AMS: Slik forteller du nettselskapet at du tar avlesningen selv

Noen har bedt meg å legge ut brevet jeg skulle sende til nettselskapet om at jeg heretter leser av måleren selv. Jeg skrev om det i gårsdagens bloggpost 12.12.2020: Du kan gjøre det meste av gebyret for fritak uberettiget ved å erklære at du leser av og rapporterer inn selv. Så det bør du gjøre!
Her får du brevet mitt. Bruk det du vil til å lage ditt eget, og send gjerne kopi til OED. De trenger å vite hva som rører seg “der ute”. 

Forresten går RMEs kritikk av nettselskapenes gebyrberegninger i kopi til klageren – unntatt offentlighet. Det blir derfor ikke så synlig for offentligheten at RME gir en rekke nettselskaper kritikk for at de beregner gebyrene feil. HER får du derfor se et par slike brev. De er temmelig likelydende og går til alle de nettselskapene det er kommet klager på hva gjelder gebyrberegningen.
Det er ingen automatikk i at nettselskapene betaler tilbake for mye avkrevd gebyr, selv om RME har påpekt at gebyret er beregnet for høyt i konkrete klagesaker. Det burde de selvsagt ha gjort.
Alle som har betalt gebyr, bør derfor be nettselskapet om en revidert oppstilling utfra RMEs anvisninger om hvordan gebyret skal beregnes, slik jeg har gjort, og be om tilbakebetaling av for mye innbetalt.
Her følger eposten jeg nettopp har sendt.
Einar Flydal, den 13. desember 2020
PS. Skal du rekke å få levert strålebøker du vil sende i gave, kan du fortsatt klare det: Du skriver navn som skal stå på til-og-fra-kortet og adressen det skal sendes til. Så sendes boka omgående direkte dit – ferdig i julepapir og til-og-fra-kort pålimt! Bestill HER.
Til
daglig leder i Elvia, Elvia kunderservice, kundeservice@elvia.no
kopi:
OED v/ avd.dir. Grotmol, postmottak@oed.dep.no
Oslo, den 13.12.2020
Denne meldingen er adressert til daglig leder fordi saken hører hjemme på ledernivå, ikke hos kundeservice. Men den sendes til Elvia kunderservice, kundeservice@elvia.no, ettersom det er det eneste kontaktpunktet som oppgis på Elvias nettsider.  
Henvendelsen gjelder:

1. og 2. Krav om oppretting av gebyr for årlig måleravlesning ved fritak for AMS, 3. gebyret i ny avregningsforskrift

 
1. RME har nylig sendt brev til en rekke nettselskaper om at deres beregninger av gebyr er feilaktig og i strid med forskrift. Dette gjelder også Elvia.  Elvia har til nå beregnet feilaktig gebyr ved å ta med kostnader som ikke er berettiget, herunder tatt betalt for avlesninger som ikke er foretatt.
2. Over telefon har Elvias ledelse – i likhet med ledere i en rekke andre store nettselskaper – gitt klar uttrykk for at kundens egen innrapportering av målerstand, f.eks. i form av mobilbilde, vil aksepteres som alternativ til at personale skal reise ut for å lese av for å foreta årlig avlesning. Dette er i tråd med at nettselskapet ikke er pliktig til selv å lese av, bare til å sørge for årlig avlesning.
3. Etter dagens forslag til revidert avregningsforskrift ser det ut til at det kan bli innført et fast gebyr som er beregnet utfra feilaktige forutsetninger, ettersom det inneholder kostnader til å sende ut personale for å foreta avlesning, noe som er unødig, også i henhold til Elvia og en rekke andre store nettselskapers egen vurdering. 
Disse tre punktene henger sammen, og må ryddes opp i samlet for å unngå fortsatte konflikter og krav rundt gebyret for fritak for AMS.
Jeg gir herved beskjed om at jeg heretter kommer til å sende inn årlig avlesning av mine to målere uten AMS ved hjelp av bilde eller registrering av målerstand slik Elvia måtte ønske. Jeg vil bruke MMS eller epost eller andre registreringsmåter etter nettselskapets anvisning. Vennligst oppgi meg hvordan dere ønsker dette gjort. Vennligst gi meg også beskjed om når på året dere ønsker målerne avlest. 
Slik blir det ikke nødvendig å reise ut for å avlese strømmålerne, og dere får daterte bilder som gir dere høy sikkerhet for at avlesningen er korrekt. Grunnlaget for vesentlige deler av gebyret faller derved bort.
Jeg ber i tråd med ovenstående om at:
1. Elvia snarest tar opp med OED at en vesentlig del av det gebyret som er foreslått i revidert avregningsforskrift i er grunnløst, ettersom det er kalkulert utfra den forutsetning at årlig avlesning skal skje ved at det sendes ut personell for å lese av alle målere med fritak for AMS. Dette er ikke en nødvendig kostnad og derfor ikke berettiget, og vil skape unødig strid om det ikke korrigeres.
2. Elvia utarbeider en ny oppstilling over min innbetalingshistorikk mht. gebyret: hva dere har beregnet dere i gebyr for avlesning av mine to målere uten AMS og når dere har vært og lest dem av. 
3. Jeg ber om tilbakebetaling av den delen av gebyret som har vært innkrevd uberettiget. Jeg har tidligere gitt Elvia (Hafslund) skriftlig beskjed om at jeg betaler gebyret med forbehold, i påvente av at det vil avklares hva nettselskapet har adgang til å kreve. Avklaringen som nå har skjedd i form av påpekninger fra RME, gjør det klart at tidligere erklæringer fra Elvia (Hafslund) om at gebyret er sjablon-messig og at det kunne avkreves uten at avlesning var foretatt, eller ikke foretatt samme år, ikke er korrekte.
Jeg oppfatter forøvrig fortsatt dette gebyret som en slags straff for ikke å godta en kommunikasjonsteknologi som gir godt dokumentert vesentlig økt risiko for helse- og miljøskader. Jeg forbeholder meg derfor å komme tilbake til dette når det måtte bli juridisk grunnlag for det. Men fram til den tid, ber jeg om at Elvia rydder opp, så vi blir ferdig med konflikter rundt de deler av gebyret som gjelder avlesningskostnader, og som nå i lang tid har havnet i el-klagenemnda og forliksråd, blant annet som inkassosaker, landet rundt.
Måleradresser: <adresser>
Med hilsen
Einar Flydal
<kontaktdata>