Målere, mobiler, strømstengning og miljøskader: Formalrytteri og svindel i sving, mens rettslige initiativ kommer både her og der

 

Skjermdump-28.05.2019 , 13.41.01

AMS-målerne for retten!” Aksjonen er i full sving.
XL-nettene med logoen som viser at det handles, får du HER.

Denne bloggposten samler opp en del av det jeg har festet meg ved fra de siste ukers begivenheter. Først og fremst handler det om motstanden mot de trådløse AMS-målerne:

  • Folk blir fortsatt syke. Kaniner og insekter også. Noen dør.
  • Eidsiva Nett gir blaffen i vårt rettssystem og fortsetter å stenge strømmen til folk, selv om en prinsippsak om adgangen til å gjøre slikt skal opp for retten i august/september. De andre selskapene avventer klokelig.
  • Både Eidsiva Nett og de andre selskapenes kundehåndtering viser at selskapene – og helsemyndighetene – holder seg til formaliteter og gjemmer seg i skjørtene på et strålevern som åpenbart ikke fungerer.
  • Folk som motsetter seg den trådløse strålingen, leverer gjennomgående grundige og saklige innsigelser med henvisning til forskningsfunn som ingen forskere benekter. Men innsigelsene bare overstyres – med henvisninger til at Strålevernet sier at alt er OK.

Dette viser nok en gang at etaten trenger en kvalitetsrevisjon. Og at vi trenger et NVE som tar ansvar selv, og ikke bare peker bakover til Strålevernet når de skjønner at noe er galt fatt…

Enda en av mine gamle kolleger, en som har vært sentral i trådløsutviklingen, forteller meg at han nå er overbevist om at teknologien produserer alvorlige skader. Han har satt seg inn i sakene. “Men kreftene er så store at dette kan vi ikke lenger gjøre noe med”, legger han til. “Det kan vi ikke slå oss til ro med”, er mitt svar. “For hva skal vi da si til våre barnebarn? At vi ikke en gang forsøkte?” Det går jo bare ikke an. Derfor må vi aksjonere.

Skjermdump-08.07.2019 , 20.51.04

Bra oppslutning så langt: 1/3 av målet på 1/3 av tida!

Aksjonen AMS-målerne for retten! har nå pågått et par måneder. Innsamlingen har gått i en måned, og har nådd en tredel av målet på én million. Beløpet skal sikre oss at vi kan stille med de nødvendige ressurser, inklusive vitner fra hvor som helst. Du kan lese om aksjonen og gi ditt bidrag på http://fnd.uz/smartmålereforretten. Du kan også betale direkte på konto nr. 1813 190 2855, Foreningen for EMF-reform, men det gjør innsamlingen mindre transparent, så jeg anbefaler at du bruker http://fnd.uz/smartmålereforretten.

Av det innsamlede beløpet har vi så langt brukt snaut 150 000, hvorav 87 000 til utredning av lovgrunnlaget fra Advokat Schjødt AS. Utredningen argumenterer for at siden strøm er et nødvendighetsgode og nettselskapet er monopolist under «streng regulering», er stengning av strømmen ikke lov uten dispensasjon fra NVE. Det var denne utredningen, samt litt sabelrasling, som fikk alle andre selskaper enn Eidsiva Nett til å stanse opp og avvente situasjonen:

Trønder Energi Nett fikk kalde føtter da selskapet forsto at det ville få tung juridisk motstand hvis det stengte strømmen til de tre kundene selskapet stevnet for retten. Trønder Energi trakk dermed begjæringen om midlertidig forføyning for å få tvangsskriftet målerne, og foretrakk å vente til Eidsiva Nett, som har fortsatt å stenge i vei i Hedmark/Oppland, har tatt støyten i rettssalen til høsten. Det forelå jo heller ingen sikringsgrunn, altså at verdier vil gå tapt hvis måleren ikke blir skiftet raskt. Nettselskapene har dessuten god tid på seg, med frist først 1.1.2021. I Sykkylven skyndte Sykkylven Energi seg å kople folk til nettet igjen – med AMS-målere i stolpene, noe vi skal vende tilbake til lenger nede i teksten.

Hvordan Eidsiva Netts advokat argumenterer for at det er greit å stenge strømmen, går fram av et brev fra advokatfirmaet Haavind til advokat Mauritz Aarskog på Hamar, som har flere av de avstengte som sine klienter.

Eidsiva Netts advokat argumenterer utfra en lov som Schjødts utredning hevder er underordnet, og hevder dessuten at kundene har vært systematisk vrange og vriene og at selskapet på et tidspunkt måtte sette foten ned. Brevet viser, slik brevene fra kundeservice også stadig har gjort, til at det myndighetene som har gitt pålegg om utskifting, men underslår at selskapene selv har bestemt seg for den trådløse kommunikasjonsløsningen. Det viser også til at strålingen i følge Strålevernet ikke kan gi helseskade, og slett ikke fra skitten strøm, siden ingen grenseverdier overskrides. Det forholder seg ikke til at verdens forskere i høyeste grad mener noe annet. Disse tonene er de samme som kundeservice i nettselskapene har avsunget siden prosjektet startet – uansett hva kundene har slått i bordet av tung kunnskap. Det blir ganske enkelt oversett. Du finner brevet HER.

Påstanden fra advokaten er altså at det er kundene som har feil og selskapene som har rett i denne stillingskrigen, og at dette i grunnen er så opplagt at det ikke er grunn til å vente på noen rettsavgjørelse. Nå frister Eidisva Nett i stedet de frakoplede kundene med at de bare må melde seg, så kommer Eidsiva Nett gjerne og kopler dem til igjen – selv i helgen – mot et honorar for først å ha stengt strømmen og så for å kople den til igjen.

operamail06.07.2019 , 13.32.42 Mottatt (29661) - Opera Mail

God helg!, hilsen fra Eidsiva Nett

Eidsiva Netts kunder som er frakoplet, fyrer nå med ved, må klare seg uten kjøleskap, og havner til dels i dramatiske livssituasjoner. En av dem kan vi kalle Solveig. Hun trenger et hus med et minimum av elektromagnetiske felt fra moderne elektronikk og har strømmen i huset – og mobilen – påslått bare få timer i døgnet. Ellers blir hun for dårlig. Fredag kveld fikk hun SMS-en i bildet. Den gjør henne selvsagt forbanna. Hun har jo havnet i omtrent samme situasjon som jeg har hørt om fra Ghana: Der kan telemontører med behov for ekstra inntekt klippe over noen telefonledninger oppe i mastetoppen, for så å sette seg til å vente på at telefonkundene kommer og gjerne betaler litt for å bli koplet til igjen… Eidsiva Netts montører har nok ikke samme forretningsidé som montørene i Ghana Telecom, men for Solveig er opplevelsen av utpressing omtrent av samme slaget. Dyrene som trengte varmelampe, har hun satt bort til venner. Kjøleskap og annet som gir skitten strøm, har hun normalt bare på noen få timer i døgnet, og ikke om natta, siden alt levende liv da er ekstra ømfindtlig for slikt. Men Kundeservice hos Eidsiva Nett mener seg altså å vite best hva hun tåler, og vil presse på henne en måler som produserer skitten strøm døgnet rundt.

Til meg melder både Solveig og flere andre av kundene som er frakoplet, at nå vil de gjøre hva som helst for å bli selvforsynte og kople seg fra strømnettet, for denne arrogansen og disse overgrepene har de fått nok av.

Det er en trist utvikling: Kanskje går vi mot samme situasjon i Norge som lenge har vært i USA – at det å få koplet seg fra nettet – to get off the grid – for en del folk blir en viktig form for frihet? Jeg har sett den amerikanske drømmen som en slags anarkistisk idé som passer for samfunn som ikke evner å organisere seg til fellesskapets beste, og som tipper over i et topptungt kontrollsamfunn. Det ville være sørgelig etter så mange år med vellykket kraftverkhistorie i dette landet, om vi nå får den samme utviklingen.

Aksjonen «AMS-målerne for retten!» – og noen innboforsikringer – har så langt dekket omkostningene til noen av de rammede i Eidsiva-land i håp om at Eidsiva Nett skulle vise større respekt for den rettslige prosessen. Men etterhvert har vi måttet innse at Eidsivas framferd er utenfor rettsstatens rekkevidde fram til retten har talt. Slikt kan bare møtes med politikk, med at eierne griper inn, og med utholdenhet. Det er et annet løp enn det juridiske og ikke vår sak. Det trengs ikke mer enn én sak for å avklare det prinsipielle og generelle juridiske bildet om hvilken lov som skal gjelde for at et nettselskap skal kunne tillate seg å stenge strømmen.

Ny forskrift om AMS ser ut til å skjerpe inn

NVE arbeider som planlagt med en ny forskrift. Med seg under arbeidet har NVE en rekke klagesaker over sviktende saksbehandling på helsesiden som påminnelse om at her har noe gått riktig galt. Så langt jeg kjenner til, har samtlige klager hittil blitt avvist med henvisning til den store samfunnsnytten og nytten for den enkelte av nye tjenester i strømsektoren, mens den negative nytteverdien av helseskadene ikke er blitt vurdert, hverken for samfunnet eller for individer. Heller ikke er miljøskader fra slik stråling, som nå er på den internasjonale dagsorden, trukket inn i bildet. NVE velger i stedet å peke på Strålevernet, og forsikre om at NVE holder seg til offisiell norsk strålevernpolitikk.

NVE har underveis fått tilgang til tilstrekkelig forskningsmateriale som tilsier at det nå er på tide å gjøre som i en rekke andre land: Et minimum ville være gjøre installasjon av trådløse AMS-målere til en frivillig sak, og få i gang kablede løsninger i stedet for å bruke teknologier med godt påvist helsevirkning. Et optimum ville være å benytte Grunnlovens paragraf 112 med føre-var-prinsippet, og ta hensyn til at mye peker i retning av at målernes stråling skaper skader på omgivelsene, selv om søsteretaten, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, påstår noe annet. Hvis ikke paragraf 112 skal brukes når det store flertall av verdens forskning på feltet kommer til motsatt konklusjon av vår fagetat, når skal denne paragrafen da brukes? Kommer ikke føre-var-paragrafen til anvendelse, må det i seg selv bli en sak å forfølge.

Forskriften skal også ta for seg gebyrene som nå ilegges alle som har fritak eller ikke har skiftet måler. NVE har hittil gitt generelle uttalelser som ikke klargjør i hvilken grad gebyrene som nettselskapene deler ut, er berettiget, og nettselskapene har ikke bidratt til å klargjøre saken ved å redegjøre for eksempel for hvorfor de nå skal ut til hver enkelt måler og lese av, noe de ikke trengte før. NVE har ikke pålagt at det må sendes ut en kontrollør, bare at det må sørges for årlig avlesning.

Det skal bli interessant å se hvordan forskriften blir.

Sykkylven, netttroll og insekter

Sykkylven-frakopling beskåret

Fra- og tilkoplinger i Sykkylven

Sykkylven Energi valgte motsatt strategi av Trønder Energi: Da strømselskapet i Sykkylven alt hadde tatt strømmen fra flere kunder som nektet målerutskiftning, oppdaget selskapet at det kunne få en rettssak på nakken. Da ble strømmen koplet til igjen, med AMS-målere plassert på nettselskapets eiendom – i toppen av stolpene.

Flere av de «tvangstilkoplede» likte ikke å få strømmen tilbake på den måten – av miljøhensyn. Var motstanden mot denne tvangstilkoplingen det urimelig? Det er det tydeligvis noen som syns, og for noen har det med insekter å gjøre:

Her om dagen, den. 2. juli, fikk jeg en hilsen fra en leser som åpenbart er virkelig sinna på dem som får folk i Sykkylven til å motsette seg trådløse AMS-målere i stolpene bortetter av hensyn til insektene. I meldingen heter det:

Din forbanna løgner, ang.utkoblinger i sykkylven, det er best du serverer hele sannheten, når folk nekter og få måler i toppen av mast utendørs med begrunnelse i at innsekt tar skade, da var det faan ikkje rart everket vart forbanna…. Din usle faan, støgg e du også sikkert strålinga som har gjort det, måtte du brenne i helvete

Blant hundrevis av takksigelser for at jeg bringer ut nytting informasjon, er dette den første hatmeldingen. IP-adressen som meldingen ble sendt fra, 90.149.189.220, viser at den kom fra Sykkylven.

Siden den som sendte meg meldingen, åpenbart mener at jeg lyver om insektenes problemer, og at det er greit for miljøet at det plasseres smartmålere i stolpene, svarte jeg følgende:

Takk for din kommentar. Send meg gjerne en mer presis beskrivelse av hvor du mener jeg lyver. Du skal få din melding gjengitt på min blogg dersom den har interesse for flere enn bare deg og meg.

Dersom du ønsker dokumentasjon på at insekter skades av mikrobølget stråling, kan jeg anbefale deg å se litt på forskningskildene.

Se for eksempel på de kildene som er omtalt her:

https://einarflydal.com/2019/03/29/insektene-igjen-og-jokerne-i-junkerdalen/
https://einarflydal.com/2018/03/26/nei-fugledoden-kommer-av-4g-3g-2g-og-radarer/

mvh

Einar Flydal

Min melding kom aldri fram, for nettrollet hadde brukt en adresse det ikke går an å svare til: jalla jalla@adsl.no. Kanskje svaret mitt nå blir lest likevel.

I Trondheim ble det den 6. juli avholdt en stor konferanse i anledning FNs store utredning om natur og skader av menneskelig aktivitetet på miljøet. Insekter sto i fokus. Virkningen av elektromagnetiske felt er ennå ikke kommet på dagsorden. Til det maler systemet for langsomt, og lobbyinteressene har vært for store og deres arbeid for vellykket. Tanken om at insekter kan ta skade av mikrobølger, utløser i stedet ryggmargsreflekser som «motbevis» slik vi har sett fra Faktisk.no (lenke over) og NRKs Abels tårn (bloggpost 13.06.2019): Gjennom sikkert velment, men altfor overflatisk journalistikk blir det slått fast at insektsdød i alle fall ikke har noe med mikrobølgestråling å gjøre.

Skjermdump-06.07.2019 , 07.23.09

“The Insect Inspector” forteller at insekter dør av høye frekvenser i YouTube-videoen “5G Licensed to Kill”

En pensjonert insektinteressert brite med bakgrunn i IKT-bransjen kaller seg The Insect Inspector. Han begynte å grave i temaet da han fant et edderkoppnett uten fluer, og undret seg over hvordan det kunne ha seg. Så fant han ut omtrent det samme som det jeg har lest meg til i forskningsartikler, og litt mer. Han har lagt ut et par dyktig lagde, litt tørrvittige og svært alvorlige videoer på YouTube. Der forteller han – med enkle eksempler – kort og konsist hvordan insektsdøden kan koples til mikrobølget stråling og hvordan bransjen satser alt på en forretningsidé som ganske enkelt tar livet av insektene – å få mest mulig trafikk i nettene – uten å ha gjort noen skikkelige forundersøkelser av konsekvensene. Arbeidsplanene for denne katastrofen under utrulling heter ganske enkelt 5G og Tingenes Internett, og blir til av markedskrefter som forblinder både anførerne, kundene og politikerne. Han mottar nå materiale som underbygger hans påstander fra forskere rundt om i verden, forteller han.

Og hvorfor er mikrobølgene så skadelige? Det har både med bølgelengder og styrke å gjøre. Mikrobølger og pulser er korte nok til å “riste” små insekter i stykker. Små flyvende insekter utryddes dermed ekstra raskt i områder med mange og sterke mikrobølgesendere. Store dyr tåler mer. Insektene som bor under bakken er skjermet og klarer seg bedre.

Så neste gang du ser et edderkoppnett, se etter om det er godt med fluer i nettet, eller om det er tomt! Er det ikke engang fluer rundt søppelkassene der du bor, er det et dårlig tegn på menneskehetens framtid generelt, og for sykeligheten i området mer spesielt.

Det er stadig flere som forstår mønsteret i dette, og ser i fortvilelse på en bransje som leverer noe vi alle ønsker – kommunikasjon over alt alltid – men med en pris vi ikke kan leve med. De som er i mot at Sykkylven Energi setter opp AMS-målere i stolpetoppene, er blant disse.

Kaninunger, hamstere og toppidrettsutøvere

Mikrobølgesendere i stolpetoppene i Sykkylven skader ikke bare insekter. En av de tvangstilkoplede i Sykkylven melder at AMS-måleren som ble satt opp i stolpen få meter fra husveggen tok livet av alle de ti kaninungene i løpet av noen få dager etter at måleren ble koplet til. De la seg bare over på siden og trakk sitt siste sukk, en etter en i løpet av et døgn. Han forteller at han gjennom årene har hatt et hundretalls kaninunger, og at noe slikt aldri har skjedd ham før.

Dessuten ble familien sjuk:

… forøvrig kjenner både jeg og frua oss utilpass i huset, med kvalme og lett hodepine som er vedvarende. Og jeg føler meg «varm» i kroppen. Minstemann våkner midt på natta, noe han aldri har gjort før vi fikk AMS-måleren tvangsinstallert. Dessuten er han meget sutrete.

En liknende historie med hamstere er rapportert fra Sørlandet (bloggpost 24.08.2018). Det fins også historier om katter og bikkjer som plutselig ikke trives inne etterat måleren ble installert, og tilfeller med overraskende rask kreftutvikling.

Å utsette mennesker for slikt, rammes av Nabolova fra det øyeblikk man har mistanke om at grunnen til plagene kan være strålingen. Å utsette dyr for slikt rammes av Dyrevelferdsloven, har Mattilsynet fortalt meg, såfremt man har mistanke om at grunnen kan være strålingen. Og mistanke er det god grunn til å ha etter disse episodene og etter forskning på dyr forøvrig. Det er jo tross alt i hovedsak dyreforsøk som ligger bak mye av kunnskapen på området, også når det gjelder virkning på mennesker.

Slikt anekdotisk materiale gir ikke vitenskapelige bevis, men det gir indikasjoner i samme retning som det klare flertall av forskningsresultatene. Slike tilfeller kan forklares årsaksmessig gjennom en rekke påviste mekanismer knyttet til «svak stråling» (et uttrykk som i strålevern-terminologi bare betyr «for svak til å skape oppvarmingsskade»). En rekke bloggposter har tatt for seg dette og gitt kilder.

Disse historiene kan heller ikke forklares med massepsykoser – i alle fall ikke hos dyr. Å henvise til massepsykoser (noe norsk helsevesen og Strålevernet flere ganger har gjort), er forresten en altfor hyppig brukt metode, skrev Edward Shorter, professor i medisinsk historie og psykiatri ved University of Toronto, nylig i en liten kommentar på nettstedet The Conversation Global. Der nevner han til at det stadig viser seg at at det ligger realiteter bak slikt som legene først forklarer med «massehysteri» bare fordi de ikke forstår årsaken. Foranledningen hans er «Havana-mysteriet» fra 2016, da en rekke diplomater og deres familier på Cuba fikk omtrent de samme symptomene som i Sykkylven (og noen fler), uten at legene fant ut av årsaken. Symptomene både i Sykkylven og i Havana finner du blant tegnene på mikrobølgesyke (bloggpost 08.01.2019), men slikt kan jo de færreste leger i Vest noe om. Legene undervises ikke om dette, for kunnskapen om slikt ble silt bort fra faget etter en offensiv utover på 1980- og 90-tallet som fortalte oss at «forskningsfunnene ikke var sikre nok». Heller ikke Edward Shorter kjente til denne sammenhengen, men nå er han tipset på epost, og melder tilbake at han finner forklaringen «very interesting, indeed».

Disse dels tilfeldige, dels meget systematiske kampanjene trekker med seg godtroende fagfolk og bransjefolk (som meg selv) med alle slags ulike motiver, så de først svært langsomt ser hvilket spill de gir sitt bidrag til. Det er det grundige, systematiske arbeidet som gjør at epidemiologen Devra Davis betegner tobakksbransjen som «rene amatører» i forhold til hva trådløsbransjens strateger har klart å sette i scene av aktivt produktforsvar. Hun mistet professoratet sitt da hun gikk ut i media mot bransjen, som sponset universitetet hun jobbet ved, fortalte hun meg i fjor. Erstatningen på flere millioner dollar brukte hun på å bygge opp nettstedet Environmental Health Trust (ehtrust.org) til en av de mest pålitelige kilder for informasjon om elektromagnetiske felt og helsevirkninger.

Devra Davis -Telekom får tobakksbransjen... amatører

Devra Davis er for øvrig nå med i fagrådet bak Alerte Phone Gate, det store prosjektet som nå går rettens vei i Frankrike mot flere mobilprodusenter. Så langt har flere produsenter måttet trekke sine mobiler fra det franske markedet, og et par, deriblant Nokia, har fått en rettsak mot seg. Denne nye aksjonen, som opererer i flere land, ble startet av legen Marc Arazi med en bloggpost i 2016: Téléphonie mobile : les constructeurs pris en flagrant délit de tromperie («Mobilbransjen: produsentene tatt på fersken for bedrageri»).

En annen lege og kreftforsker, Christoffer Johansen, som i årevis har hatt oppdrag som tilkallingsrådgiver og utgjort de danske helsemyndighetene (Sundhedstyrelsen) sin samlede kompetanse i saker om helseskader fra høyspentmaster såvel som mobiler og smartmålere, er nå avslørt for å ha mottatt personlige honorarer for å skrive artikler for bransjen i mer enn 20 år, skriver forskning.dk den 07.07.2019. Således har han til de grader vært aldeles inhabil i nettopp det han skulle gi myndighetene råd om. Og det er nettopp slik mønsteret er: De forskerne som er uavhengige, finner helseskader i fleng, de som er næringens folk, finner dem ikke, eller uttrykker seg på måter som legger til rette for at de vil bli tolket slik.

Den danske foreningen for el-overfølsomme, EHS-foreningen, har forøvrig satt i gang en innsamling for å få i gang en rettsak om 5G-utrullingen. De går rett på den danske stat «for at have planlagt, at det nye 5G mobilnetværk skal være implementeret i hele Danmark i år 2020, uden at det er blevet sundhedstestet i forhold til mennesker, især for skadelige påvirkninger af ufødte og mindre børn samt vores natur».

Foreningen har jo allerede en juridisk utredning å vifte med som konkluderer med at utrulling av 5G-teknologi vil være i strid med sentrale konvensjoner som Danmark er bundet av. Utredningen, Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, finner du på min blogg under Bestill/last ned bøker, utredninger, bøker, m.m.. De samme konvensjoner er også Norge bundet av. Rettssaken vil derfor også ha relevans for Norge.

Men hva døde egentlig kaninene av?

Når vi leter etter dødsårsaker, er det den nærmeste, direkte årsaken vi ønsker å få servert, ikke de som ligger lengre bak. I Arthur Firstenbergs bok Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet (Z-forlag, 2018), forteller Firstenberg i kapittel 11 om de mange tilfellene av akutt hjertestans innen toppidrett i USA og forsøkene på å finne årsaken. Hans forklaring er at forstyrrelsene av hjerterytmen og stoffskiftet som skapes av menneskeskapte elektromagnetiske felt, legger grunnlaget for økende tilfeller av plutselig hjertestans. Derfor fins det naturlig nok få spor å finne. Heller ikke kaninungene i Sykkylven hadde noen ytre kjenntegn på skade eller sykdom, men la seg bare over på siden og sovnet inn.

De som presser seg til ytterkanten av kroppens tålegrenser, eller er svake, blir da ekstra utsatt. Derfor altså toppidrettsfolk, kaninunger og hamstre. Og derfor høyere dødelighet i USAs byer i ukene etter at en ny mikrobølgekilde ble slått på – nye mobilnett, slik Firsteberg også viser i boka. Boka – og den norske oversettelsen – har forøvrig fått omfattende og særdeles rosende omtale i nyeste nummer av Helsemagasinet VOF, som nå er å få hos Narvesen. Boka kan forresten bestilles direkte fra forlaget HER eller på forlagets nettsider (Z-forlag.no), eller bestilles i bokhandelen.

Firstenberg er forresten samme person som står bak den store internasjonale underskriftsaksjonen mot 5G-satellittene som nå er under oppskyting. 20 000 små satellitter er planlagt. Det betyr at det ikke vil finnes steder på kloden som spares for bestråling. Det hevdes også at selve atmosfærens elektriske egenskaper vil bli forstyrret – uten at noen har gjennomført noen slags realistiske tester på hva dette kan føre til. Det begynner å bli en del norske navn på listene, også fagfolk, men det er plass til fler. 

Ikke bare Devra Davis, Arazi og andre forskere som tar til orde mot næringen har fått skittkampanjer rettet mot seg. Det får visst alle som stikker hodet fram og forteller ubehagelige sannheter. I omtalen av Firstenberg på engelsk Wikipedia er sporene forsiktig lagt ut for å mistenke ham for trygdesvindel og ved å framheve at han har tapt i alle rettsinstanser i sine forsøk på å bekjempe veksten i menneskeskapte elektromagnetiske felt. At han har tapt er korrekt, men tar fokus vekk fra sakens kjerne: hans budskap, om det er holdbart eller ikke, og eventuelt hvordan domstolbehandlingen foregikk.

Disse trollene er vanskelige å bekjempe. Både jeg og andre har forsøkt flere ganger å rette på beskrivelsen av meg selv på norsk Wikipedia for å få vekk de mest meningsløse påstandene – som for eksempel at “Flydals påstander går imot vitenskapelig konsensus”, noe som ganske enkelt er en klart påviselig feil og likefullt stadig hevdes av Strålevernet. Men slike retteforsøk blir hele tida rettet tilbake av et nettroll under pseudonymet Cavernia, som skriver om det meste. Slikt gjør Wikipedia til et mindre pålitelig oppslagsverk og til et misbrukt verktøy i en kamp rettet mot kunnskap og for forsvaret av uvitenhet, formaliteter, konvensjoner og næringsinteresser. Dessverre.

Nå blir det nok stort sett bloggpause til over sommerferien. Tida skal brukes til et bokmanuskript om 5G som for lengst skulle vært ferdig.

Fortsatt god sommer, og glem ikke innsamlingsaksjonen! Den første rettssaken om smartmålerne kommer antakelig opp i slutten av august.

 

Einar Flydal, den 9. juli 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190709 Målere, mobiler, strømstengning og miljøskader Formalrytteri og svindel