Smartmålere: NKOM målte feil. Brukte uegnet måleinstrument.

Det er visst ingen ende på amatørskapet bak myndighetenes håndtering av smartmålerne og helsevirkningene: NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – har brukt måleutstyr som ikke fanger opp det som skal måles!

NKOM kommer derfor til at antallet pulser fra en Aidon-måler i løpet av døgnet bare er en fjerdedel så høyt som det faktisk er, og dermed også til at sendingenes varighet over døgnet er langt kortere enn den faktisk er. Dermed har NKOM også på dette punktet skapt et svært feilaktig bilde – sammen med mange andre feil og svakheter i rapporten.

Slik blir både helsesektoren, nettselskapene og folk flest forledet. Og ikke minst Statens strålevern, som ikke klarer å se disse feilene, men videreformidler dem og så forsvarer dem i neste omgang. Slik skjer innføringen av AMS/smartmålere på feil premisser:

Det er EMF Consult som avslører feilen i et høflig, lite brev til NKOM 8.8.2018 (HER). Det lille selskapet har instrumentering og elektromagnetiske felt som spesiale og brukes av såvel private, offentlige etater og store selskaper til måleoppdrag.

Fra før har EMF-Consult påvist at Statens strålevern gikk ut med helt feilaktige regnestykker når etaten hevdet at AMS-målerne stråler så svakt: Strålevernet hevdet, på grunnlag av regnestykker fra NKOM må vi tro, at målernes utsendte effekt er langt svakere enn fra mobiltelefoner. Det viste seg at målerne er over tre ganger så sterke. Dessuten er de i aktivitet hele døgnet. Statens strålevern erkjente omsider feilen, men pakket innrømmelsen svært godt inn, og ville ikke sende ut noen rettelse (Se bloggpost 03.05.2018.). For det skulle jo tatt seg ut! I stedet har hittil 140.000 lest om denne dekkaksjonen på min blogg, og sikkert en rekke andre steder. Den historien ble en av Norges mest leste bloggposter i en uke, og blir fortsatt lest av et hundretalls mennesker hver dag, og er delt på Facebook over 33 000 ganger. Det kan da ikke være å foretrekke?

Nå er det altså ikke signalstyrken det gjelder, men pulsene. NKOM har oversett store deler av dem når de har målt:

Pulsbredde på AIDON AMS1Mikrobølge-kilder har gjerne en ganske svak grunnfrekvens, men med sterke pulser innimellom, slik du ser på “nærbildet” av 1,4 sekunder fra en Aidon-måler. Pulsene er så korte (ca. 20 millisekunder) i forhold til de “lange” pausene mellom dem (noen tiendels sekunder eller mindre), at bare få av dem fanges opp hvis måleapparatet ikke tar sine prøver ofte nok.

NKOM har brukt slikt måleutstyr (spektrumsanalysator) som skanner over et stort frekvensområde. Det framgår av rapporten.

Men ved å bruke slikt utstyr, har NKOM ikke fått tatt prøver ofte nok på den frekvensen måleren sender. Slik har NKOM “mistet” rundt 75% av pulsene. EMF-Consult har i samarbeid med nettselskapet Glitre Energi Nett målt på fire AMS-målere (slaver) av samme merke (Aidon). Målingene ble gjort med utstyr som får med seg alle pulsene (kontinuerlig måling i analog modus).

EMF Consult viser konsekvensene i eposten selskapet har sendt NKOM med bønn om at NKOM retter opp feilinformasjonen:

NKOMs funn:

20 766 sendinger per døgn, dvs. ved varighet 20 millisekunder i alt 6,92 minutter/døgn

EMF-Consults funn:

83 130 sendinger per døgn, dvs. ved varighet 20 millisekunder i alt 27,7 minutter/døgn

I begge tilfeller er eksponeringen selvsagt langt lavere enn Strålevernets grenseverdier. Men de er skapt for å beskytte mot oppvarming, og siden vernet om av næringen med samme metoder som tobakksindustriens i sin tid brukte (Se vedlegget i juristutredningen, altså i boka “Smartmålerne, jussen og helsa” for detaljer og litteratur om dette.) For Strålevernet – som har valgt å tro på ICNIRPs anbefalinger – er denne forskjellen uvesentlig: for dem er strålingen ubetydelig svak uansett. Målemetoden er også blind for virkningen av at de 27 minuttene fordeles utover døgnet slik at de blir svært biologisk aktive.

Vi andre vet at det er påvist – og til stadighet påvises – biologiske, skadelige virkninger ved langt svakere verdier. Vi vet også at slike korte pulser i seg selv for lengst og i en rekke forskningsrapporter er påvist å gi betydelige helsebelastninger selv om de ikke kan gi det aller minste oppvarming. På side 127 og videre i vedlegget i boka ser du at det målte strålingsnivået er tusenvis av ganger sterkere enn biologisk baserte grenseverdier.

Vi får dessuten demonstrert at NKOM har levert en rapport vi ikke kan stole på på dette punktet heller. I tidligere bloggposter og den nevnte boka, har vi tatt opp flere andre svakheter ved NKOM-rapporten. Det er alvorlig, for dette skal være vår nøytrale fagetat som skal tjene forvaltning, næringsliv og folk flest.

Vi andre forstår også at Strålevernet videreformidler feilaktig informasjon etaten ikke har sjekket grundig nok. Denne skjønnmalingen av mikrobølgeteknologien har antakelig skjedd ganske uforvarende fra NKOMs side, og sikkert også fra Strålevernets side. Det velger jeg i alle fall å være overbevist om. Men skaden blir ikke mindre av den grunn, og ukyndighet kan ikke være unnskyldning god nok i en slik sak. Så får man i det minste rydde opp etter seg når feil gjøres!

Feilen forplantet seg først fra NKOM via Statens strålevern. Utfra det samme feilaktige grunnlaget og i tillit til at Strålevernet har rett i sak, slo så Helsedirektoratet og HOD ring om etatens forsikringer og forsikret videre til oss alle at AMS-teknologien er uproblematisk. Og deres ansatte forsikrer leger og annet helsepersonell, såvel som lokale myndigheter, bekymrede pasienter og kunder om at strålingen “er jo så svak, sjelden og ubetydelig” at AMS-målerne umulig kan gi helsevirkninger overhodet – bortsett fra at det kan oppstå ubegrunnet angst, selvfølgelig, noe som tekster som denne angivelig skaper. En del leger skjønner bedre, og Helsedirektoratet har derfor truet dem til ikke å skrive ut helseattester som kan gi folk fritak.

Dermed har også NVE og nettselskapene – som selv er blottet for fagkunnskap på feltet – fått ryggen fri på et slags vis. I tillit til at den Herren giver et embede, giver Han også forstand, lar de sitt kundeservice-personell kaste folk blår i øynene, og de fortsetter å fortelle kundene på nettsider, i skriv og i tale, at strålingen er jo så svak, sjelden og ubetydelig.

Hva ble så svaret fra NKOM? Kom NKOM til å erkjenne målefeilen og rykke ut med en rettelse? Kom NKOM til å prioritere å gi korrekt informasjon til andre etater og til brukerne – de som NKOM er satt til å tjene? Eller kommer NKOM til å gjøre som Statens strålevern gjorde – pakke bort innrømmelsen slik at færrest mulige skal forstå den og så håpe på at det går over?

Jo, svaret foreligger nå, og EMF-Consult omtaler det på sin Facebook-side:

«Du har målt det til gjennomsnittlig sendetid per døgn til 27.7 minutter. Dette er fremdeles under 10%, som er sendetidskravet. Eksponeringen vi har målt er lav, langt under grenseverdiene vi forholder oss til. Vi ser ingen grunn til å fjerne målingene fra rapporten.»

Dette er en skjønnmalende omskriving, slik man skriver når man ikke vil innrømme at man faktisk har gjort en feil og overlate til andre å vurdere hvor alvorlig feilen er.

Jeg venter i spenning på hvordan NKOM kommer til å informere utad til Statens strålevern og netteierne. Ikke noe mumling, takk! Kun tydelig tale er godt nok:

Har NKOM brukt et måleapparat som fanget opp det hele, eller bare en fjerdedel?
Mener NKOM at utstyret som ble brukt, er egnet til å fange opp det rette antall pulser?

Hvis NKOM ikke kan innrømme feil, ikke kan korrigere feilinformasjon, og ikke kan informere tydelig til dem det gjelder, hvordan skal vi da stole på resten av informasjonskjeden – Strålevernet, Helsedirektoratet, Helsedepartementet, NVE og OED og nettselskapene?

 

Einar Flydal, 4. september 2018

PDF-versjon: EFlydal-20180904 Smartmålere Nye feil funnet i NKOMs målerapport

 

Referanser:

NKOM: Avanserte måle- og styringssystemer, Måling av sendemønster og EMF-eksponering, Januar 2018, https://www.nkom.no/forbruker/elektromagnetisk-stråling/elektromagnetisk-stråling/måling-av-feltstyrke-stråling/_attachment/32312?_ts=161751ce30a

NKOMs svar og EMF-Consults sluttreplikk:

Fra: Unander, Edith Helene [mailto:edith.helene.unander@Nkom.no]
Sendt: 20 August 2018 10:14
Til: odd.magne@emf-consult.no
Emne: Spørsmål til rapporten

Hei Odd Magne

Et nett av målere er selvplanleggende, og det vil på grunn av dette være store variasjoner i sendemønsteret. Vi har med målingene våre tydeliggjort at målerne sender mer enn de 1 – 4 gangene som ble antydet i informasjonen om prosjektet. De holder seg godt innenfor sendetidskravene som er satt.

Du har målt det til gjennomsnittlig sendetid per døgn til 27.7 minutter. Dette er fremdeles under 10%, som er sendetidskravet.

Eksponeringen vi har målt er lav, langt under grenseverdiene vi forholder oss til.

Vi ser ingen grunn til å fjerne målingene fra rapporten.

Med vennlig hilsen

Edith Helene Unander
fung. seksjonssjef
Seksjon tilsyn og veiledning
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

Fra: “EMF Consult – Odd Magne” <odd.magne@emf-consult.no>
Til: “‘Unander, Edith Helene'” <edith.helene.unander@Nkom.no>
Emne: SV: Spørsmål til rapporten
Dato: Mon, 20 Aug 2018 13:23:07 +0200
Hei Edith,

Mange takk for svar.

Du sier at «Et nett av målere er selvplanleggende, og det vil på grunn av dette være store variasjoner i sendemønsteret.» Dette er korrekt men ut fra et utall målinger kan jeg informere om at nær sagt alle Aidon sine målere sender 1-2 ganger i sekundet, dette bør fremkomme mye tydeligere i deres rapport. Forstår at dere mest sannsynlig ikke kan oppgi noe annet enn hva dere har målt, men da er det viktig å påpeke i rapporten at antall sendinger som er målt kan være lavere enn faktisk antall sendinger da utstyret man har brukt ikke er egnet til å telle nøyaktig antall pulser.

Enig i at målerne fortsatt er innenfor sendetidskravet i fribruksforskriften, men at de sender 4 ganger mer enn dere har opplyst i en målerapport som brukes som referanse av hele bransjen mener jeg bør korrigeres.

Om du ser større på det gjelder dette mye mer enn bare informasjonsfeilene relatert til AMS. Når både Statens strålevern og NKOM gir feilaktige opplysninger om de nye AMS målerne, og nekter å korrigere disse, hvorfor skal man da stole på annen informasjon som kommer fra disse institusjonene?

Med vennlig hilsen

Odd Magne Hjortland
EMF Consult AS