Maktmisbruk fra Eidsiva, problemet bakenfor – og veien videre

opera 17.06.2019 , 07.32.46 Om Eidsiva - Eidsiva - OperaEn rekke kunder til Eidsiva Nett fikk strømmen frakoplet mandag 17. juni. Det skjedde etter mange runder med varsler og en mer eller mindre intens dialog mellom kundene og selskapet.

Hva ligger bak slike dramatiske tiltak? Og hvor går veien videre? – for selskapet, for kundene som har mistet strømmen, og for vår aksjon «VI TAR AMS-MÅLERNE FOR RETTEN – TRINN 1» som du finner her på fnd.uz/ams-målereforretten?

Vi tror mye kunne vært gjort bedre fra selskapets side.

Selskapets situasjonsforståelse

Selskapets oppfatning er, slik den kommer til uttrykk gjennom selskapets advokat, at Eidsiva har strukket seg lenger enn langt, og at kundene har ansvaret for situasjonen som har oppstått. Han skriver i en e-post til noen av disse kundenes advokat, Mauritz Aarskog, Østby Aarskog Advokatfirma, Hamar:

«Eidsiva over en lengre periode har forsøkt å få tilbakemeldinger og de nødvendige avklaringer overfor nettkunder som ikke har fått installert nye målere i henhold til forskriftskravene. Dette er gjort ved hjelp av en rekke skriftlige varsler som er sendt til kundene i flere omganger, og Eidsiva har vært opptatt av å legge til rette for å sikre god informasjon. Dessverre har det vist seg at for mange av de nettkunder det gjelder, kommer tilbakemeldinger, herunder anmodninger om fritak og dokumentasjon for grunnlaget for et eventuelt fritak, først rett i forkant av tidspunkt for varslet stenging.

Selv om tilbakemeldinger fra en del kunder kommer svært sent, er Eidsivas praksis og standpunkt at alle henvendelser som kommer inn fortløpende vil bli behandlet og vurdert individuelt på bakgrunn at lovens og nettleieavtalens vilkår for stenging. Vurderingen av den enkelte henvendelse, dersom vilkårene for stenging er oppfylt, vil kunne munne ut i at stengingsvarslet opprettholdes og at stenging deretter gjennomføres, eller det vil bli tilbudt/avtalt tid for installering av ny måler med eller uten kommunikasjonsenhet, avhengig av begrunnelse og dokumentasjon for om vilkårene for fritak er oppfylt. Eidsiva vil fortsatt forholde seg til denne praksisen.»

Dette svaret kom som reaksjon på et advokatbrev der Mauritz Aarskog anmoder om at Eidsiva Nett må vente med strømutkoplingen til spørsmålet om slik utkopling overhodet er et lovlig tiltak, har vært oppe til doms. På Eidsivas eget ønske skal saken først opp i august. Mens domstolen ville ta saken opp den 4. juli, ba Eidsivas advokat om tenketid da advokatfirmaet Schjødt AS nylig kom med en begjæring om midlertidig forføyning fordi selskapet truet med å stenge strømmen på en gård med 60 kyr der innsigelsen dessuten gjaldt beboernes helse. Det fantes altså en klar og tydelig sikringsgrunn.

Maktmisbruk og svakt samfunnsansvar

I stedet for å vente på denne pilotsaken som kunne avklare lovligheten i å true med strømutkopling, slik Trønder-Energi valgte i forrige uke, valgte Eidsiva Nett å kjøre et hardere taktisk spill:

Selskapet trekker strømvarsler for dem som skaffer seg advokat, men utnytter tomrommet overfor alle andre. Med trusler om strømstengning presses så mange som mulig til å skifte måler – uten at det foreligger noen verdier som skal sikres. Nettselskapene har nemlig frist fra NVE ut 2020 til å skifte målere, og ingen verdier går tapt ved å utsette disse sakene til etter at dom er falt. Dialogen med disse kundene har åpenbart vært dårlig. Alle de vi har vært i kontakt med har helsebegrunnelser, i spennet fra egen sterk el-overfølsomhet og andre helseplager som dokumenterbart påvirkes av elektromagnetiske felt, til frykt for den generelle helserisiko som forskningen på feltet dokumenterer. Noen har også vært i ekstremt vanskelige livssituasjoner som har gjort kommunikasjon med selskapet bortimot umulig. Andre har opplevd seg nedlatende behandlet, ikke trodd på av et kundeservice som betraktet seg som åpenbart bedre medisinsk kvalifisert. Det dreier seg altså slett ikke bare om vrangvilje og begrunnelser som lar seg avfeie som luftige og fiktive.

En slik maktbruk er urimelig og kan bare gjennomføres fordi nettselskaper har monopol i sitt område. Den rettslige adgangen til å gjøre det Eidsiva Nett nå har gjort og gjør, skulle jo nettopp belyses gjennom pilotsaken mot Eidsiva Nett til høsten!

Eidsiva Nett pådrar seg dermed uten rimelig grunn et ansvar dersom Advokatfirmaet Schjødt skulle få rett i sin påstand – at slik kan ikke nettselskapet opptre. I tillegg kommer at Eidsiva Nett bryter ned sitt omdømme ved at det så åpenbart fortsetter en linje som allerede er på kollisjonskurs med enhver organisasjons samfunnsansvar, slik dette defineres i f.eks. ISO 26000. For svaret er åpenbart «Nei!» på følgende spørsmål:

Er AMS-målerne, med de teknologiene som nettselskapene har valgt å benytte seg av, forenlige med bedrifters samfunnsansvar, med et bærekraftig miljø, og med føre-var-hensyn på helsesiden? Var det rimelig av selskapet å kjøre på videre – uten noen miljø- eller ROS-utredninger – og fortsette feilinformasjonen og utrullingen da det fikk alvorlig grunn til mistanke – blant annet gjennom omfattende henvendelser fra kunder – om at informasjonen fra myndighetene om teknologiens helsemessige sider slett ikke var til å stole på?

En av dem som nå har fått strømmen kuttet, er den nederlandske IKT-spesialisten Marcel Honsbeek, som bor i Trysil. Om noen i dette land skulle være i stand til å forklare de helsemessige utfordringene knyttet til AMS-målerne for teknologer, og å anvise løsninger, måtte det være ham. Marcel «flyktet» til Norge med familien for å slippe unna den stadig økende EMF-eksponeringen i Nederland. Han hadde da i noen år samarbeidet med en rekke firma som har spesialisert seg på tekniske, avbøtende tiltak mot helseplager fra EMF-eksponering, og han hadde selv, etter mange år i bransjen, begynt å få helseproblemene tett innpå seg i familien. Eidsiva Nett ville hatt mye å lære der i gården om hvorfor det er rimelig å ta hensyn til ikke bare akutte virkninger som kunden allerede har fått, men også til risiko for nye akutte så vel som langtidsvirkninger. Han vet også det meste om helseplager fra “skitten strøm”. Det er dette han lever av gjennom sitt virke i Nederland og Norge. Nå lever familien på solceller og 12 Volts reserveløsning etterat strømmen ble tatt i går.

Tilbake til de overordnede temaene

Framover kommer kranglene mellom kundene og kundeservice til å fortsette, med eller uten advokatbistand. Hvor dårlig eller god man enn finner at dialogen har vært, er det ikke til å komme forbi at Eidsiva Nett har sviktet på håndteringen av de viktige, bakenforliggende temaene, som AMS-prosjektet bringer opp i dagen.

I vårt prosjekt «VI TAR AMS-MÅLERNE FOR RETTEN – TRINN 1» handler det om å bruke rettssalen som verktøy for å ta tak i AMS-målernes forhold til de store temaene – miljø, helse, personvern og sikkerhet. Å få fastslått rettslig om selskapenes bruk av slike sterke tvangsmidler som strømutkopling er lovlig, er et steg på veien. Siden det nå er blitt utredet og bekjentgjort for bransjen for andre gang uten at det er hensyntatt, er det bare rettssalen igjen.

Å bruke ressurser på å forfølge selskaper som bruker slike midler, er noe som bør gjøres i ettertid når lovligheten er avklart, og da av dem som er rammet. I mellomtida må de finne løsninger på sin akutte situasjon og få rakt kastanjene ut av glørne, hva enten det skjer gjennom dialog med selskapet, fritak for AMS, kompromissløsninger som bruk av mobildata (GPRS), filtre for skitten strøm, eller ved å klare seg helt uten Eidsiva Nett.

Nettselskapene har leveringsplikt, men det kreves likevel saklig grunn for at abonnentene kan nekte utskifting av måler. Det er her de overordnede temaene som aksjonen VI TAR AMS-MÅLERNE FOR RETTEN – TRINN 1 adresserer, er å finne:

Har kundene vært utsatt for urimelig press og trusler og feilinformasjon? Er helse- og miljøhensyn legitim grunn? Er det tillatelig å installere trådløse sendere i by og bygd når såvel teori, forskning og praktisk erfaring viser akutte og langsiktige helseskader? Er det rimelig at utrullingen skjer uten at nettselskapene tar et selvstendig ansvar når de har fått skjellig grunn til å anta at myndighetenes forståelse av helse- og miljørisikoen er mangelfull og informasjonen derfra om helse- og miljøkonsekvenser er sterkt mangelfull?

Vårt prosjekt må derfor fortsette framover mot avklaring av disse temaene. Det er dette vi samler inn penger til.

Og så må de som har fått strømmen kuttet, eller har trusler hengende over seg, ta Eidsiva Netts advokat på ordet når han skriver:

Vi oppfordrer generelt de ulike nettkundene til å holde og opprettholde god dialog med Eidsiva, særlig dersom man mener at det er grunnlag for å innvilge fritak fra installering av måler med kommunikasjonsmodul. Som nevnt vurderer Eidsiva alle henvendelser individuelt før eventuelle videre tiltak besluttes og iverksettes.

Kanskje John Marius Lynne burde ta en telefon til Marcel Honsbeek og be om noen råd?

 

Einar Flydal, Per Halle, Torleif Dønnestad, den 18. juni 2019

PDF-versjon: EFlydal PHalle TDønnestad 20190618 Maktmisbruk fra nettselskapene – og problemet som ligger bakenfor