Nå kan du forhåndsbestille jurist-utredningen som bok!

DENNE SIDEN ER FORELDET. OPPDATERT INFO FINNER DU VED Å TRYKKE HER

Tre advokater har utredet juridiske sider ved AMS/smartmålere og helsemessige virkninger. Utredningen ferdigstilles i disse dager – etter at en referansegruppe med tre medisinere, en jurist, en sivilingeniør i elektronikk, en miljørådgiver og en dokumentalist har vært konsultert. Utredningen er skrevet for å være nyttig og forståelig for de fleste. Med et vedlegg som tar for seg bakgrunnen og forskningen blir den på ca. 260 sider i bokformat.

Utredningen med vedlegg kan du skaffe deg på flere måter:

  1. laste ned gratis HER på bloggen som PDF fra 1. juli.
  2. forhåndsbestille som trykt bok innen 1. august 8. juli for 200 NOK, portofritt sendt. Da får du den i postkassa innen 20. 8. august i hendig format.
  3. kjøpe boka på nettet fra 25. august for 250 NOK fra Z-forlag, portofritt sendt.
  4. bestille boka i vanlige bokhandlere fra 25. august for 250 NOK.

Den juridiske utredningen og det omfattende vedlegget kommer til å skape debatt og vil utvilsomt bli viktige verktøy og referanser framover for strømkunder, borettslag og sameier, såvel som for strømbransjen, helsesektoren og advokater. Til høsten kan utredningen bli grunnlag for klagesaker, kurs og seminarer – og for nødvendige oppryddinger i strålevernet og i AMS-prosjektet. 

For å forhåndsbestille boka bruker du skjemaet, som sender bestillingen ett til Z-forlag:

 

Litt mer om utredningen

Navnet på advokatfirmaet og advokatene som har foretatt utredningen, vil bli kjent 1. juli.

Den juridiske utredningen ble til på undertegnedes initiativ: Det var et åpenbart behov for å få avklart jussen i forbindelse med spørsmålet om helserisiko fra AMS-målerne, men tida gikk og ingen lot til å få en slik vurdering utført.

Midler ble hentet inn på få dager i mai 2018, organisert av foreningen Stopp smartmålerne!. Fastpris for utredningen ble 375.000 NOK. Det overskytende fra innsamlingen gikk til Stopp smartmålerne!.

Den juridiske utredningen gir en oversikt over de rettslige spørsmål som anses relevante for strømkunder som har eller vil få AMS (smartmålere) installert i sitt private hjem eller på arbeidsplassen. Der gjennomgås aktuelle rettslige problemstillinger knyttet til installering av AMS (smartmålere). Regelverket som pålegger slik installasjon beskrives også. Adgangen borgere har til å motsette seg installasjon presenteres. I tillegg beskrives andre relevante spørsmål som har direkte eller indirekte betydning for strømkundenes rettigheter.

Vedlegget  er en del av grunnlaget for juristenes utredning, men juristene har gjort sine selvstendige vurderinger. Vedlegget gir en fyldig beskrivelse av de relevante tekniske sidene ved de trådløse AMS/smartmålerne for strøm som rulles ut i regi av NVE, om forskningsbasert kunnskap på helserisiko fra mikrobølget stråling generelt og fra AMS/ smartmålere, om skademekanismer og om en del praktiske løsningsmuligheter.  Vedlegget kan godt leses som et selvstendig dokument. Det er skrevet av oppdragsgiver (som er meg), og har – på samme måte som den juridiske utredningen, vært til kommentar i referansegruppen.

Det er i vedlegget lagt vekt på:

  • å dokumentere at vi står overfor alvorlig systemsvikt i denne delen av strålevernet,
  • å forklare hvordan strålevernets grenseverdier og såkalte kunnskapsgrunnlag blir til,
  • å påvise hvilket skjevt og svakt utvalg av forskningen helsemyndighetene bygger på når de viser til at “kunnskapen sett under ett” ikke finner helseplager og økt helserisiko fra eksponeringer under dagens strålegrenser, og
  • å vise at disse grenseverdiene slår ut i veldokumenterte og påviselige skader på vår helse og på vårt livsmiljø – ikke minst i forbindelse med utrullingen av AMS/smartmålere.

Hverken “Stopp smartmålerne!” eller andre organisasjoner har vært involvert i arbeidsprosessen. Undertegnede er ikke medlem av noen organisasjon som har interesser i saken og får heller ingen inntekter av publiseringen. Eventuelt overskudd vil bli brukt til å spre utredningen, eventuelt til nytt prosjekt.

Einar Flydal, 19. juni 2018