Hvordan skal du få stanset en mobilmast i ditt nærområde?

Helseplager i prosent av befolkningen sett i forhold til boligens avstand fra nærmeste mobilbasestasjon (etter Santini 2001)

“Hva er den beste forskningen jeg kan vise til for å få hindret bygging, eller utvidelse av, av en ny mobilmast i mitt nærområde?” 

Dette er et spørsmål jeg får av og til. Her kommer mitt svar, noen tips og noen eksempler.

Å hindre en mobilmast fra å bli satt opp, eller at det blir montert nye basestasjoner på den, er alltid mye lettere enn å få den bort når den først er på plass:

Protesterer du før den er satt opp, er det den som skal sette den opp som må føre bevis for at den ikke skader. Etter at den er bygget, er det den som vil ha den vekk som må bevise at strålingen skader. Det er altså lurt å handle i forkant.

Her om dagen fikk jeg et slikt spørsmål:

“Hei, jeg holder på å skrive en klage til kommunen på plassering av en mobilmast. Kommunen sier det ikke finnes dokumentasjon på at stråling fra masten er skadelig.(100 meter fra boligfelt og lekepass) De viser til Nkom, DSA, Kreftforeningen, og til en artikkel på forskning.no. 

Jeg skal legge ved dokumentasjon på at stråling fra masten er skadelig og trenger den beste, mest solide dokumentasjon på det. Kan du foreslå hva jeg burde sende med? Hvilke forskningsrapporter har best kvalitet?”

Det er ikke så lett å svare på et slikt spørsmål. Det mangler ikke på forskning, men forvaltningen tar ikke hensyn til den. Den har abdisert og overlatt vurderingene til internasjonale organisasjoner som finpusser på gammel kunnskap som tjener trådløsbransjen, undergraver forskningen som viser at gammel kunnskap ikke lenger gjør nytta, og hindrer at det tas hensyn til de helsevirkningene ny kunnskap stadig slår tydeligere fast.

Jeg foreslår derfor følgende, selv om det er litt mer omfattende enn du hadde tenkt deg:

Du skriver din klage, eller helst får en advokat til å skrive den, så tas den med større alvor. I klagen viser du til et utvalg omtaler av fagartikler og noen fagartikler, som du lister opp og legger ved.

  1. For å velge ut noen omtaler, kan du søke på “mobilmast” på min blogg, så finner du en tekst eller to du kanskje kan bruke som de er. De viser til fagartikler.
  2. Legg uansett ved artikkelen på norsk av Kostoff m fl fra 2020, som du finner på min blogg og kan laste ned. Den er tindrende klar og solid.
  3. Du kan også legge ved det lite knippet forskningsartikler som du finner her, men det blir kanskje for mye av det gode: https://einarflydal.com/2022/07/16/en-dokumentkjede-klar-til-bruk/

Nå hevder uansett DSA – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som kommunen antakelig rådfører seg med, at det ikke finnes dokumentasjon på skader fra mobilmaster, altså at den forskningsartiklene du har lagt ved, ikke fins eller er for dårlig. DSA vil henvise til ICNIRPs vurderinger, til WHO, til FHI-rapport 2012:3, til EU-utredninger fra SCENIHR- og SCHEER-utvalgene, og til det svenske strålevernets vitenskapelige råd for ikke-ioniserende strålevern (som består av 50% ICNIRP-folk). Ingen av disse har funnet grunnlag for å endre grenseverdiene.

Du må derfor passe på å ta med i klagen det viktige poenget som Else Nordhagen forklarte som ekspertvitne i ankesaken om AMS og helse nylig: https://einarflydal.com/2022/09/07/ams-saken-i-lagmannsretten-her-er-referatet-fra-tirsdag-7-9/

Hun viste at disse rapportene som DSA gjerne viser til, ikke vurderer om de forskningsartiklene de tar for seg, finner helserisiko, men om de kan påvise hvor mye energi som skal til for å gi oppvarmingsfare — som om det bare er energiintensiteten som teller og ikke mange andre egenskaper ved elektromagnetisk stråling (f.eks. pulsfrekvens eller informasjonsinnhold). Arbeidsmetoden er altså ganske enkelt forutinntatt.

Med liten skrift eller litt bortgjemt slik at det er lett å overse, passer disse rapportene riktignok på å si at de slett ikke utelukker at det kan skje slike andre helseskader fra sider ved stråling som ikke er knyttet til oppvarming i det hele tatt. Og så oppfordrer de til at andre bør undersøke slikt. Men når det kommer til stykket, avviser de alle slike funn ved å vise til en eller annen liten “feil” som ofte ikke har betydning for svaret. 

DSAs argument om at strålingen fra mastene er så svak at den bare er på promiller av ICNIRPs grenseverdier, er derfor helt verdiløst: Grenseverdiene er jo satt utfra faren for oppvarmingsskader og utfra påstander om at at all forskning som påviser andre skadevirkninger hefter det noe ved, så den forskningen ikke er “god nok” til å tas hensyn til. Slik er det selvsagt ikke. ICNIRPs vurderinger er ganske enkelt ikke til å stole på.

Juristen som du bør få hjelp av til å skrive brevet til kommunen, kan i den sammenheng vise til en nederlandsk dom. Du finner den omtalt her: https://einarflydal.com/2020/12/31/gjennombrudd-i-nederlandsk-rett-om-helserisiko-ved-straling-svakere-enn-icnirps-grenseverdier/ Det fins også en italiensk og en amerikansk dom som trekker i samme retning, men det blir for mye.

Så vil kommunen selvsagt hevde at den må jo følge de sentrale myndigheters oppfatninger. Men slik er det jo heldigvis ikke:

Hva kommunen har av verktøy dersom den vil beskytte sine innbyggere når sentrale myndigheter svikter, tok jeg opp med en jussprofessor med offentlig forvaltning som spesialfelt for noen år siden. Resultatet summerte jeg opp i en tekst som du finner her:
https://einarflydal.com/2016/08/20/lokale-maktmidler-nar-sentrale-myndigheter-svikter-i-stralesakene/

Grunneiers ansvar for skader som mastene påfører innbyggerne, er også trukket fram i en tysk dom nylig: https://einarflydal.com/2022/06/30/tysk-dom-den-som-gir-plass-til-antenna-har-ansvar-for-helseskadene/

Livet på jorda består ikke bare av mennesker. Dyr med raskere stoffskifte får raskere virkninger. Stråling fra mobiler dreier seg derfor ikke bare om mennesker, men også om hunder, katter, ville dyr – og fremfor alt insekter og fugl. Miljøkonsekvensene er også på bordet. Det bør også kommunen minnes om: https://einarflydal.com/2021/02/12/formann-for-miljorettkomiteen-i-den-tyske-advokatforeningen-advarer-mot-5g/

Lykke til!

Einar Flydal, den 23. september 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220923-Hvordan-skal-du-fa-stanset-en-mobilmast-i-ditt-naeromrade.pdf

PS. Et standardargument som også vil dukke opp mot deg, er at du bare skal være glad til om du får bedre dekning, for da sender mobilen din svakere, og mobilen er den overlegent sterkeste kilden.

Ja, det er til en viss grad sant. Men mobilen kan du kontrollere selv. Du kan bruke den på høyttalende, slå den av, bruke øreplugger. Eller leve uten om du ikke tåler den. Mobilmastene er på hele tida, og kan ikke velges bort. Derfor er dette argumentet ikke holdbart, det heller.

PS 2. Hvordan får du tyngde bak kravet om at masten ikke skal bygges der du bor/ved idrettsbanen/gamlehjemmet osv.?

1. Bruk en advokat.

2. Gå rundt til naboene/foreldregruppa/pårørende med utkastet til klagebrev og en underskriftsliste. 

PS 3. Her er noen eksempler du kan lære av:

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg—nyheter/2021/05/telia-far-nei-til-telemast-i-gran/
(mast i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformå” og ansett som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Her sa kommunen nei til å gi nettselskapet dispensasjon fra reguleringen av området)
https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/pdf/2017-06-22-stopper-mobilmast-stokka.pdf Forteller hvordan (radioingeniør) Jostein Ravndal gikk fram for å få stoppet en mobilmast.