Forsker-advarselen mot 5G på norsk

Advarselen mot 5G-utbygging som nylig ble sendt til EU-kommisjonen fra 190 forskere og leger fra 37 land, foreligger nå på norsk. Oversettelsen gjør teksten atskillig mer leservennlig. Og det blir langt enklere å fatte alvoret i saken. I USA foregår det rettssaker og konflikter om 5G-utbyggingen over hele kontinentet.

Advarselen sendes nå ut vidt og bredt i Norge, blant annet av FELO Rogalands ungdomsgruppe, for de vet hva det er snakk om i hverdagen. Ingen norsk redaksjon, ingen leder i noe norsk tele- eller trådløsselskap, og ingen politiker, helsebyråkrat eller rådmann bør heretter få kunne si at denne informasjonen aldri kom ham – eller henne – for øre, eller at den ikke var mulig å forstå. Det er din jobb, kjære leser, å hjelpe til med å forsterke budskapet: Du vet sikkert om flere som bør få teksten – eller lenken – tilsendt!

Det er forøvrig en dypt alvorlig advarsel disse fagfolkene har offentliggjort. De advarer mot at mikrobølget kommunikasjon ødelegger selve betingelsene for livet på kloden. Og advarselen kommer fra det internasjonale stjernegalleriet av forskere og kjennere av temaet helsevirkninger av mikrobølget stråling. Ingen ekspertise i Norge – hverken ved Statens Institutt for Folkehelse, Kreftregisteret, NTNU, Statens strålevern, eller ved våre universiteter – kan med noe skinn av troverdighet tale denne advarselen imot. Det har de ikke faglig kompetanse til. Så enkelt er det. Og det har selvsagt heller ikke næringslivsledere, markedsførere og teknologer som nå kommer til å fortelle oss at “mikrobølgestrålingen fra moderne massekommunikasjon er trygg, og noen helsefare ikke er tilstrekkelig sikkert påvist”.

Der er ingen norske forskere eller leger på lista over undertegnere. Jeg antar at de ikke engang er spurt. Men for norske forskere og leger med kjennskap til feltet er det ikke for seint: Man kan skrive under ut året 2017, og man havner ikke i dårlig selskap. Det er bare å sende en epost til kreftforskeren Lennart Hardell, Ôrebro universitetssykehus (lennart.hardell@regionorebrolan.se).

Forresten glimrer alle utredningsmiljøene som Statens strålevern stoler på, med sitt fravær. Ingen av de personene som går igjen der, er med. Igjen demonstreres behovet for at noen tar tak og rydder opp i strålevernet, og sørger for at de forholder seg til den reelle kunnskapsstatus, og ikke til en liksom-verden skapt av et antall virkelighetsfornektere. Det er ganske enkelt for dumt. Strategien fra interessentene er for lik den som ble fulgt da det var tobakk, kvikksølv, bly og PCB som var miljøgiftene på den offentlige dagsorden. Helsefarlig er denne strategien også – både for oss og for våre barnebarn.

 

Einar Flydal, den 22. september 2017

PDF-versjon av den norske oversettelsen, som forøvrig er gjort av Ingrid Wreden Kåss, finner du her: 5G-appell_2017_norsk

 

Forskere advarer mot potensielle alvorlige helsevirkninger av 5G

13. september, 2017

Vi som undertegner dette, flere enn 180 forskere og leger fra 37 land, anbefaler et moratorium [utsettelse, o.a.] for utrullingen av femte generasjon, 5G, for telekommunikasjon, inntil mulige risikoer for menneskers helse og for miljøet er blitt undersøkt fullt ut av bransjeuavhengige forskere. 5G kommer til å øke eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felt (RF-EMF) betraktelig på toppen av 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, osv. fra dagens telekommunikasjon. RF-EMF er påvist å være skadelig for mennesker og miljø.

(Merknad: De blå lenkene nedenfor er referanser.)

5G fører til massiv økning av påtvunget eksponering for trådløs stråling.

5G-teknologi fungerer bare over korte avstander. Den sender dårlig gjennom faste materialer. Det vil bli behov for mange nye antenner, og en fullskala implementering vil resultere i antenner ved hvert tiende til tolvte hus i byområder, og dermed massivt øke graden av påtvunget eksponering.

Med den stadig mer omfattende bruken av trådløs teknologi, kan ingen unngå å bli eksponert. Dette gjelder også fordi man, i tillegg til det økte antallet av 5G-antenner (selv i boliger, butikker og på sykehus), ifølge anslag vil få “10 til 20 milliarder tilknyttede enheter” (kjøleskap, vaskemaskiner, overvåkingskameraer, selvkjørende biler og busser osv.) som vil være del av Tingenes Internett. Alt dette til sammen vil kunne forårsake en betydelig økning i den samlede langtidseksponeringen for alle EU-borgere.

Skadevirkninger av RF-EMF er allerede påvist

Mer enn 230 forskere fra mer enn 40 land har uttrykt «alvorlig bekymring» når det gjelder den allestedsnærværende og økende eksponeringen for EMF forårsaket av elektrisk og trådløs teknologi, allerede før 5G rulles ut i tillegg. De refererer til det faktum at «en lang rekke nyere vitenskapelige publikasjoner har vist at EMF påvirker levende organismer ved nivåer langt under de fleste internasjonale og nasjonale retningslinjer». Effektene omfatter økt kreftrisiko, cellestress, økning i mengden av skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer i reproduksjonssystemet, lærings- og hukommelsessvikt, nevrologiske lidelser og negative effekter på menneskers generelle trivsel. Skadene er heller ikke begrenset til mennesker, da det finnes økende belegg for skadevirkninger også på planter og dyr.

Etter at forskerappellen ble skrevet i 2015, har ytterligere forskning på en overbevisende måte bekreftet at det er en alvorlig helserisiko fra RF-EMF fra trådløs teknologi. Verdens største studie (25 millioner amerikanske dollar) National Toxicology Program (NTP) viser en statistisk betydelig økning i forekomsten av hjerne- og hjertekreft på dyr som ble eksponert for EMF ved nivåer langt under de retningslinjene fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som blir brukt i de fleste land. Disse forskningsresultatene støtter konklusjonene i epidemiologiske studier på RF-stråling og risiko for hjernesvulst hos mennesker. Et stort antall fagfellevurderte vitenskapelige rapporter påviser at EMF gir skadevirkninger på menneskers helse.

Det internasjonale kreftforskningsbyrået (The International Agency for Research on Cancer, IARC), som er kreftforskningsbyrået til Verdens helseorganisasjon (WHO), konkluderte i 2011 med at EMF i frekvensene 30 KHz – 300 GHz er mulig kreftfremkallende for mennesker (Gruppe 2B). Også nye studier, som den ovennevnte NTP-studien, og flere epidemiologiske undersøkelser, inkludert de seneste studiene på mobilbruk og risiko for hjernekreft, bekrefter at RF-EMF stråling er kreftfremkallende for mennesker.

EUROPA EM-EMF Guideline 2016 [retningslinjer utarbeidet av 16 miljømedisinere i Det europeiske akademiet for miljømedisin, EUROPAEM, i dansk oversettelse her, o.a.] slår fast at «det er sterk evidens for at langvarig eksponering for visse elektromagnetiske felter er en risikofaktor for sykdom, så som visse kreftformer, Alzheimers sykdom og infertilitet hos menn. (…) Alminnelige symptomer på el-overfølsomhet [EHS, o.a.] omfatter hodepine, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, depresjon, mangel på energi, utmattelse og influensalignende symptomer.»

En økende del av Europas befolkning er rammet av symptomer på uhelse som i mange år har vært knyttet til eksponering for EMF og strålingen fra trådløs teknologi i den vitenskapelige litteraturen. Den internasjonale vitenskapelige erklæringen om EHS og multippel kjemisk sensitivitet (MCS), Brüssel 2015, erklærer at «i lys av vår nåværende vitenskapelige kunnskap, oppfordrer vi med dette alle nasjonale og internasjonale organer og institusjoner … til å anerkjenne EHS og MCS som reelle medisinske tilstander som, i egenskap av å være miljørelaterte lidelser, kan skape et betydelig folkehelseproblem i årene framover over hele verden, dvs. i alle land som implementerer uregulert bruk av elektromagnetiske felt-basert trådløs teknologi og markedsførte kjemiske substanser …
Ikke å handle vil bli kostbart for samfunnet og er ikke lenger et alternativ … vi erkjenner enstemmig denne alvorlige trusselen mot folkehelsen … og at omfattende primære forebyggende tiltak må vedtas og prioriteres, for å møte den verdensomspennende pan-epidemien som vi kan se foran oss.

Forholdsregler

Forsiktighetsprinsippet (UNESCO) [også kalt «føre-var-prinsippet», o.a.] ble vedtatt av EU i 2005: «Når menneskelig aktivitet kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig sannsynlig, men usikker, skal tiltak gjøres for å unngå eller minske skaden.»

Resolusjon 1815 (Europarådet, 2011): «Iverksette alle rimelige tiltak for å redusere eksponeringen for elektromagnetiske felt, spesielt radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner, og særskilt eksponeringen av barn og unge som synes å være mest utsatt for hjernesvulster (…) Rådet anbefaler på det sterkeste å ta bruk ALARA -prinsippet («As Low As Reasonably Possible») både for såkalte termiske [oppvarmings- ,o.a.] effekter og ikke-termiske eller biologiske virkninger av elektromagnetiske utslipp eller stråling», og å «forbedre standardene for og kvaliteten på de risikovurderinger som gjøres».

Nürnbergkodeksen (1949) gjelder for alle eksperimenter på mennesker, og omfatter dermed utrullingen av 5G med ny [bl.a. bruk av nye frekvenser, millimeterbølger, o.a.] og høyere RF-EMF-eksponering. Alle slike eksperimenter: «bør være basert på allerede foreliggende kunnskap (for eksempel antagelser basert på resultater man har fra dyreforsøk) for å rettferdiggjøre at forsøket gjennomføres. Forsøk bør ikke utføres når det foreligger grunn til å anta at det vil skje dødsfall eller skade som fører til uførhet, med mulig unntak for forsøk der forsøkslegene selv også deltar som forsøkspersoner.» (i henhold til Nürnbergkodeksen, punkt 3-5). Allerede publiserte studier viser at det «det foreligger grunn til å anta» reell helserisiko [i forbindelse med utrulling av 5G, o.a.].

Det europeiske miljøbyrået (The European Environment Agency, EEA) advarer mot strålingsrisiko fra dagligdags teknologi, til tross for at strålenivået er lavere enn WHOs/ICNIRPs standarder. EEA konkluderer videre: «Det finnes mange eksempler på manglende bruk av forsiktighetsprinsippet [føre-var-prinsippet, o.a.] i fortiden, som har resultert i alvorlige og ofte irreversible skadevirkninger på helse og miljø (…) skadelig eksponering kan være svært utbredt før det foreligger både “overbevisende” belegg for skadevirkninger fra langtidseksponering og biologisk forståelse [av mekanismene] for hvordan skaden oppstår».

Sikkerhetsretningslinjene” beskytter bransjen – ikke helsen

De gjeldende “sikkerhetsretningslinjene” fra ICNIRP er foreldede. Alle de bevisene for skadevirkninger som er nevnt over, er oppstått selv om strålingen var lavere enn ICNIRPs «sikkerhetsretningslinjer». Derfor er det nødvendig med nye sikkerhetsstandarder. Årsaken til de villedende retningslinjene er at «interessekonflikter hos ICNIRP-medlemmer, som skyldes deres tilknytninger til telekom- eller elektronikkselskaper, undergraver den upartiskhet som burde styre reguleringen av offentlige eksponeringsstandarder for ikke-ioniserende stråling … For å evaluere kreftrisiko, er det nødvendig å ha med forskere med kompetanse i medisin, spesielt onkologi.»

De gjeldende retningslinjene for EMF fra ICNIRP/WHO er basert på den foreldede antakelsen at «Den avgjørende virkningen av RF-EMF eksponering som er relevant for menneskers helse og sikkerhet, er oppvarming av eksponert vev.» Imidlertid har forskere påvist at mange ulike typer lidelser og skader er forårsaket uten oppvarming («ikke-termisk effekt») ved strålingsnivåer godt under ICNIRPs retningslinjer.


Vi oppfordrer EU til å:

1) treffe alle rimelige tiltak for å stanse utvidelsen av 5G RF-EMF inntil uavhengig forskning med sikkerhet kan slå fast at 5G og de totale strålenivåer forårsaket av RF-EMF (5G sammen med 2G, 3G, 4G og WiFi) ikke vil være skadelig for EU-borgerne, spesielt spebarn, barn og gravide kvinner, eller for miljøet.

2) anbefale alle EU-land, spesielt deres strålevernforvaltningsorganer, om å følge Resolusjon 1815 og informere borgerne, inkludert lærere og leger, om helserisiko fra RF-EMF-stråling, og hvordan og hvorfor man bør unngå trådløs kommunikasjon, særskilt nær f.eks. barnehager, skoler, hjem, arbeidsplasser, sykehus og sykehjem/eldresentre.

3) øyeblikkelig utnevne, uten bransjepåvirkning, en EU-ekspertgruppe av uavhengige og virkelig upartiske EMF-og-helseforskere helt uten interessekonflikter1, for å re-evaluere helserisikoen, og:

a) fastsette nye, sikre «standarder for maksimal totaleksponering» for all trådløs kommunikasjon innen EU.

b) studere den totale og kumulative eksponeringen som påvirker EU-borgerne.

c) skape bestemmelser som vil bli forordnet / håndhevet innen EU om hvordan man unngår at eksponering overskrider nye «standarder for maksimal totaleksponering» for alle typer EMF, slik at man beskytter borgerne, spesielt spedbarn, barn og gravide.

4) hindre at trådløs-/telekombransjen gjennom sin lobbyvirksomhet overtaler EU-tjenestemenn til å ta beslutninger som gir ytterligere RF-stråling, inkludert fra 5G, i Europa.

5) prioritere og implementere kablet digital telekommunikasjon i stedet for trådløs.

Vi forventer svar fra dere innen 31. oktober, 2017, adressert til de to førstnevnte underskriverne, om hvilke tiltak dere vil iverksette for å beskytte EUs innbyggere mot RF-EMF og spesielt 5G-stråling. Denne appellen og deres svar vil bli offentliggjort.

Med respektfull hilsen,

Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi )

Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro, Sweden (lennart.hardell@regionorebrolan.se)

[Merknad: Appellen er undertegnet av 190 forskere og leger fra 37 nasjoner: 115 fra EU/Europa og 75 fra andre nasjoner (se flere underskrifter nedenfor). Listen over signaturer vil bli oppdatert ukentlig inntil slutten av 2017. Vennligst se ajourført liste HER. ]

Underskrivere:

Underskriftene er personlige og støttes ikke nødvendigvis av de tilknyttede universitetene eller organisasjonene.
Listen under er oppdatert
den 15. september, 2017:

EU and European Nations

AUSTRIA

Gerd Oberfeld, MD, Public Health Officer, Salzburg

BELGIUM

Marie-Claire Cammaerts, Dr, retired, Free University of Brussels, Bruxelles

André Vander Vorst, Prof. em. Belgium

BULGARIA

Marko Markov, Professor Emeritus, Ph.D. in biophysics, Sofia University, Research international    

CYPRUS

Stella Canna Michaelidou, Dr, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health

FINLAND

Marjukka Hagström, LL.M, M.Soc.Sc., Senior researcher, The Finnish Electrosensitivity Foundation, Turku

Osmo Hänninen, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, University of Eastern Finland; Editor-In-Chief, Pathophysiology, Kuopio

Georgiy Ostroumov, PhD (in the field of RF EMF), independent researcher

FRANCE

Marc Arazi, MD, Physician (Whistleblower on Phonegate international scandal), Nogent-sur-Marne

Dominique Belpomme, MD, MSc, Full Professor in Medical Oncology; Director of ECERI, Paris University, Paris & European Cancer and Environment Research Institute, Brussels

Philippe Irigaray, PhD, Scientific Director, Association for Research on Treatment against Cancer (ARTAC), Paris; European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels

Vincent Lauer, Ing. ECP, Independent Researcher, La Chapelle sur Erdre

Annie J Sasco, MD, DrPH, Former Director of Research, French National Institute of Health

and Medical Research, Former Chief of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer and Former Acting Chief of Program for Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux

GERMANY

Franz Adlkofer, MD, Professor, Pandora-Foundation for Independent Research

Christine Aschermann, MD (retired) member of the Kompetenzinitiative e.V., Leutkirch

Mario Babilon, Dr. rer. nat., Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart

Wolf Bergmann, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Freiburg

Rainer Frentzel-Beyme, MD, Professor emeritus, University of Bremen.

Helmut Breunig, Diploma degree in forestry, Specialty: Radio frequency injuries on trees around phone masts, Osterode am Harz

Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., nchen

Horst Eger, Dr. med., Ärztlicher Qualitätszirkel ”Elektromagnetische Felder in der Medizin – Diagnostik, Therapie, Umwelt”, Naila

Karl Hecht, Dr, Professor of pathophysiology and neurophysiology (Emeritus of the Medical center Charite), Berlin

Peter Hensinger, MA, diagnose:funk, consumer protection organisation, Stuttgart

Markus Kern, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Kempten

Florian M. König, Dr.Sc. Man. Dir. & Science Header of the Company/Institute “Florian König Enterprises GmbH

Andrea Leute, Dr. med., Ärzteinitiative Mobilfunk Allgäu-Bodensee-Oberschwaben, Überlingen

Martin Lion, Dr. med., Allgemeinmedizin – Homöopathie, Ulm

Peter Ludwig, Dr. phil., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Saarbrücken

Willi Mast, Dr., Arzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, Gelsenkirchen

Joachim Mutter, Dr. med., Paracelsus Clinic / Switzerland, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Murg

Gertraud  Teuchert-Noodt, Dr., Professorin der Neurobiologie i.R., Universität Bielefeld

Peter Ohnsorge, Dr. med., European Academy for Environmental Medicine

Karl Richter, Dr. phil., Professor, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., St. Ingbert

Claus Scheingraber, Dr. med. dent., German Working Group Electro-Biology, Brunnthal,

Cornelia Waldmann-Selsam, Dr.med., Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy e.V., Bamberg

Werner Thiede, Dr. theol., Professor, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern und Publizist, Neuhausen

Helmut Wagner, Dr. med., Ophthalmologist, Stuttgart

Harald Walach, Professor, PhD in psychology, PhD in theory and history of science, Change Health Science Institute, Berlin; affiliation: Witten-Herdecke University, Poznan Medical University, Poland

Ulrich Warnke, Dr.rer.nat., Academic Superior Council (retired) University of Saarland

Isabel Wilke, Diplom-Biologin, Editor ElektrosmogReport, Kassel/Berlin

Roland Wolff, Dipl.-Phys., Medical Physicist, Bremen

Ortwin Zais, PhD (Dr. med.), European Academy for Environmental Medicine

GREECE

Christos Georgiou, PhD, Member, Scientific Secretariat of ICEMS; Professor of Biochemistry, Biology Department, University of Patras, Patras

Theodore P. Metsis, PhD, Electrical, Mechanical, Environmental Engineer, Consultant, Athens

ITALY

Domenico Agrusta, Medicine and surgery, specialist in dentistry (Odontostomatologia) self- employed, Member of ISDE, Taranto

Fernanda Amicarelli, Full Professor in Applied Biology, Department of Life, Health and Environmental Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila

Fiorella Belpoggi, Dr., Director, Research Department, Ramazzini Institute, Bologna

Sergio Bernasconi, Full Professor of Pediatrics, former Director, Pediatric Department, Editor emeritus: Italian Journal of Pediatrics, University of Parma

Dr Franco Berrino, MD, PhD, former Director, Department of Preventive and Predictive Medicine, Istitutonazionale dei Tumori, Milan

Ernesto Burgio, MD, Pediatrician, ECERI – European Cancer and Environment Research Institute (Bruxelles)

Dr Franco Cherubini, Degree in medicine and surgery, Self-employed, Vetralla

Dott. Agostino Di Ciaula, President of Scientific Committee, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE Italy, Arezzo

Dott. Andrea Cormano, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Benevento

Ugo Corrieri, Degree in medicine and surgery at Università Cattolica del S. Cuore, Teacher at Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, President of ISDE-Doctors for the Environment in Grosse-

to, Coordinator of ISDE-Doctors for the Environment for Central Italy, Grosseto- Rome

Dr Patrizia Difonte, Physician, Surgeon, General practitioner and occupational medicine, Associazione Italiana Elettrosensibili, Lonate Pozzolo (Varese)

Anna Maria Falasconi, Medical Doctor, Primary Care Pediatrician, National Health System, Rome

Dott. Filippo Maria di Fava, Laurea in Medicina e Chirurgia, Libero professionista, Roma

Dr. Mario Frusi, MD, medico, Cuneo

Dr. Stefano Gallozzi, Astrophysician and technologist at the INAF Italian National Astrophysical Institute in the Observatory, President of the Comitato di Tutela e Salvaguardia dell’Ambiente in Monte Porzio Catone (ONLUS association), Rome

Dott. Roberto Gava, Pharmacologist and Toxicologist, ISDE, Padua

Teresa Pia Anna Maria Del Gaudio, Degree in Medicine and Surgery, specialist in pediatrics, Medical Manager, ASL Salerno, Roccagloriosa (SA), Italy

Valerio Gennaro, MD, PhD, Head ,Liguria Mesothelioma Registry (COR Liguria), UO Clinical Epidemiology (IST Nord – CBA); IRCCS Policlinico Ospedale San Martino National Cancer Research

Institute (IST), Genoa

Patrizia Gentilini, Degree in Medicine ( specialization  in Oncology and Hematology). ISDE (International Society Doctor’s for Environment), FORLI’

Livio Giuliani, PhD, Professor, Università dell’Abruzzo – Corso di Laurea in Fisiatria, Chieti

Angelo Levis, PhD. Professor, Biologist, University of Padua

Roberto Lucchini, MD, Professor of Occupational Medicine, University of Brescia 

Salvatore Magazù,PhD, Full Professor of Experimental Physics, Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, Università di Messina

Fiorenzo Marinelli, PhD, Institute of Molecular Genetics (IGM), National Research Council (CNR), Member of the International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS), Bologna,

Antonio Maria Pasciuto, Degree in Medicine and Surgery, Specialist in Internal Medicine, President of ASSIMAS (Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute), Rome

Dott. Carlo Ratti, MD, Ordine dei Medici della SPEZIA, Genova

Ruggero Ridolfi, MD, Oncologist Endocrinologist, ISDE, Forlì-Cesena,

Dr. Med. Sandro Rinaldi, Laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in Allergologia; specializzazione in Ematologia. Medico di medicina generale convenzionato con l’Azienda Sanitaria di Bolzano, Terlano (BZ)

Massimo Melelli Roia, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Perugia

Dott. Roberto Romizi, President, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Arezzo

Dott.ssa Ida Santellocco, MD, Medico chirurgo, Pediatria, medico chirurgo – pediatra, Roma

Massimo Scalia, Coordinator of the Bioelectromagnetism Section of CIRPS (Interuniversity Research Center for Sustainable Development)

Alessandro Solerio, Degree in Medicine and Surgery, Self-employed, homeopath, Sanremo

Franco Verzella, MD, physician, practice dedicated to autistic children, Bologna,

Myriam Zucca, Dr. ssa, Medical Director, Dermatology, Cagliari University Hospital, Sardinia

MALTA

Pierre Mallia, MD PhD CBiol MPhil MA(Law) DipICGP MMCFD MRCP FRCGP, Professor of Family Medicine, Bioethics & Patients’ Rights; Chairperson National Health Ethics Committee, Dept. of Health Coordinator Bioethics Research Programme, Univ. of Malta; President, Malta College of Family Doctors

NETHERLANDS

Hugo Schooneveld, PhD,  Retired Associate professor (Wageningen Agricultural University),

Advisor to the Dutch EHS Foundation, former president of ‘Stichting elektro– hypersensitivity’, Wageningen

PORTUGAL

Paulo Vale, PhD, Auxiliary Researcher, Sea and Marine Resources Department, The Portuguese Sea and Atmosphere Institute, Lisbon

SLOVAKIA

Igor Belyaev, PhD, Dr.Sc, Associate Professor, Cancer Research Institute, BMC SAS, Bratislava

Jan Jakus, MD, PhD, DSc., Professor, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin

Ladislav Janousek, PhD, Professor, Department of Electromagnetic and Biomedical Engineering

Faculty of Electrical Engineering, University of Zilina, Žilina

Michal Teplan, PhD, Institute of Measurement Science, Slovak academy of sciences, Bratislava

SPAIN

Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Junta de Castilla y León, Valladolid

José Luis Bardasano, PhD, Biologist and Physician, Prof. of Medical Bioelectomagnetism, Department of Medicine and Medical Specialties, School of Medicine, University of Alcalá. Alcalá de Henares, Madrid

Pilar Muñoz-Calero, MD, President of the Fundación Alborada, Co-director of the Chair of Pathology and Environment, Faculty of Medicine, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid

Miguel Lopez-Lazaro, PhD, Associate Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Seville

María Elena López Martín, MD, PhD, Associate Professor of Human Anatomy, School of Medicine, University of Santiago de Compostela (USC)

Enrique A. Navarro, PhD, Professor, University of Valencia, Valencia

Claudio Gómez-Perretta, MD, PhD, Chief of Section, Hospital Universitario La Fe, Valencia

Ceferino Maestu Unturbe, Ph.D, Prof., Director of the  Bioelectromagnetism Laboratory of the Centre for Biomedical Technology  (CTB), Polytechnic University of Madrid (UPM).

SWEDEN

Mikko Ahonen, PhD, researcher, Sundsvall

Michael Carlberg, MSc, Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro

Mikael Eriksson, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology, Skane University, Hospital, Lund

Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research, Luleå

Olle Johansson, Associate Professor, Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm

Gunilla Ladberg, PhD, Member of the Board of the Swedish association Vågbrytaren, Lidingö

Leif G. Salford, MD, PhD, Senior Professor of Neurosurgery, Director of the Rausing Laboratory for Translational NeuroOncology, Lund University, Lund

Elsy-Britt Schildt, MD, PhD, Senior Consultant, Department of Oncology and Radiation, County Hospital, Kalmar

Fredrik Söderqvist, PhD, Epidemiologist, Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås

SWITZERLAND

Daniel Favre, Dr. phil., Biologist, Independent Researcher, Brent

Peter Meier, MD, Facharzt für Innere Medizin FMH, M.Sc. Präventivmedizin, Mitglied der European Academy for Environmental Medicine, Sissach

Michaela Glöckler, MD., Dr. h.c., Pediatrician, Head of the Medical Section of the Goetheanum/Dornach

UK

Erica Mallery-Blythe, MD, BMBS, Founder of PHIRE (Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment) Trustee Radiation Research Trust, Medical Advisor ORSAA (Oceana Radiofrequency Advisory Association), Medical Advisor ES-UK, Soton

David Gee, Visiting Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, London

Andrew Goldsworthy, BSc, PhD, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London, Monmouth

Isaac Jamieson, PhD, DIC, RIBA, Dip AAS, BSc(Hons) Arch., Biosustainable Design, Aberdeen, UK. Interna-

tional Expert, Thammasat University, Pathumthani, Thailand.

Alasdair Philips, BSc, DAgE, Professional engineer, Powerwatch

Syed Ghulam Sarwar Shah, MBBS, MA, MSc, PhD , Post-Doctoral Research Fellow, Department of Occupational Health, Guy’s and St. Thomas’ NHS Trust; Honorary Research Fellow, Department of Clinical Sciences, Brunel University, London

Sarah Starkey, PhD, Independent Neuroscience and Environmental Health Research

Andrew Tresidder, MD, MBBS, MRCGP, Somerset GP

Other Nations

ARMENIA

Sinerik Ayrapetyan, PhD, Professor, Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO Chair in Life Sciences, Yerevan, Head of Research Council and Chairholder of UNESCO Chair

AUSTRALIA

Priyanka Bandara, PhD, Environmental Health Consultant, Castle Hill/Sydney, NSW

Katherine Georgouras, OAM, DDM, FACD, Professor of Dermatology, (semiretired) ,Kenthurst NSW

Ray Kearney OAM, PhD, Honorary Assoc. Professor (retired), Department of Medicine, University of Sydney

Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania

May Murray, PhD, Independent Environmental Health researcher, Canberra

Elena Pirogova, PhD, Associate Professor, Biomed Eng, BEng (Hons) Chem En, Discipline of Electrical and Biomedical Engineering, School of Engineering, RMIT University

Charles Teo, AM, MBBS, Professor, Neurosurgeon, Prince of Wales Private Hospital, Randwick, NSW, Sydney

Steve Weller, BSc, Founding member of ORSSA, Brisbane

BRAZIL

Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Professor, Cellular & Molecular Biology, Federal University of Rio Grande do Sul

Claudio Enrique Fernández-Rodríguez, PhD, MSEE, Professor, Federal Institute of Rio Grande do Sul, IFRS, Canoas 

Alvaro Augusto A. de Salles, PhD, Full Professor, Federal University of Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre

Francisco de Assis Ferreira Tejo (retired) D.Sc., Professor, Grupo de Eletromagnetismo Computacional e Bioeletromagnetismo, Electrical Engineering Dept, Universidade Federal de Campina Grande

CANADA

Frank Clegg, CEO, Canadians for Safe Technology (C4ST); Former President of Microsoft Canada

Paul Héroux, PhD, Occupational Health Program Director, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University Medicine, Montreal, PQ

Anthony B. Miller, MD, FRCP, Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto,

Malcolm Paterson, PhD, Director, Research Initiatives, BC Cancer Agency Sindi Ahluwalia Hawkins Centre for the Southern Interior, Kelowna, BC

Michael A. Persinger, PhD, Professor, Biomolecular Sciences, Behavioural Neuroscience and Human Studies, Laurentian University, Sudbury, Ontario

Magda Havas, Associate Professor, Trent University, Canada

CHINA

Wenjun Sun, PhD, Professor, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou

Minglian Wang, M.M. , PhD, Associate Professor, College of Life Science & Bioengineering, Beijing University of Technology (BJUT), Beijing

COLOMBIA

Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín

EGYPT

Nasr Radwan, Prof. Dr., Cairo University, Faculty of Science, Cairo

INDIA

Ganesh Chandra Jagetia, Professor, Just retired from Department of Zoology, Mizoram University, Aizawl, Udaipur

Sareesh Naduvil Narayanan, PhD, Assistant Professor, Department of Physiology, RAK College of Medical Sciences, RAK Medical & Health Sciences University, Ras Al Khaimah, UAE

R. S. Sharma, PhD, Head, Scientist – G & Sr. DDG, Div. of Reproductive Biology, Maternal & Child Health and Chief Project Coordinator – EMF Health Project India, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, New Delhi

IRAN

Amirnader Emami Razavi, PhD, Executive Manager and Principal Investigator of Iran, National Tumor Bank, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences

Dr. Masood Sepehrimanesh, PhD, Assistant Professor, Gastrointestinal and Liver Disease Research Center, Guilan Universtiy of Medical Sciences, Rasht

ISRAEL

Iris Atzmon, MPH, Epidemiology, University of Haifa, Author of ”The Cellular, not what you thought!”, Haifa

Michael Peleg, M.Sc., Radio Communications Engineer and Researcher, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa

Elihu D Richter, MD MPH, Professor, Occupational and Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine, Jerusalem

Yael Stein, MD, Hebrew University – Hadassah Medical Center, Jerusalem

Danny Wolf, MD, Pediatrician, Clialit Health Services Raziel, Netanya Herzelia

JAPAN

Hidetake Miyata, PhD, Associate professor, Department of Physics. Tohoku University

JORDAN

Mohammed Saleh Al Salameh, PhD, Professor, Department of Electrical Engineering, University of Science & Technology, Irbid

KOREA (South)

Kiwon Song, PhD, Professor, Department of Biochemistry, Yonsei University, Seoul

Young Hwan Ahn, MD PhD, Professor, Department of Neurosurgery, Ajou Univeristy School of Medicine, Suwon

NEW ZEALAND

Damian Wojcik, MD, MBChB, Medical director/ Northland Environmental health Clinic, Whangare, Northland

NIGERIA

Aneyo Idowu Ayisat, M.Sc., Lecturer, Environmental Biology Unit, Biological Science Department,

Yaba College of Technology, Yaba, Lagos

OMAN

Dr Najam Siddiqi, MBBS, PhD, Associate Professor of Anatomy, Oman Medical College, Sohar 

RUSSIAN FEDERATION

Yury Grigoriev, Professor, M. Dr Sci., Federal. Medical Biophysical Center, Moscow

Maxim V. Trushin, PhD, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan

TURKEY

Osman Cerezci, Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Sakarya University, Adapazarı

Suleyman Dasdag, PhD, Prof. Dr., Biophysics Department, Medical School, Istanbul Medeniyet University, Uskudar, Istanbul

Onur Elmas, MD, PhD, Faculty of Medicine, Dept. Of Physiology, Mugla Sitki Kocman University, Mugla

Ayse Inhan Garip, Assoc. Prof., School of Medicine, Biophysics Dept., Marmara Univ., Istanbul

Suleyman Kaplan, PhD, Professor, President of Turkish Society for Stereology, Board member of Journal Chemical Neuroanatomy (Elsevier), Board member of Journal of Microscopy and Ultrastructure (Elsevier), Department of Histology and Embryology, Ondokuz Mayıs University, Samsun

Fulya Kunter, Assistant Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Marmara University, Istanbul

Selim Şeker, Professor Dr., Department of Electrical-Electronics Engineering, Bogazici University

Nesrin Seyhan, Prof. Dr., Gazi University Medical Faculty, Founder Head, Biophysics Department; Founding Director, Gazi Non-Ionizing Radiation Protection Centre (GNRK), Ankara

UKRAINE

Olexandr Tsybulin, PhD, Department of Biophysics, Bila Tserkva National Agrarian University

Igor Yakymenko, Prof. Dr, Department of Biochemistry and Environmental Control

National University of Food Technologies, Kyiv

USA
David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, A Collaborating Centre of the World Health Organization, University at Albany, Rensselaer, NY

Barry Castleman, ScD, Environmental Consultant, Garrett Park, MD

Devra Davis, PhD, MPH, Visiting Prof. Medicine, Hebrew University, Hadassah Medical Center & Ondokuz Mayis University, Medical School (Turkey); Pres., Environmental Health Trust, Teton Village, WY

Paul Doyon, MA, MAT, EMRS, Independent Researcher, Doyon Independent Research, CA

Arthur Firstenberg, B.A., EMF researcher and author, president Cellular Phone Task Force, New York

Beatrice A. Golomb, MD, PhD, Professor of Medicine, University of California, San Diego, CA

Peter F. Infante, DrPH, Managing Member, Peter F. Infante Consulting, LLC, VA

Toril H. Jelter, MD, MDI Wellness Center, CA

Elizabeth Kelley, MA, Electromagnetic Safety Alliance, Tucson, AZ

Henry Lai, PhD, Professor Emeritus, University of Washington, Seattle, WA

B. Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author

Trevor G Marshall, ME, PhD, Director, Autoimmunity Research Foundation, CA

Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired RF-section leader) US National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Sciences

L. Lloyd Morgan, Senior Research Fellow, Environmental Health Trust, Board Member, International EMF Alliance (IEMFA), CA

S. M. J. Mortazavi, PhD, Professor of Medical Physics, Visiting Scientist, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA

Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley, CA

Martin Pall, BA, PhD, Professor Emeritus (Biochemistry and basic medicine), Pullman, WA

Jerry L. Phillips, PhD, Exec. Director, Excel Centers, Professor Attendant, Department of Chemistry & Biochemistry, University of Colorado, Colorado Springs, CO

Camilla R. G. Rees, MBA, Health Researcher, Author ,”The Wireless Elephant in the Room”’ CEO, Wide Angle Health, Sr. Policy Advisor, National Institute for Science, Law & Public Policy, NY 

Cindy Sage, MA, Sage Associates, Co-Editor, BioInitiative Reports, Santa Barbara, CA

Eugene Sobel, PhD, Professor (Retired), University of Southern California School of Medicine, CA

John G. West, MD, Director of Surgery, Breastlink, CA

Cindy Russell, MD, Founding Member, Physicians for Safe Technology, CA.

1 Unngå likende feiltrinn som da Kommisjonen (2008/721/EC) utnevnte bransjens støttespillere som medlemmer av SCENIHR, og disse framla en villedende SCENIHR-rapport om helserisiko, hvilket ga telekombransjen frie hender til å bestråle EU-borgerne. Rapporten blir nå sitert av strålingssikkerhetsmyndigheter i EU.