AMS-målerne: Nå går sakene til domstolene

I dag sendes det første av flere krav til domstolene om at nettselskapene må kople tilbake strøm og trekke tilbake stengningsvarsler hos folk som har nektet utskifting av strømmålere. Vi står framfor rettsprosesser som tar utgangspunkt i strømmonopolenes leveringsplikt, men kommer også til å ta for seg andre aspekter, i denne omgang ikke minst helsemessige sider ved strålingen fra AMS-målerne.

Advokatfirmaet Schjødt AS sender i dag, fredag 7. juni, et krav til tingretten om at retten pålegger nettselskapet Eidsiva Nett snarest å trekke tilbake varslet om strømutkopling av en av sine kunder. Det gjelder en kunde med gårdsdrift, mange kyr på båsen, og med flere alvorlige helseplager som forskning gang på gang har dokumentert kan påvirkes av eksponering for stråling fra mikrobølget radio. Klienten er el-overfølsom, og har legeattest på smerter fra mobilbruk og annet trådløst.

I begjæringen bes tingretten om å pålegge nettselskapet å avvente strømutkopling til rettskraftig dom foreligger. Begjæringen argumenterer blant annet med at leveringsplikten ikke kan brytes på et slikt grunnlag.

Samtidig med at denne begjæringen sendes, forbereder advokatkontoret Østby Aarskog på Hamar nye begjæringer med krav om at Eidsiva Nett straks må å kople strøm tilbake og trekke varslede utkoplinger. Også dette er saker der det står om liv og helse.

I alle disse sakene gjelder det strømkunder som har nektet utskifting av AMS-måler. Noen ville godtatt måler uten trådløs kommunikasjon, men tilbys det ikke av Eidsiva Nett, mens andre motsetter seg ny måler overhodet, fordi de ikke kan godta en kilde til skitten strøm i huset. Dette gjelder folk som må leve spesielt skjermet for ikke å bli syke av elektromagnetiske felt. Mange tilfeller er kjent både fra forskningslitteraturen og fra medisinsk praksis, også i Skandinavia.

Forut for disse begjæringene ligger det lange dialoger mellom kundene og Eidsiva Nett. Eidsiva Nett har gjennomgående skjøvet ansvaret bakover til påleggene fra NVE og Helsedirektoratet, og argumentert med at å bli syke av mikrobølgestråling og skitten strøm, ikke er mulig. Det juridiske grunnlaget for begjæringene fins i en egen betenkning fra Advokatfirmaet Schjødt.

1831 Nedlastinger

Begjæringene vil bli fulgt opp av stevninger og rettsprosesser, slik loven krever. De to advokatkontorene vil samarbeide om sakene. De ber alle andre nettselskaper om snarest å kople utestengte strømkunder tilbake og trekke tilbake alle stengningsvarsler inntil rettskraftig dom foreligger.

Vi som bistår advokatene og strømkundene, er per dato tre personer, Einar Flydal, Per Halle og Torleif Dønnestad. Bak oss står organisasjonene FELO (Foreningen for el-overfølsomme), Folkets strålevern, STOPP smartmålerne! og Norges Miljøvernforbund. I tillegg blir vi stadig kontaktet av medisinere, biologer og andre fagfolk med kunnskap på feltet. De uttrykker sin støtte, men kan av ulike grunner ikke selv ta til orde mot det de oppfatter som en uvettig helsepolitikk på feltet.

Rettsprosessene vil koste langt mer enn disse organisasjonene kan bidra med. Vi er derfor helt avhengige av å finansiere sakene gjennom innsamlingsaksjoner. De er vi i ferd med å få i gang.

Også vi ber alle nettselskaper om snarest å kople utestengte strømkunder tilbake og trekke tilbake alle stengningsvarsler inntil rettskraftig dom foreligger.

 

Einar Flydal, Per Halle og Torleif Dønnestad, den 7. juni 2019

PS. På grunn av praktiske problemer i dag får vi ikke sendt ut denne teksten som pressemelding. Vi ber derfor deg som leser om å sende den videre til din avis og be dem omtale saken.