Folkehelsemeldingen: Send ditt innspill innen 15. september!

Skjermdump-10.09.2018 , 07.26.40Det var først i helgen jeg ble klar over at eldre- og folkehelseministeren ber folket om innspill til den nye meldingen som skal lages.

Det er en anledning du ikke bør la gå fra deg! Alle kan skrive, kort eller langt. Dette er en god sjanse til å gjøre bruk av demokratiet. Men du må gjøre det innen fristen.

nettsiden der du inviteres til å sende inn ditt innspill, skriver ministeren blant annet følgende:

Folkehelsen handler om livene vi lever. I klasserom og klatrestativer. På arbeidsplasser og idrettsplasser. Rundt middagsbordet og i blandakoret. Folkehelsen skapes i hele samfunnet. Derfor trenger vi innspill fra ulike ståsteder og ulike sektorer. …

En god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for sin egen helse.

Jeg kunne ikke vært mer enig. Og på toppen spørres det i invitasjonen etter hvilke områder som krever en forsterket innsats og hvor vi trenger nye virkemidler!

Viktige tema jeg mener hører hjemme i en folkehelsemelding, er følgende, som jeg ber deg sende inn noen ord om på skjemaet som du finner HER:

 • WiFi i skolen
 • smartmålere/AMS
 • trådløst i Smarte byer og smarte hjem
 • 5G
 • mobiler og barn
 • langtidsvirkninger og akutte virkninger av eksponering for elektromagnetiske felt

Så hvorfor ikke sende inn noen ord? Det teller at mange gir tilbakemeldinger. Meninger som ikke kommer til syne, har ingen virkning på noen som helst. Men ikke skriv sjikanøst, og husk at dersom du gir personlige opplysninger, f.eks. om hvordan du eller familiemedlemmer reagerer på AMS-målerne, rammes ditt innspill av personvernregler.

Selv har jeg i dag sendt inn følgende tekst:

Miljøpåførte helseskader og -plager, elektromagnetiske felt krever ny kunnskap og nye tiltak

Den daglige eksponeringen for mikrobølget stråling har de siste 50 årene vokst kraftig. Det store flertall av forskningsstudier påviser helserisiko ved dagens nivåer, samtidig som økning av mikrobølget stråling er blitt en vesentlig del av strategien for et “smartere” samfunn. Vi ser også at helsesektorens førstelinje konfronteres i økende grad med plager som kan knyttes til slik eksponering. Verken strålevernet eller medisinerutdanningen er på høyde med situasjonen – faglig såvel som ressursmessig.

Strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og det må forvaltes utfra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og planteliv. På alle disse områdene er skadevirkningene nå for lengst godt nok påvist til å berettige føre-var-tiltak.

Jeg viser her til

 1. en oversikt over metastudier utarbeidet av prof.em. Martin Pall, en av klodens fremste forskere på det nye sykdomsbildet. De ca 150 publiserte metastudiene det vises til (studier som gjennomgår forskning, dvs. “gullstandarden” innen vitenskapelig belegg), og som alle påviser vesentlige biologiske skadevirkninger fra ikke-ioniserende stråling ved eksponeringsnivåer som i dag er vanlige i våre omgivelser:
  Pall, M.L.: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them, http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf
 2. at i løpet av rundt én generasjon er sykdommer og helseplager som kan relateres til “cellestress” blitt dominerende, fra å være bortimot fraværende. Dette gjelder en bred vifte lidelser og sykdommer, og cellestress kan relateres til miljøgifter, der elektromagnetiske felt/stråling er den som har vokst overlegent mest de siste 50 årene. Rundt 85% av publisert forskning som er uavhengig finansiert, finner helseskader fra slik eksponering, mens forskning som er finansiert av telekom- og trådløssektoren bare i liten grad finner helseskader. Tilsvarende viser en gjennomgang av all forskning på feltet publisert i Medline 1990 – 2017 at en overveldende andel av forskningsrapportene påviser slik helseskade.
  En oversikt og kildeangivelser fins i: Flydal, Einar: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, i Briseid, Ole m.fl.: Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, Oslo, 2018
 3. en lang rekke erklæringer og opprop fra medisinere og forskere kloden rundt med tydelige advarsler mot helserisikoen knyttet til den pågående øknining av eksponeringen for mikrobølget stråling. En oversikt over en del slike fins i en “katalog” over foreliggende kunnskap på feltet, her:
  Ingrid Wreden Kåss og Sissel Halmøy: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018, https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

Alle disse analysene og erklæringer fra fagfolk står i direkte motstrid til konklusjonene fra de utvalg som Statens strålevern baserer sine standpunkter på. Disse utvalgene utsettes for veldokumenterte anklager om å fungere som forsvarsverk for nærings- og sektorinteresser, med presis samme virkemidler som brukt i sin tid av tobakksindustrien.
For nærmere omtale og kildehenvisninger vedrørende bakgrunnen for dagens strålevernspolitikk og hvordan disse utvalgene fungerer og hva de kritiseres for, se for eksempel Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, Vedleggets kapitler 7 – 10. Kan lastes ned på https://einarflydal.com/nedlastinger/
Einar Flydal, den 10. september 2018

PDF-versjon: EFlydal 20180910 Folkehelsemeldingen Send ditt innspill