlesninger uten at det har skjedd, og – der det har skjedd – for å reise ut og lese av uten at det har vært nødvendig:

Nødvendig kan det bare være dersom det foreligger grunn for å tro at det jukses med egenregistreringen.
Vi mener nettselskapene må stoppe faktureringen av påståtte merkostnader, samt refundere overskytende innbetalt gebyr når nye satser trer i kraft.

3. Kundenes beste?
Nettselskapene er ikke konkurranseutsatte og skal drives på en måte som gagner alle kundene. Flertallet av kundene som ikke har AMS-målere, har fritak fordi de rent helsemessig ikke tåler radiokommunikasjonen fra målerne, men får akutte helseplager – oftest i form av dårligere nattesøvn, hodepine, utmattelse, tinnitus, spasmer, leddsmerter med mer.

Når vi leser høringsuttalelser fra flere nettselskaper får vi inntrykk av at de er ute etter å straffe kundene som må velge bort AMS-målere. Dette viser en holdning som OED ikke bør akseptere. Nedenfor legger vi ved noen av uttalelsene som ikke er ment å hjelpe de kundene som sliter med helseplager, men faktisk å gjøre hverdagen enda vanskeligere:

«BKK Nett AS mener det vil være hensiktsmessig at beløpet kan kreves inn samlet én gang per år. Dersom den årlige tariffen faktureres samlet, vil den økonomiske konsekvensen for kunden av de merkostnader de pådrar seg ved å nekte fjernavlesing av måleren, oppleves sterkere. Dersom beløpet fordeles over hele året, vil merkostnaden oppleves lavere og dermed bidra til å redusere motivasjonen til kunden for å akseptere fjernavlest måler. BKK Nett AS ønsker å kunne gi insentiver som bidrar til at flest mulig av kundene blir fjernavlest.»

Dette viser med all tydelighet at nettselskapet ikke forstår omfanget av alvoret for de som har gått til legen og fått innvilget fritak. Gebyret var ment for å dekke merkostnadene til nettselskapene, ikke som et «straffe/avskrekkingsgebyr».
VOKKS uttaler:

«VOKKS Nett AS mener man ikke burde fastsette en tariff fordi nettselskapet ikke ønsker å tilby denne tjenesten. De mener et standardisert beløp vil legitimere det å ikke ha AMS.»

Her skinner det igjennom at de ikke har tatt innover seg de brutale konsekvensene AMS-innføringen i Norge har hatt for de som ikke tåler denne teknologien. Den lille friheten denne gruppen hadde igjen, ble fratatt dem ta AMS ble utrullet i Norge. De betaler allerede en meget høy pris i form av frihetsberøvelse og økte helseplager.

Noen av de mest alvorlige konsekvensene med smartmålere er at de ikke kan skrus av, selv om du skrur av hovedsikringen. De sender også i en unødvendig stor radius- opp til flere kilometer- sterke elektromagnetiske pulser; oftere enn hvert sekund- (ref. USA’s ambassade i Cuba)

4. Avslutningsvis
Vi mener det er ille og faktisk uakseptabelt at Norge, som eneste land i verden, innfører AMS med tvang. Det er alvorlig at Norge, igjen som eneste land i verden, tar gebyr av personer som har søkt og fått innvilget fritak av helsemessige grunner. Ingen andre land tar gebyr i det hele tatt. Hva er grunnen til at Norge må være så mye hardere enn alle andre land i denne saken?

Med beste hilsener,
Lene og Mikkel Hannisdahl Haug