Smartmålerne: Også helsepersonell søker fritak

En fysioterapeut har sendt meg kopi av fritakssøknaden til sitt strømselskap. Helsearbeideren har gjort grundig arbeid. Skal du søke om fritak før installatøren ringer på døra, eller søke om å få fjernet kommunikasjonskortet i måleren du alt har fått, er det mye gjennomtenkt tekst du kan kopiere herfra. 

Denne fysioterapeuten er bare en av flere fagfolk som av erfaring vet at mikrobølget stråling gjør en del folk akutt syke. Jeg får henvendelser fra såvel overleger som erfarne telemontører som er forferdet over at Helsedirektoratet forsøker å hindre fritakssøknader ved å forby leger å skrive at de nye smartmålerne kan gi akutte plager.

Fysioterapeutens brev vitner dessuten om fryktkulturen i Helse-Norge:

Brevet er anonymisert etter ønske fra avsenderen. For vi har en helsesektor i dette landet der mange fagfolk med førstehånds erfaring fra terrenget, ikke tør fortelle åpent at noen få byråkraters kart er feil – selv når det åpenbart fører Helse-Norge på villspor.

Gjennom en slik fryktkultur, under trussel om tilsyn og tap av lisens, vedlikeholdes dogmet som ble bygget i Vest under Den kalde krigen om at du ikke kan få biologiske skadevirkninger når strålingen er for svak til å varme deg opp (bloggpost 19.4.2018). Det hjelper ikke at leger kloden rundt ser at dette dogmet ikke stemmer – hverken med oppdaterte kart eller “fakta på bakken“.

Adresser til ditt nettselskap finner du nedenfor, etter brevet, sammen med omtale av noen forskningsrapporter du kan legge ved søknaden om du ønsker. De handler om smartmålere og helsevirkninger og viser nok en gang at vi har et Helse-Norge på villspor.

Hvordan du søker helt kort – hva enten smartmåleren for strøm alt er installert eller skal installeres, finner du forøvrig HER.

 

Einar Flydal, 22.5.2018

PDF-versjonEFlydal 20180522 Smartmålerne Også helsepersonell søker fritak

————————————

Til [nettselskapet]

[sted], xx.0x.2018

Vedr installasjon av «smartmåler»

Jeg søker herved om fritak fra installasjon av smartmåler, og forbeholder meg forbrukers rett til å takke nei til slik måler.

En slik måler vil være en unødig helserisiko og dermed utgjøre en vesentlig ulempe for meg selv og min husstand. Jeg har klare plager når jeg eksponeres for visse typer elektriske felt, f.eks. fra mobiler, trådløse rutere, samt ultralydapparater og andre apparater som jeg måtte benytte som privatpraktiserende fysioterapeut og som jeg derfor måtte slutte å benytte. Dette mener jeg tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige. Viser i tillegg til vedlagt legeattest.

For å slippe diskusjoner og unødig korrespondanse om saken viser jeg til følgende:

Jeg er fullt klar over at det til nå offisielt har blitt opplyst at «smarte målere» sender med langt svakere sendestyrke (effekt tetthet) enn mobiler, og at de ikke sender kontinuerlig. Men jeg er også klar over at de sender til alle tider på døgnet, og at de sender sterke pulser, uansett om de benytter WiFi, mobilt bredbånd eller sender via strømnettet. Slik pulsing er i praksis og i forskning gjentatte ganger konstatert å være sterkt bio-aktivt. Dette dokumenteres f.eks. i retningslinjene og grenseverdiene fra den europeiske forening for miljømedisinere, EUROPAEM. Se vedlagte dokumentasjon. Viser til brev fra Statens strålevern til EMF-Consult datert 18.042018 hvor det fremkommer at strålingen har vært sammenliknet med feil målemetode, som betyr at den nå viser seg å være sterkere enn en 3G/4G mobiltelefon som stråler på det sterkeste, jfr vedlegg. I tillegg sender «smartmåleren» gjennom hele døgnet.

Det foreligger sterke oppfordringer fra Europaparlamentet, forskere og medisinske konferanser om at de statlige grenseverdier for mikrobølge stråling snarest må nedsettes vesentlig av hensyn til allmenn helse, til el-overfølsomme og til miljøet generelt. Jeg er også kjent med at WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølge stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker», i klasse med bl. a. bly, PCB, og andre stoffer som vi derfor forsøker å begrense bruken av i vårt samfunn.

Statens strålevern, helsesektorens faginstans, hevder at forskningen ikke påviser slik helserisiko, og at mikrobølget stråling fra «smartmålere» er langt under gjeldende grenseverdier og derfor ufarlig. Imidlertid er jeg kjent med at disse grenseverdiene baserer seg på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, som kun skal beskytte mot akutt oppvarming og hallusinasjoner, og at disse grenseverdiene baseres på oppvarmingspotensiale, slik at virkningene av lavfrekvent pulsing ikke fanges opp. Jeg er også kjent med at de «forskningsgjennomgangene» som fortsetter å legitimere disse grenseverdiene, er under meget sterk faglig kritikk. Etter Statens stråleverns innrømmelser i brev 18.04.18, bør også netteierne snarest rydde opp i villedende og feil informasjon til forbrukere.

Dersom det skulle vise seg at jeg eller andre i min husstand eller besøkende får plager eller skader som kan knyttes til «smartmålere» som blir installert i nærheten av min bolig, forbeholder jeg meg retten til i ettertid å kreve at de målerne som må regnes å medvirke til plagene skiftes tilbake til målere uten trådløse sendere kostnadsfritt. Jeg forbeholder meg også retten – eventuelt sammen med andre som rammes – til å kreve erstatning for påførte helseskader eller unødig helserisiko. Dette gjelder også for de konsentratorer («samleantenner» og antenner i nettleverandørens koplingsbokser) som nettleverandøren får satt opp.

Som strømkunde viser jeg også til at installeringen av «smartmåler» kun er til fordel for leverandør og ikke meg som kunde. Det er en ensidig gevinst avtale som leverandør har utarbeidet, med urimelige vilkår i avtalen. Viser til Rådsdirektiv 93/13/EØF 5 april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler. Direktivets formål er er regulering av urimelige vilkår i avtaler mellom næringsdrivende og en forbruker. Viser til artikkel 3

Punkt 1:

«Et avtalevilkår som ikke er individuelt forhandlet, skal ansees som urimelig dersom det til tross for kravet om god tro, medfører en betydelig skjevhet i de rettigheter og plikter partene har i henhold til avtalen, til skade for forbrukeren.»

Punkt 2.

«Et vilkår skal alltid anses for ikke å være individuelt forhandlet når det er utformet på forhånd og forbrukeren derfor ikke har kunnet påvirke innholdet, særlig i forbindelse med en ensidig utformet standardavtale.»

Norge og norske selskaper er forpliktet til å overholde dette direktivet. De nye strømmålerne blir slik jeg vurderer det påtvunget forbruker. Det gis tilnærmet ingen mulighet til å takke nei. Skifte av måler har ingen nytteverdi for forbruker, KUN for leverandør som markedsmessig kan dra nytte av personopplysninger i forhold til egen økonomisk vinning. Gjennom innhenting av disse data kartlegger leverandør forbruker og familiemedlemmers adferd og forbruk, samt utsetter forbruker for helsemessig strålerisiko. Dette mener jeg klart er en ensidig avtale, med urimelige vilkår og til skade for forbruker.

Viser også til ny personvernlov som skal vedtas i 2018 i samsvar med EU-direktiver, hvor det kreves frivillig samtykke. I følge lov/veileder skal personen få spesifisert hvilke opplysninger som dere tar ut fra disse målerne og formålet. Her stilles det også et sterkere krav til leverandør om frivillighet, spesielt når leverandør er et større firma eller offentlig organisasjon, om at kunden ikke skal oppleve dette som noen form for tvang, jmfr. samtykkeveileder fra Datatilsynet. Kunden skal ha mulighet til å si nei, uten at det oppleves som at man utsettes for sanksjoner.

Jeg takker på dette grunnlag nei til installering av smartmåler, og viser sekundært til dokumentasjon og legeattest.

Ber om snarlig tilbakemelding.

Med hilsen

[navn]

 

Vedlegg:

https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/05/langsom-ferd-mot-innrc3b8mmelsen.pdf

 

Noen forskningsreferanser om helse- og miljøvirkninger fra AMS /smartmålere:

Fysiker Ronald M.Powell, har gjort en enkel analyse der han sammenlikner eksponeringsnivået fra AMS-målere i USA med eksponeringsnivået og avstand fra kilden ved rapporterte helsevirkninger. Analysen er omtalt og satt i sammenheng her: https://einarflydal.com/2016/01/25/smart-om-smarte-malere-og-helseskader/:

Powell, Ronald M.: Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure, based on the BioInitiative 2012 Report, and the Implications for Smart Meters and Smart Appliances, notat, 11. June 11, 2013, https://skyvisionsolutions.files.wordpress.com/2013/06/powell-report-bioinitiative-report-2012-applied-to-smart-meters-and-smart-appliances_june_11_2013.pdf .

Lamech, F. (2014). Self-reporting of symptom development from exposure to radiofrequency fields of wireless smart meters in Victoria, Australia: a case series
En kartlegging av helseplagene til innbyggere i Victoria som rapporterte inn helseplager fra smarte strømmålere. Studien finner at plagene samsvarer med symptomer registrert i tidligere studier (den eldste fra 1971) på mikrobølge-stråling. De fleste av respondentene hadde tidligere ikke vært plaget av slike symptomer og hadde ikke regnet seg som el-overfølsomme.
  • RESULTS: The most frequently reported symptoms from exposure to smart meters were (1) insomnia, (2) headaches, (3) tinnitus, (4) fatigue, (5) cognitive disturbances, (6) dysesthesias (abnormal sensation), and (7) dizziness. The effects of these symptoms on people’s lives were significant.

  • CONCLUSIONS: Review of some key studies, both recent and old (1971), reveals that the participants’ symptoms were the same as those reported by people exposed to radiofrequency fields emitted by devices other than smart meters. Interestingly, the vast majority of Victorian cases did not state that they had been sufferers of electromagnetic hypersensitivity syndrome (EHS) prior to exposure to the wireless meters, which points to the possibility that smart meters may have unique characteristics that lower people’s threshold for symptom development.

Pall, M. L. (2015). Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression.
Oversiktsstudie: Viser til 26 studier som finner en forbindelse mellom mikrobølgestråling og en rekke nevropsykiatriske symptomer, samt at 5 kriterier for kausalitet (årssakssammenheng) er oppfylt. Denne oversiktsstudien handler mest om helsevirkninger fra mobilmaster og basestasjoner, men har også med to referanser til studier/undersøkelser om AMS.
Conrad, R.H. (2013). Smart Meter Health Effects Survey and Report
Rapport om funnene i en spørreundersøkelse av mennesker fra USA, Canada og Australia som rapporterte helseplager fra smarte strømmålere:

“We found fourteen symptoms that many individuals suffered in common including ear ringing, headaches, difficulty concentrating, insomnia and heart arrhythmias (…)
It’s important to reiterate, as documented elsewhere in this survey, that both that many of our respondents (82%) were in good or excellent health before smart meters were installed and that overall, approximately 42% developed symptoms prior to any knowledge that meters were installed (…)
Nearly 98% of respondents were very sure or fairly sure their new or worsened symptoms correlated to smart meter exposure.”

Haltemann, E (2011). Wireless Utility Meter Safety Impact Survey: Final Results Summary
Rapport fra amerikansk spørreundersøkelse om helseplager fra smarte strømmålere. De vanligste helseproblemene som ble rapportert var søvnproblemer, stress/uro/irritabilitet, hodepine, ringing i ørene og hjerteproblemer.

 


Adresseliste

Her er navn, epost- og postadresser til nettselskapene i Norge. Du kan sende inn fritakssøknad per epost eller per post.

AGDER ENERGI NETT AS nett@ae.no Postboks 794 Stoa
4809 Arendal
ALTA KRAFTLAG SA kunde@altakraftlag.no Postboks 1602
9509 Alta
ANDØY ENERGI AS firmapost
@andoy-energi.no
Postboks 3
8493 Risøyhamn
AS EIDEFOSS Firmapost.nett
@eidefoss.no
Postboks 160
2684 Vågå
AURLAND ENERGIVERK AS post@aev.no Låvi 2
5745 Aurland
AUSTEVOLL KRAFTLAG SA firmapost@austevoll-kraftlag.no Solesvika 136
5396 Vestre Vinnesvåg
BALLANGEN ENERGI AS nettpost@ballangen-energinett.no Bjørkåsveien 69
8540 Ballangen
BINDAL KRAFTLAG SA nett@bindalkraftlag.no Oldervikveien 8
Postboks 34
7980 Terråk
BKK NETT AS firmapost@bkk.no Postboks 7050
5020 Bergen
DALANE ENERGI AS kundeservice@dalane-energi.no Elganeveien 1
4373 Egersund
DRANGEDAL EVERK KF post
@drangedaleverk.no
Gudbrandsveien 28
3750 Drangedal
Driva Energiverk firmapost
@tronderenergi.no
TrønderEnergi Nett
Postboks 9480 Torgarden
7496 Trondheim
EIDSIVA NETT AS firmapost
@eidsivaenergi.no
Postboks 4100
2307 Hamar
ETNE ELEKTRISITETSLAG SA firmapost@etneelag.no Nyvoll
5590 ETNE
Evenes Kraftforsyning AS hlk@hlk.no Hålogaland Kraft Kunde AS
Postboks 1057
9480 HARSTAD
FINNÅS KRAFTLAG SA firmapost@finnas-kraftlag.no Hollundsdalen 1
5430 BREMNES
FITJAR KRAFTLAG SA post@nett.fitjar-kraftlag.no Sandvikvågvegen 45
5419 FITJAR
FJELBERG KRAFTLAG firmapost
@nett.fjelberg-kraftlag.no
Bjoanesvegen 69
5454 SÆBØVIK
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS firmapost@fe.no Numedalsvegen 1920
3623 LAMPELAND
FORSAND ELVERK KF post@forsandelverk.no Fossanvegen 380
4110 FORSAND
FOSEN NETT AS firmapost@fosennett.no Emil Schanches gate 10
7160 BJUGN
FUSA KRAFTLAG SA  firmapost@fusa-kraftlag.no Stallabrotvegen 119
5640 EIKELANDSOSEN
GAULDAL NETT AS post@gauldalnett.no Postboks 57
7291 STØREN
GLITRE ENERGI NETT AS kundeservice
@glitreenergi-nett.no
Postboks 7007
3007 Drammen
GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS post@genett.no Strandgata 39
2640 VINSTRA
HAFSLUND NETT AS firmapost
@hafslundnett.no
Postboks 990 Skøyen
0247 OSLO
HALLINGDAL KRAFTNETT AS kundesenter
@hallingdal-kraftnett.no
Lienvegen 41
3580 GEILO
HAMMERFEST ENERGI NETT AS firmapost
@nett.hammerfestenergi.no
Postboks 3
9615 HAMMERFEST
HARDANGER ENERGI AS post
@nett.hardangerenergi.no
Postboks 33
5782 KINSARVIK
HAUGALAND KRAFT NETT AS post@hkraft.no Postboks 2015
5504 HAUGESUND
HELGELAND KRAFT AS kundesenteret
@helgelandkraft.no,
firmapost
@helgelandkraft.no
Postboks 702
8654 Mosjøen
HEMNE KRAFTLAG SA firmapost
@hemnekraftlag.no
Hollaveien 2
7200 KYRKSÆTERØRA
HEMSEDAL ENERGI KF post
@hemsedal-energi.no
Hemsedalsvegen 2883
3560 HEMSEDAL
HJARTDAL ELVERK AS firmapost
@hjartdal-elverk.no
3692 SAULAND
HURUM ENERGIVERK AS kundeservice
@hurumenergi.no,
firmapost
@hurumenergi.no
Øvre Skoledalen 12
3482 TOFTE
HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA hsev@hsev.no Industriveien
1960 Løken
HÅLOGALAND KRAFT AS hlk@hlk.no Hålogaland Kraft Kunde AS
Postboks 1057
9480 HARSTAD
ISTAD NETT AS nett@istad.no Plutovegen 5
6419 MOLDE
JÆREN EVERK KF post@jev.no Postboks 55
4367 NÆRBØ
KLEPP ENERGI AS post@klepp-energi.no Postboks 156
4358 Kleppe
KRAGERØ ENERGI AS post@krageroenergi.net Bråteveien 6
3772 KRAGERØ
KRØDSHERAD EVERK KF post
@krodsherad-nett.no
Norefjellvegen
3536 NORESUND
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA post@krknett.no se TrønderEnergi Nett
KVINNHERAD ENERGI AS post@
nett.kvinnherad-energi.no
Vikjo 7
5464 DIMMELSVIK
LOFOTKRAFT AS kundeservice
@lofotkraft.no
Postboks 800
8305 Svolvær
LUOSTEJOK KRAFTLAG SA firmapost@lksa.no Postboks 104
9711 Lakselv
Luster Energiverk AS post@lusterenerginett.no Gaupnegrandane 4
6868 Gaupne
LYSE ELNETT AS firmapost@lyse.no,
evt kundeserviceskjema
Postboks 8124
4069 STAVANGER
LÆRDAL ENERGI AS kundestotte
@lenergi.no, post@lenergi.no
Grandavegen 4
6887 LÆRDAL
MELØY ENERGI AS post@menett.no Kystveien 4
8150 ØRNES
MIDTKRAFT AS post@midtkraft.no Øvre Nedmarken 15
3370 VIKERSUND
MIDT-TELEMARK ENERGI AS firmapost
@mtenett.no
Grønvoldvegen 1
3830 ULEFOSS
MODALEN KRAFTLAG SA post
@modalenkraftlag.no
Balane 39
5729 Modalen
MØRENETT AS firmapost@morenett.no Langemyra 6
6160 HOVDEBYGDA
NESSET KRAFT AS nett@nessetkraft.no Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
NORDKRAFT NETT AS kundeservice
@nordkraft.no
Postboks 55
8501 NARVIK
NORDKYN KRAFTLAG SA firmapost
@nordkyn-kraftlag.no
Boks 368 – 9790 Kjøllefjord
NORDLANDSNETT AS nettkunde
@nordlandsnett.no
Postboks 1410
8002 Bodø
NORDMØRE ENERGIVERK AS kundesenter@neasnett.no Postboks 2260 Løkkemyra 6503 Kristiansund
NORD-SALTEN KRAFT AS kundeservice
@nett.nordsaltenkraft.no
8276 ULVSVÅG
NORDVEST NETT AS post@nvn.no Kyrkjevegen 12
6240 ØRSKOG
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA kundesenter@nok.no Tomtegata 8
2500 TYNSET
NORE ENERGI AS firmapost@nore-energi.no Sentrum 2
3630 Rødberg
NORGESNETT AS norgesnett@norgesnett.no Stabburveien 18
1617 Fredrikstad
NOTODDEN ENERGI NETT AS post@notodden-energi.no Postboks 103
3671 NOTODDEN
NTE NETT AS post.nett@nte.no Postboks 2551
7736 STEINKJER
ODDA ENERGI AS firmapost
@oddaenerginett.no
Røldalsvegen 74 B
5750 ODDA
OPPDAL EVERK AS firmapost@oevnett.no Kåsvegen 16
7340 OPPDAL
Orkdal Energi AS nett@orkdalenergi.no Megardsvegen 1
7320 FANNREM
Porsa Kraftlag AS firmapost
@nett.hammerfestenergi.no
Hammerfest Energi
Postboks 3
9615 HAMMERFEST
RAKKESTAD ENERGI AS post@rakkestadenergi.no Postboks 103
1891 RAKKESTAD
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA epost@rauland-nett.no Raulandsvegen 1713
3864 Rauland
RAUMA ENERGI AS nett@rauma-energi.no Øran Vest
6300 ÅNDALSNES
REPVÅG KRAFTLAG SA post@rksa.no Postboks 454
9751 Honningsvåg
Ringeriks-Kraft Nett AS kundeservice
@ringeriks-kraftnett.no
Postboks 522
3504 Hønefoss
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA firmapost
@nett.rollagelverk.no
Løytevegen 3
3626 ROLLAG
RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS nettkunde
@nordlandsnett.no
Nordlandsnett
Postboks 1410
8002 Bodø
RØROS ELEKTRISITETSVERK AS kundeservice@revnett.no Postboks 305
7361 RØROS
SANDØY ENERGI AS firmapost
@sandoyenergi.no
Molovegen 28
6487 Harøy
SELBU ENERGIVERK AS  Se TrønderEnergi Nett
SFE NETT AS post@sfe.no Bukta
6823 Sandane
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP firmapost@sirakvina.no Postboks. 38
4441 Tonstad
SKAGERAK NETT AS kundeservice
@skagerakenergi.no
Postboks 80
3901 Porsgrunn
SKJÅK ENERGI KF post@skennett.no Moavegen 28A
2690 Skjåk
SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG AS  Se Haugaland kraft
SOGNEKRAFT AS kunde@sognekraft.no Røysavegen 1
6893 Vik i Sogn
STANGE ENERGI NETT AS kundesenter
@stangeenerginett.no
Storgata 43
2335 Stange
STRANDA ENERGI AS firmapost
@strandaenerginett.no
Ødegårdsvegen 123
6200 Stranda
STRYN ENERGI AS post@stryn-nett.no Tinggata 3
6783 STRYN
SULDAL ELVERK KF post@sevnett.no Postboks 134
4239 Sand
SUNNDAL ENERGI KF firmapost
@sunndalenerginett.no
Mongstugata 9

6600 Sunndalsøra
SUNNFJORD ENERGI AS post
@sunnfjordenerginett.no
Boks 123
6801 Førde
SVORKA ENERGI AS nettkunde@svorka.no Svartvassvegen 6
6650 Surnadal
SYKKYLVEN ENERGI AS firmapost
@sykkylven-energi.no
Haugsetvegen 33
6230 SYKKYLVEN
SØR AURDAL ENERGI AS post@sae.no Valdresvegen 1129
2936 BEGNADALEN
TINN ENERGI AS postmottak
@tinnenergi.no
Postboks 94
3661 Rjukan
Troms Kraft Nett AS Kunde@tromskraft.no 9291 Tromsø
TRØGSTAD ELVERK AS trogstad-elverk
@trogstad-elverk.no
Skoleveien 6
1860 TRØGSTAD
TRØNDERENERGI NETT AS firmapost
@tronderenergi.no
Postboks 9480 Torgarden
7496 Trondheim
TYSNES KRAFTLAG SA firmapost
@tysnes-kraftlag.no
Teiglandsvegen 7
5680 Tysnes
UVDAL KRAFTFORSYNING SA post@uvdalkraft.no 3632 UVDAL
VALDRES ENERGIVERK AS post
@valdresenerginett.no
Spikarmoen 16
2900 Fagernes
VANG ENERGIVERK KF epost@vangenergi.no Tyinvegen 4861
2975 VANG I VALDRES
VARANGER KRAFTNETT AS kundeservice
@varanger-kraftnett.no
Postboks 704
9815 Vadsø
VESTERÅLSKRAFT NETT AS kundeservice
@vesteralskraft.no
Postboks 103
8401 Sortland
Vest-Telemark Kraftlag AS kunde@vtknett.no 3891 Høydalsmo
VOKKS NETT AS nett@vokksnett.no Postboks 160
2882 Dokka
VOSS ENERGI PRODUKSJON(??) AS kundemottaknett
@vossenergi.no
firmapost@vossenergi.no
Postboks 205
5702 VOSS
YMBER AS post@ymber.no Bjørklysvingen 3
9152 SØRKJOSEN
ØVRE EIKER NETT AS post@oenett.no Postboks 154
3301 Hokksund
ÅRDAL ENERGI KF post@ardal-energinett.no Utladalsvegen 1
6884 Øvre Årdal