En ekspertvitneforklaring om mobilbruk og kreft

Hver dag mottar jeg nye forskningsartikler som viser at vi har et strålevern (DSA) på ville veier, og en ditto energipolitikk: “Det grønne skiftet” satser på at vi skal øke energiforbruket med elektrisitet og trådløst. Forskningsartiklene dokumenterer at dette er å løpe rett i veggen: Endringene vi da skaper både i klodens og de nære omgivelsers elektriske miljø – med stadig flere og komplekse elektriske felt rundt oss – bryter ned biologiens livsbetingelser.

Mine dager går i sin helhet med til ankesaken om AMS-målerne. Jeg rekker derfor bare å gi noen smakebiter fra alt jeg får inn. Dagens tekst handler om mobilstråling og kreft, og er den rettslige forklaringen til et ekspertvitne av det sjeldne slaget.

Dokumentet du får her, ble nylig innlevert til en domstol i USA fra ekspertvitnet Christopher J. Portier. Han har en CV og en merittliste som topper det meste. Du finner CVen på side 146, og en tekstlig versjon på side 5. Dokumentet er på engelsk, og er en faglig redegjørelse – men i store deler leselig for mange som ikke er fagfolk.

Portier har topp utdanning  innen statistikk og miljøtoksikologi, og han har hatt store, faglige verv og lederroller i tunge helseetater i USA og i det meste man kan drømme om internasjonalt.

Portiers ekspertise er miljøtoksikologi og EMF/elektromagnetisk stråling, særlig med henblikk på kreft, og hvordan man skal vurdere om sammenhengene er å regne som godt påviste årsakssammenhenger.

Til retten – i en rettsak som noen personer har anlagt mot mobilprodusenten Motorola – har Portier levert inn en omfattende gjennomgang av forskningen på mulige sammenhenger mellom mobiltelefoni og hjernekreft. Referanselisten har 444 oppføringer. Portier har vurdert forskningsrapportene utfra Bradford-Hill-kriteriene for vurdering av årsakssammenhenger. Dette er gullstandarden når man står overfor komplekse situasjoner der man ikke så lett kan foreta laboratorieeksperimenter med full kontroll over alle variabler. Fra side 7 forklarer han hva Bradford-Hill-kriteriene går ut på og hvordan de brukes.

Portiers konklusjon er klar: Sammenhengen er tydelig og godt dokumentert.

Hvordan det går med rettsaken i USA aner jeg ikke. Der har de en tendens til å bruke mange år bare på diskusjoner om hvilke bevis partene får lov til å legge fram, og selvsagt har motparten, Motorola, forsøkt å få retten til å nekte Portiers redegjørelse framlagt som bevis. Selskapet har jo sine interesser å ivareta …

Rapporten er til dels tungt stoff. Jeg har slett ikke hele, men tittet her og der. Fagfolk innen strålevern, medisin og telekom vil nok ha større utbytte av detaljene, men jeg merker meg spesielt én ting som gjør rapporten interessant også for andre:

Portier gjennomgår og forklarer flere av de grunnleggende og godt dokumenterte mekanismene som kan produsere – eller stimulere – kreftutvikling som følge av eksponering for elektromagnetiske felt. Disse samme mekanismene har også en rekke andre virkninger, blant annet de diffuse akutte helseplagene som el-overfølsomme typisk erfarer, og energitap/utmattethet, som er blant vår tids folkesykdommmer. Forhøyet oksidantproduksjon med cellestress som resultat er en av de sentrale mekanismene som blir utførlig omtalt.

Rapporten er derfor interessant selv om man ikke er interessert i kreftvirkningene.

Du finner Christopher J. Portiers gjennomgang av forskningslitteraturen her om sammenhengen mellom mobilbruk og kreft her:

218 Nedlastinger

For tida sitter FHI og skal oppdatere den gamle utredningen fra 2012 (FHI-rapport 2012:3), der man slo fast at 1) ingen slike virkninger som Portier dokumenterer, er påvist, 2) at det derfor heller ikke er grunn for å ha noen føre-var-strategi så lenge det ikke skjer oppvarmingsskader, at 3) dersom det skulle vært et problem, så bør man ikke informere om det – for å unngå å uroe befolkningen, at 4) alt derfor står bra til med strålevernet i Norge, og at 5) Statens strålevern (nå DSA) gjør derfor en god jobb.

Tenk så artig det hadde vært om FHI ville begi seg ut på å gjennomgå og overprøve Portiers argumenter og bevisvurderinger, eller om Samarbeidsutvalget for EMF i helsesektoren, som har DSA som sekretariat, tok Portiers rapport opp til drøfting!

 

Einar Flydal, den 17. mars 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220317-En-ekspertvitneforklaring-om-mobilbruk-og-kreft.pdf

Referanser

Expert Report by Christopher J. Portier, March 1, 2021, filed with the Superior Court for the District of Columbia (Civil Division) on March 3, 2021 in the case of Murray (et al.) v. Motorola (et al.) (2001 CA 008479 B).

FHI-rapport 2012:3: Alexander, Jan m.fl.: Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis, FHI-rapport 2012:3, Folkehelseinstituttet, 2012, lastes ned fra https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/

Hill, Austin Bradford (1965). “The Environment and Disease: Association or Causation?”. Proceedings of the Royal Society of Medicine. 58 (5): 295–300. doi:10.1177/003591576505800503