AMS-målerne til Menneskerettsdomstolen: Nå er det like før…

Nå er klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) over AMS-målerne under ferdigstilling. Innholdet er både juridisk og saklig sterkt – og det er nytt. Vi har derfor godt håp om at klagen vil slippe inn, selv om nåløyet er trangt. 

Saken gjelder ikke bare saksøkerne, men har generell interesse for alle med helseplager fra elektromagnetiske felt, og spesielt for AMS-målere, 5G og  nyere elektronikk. Hvorfor er nettopp slik stråling spesiell? Det får du vite mer om her.

Men som grafen viser: Finansieringen har stanset opp. Vi er ajour med alle regninger, men det er bare kr. 236 102 over den røde streken til å dekke inn klagen til EMD, som kommer til å koste langt mer. Fristen er 26. juli. Kan du bidra HER og NÅ, eller gi et tilsagn om å bidra litt SENERE?

Kan du bidra, så bruk skjemaet under. Jeg hefter personlig for advokat-regningene. Det har jeg selvsagt ikke midler til, men det var slik det måtte gjøres for å få denne saken til.

Hvorfor tror vi at vi kan vinne fram?

Motparten er nå ikke Elvia, men den norske stat. Advokatene har nedlagt et stort arbeid for å få de juridiske argumentene inn i det trange formatet som gjelder for klager til EMD.

Sakens juridiske side gjelder særlig at rettsprosessen og forbudet legene fikk mot å skrive attester, har gjort at saksøkerne i realiteten har vært utsatt for rettsnekt: De har ikke fått prøvd sin sak for retten. Retten la myndighetenes syn til grunn – som jo var nettopp det saksøkerne gikk til sak på.

Og så gjelder saken helsevirkningene fra slik stråling som stadig flere sendere bruker: digitale, skarpe, stadige og kraftige pulser. Det er nytt, og grenseverdiene fanger ikke opp deres skadevirkninger – til tross for at de er solid dokumentert.

Denne spesielt ugunstige strålingen fra AMS-målere, 5G og andre nye kommunikasjonsformer har ikke vært behandlet i EMD tidligere. Og vi har de bevisene EMD etterspør på at slik stråling er spesielt skadelig. Det har vært kjent lenge hvorfor den lett gir helseplager, og vi har forskningsdokumentasjonen som viser det.

På stranda i varmen fant jeg en spesielt god, men litt teknisk, oppsummering av hva dette dreier seg om. Det var i en bok av Katie Singer: An electronic silent spring – Facing the Dangers and creating safe limits, fra 2014. Jeg gjengir et utdrag her (s. 62 ff.) i min oversettelse:

Analoge signaler fins i naturen. Digitale signaler gjør det ikke. Analoge signaler kommer som bølger, eller amplituder, som endrer seg langsomt og jevnt. De er tydelig kjennetegnet av en myk fordeling over frekvensspekteret.

Digitale signaler er bygd opp av skarpe overganger, vanligvis kalt en puls i et felt eller en amplitude. Digitale signaler har for øvrig svake amplituder, men [pulsingen/utbruddene] skaper mer radiofrekvent støy og i et mer komplisert, oppsplittet frekvensspektrum. Avhengig av hastigheten og skarpheten i pulsen kan et digitalt signal skape et bredere frekvensspektrum. Dette skaper mere støy i flere frekvensområder og påvirker mer [elektronisk] utstyr. 

Nær digitalt utstyr som “smarte” målere, mobilmaster og datamaskiner vil en AM-radio som er innstilt utenom stasjoner plukke opp interferens som høres ut  som summing. Ingeniører er klar over at slik interferens kan skade funksjonsevnen til elektronisk utstyr, men få av dem har tenkt over hva slags virkning slik interferens kan ha på levende skapninger.

[… Mens AM-radio bruker amplitude-modulering og FM-radio bruker frekvensmodulering for å kode inn informasjon, bruker digital radiokommunikasjon pulsmodulering. …]

Digitale eller pulsede moduleringsmetoder krever enda bredere deler av frekvensspekteret. … Eksponering for disse signalene øker mulighetene for biologiske helsevirkninger (C. Blackman: “Cell phone radiation: Evidence from ELF and RF studies supporting more inclusive risk identification and assessment”, Pathophysiology vol. 16 (2009): 205-216). 

Cindy Sage og James J. Biergiel, EMF-elektro-konsulenter: […] Det typiske ledningsnettet som forsyner bygninger med [strøm] er ikke konstruert eller ment å skulle frakte høyfrekvente overharmoniske. … Men den eksponentielle veksten i bruk av elektrisk utstyr, elektromotorer med variable hastigheter, kontor- og datautstyr og trådløse teknologier har økt mengden slike overharmoniske i nabolagenes strømnett og i bygningene de forsyner med strøm. Overharmoniske er frekvenser høyere enn [strømnettets 50 Hz] og frakter mer energi og “farer” gjennom de elektriske ledningene i “utbrudd”. Radiofrekvenser (RF) ut fra ledningsnettet er et utilsiktet biprodukt.

Så langt Katie Singers bok fra 2014. Helseplagene har fulgt de digitale AMS-målerne siden starten – verden over. Men forskningen som viser at denne strålingen – i form av ekstra lavfrekvente pulser (ELF) – er spesielt skadelig, har ikke ligget på bordet før i så solid forskning som den gjør nå. Og det er nettopp det EMD krever: “avgjørende bevis”. Det er nemlig så avgjørende at mens ICNIRP tidligere omtalte pulser og anga begrensninger på styrken (1998-retningslinjene), har ICNIRP seinere fjernet enhver referanse (2020-retningslinjene). For nå står bevisene på skadevirkningene ikke lenger til å nekte. Derfor er de tryllet bort ved at man unngår å nevne dem. Så enkelt, så grovt, og under radaren til vårt stråle- og helsevern.

Digitale pulser som radiobølger fra en sender og digitale pulser som skitten strøm i strømnettet er derfor en og samme sak. Og det hjelper lite med tekniske standarder når de ikke tar hensyn til biologiske virkninger.

Også derfor bør vi kunne nå fram. Og derfor bør du bli med og finansiere din lille bit av klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

 

Einar Flydal, den 5. juli 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230705-AMS-malerne-til-Menneskerettsdomstolen-Na-er-det-like-for.pdf

 


Vil du heller betale inn et beløp her og nå? 

Du betaler via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Skriv din epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Du kan også betale inn via VIPPS nr. 760226. Da trekkes 2,25% fra beløpet vi får utbetalt. Skriv epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

(Husk at du kan bruke VIPPS fra mobilen over bredbånd via vanlig Ethernet-kabel – altså helt uten trådløst, og med mobilen i flymodus! Slik kan du også ringe, f.eks. via Skype. For oppskrift, se https://eloghelse.home.blog/2-1-hvordan-kable-telefoner-og-nettbrett-m-m/)

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer regnskapet til Brønnøysund.

Ubenyttede midler skal kunne sendes tilbake pro rata til giverne. Vær derfor nøye med å gi oss epostadresse, evt. telefonnummer.