Bli med, du også! Jeg vil få kvalitetssjekket strålevernet

opera 29.01.2019 , 21.44.49 NS-EN ISO09000.071.pdf - Opera

Status onsdag 7.2. kl. 15:30: 470 personer har sluttet opp om anmodningen og garantert for nok til at revisjon kan utføres. Dermed er det bare å vente på svaret fra DSA.

Jeg har i dag på vegne av deg og mange fler bedt DSA (tidligere Statens strålevern) om å få foreta noe som på fagspråket kalles en virksomhetsrevisjon. Slikt gjøres av eksperter på kvalitetssikring. Anmodningen finner du nedenfor. Den ønskes på vegne av alle oss som er mottakere av DSAs tjenester og vurderinger.

En slik revisjon er ett av flere viktige skritt som haster for å sikre at vi har et strålevern som fungerer som det skal. Bli med du også!

Vi som bor i Norge er alle mottakere av av DSAs beslutninger og vurderinger på strålevernområdet. De gjelder våre liv og vår helse. De angår oss ganske direkte, og vi betaler for dem gjennom skatten. En del av oss er bekymret for at arbeidsprosessene i etaten ikke sikrer et godt og relevant strålevern fordi de ikke holder den nødvendig kvalitet innen området “svak stråling”, altså slik elektromagnetisk stråling som også omtales som “ikke-ioniserende” og ikke innebærer oppvarmingsfare, for eksempel fra AMS/smartmålere, mobilmaster, nettbrett og liknende. Derfor ønsker vi å få undersøkt DSAs virksomhet på dette feltet.

Det vi skal gjøre, er helt vanlig å gjøre i næringslivet: Når store kunder – for eksempel Hennes & Mauritz, Telenor eller IKEA – skal undersøke om en av deres leverandører arbeider betryggende, foretar de en virksomhetsrevisjon. Det vil si at de sender kvalifiserte virksomhetsrevisorer ut for å gjennomgå leverandørens rutiner i så stor detalj at de kan få verifisert om arbeidsprosessene i bedriften holder en så betryggende kvalitet at man kan regne med at også leveransene holder betryggende kvalitet, og at det sikres kvalitet også bakover i leveransekjeden, altså fra virksomhetens leverandører. Dermed får bedriften en svært objektiv vurdering som gir grunnlag for eventuelle forbedringstiltak.

Virksomhetsrevisjoner er således et viktig verktøy for å skape tillit hos dem som mottar foretakets leveranser, og veldrevne foretak er selvsagt godt fornøyde med at de blir bedt om slike revisjoner fra tid til annen, og tar revisorene imot med åpne armer, selv om revisjonen koster dem et dagsverk eller to.

Det er utarbeidet en rekke standarder for kvalitetsstyring og metodikker for virksomhetsrevisjon med slike standarder som referansepunkt. ISO 9000-standardene er et slikt sett internasjonalt anerkjente standarder fra ISO – den Internasjonale Standardiseringsorganisasjonen som ligger under FN. ISO-standardene i 9000-serien er i utstrakt bruk også i Norge, og er formet slik at de kan brukes til å kvalitetsvurdere – eventuelt sertifisere – enhver type organisasjon som leverer noe, hva enten det er livbelter, oljeplattfomer, dikt, beslutninger, eller vurderinger og grenseverdier. “Kvalitetsstyringshjulet”, som du ser på figuren over, er en verdenskjent modell fra ISO 9000, og framstiller idealsituasjonen: en kontinuerlig forbedring.

Jeg ledet forresten selv i fem-seks år den norske komiteen som bidro til å utforme ISO 26000, en standard for organisasjoners samfunnsansvar. Den bruker ISO 9000 som utgangspunkt. I en del land kan man også sertifiseres i henhold til ISO 26000. En slik sertifisering skal sikre at organisasjonen – hva enten den er en forvaltningsenhet i statsapparatet, en produksjonsbedrift, et borettslag. eller for eksempel et sangkor – tar tilbørlig hensyn til sitt samfunnsansvar innen alle Rio-erklæringens tre bærekraft-aspekter: det miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske.

Men la oss nøye oss med ISO 9000. Jeg har altså sendt det vedlagte brevet til DSA, med ønske om at DSA avsetter tid til en virksomhetsrevisjon. Revisjonen vil bli foretatt av to kvalifiserte revisorer med lang erfaring fra HMS-arbeid, og en jurist. Arbeidet på stedet er anslått til å ta to arbeidsdager, og vil selvsagt bli gjort uten føringer fra oppdragsgivers side. Revisjonsrapporten vil så bli forelagt DSA til kommentar, og deretter publisert.

Vedlagt finner du brevet. Nå venter vi på svar.

Revisjonen vil finansieres som spleiselag, og vi legger opp til et budsjett på 200 000 NOK. Straks DSA har gitt positivt svar, vil pengene bli innkalt og revisjonen satt i gang.

Alle som vil støtte dette initiativet, kan tegne seg for et stort eller lite beløp. Så registrér deg her og nå med din epost-adresse. Jeg foreslår kr. 200. Da trenger vi 1 000 navn. Så mener du at vi trenger en kvalitetssikring av strålevernet, er du herved utfordret!

Epost-adresser og navn vil bli behandlet konfidensielt.

NB!

Kl. 17:00, altså på 8 timer, var det kommet tilsagn om 54.000 NOK, altså en firedel av revisjonskostnadene.  Vi begynner å bli mange som står bak anmodningen, men ikke mange nok.

Einar Flydal, den 31. januar 2019

Brevet til DSA: EFlydal 20190131 Ønske om revisjon av DSA

PDF-versjon av bloggposten og brevet: EFlydal 20190131 Bli med-Vi må få kvalitetssjekket strålevernet