AMS-saken i lagmannsretten: Her er referatet fra onsdag 7.9.

Som vitne fra nettkundenes side får jeg legge egne meninger til side om hvordan onsdagen forløp i retten, så jeg gir bare et kort referat. (Først raskt skrevet torsdag morgen og så feilrettet samme ettermiddag.)

Hele onsdagen gikk med til vitneforklaringer:

Først fikk vi en fagvitne-forklaring fra prof. Beatrice Golomb, professor ved University of California San Diego. Hun er fysiker og medisiner, og leder et laboratorium med spesialitet eksponering og sykelighet knyttet til frie radikaler (oksidanter) og virkninger som hemmer cellers energiproduksjon. Hun har deltatt i diverse arbeider og utvalg knyttet til USAs føderale myndigheter og Pentagon, blant annet i forbindelse med “Havana-syndromet” og “gulfkrigsyndromet” som oppsto blant soldater under og etter gulfkrigen (1990-1991).

Prof. Golomb viste til at det i lang tid har vært godt kjent at oksidasjonsprosesser kan oppstå som virkning fra eksponering, ikke bare fra radiofrekvent stråling (RF), men fra hele det elektromagnetiske spekteret. Og at eksponering for svak RF-stråling kan ha store konsekvenser for biologiske prosesser, har vært kjent siden 1930-tallet. Hun gikk gjennom Hill-kriteriene – et sett kriterier som er bredt anerkjent for å fastslå årsakssammenhenger innen miljømedisin og biologi, også av WHO og ICNIRP, og slo fast at alle kravene til Hill-kriteriene er innfridd for å slå fast at eksponering for RF kan utløse el-overfølsomhet. Hun viste også til at pulset RF er spesielt biologisk virksom, og at AMS-målere i undersøkelser peker seg ut som fremste årsak til å utløse el-overfølsomhet. Hun viste også til at flere miljø- og genetiske og andre samvirkende faktorer øker risikoen for at el-overfølsomhet oppstår.

Golomb viste så til en lang liste av opprop, appeller m.m. fra medisinere og andre fagfolk som har oppfordret til stans i økningen av RF i miljøet, men at gamle fagtradisjoner basert på det foreldede syn at bare oppvarmingsskader kan dokumenteres, bevares av økonomiske interesser.

Det kom ingen spørsmål til Golomb, heller ikke fra Elvias eksperter, Lars Klæboe, DSA, eller Arnt Inge Vistnes.

Etter Golombs presentasjon, handlet det om tekniske forhold:

Odd Magne Hjortland forklarte seg først, først og fremst om “skitten strøm”, et bransjeuttrykk for ledningsbundet spenningsstøy, dvs. pulser, transienter. Han er daglig leder av firmaet EMF Consult AS, som tar måletekniske oppdrag og selger ulikt måle- og skjermingsmateriell. Hjortland er ingeniør innen teknisk kybernetikk, elektroteknikk og automasjon. Han driver med målinger på industriarbeidsplasser, skoler etc., og i private hjem, og gir råd om hvordan redusere eksponering. Hjortland har hatt måleoppdrag innen AMS for nettselskapet Glitre, og hatt dialoger med Aidon og med myndigheter for å gjøre oppmerksom på feil i deres informasjon. Det har handlet om hyppigheten i pulsingen, der Hjortland var kommet til at pulsingingen skjer langt hyppigere enn NKOM hadde målt i sin hittil eneste rapport om strålingen fra AMS. Det har også vært for å varsle om at tiltak burde innføres for å begrense helseskadelige virkninger, og det har handlet om DSAs påstand at AMS-målere stråler sjelden og svakt i forhold til mobiltelefoner, der Hjortland mente at det var brukt feil beregningsmetode og at det forholdt seg omvendt.

Det ble en del spørsmål fra dommerne og fra Vistnes knyttet til et bilde som har vært mye brukt på nettselskapenes nettsider, og som skal fortelle at en mobiltelefon stråler 50 000 sterkere enn en smartmåler. Hjortland sammenholdt dette med en måling han selv har gjort, der han sammenlikner pulsingen fra en Samsung S7, en iPhone, en Kamstrup og en Aidon AMS-måler,  Hjortland hadde gjort. Pulsenes styrke loddrett, tid vannrett. (1 time, samme avstand på 3 meter, samme skala)

Hoveddelen av Hjortlands forklaring handlet om skitten strøm, hva det er og at det er svært vanlig og har mange kilder: Omtrent all elektronikk og alle sparepærer inneholder små transformatorer som skaper pulser i strømnettet ved å bryte strømmen, gjerne mange tusen ganger i sekundet. Hver gang skapes en liten elektrisk puls. Og siden strømnettet i moderne hus ikke er skjermet, fungerer det som en 3D-antenne som leder pulsene ut i de elektriske feltene rundt ledningene.

Hjortland viste til at selv om dette er svake pulser og vanskelige å måle i feltet utenfor ledningen, tyder hans erfaringer på at en del folk har helseplager fra dette, så store at noen fjerner kilder, har strømmen avslått deler av døgnet, eller lever helt uten strøm. Han viste til erfaringer og observasjoner han hadde gjort, også av folks reaksjoner på endringer når strømmen i huset ble slått av uten at de visste det. Spørsmål til dette fra Vistnes, fagvitne for Elvia, gikk på om han trakk konklusjoner om virkninger basert på subjektive opplevelser, uten å ha noen objektive kriterier, og uten at det var mulig å måle den variasjonen i feltet som han mente noen kunne merke.

Hjortland viste egne målinger utført på oppdrag fra Foreningen for EMF-reform, der han sammenliknet skitten strøm fra 20 ulike målere og fant at eldre målere avgir mindre skitten strøm enn nyere, og at det oppstår konstruktiv interferens, dvs. høyere intensitet i pulsene, når flere eksemplarer av likt utstyr koples inn i samme strømkrets. Dette kan gjøre at selv om forstyrrelsene fra den enkelte måler er svak, kan mange målere i samme nabolag gi sterkere forstyrrelser.

Hjortland viste til at mye av den skitne strømmen ligger i frekvensområder som ikke testes for, fordi de ligger utenfor de frekvensene som angis i de tekniske standardene det testes etter. Det testes ikke i frekvensområder under 150 kHz. Han nevnte at det later til at pulsing nede i dette lave frekvensområdet kan gi biologiske virkninger, noe som framgår av Panagopoulos m.fl. 2021. [Den kan du laste ned her fra bloggen!]

Hjortland etterlyste løsninger med bedre filtre og muligheter for å kunne slå av måleren helt i perioder, eller kunne beholde en gammel målertype. For de mest el-overfølsomme har allerede fjernet alt de kan i huset av kilder til skitten strøm, men bør fortsatt kunne ha tilgang til strøm.

Spørsmål fra Energi Norges advokat gikk på hvordan inntektsfordelingen hans var mellom målinger og salg av skjermingsutstyr.

Ingeniør Mads Bæhren, NKOM, forklarte seg om NKOMs målerapport om stråling fra AMS-målere. Som nevnt hadde det vært diskusjon om målemetoder og antall pulser, og den saken forble uavklart: Det foreligger ulike målinger av antall pulser per sekund. Den ene måler langt færre pulser enn den andre, men uansett mange titusen per døgn. Begge synes å være korrekt utført, så langt jeg forsto. [Kanskje kan årsaken være at det er målt på ulike generasjoner av målere?]

Det framkom at NKOMs målinger utelukkende sammenlikninger med tekniske standarder og forskrifter satt utfra krav til at utstyr ikke skal forstyrre utstyr eller drift. Eneste referanse til helse er ICNIRPs retningslinjer, der det er gitt anbefalte referanseverdier for å utarbeide grenseverdier. I Norge brukes de som grenseverdier. At AMS-målere stråler svært lavt sammenholdt med ICNIRPs anbefalinger, er alle enige om.

Nemkos tekniske sjef, Roger Berget, forklarte seg om en rapport Elvia hadde bestilt i sommer i anledning saken. Rapporten viser at mange slags typisk utstyr vi har i hjemmet, sparepærer, mobilladere, osv., skaper skitten strøm, og at AMS-målere skaper langt mindre enn f.eks. sparepærer. Nemko måler normalt utelukkende i forhold til standarder, men hadde i dette oppdraget målt ned til 9 kHz.

Nemkos måleresultater samsvarer godt med måleresultatene fra Bajog, som saksøkerne hadde fått utført i 2020, og med Hjortlands egne målinger. Dette er partene enige om, også at AMS-målerne stråler temmelig svakt i det området som godkjenningsnormene angir at det skal testes på.

Det ble en del spørsmål om Nemko gjorde vurderinger knyttet til helse, hvilket de ikke gjør, og om de kan måle i de frekvensområdene der pulsing ser ut til å ha biologisk stor biologisk virkning. Det ble også spurt om de kan måle “omhyllingskurver” (engelsk: envelope curves), dvs. kurven rundt frekvensene, og som kan danne egne lave frekvenser (ELF) i det høyfrekvente området. Se bildet, der rød strek viser omhyllingskurven. (Dette er fenomener som er funnet å skape “værsyke” ved å endre tettheten til kollagen og dermed gjennomtrengeligheten i kroppens membraner. Den ser ut til å finnes igjen i vår tid som “digital værsyke” ved at variasjoner i høye frekvenser også kan danne slike ELF “på toppen av høyfrekvente radiosignaler.)

Omhyllingskurver var Berget ukjent med, også om det var noe som Nemko kan måle.

Prof. em. Magda Havas, medisiner ved Trent University, Canada, forklarte seg omfattende, både generelt om helsevirkninger på en lang rekke medisinske områder fra svak RF-stråling og spesielt om virkninger fra sterkt pulset stråling, som fra AMS-målere. Hun gikk gjennom forskning på skitten strøm, og viste blant annet til et klassisk tilfelle: de dramatiske virkningene på antall krefttilfeller blant lærerpersonalet ved en skole i California, og hvordan dette kunne knyttes til klasserom med ekstra store forekomster skitten strøm.

Det kom ingen spørsmål.

Prof. i miljøhelse, David Carpenter, dekan ved fakultet for folkehelse, New York State University, Albany, og med en omfattende merittliste bl.a. som mangeårig talsperson for delstaten New York mht. medisinske virkninger fra kraftledninger, og 485 fagfellevurderte artikler pluss bøker bak seg, ga onsdagens siste forklaring. Også han gjennomgikk forskningen, viste til at funnene er omfattende, klare og solide, og betegnet det som uredelighet å påstå noe annet.

Det kom ingen spørsmål.

Jeg skulle gjerne referert mer, men rekker det ikke i denne omgang.

Det var 4-5 tilhørere i salen. Den ene var en journalist fra steigan.no. Det er synd at temaet ikke vekker interesse også i andre medier, ettersom det gjelder både helse og miljø, som jo er alle partiers hjertesaker…

Salen er åpen for publikum og det er 20 plasser. WiFi er ikke slått av.

Saken heter 21-136295ASD-BORG/02 Negativt fast­set­tel­ses­søks­mål for at nettselskap ikke skal avbryte overføring av elektrisk energi. Den foregår 5. til 9. september kl. 09:00 – 15:00, i sal K21, Keysers gate 13, Oslo. Saken går for åpne dører.

Programmet torsdag 8. sept. er avsatt til forklaringer fra Elvia, men det er ikke angitt hvem som skal forklare seg når. Det er forventet at Arnt Inge Vistnes, pensjonert univ.lektor og fysiker, og Lars Klæboe, DSA, som begge er saksøktes faglige medhjelpere og vitner, vil forklare seg. Dessuten en lege fra Sørlandet sykehus som er spesialist på neser og bihuler og uten publikasjoner på det området saken gjelder.

Har du noen meningsytringer i sakens anledning, så send dem heller til meg enn til noen av partene! https://einarflydal.com/hjelp/

 

Einar Flydal, torsdag den 8. september 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220908-AMS-saken-i-lagmannsretten-Her-er-referatet-fra-onsdag-7.9..pdf