Ny forskning: – EU-kommisjonen gir blaffen i folkehelsen. Lytter heller til næringen enn til forskning den selv har finansiert

Joel M. Moskowitz, PhD, Univ. of California, Berkley

I denne bloggposten får du en kort oppsummering av en blodfersk forskningsartikkel om hvordan EU-kommisjonen unnlater å ta hensyn til fagråd og forskning som EU selv har finansiert, og hvordan det samme skjer i USA. Det beskrives et knefall for næringer som setter bransjeinteresser foran helse og miljø. 

Anmeldelsen ble publisert av Joel M. Moskowitz, Direktør for Senter for helse i familier og befolkningsgrupper ved Fakultetet for folkehelse, University of California, Berkeley, på hans blogg Electromagnetic Radiation Safety den 21.09.2022. Først gjengis artikkelens sammendrag i sin helhet. Deretter har Moskowitz laget et kort utdrag av noen hovedpunkter.

Einar Flydal, den 26. september 2022

PDF-versjon: EFlydal-JMMoskowitz-20220926-EU-kommisjonen-gir-blaffen-i-folkehelsen.pdf

Ny fagfellevurdert artikkel: EU og USA prioriterer økonomien fremfor helse i utrullingen av trådløse teknologier

av Joel M. Moskowitz, PhD, onsdag 21. september 2022

Den Europeiske Union prioriterer økonomien fremfor helse ved utrullingen av trådløse teknologier

Referanse:

Nyberg, Nils Rainer, McCredden, Julie E., Weller, Steven G. and Hardell, Lennart. The European Union prioritises economics over health in the rollout of radiofrequency technologies. Reviews on Environmental Health, 2022. https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0106. Published online September 22, 2022.

Sammendrag

Femte generasjon radiokommunikasjon, 5G, rulles for tiden ut over hele verden. Siden september 2017 er 5G-Appellen til EU blitt sendt seks ganger til EU, med bønn om et moratorium [midlertidig stans] for utrullingen av 5G. Denne artikkelen gjennomgår 5G-Appellen og EUs påfølgende svar, inkludert det omfattende følgebrevet som ble sendt til EU i september 2021, der det bes om strengere retningslinjer for eksponering for radiofrekvent stråling (RFS). Appellen kommenterer EUs interne konflikt mellom EUs planer for en fremtid med trådløs teknologi, og behovet for å beskytte innbyggernes helse og sikkerhet. Den kritiserer EUs tillit til de gjeldende retningslinjene gitt av Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP), som kun vurderer oppvarming og ingen andre helserelevante biologiske effekter fra RFS. For å motsi ICNIRP-posisjonen presenterte følgebrevet fra 2021 kort nyere forskning fra EUs egne ekspertgrupper, fra en stor samling europeiske og andre internasjonale studier, og fra tidligere gjennomganger av effektene av RFS på mennesker og miljø. 5G-appellen slår fast at flertallet av vitenskapelige bevis peker på biologiske virkninger, mange av dem med mulige skadevirkninger, som inntreffer [ved eksponering] lavere ICNIRPs grenser for befolkningen. Belegget for å fastslå dette er hentet fra studier som viser endringer i nevrotransmittere og reseptorer, skade på celler, proteiner, DNA, sædceller, immunsystemet og menneskers helse, herunder kreft. Appellen fra 2021 advarer videre om at 5G-signaler vil sannsynligvis, i tillegg endre oppførselen til oksygen- og vannmolekyler på kvantenivå, påvirke proteinfolding, skade hud og forårsake skade på insekter, fugler, frosker, planter og dyr. Samlet sett gjør dette belegget at EU må gi høy prioritet til (i) å erstatte gjeldende mangelfulle retningslinjer med beskyttende terskler, og (ii) vedta et moratorium for 5G-utbyggingen for å (iii) gi bransjeuavhengige forskere den tiden de trenger til å foreslå nye retningslinjer som beskytter helsen. Denne appellen fra 2021 har desto større relevans og er blitt enda mer presserende i forbindelse med EUs planer om å rulle ut sjette generasjon trådløse teknologier, 6G, som ytterligere øker de kjente risikoene for mennesker og miljø ved RFS-teknologi. Alt dette leder til et viktig spørsmål: Har beslutningstakere i EU rett til å se bort fra EUs egne direktiver og prioritere økonomisk gevinst fremfor helse for mennesker og miljø?

 

Utdrag

Avsløring av hvordan offentlige myndigheter er blitt erobret

Manglene ved bransjeorienterte offentlige organer begynner nå å avdekkes. I 2021 fastslo en amerikansk lagmannsrett i en dom [US Court of Appeals for the D.C. Circuit ruling] at USAs Federal Communications Commission (FCC) (USAs NKOM) hadde vært uaktsom i to tiår i sin rolle som beskytter av folkehelsen, ved at den, da den bestemte at utslippsretningslinjene fra 1996 beskyttet folkehelsen, unnlot å vurdere (a) virkningene av langvarig trådløs eksponering, (b) særskilte følger for barn, (c) vitneprov fra mennesker som er blitt skadet av trådløs stråling, (d) virkninger på dyrelivet og miljøet og (e) innvirkning på hjernens utvikling og på reproduksjon [96]. Boka Captured Agency beskriver FCCs kompromitterte stilling i sin rolle som offentlig, beskyttende myndighet [97]. De bedrageriske handlingene til ICNIRP siden oppstarten, som omfatter å invitere næringens representanter til bords, er beskrevet av Maisch [98, kapittel 4]. Som bemerket av lagmannsretten i Torino [43], er meninger fra rådgivende organer med så store interessekonflikter som ICNIRP, ikke pålitelige.

Sikkerheten først

Alternative retningslinjer for å beskytte innbyggerne er laget av fire grupper av bransjeuavhengige forskere, basert på beste tilgjengelige vitenskapelige belegg; det er gjort ved å sette eksponeringsgrensene lavere enn de nivåer der det er funnet biologiske virkninger med helsemessige konsekvenser. Som beskrevet i [101], anbefaler disse fire gruppene følgende grenser for menneskelig eksponering for RF-EMS:

  1. Bygningsbiologer [102] foreslår et svært lavt strålingsnivå på ikke mer enn 0,1 µW/m2 (i soveområder);
  2. Miljømedisinske forskere som forsker på EMF foreslår i EUROPAEM-retningslinjene [103] 1 µW/m2 om natten og 10 µW/m2 på dagtid;
  3. Konklusjonene fra BioInitiative-gruppen (2012-oppdateringen) [20], laget av 29 fremtredende forskere og basert på 2200+ vitenskapelige rapporter, foreslår 3–6 µW/m2 som øvre grense for eksponering;
  4. Europarådets (Council of Europe) resolusjon 1815 [104] Seksjon 8.2.1 sier at det bør settes forebyggende terskler for nivåer av langtidseksponering for mikrobølger i alle innendørs områder, i samsvar med føre-var-prinsippet, som ikke overstiger 0,6 V per meter [ 1000 µW/m2], og at denne bør reduseres på mellomlang sikt til 0,2 V per meter [100 µW/m2].

Selv om det er en viss variasjon i anbefalingene ovenfor, er de alle langt lavere enn ICNIRP 2020-retningslinjene [14] som, for alle frekvenser fra 2–300 GHz, tillater en 30 minutters gjennomsnittlig eksponering av hele kroppen på 10 000 000 µW/m2 (10 W) /m2, tabell 5, s. 495). For de nyere, høyere 5G-frekvensene på 6–300 GHz, tillater ICNIRP-retningslinjene en gjennomsnittlig 6 minutters lokal eksponering over et 4 cm2 område på 200 000 000 µW/m2 (200 W/m2; s. 490). Videre er det satt en tilleggsspesifikasjon på 400 W/m2 for romlige gjennomsnitt av kvadratiske 1 cm2-områder, for frekvenser >30 GHz ([14], s. 490). Disse ICNIRP-spesifikasjonene betyr at fremtidige 5G-mobiltelefoner kan sende smale retningsstråler som påvirker små områder av kroppsvev med intensiteter på 200 000 000–400 000 000 µW/m2. Maksimal intensitet bør imidlertid ikke være høyere enn 1–10 μW/m2, i henhold til anbefalingene 1), 2), 3) ovenfor som er rettet mot å beskytte menneskers helse.

Sammenligningene ovenfor viser at ICNIRP og de fleste europeiske stater tillater innfallende energitettheter som er minst én million ganger høyere enn de tre første uavhengige rådgivende organene nevnt ovenfor. Dette er slik fordi ICNIRP-retningslinjene utelukkende vurderer temperaturøkninger i “vevssimulerende” væsker i plast-“hoder”, men ikke noen andre risikoer, slike som biologiske virkninger på levende gliaceller, blod eller DNA, til tross for at de er godt dokumentert i EU-sponset forskning og litteraturgjennomganger [1 , 3, 4, 6, 7].

Avsluttende kommentarer

For øyeblikket stoler millioner av EU-borgere på at EU tar opp problemene som er reist i 5G-appellen til EU. EUs beslutningstakere må legge til side sine bransjedrevne fantasier om en digital frelser for menneskeheten og i stedet sørge for at næringen handler i henhold til EUs lover, som er laget for å prioritere menneskene og klodens helse foran næringens profitt eller en science fiction-aktig fremtid. Eventuelle økonomiske fordeler fra 5G vil sannsynligvis bli mer enn oppveid av risikoen for helseskader til milliarder av mennesker rundt om i verden [33].

Hvis EU fortsetter å unnlate å handle på disse advarslene, kan Europa ende opp med å støte på en ikke-reversibel og voksende påvirkning av helsen til befolkningen, og spesielt til barn og miljøet.

Å la eksponeringsnivåene og frekvensene få fortsette uhindret, er å sette verdensbefolkningen og miljøet i stor fare, og det gjelder spesielt unge mennesker [28].

 

Artikkelen er fritt tilgjengelig: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0106/html

Relevante bloggposter:

Scientists and Doctors Demand Moratorium on 5G

“Regulators Steamroll Health Concerns as the Global Economy Embraces 5G” (The Washington Spectator)

“We Have No Reason to Believe 5G is Safe” (Scientific American)

Scientific American Created Confusion about 5G’s Safety: Will They Clear It Up?

5G Wireless Technology: Is 5G Harmful to Our Health?

5G Wireless Technology: Millimeter Wave Health Effects

Government Accountability Office (GAO) 2020 Report on 5G

5G and Health (Netherlands Health Council)

European Parliament: 5G Health Effects and Environmental Impact

 

FCC Open Letter: Moratorium on New Commercial Applications of RF Radiation
FCC needs input regarding allocation of spectrum for 5G

An Exposé of the FCC: An Agency Captured by the Industries it Regulates

FCC: Why We Need Stronger Cell Phone Radiation Regulations–Key Testimony

FCC: Why We Need Stronger Cell Phone Radiation Regulations–Research Papers

Cell Tower Radiation Affects Wildlife: Dept. of Interior Attacks FCC

 

ICNIRP’s Exposure Guidelines for Radio Frequency Fields

Joel M. Moskowitz, Ph.D., Director
Center for Family and Community Health
School of Public Health
University of California, Berkeley

Electromagnetic Radiation Safety

Website:          https://www.saferemr.com

Facebook:        https://www.facebook.com/SaferEMR
Twitter:            @berkeleyprc