Mobilbransjens råd til journalistene om 5G: – Unngå omtale og tilbakevis bekymringene!

opera 24.07.2019 , 12.35.04 GSMA_MMF_RiskCommsGuide_FINAL.pdf - OperaI en stor artikkel i ComputerWeekly om utrullingen av 5G av gravejournalist-gruppen Investigate Europe gjennomgås hastverket, mangelen på forskning, og de mange kritiske røster som reiser seg mot dette storstilte prosjektet.

Det er en lesverdig artikkel om hvordan bransjen valser fram – trass i alle advarsler. Men det spesielle er avsløringen av rådene som bransjeorganisasjonen GSMA gir til mediefolk for at de skal hjelpe bransjen å vinne kampen om opinionen.

Slik vil bransjen at de sammen skal bekjempe advarslene som kommer fra uavhengige fagfolk og fra dem som “innbiller seg” at de blir syke eller bekymrer seg for sine barn. 

Langt nede i artikkelen omtales en brosjyre fra GSMA – mobilbransjens verdensorganisasjon. Brosjyren viser hvordan bransjen arbeider systematisk med media for å sikre seg mot kritikk – samtidig som vi fra andre kilder vet at den setter av store summer til tap i erstatningssøksmål den forventer.

Her følger (i blått) artikkelens oppsummering av hvilke retningslinjer bransjen gir i sin flotte brosjyre for kommunikasjon om risiko ved 5G. Retningslinjene er utarbeidet av et PR-byrå for strategisk kommunikasjon:

Bekymringer i samfunnsdebatten

Retningslinjene begynner med å bekrefte at det hersker bekymringer om helsevirkningene fra mobilteknologi, og advarer om at disse bekymringene kan være skadelige for mobilbransjen hvis de ikke tilbakevises på effektivt vis: «Selv om mange erkjenner fordelene med mobile tjenester, kan lokale offentlige funksjonærer og personer blant publikum være bekymret for mulige helserisikoer forbundet med radiosignalene som basestasjonene og mobil-apparatene benytter. Disse bekymringene kan føre til at det tar lengre tid å skaffe nye steder som basestasjonene kan installeres på, negativ omtale i media og press på politikere for å få innført strengere restriksjoner.

GSMA advarer kommunikasjonsrådgivere i næringen: «Husk at å bare presentere fakta vil aldri være nok til å overbevise noen mennesker. Grunnen til dette er at det allerede har forekommet mange usanne påstander om et stort antall miljø- og helseproblemer fra funksjonærer, vitenskapsmenn og til og med lovgivere»-

El-overfølsomhet

GSMA stiller seg skeptisk til at noen individer kan være el-overfølsomme, eller med andre ord at de er mer plaget av elektromagnetiske felt enn folk flest. «Mobiltelefonbrukere kan legge skylden for symptomene sine på bruken av mobiltelefoner», forklarer det i veiledningen.

Hvis noen skulle bli forelagt slike påstander, anbefales de å svare i henhold til følgende retningslinjer: «WHO har konkludert med at selv om selvpåståtte hodepiner og andre symptomer skulle være reelle, så finnes det ikke noe vitenskapelig grunnlag for å koble symptomene til eksponering for radiosignaler. Dessuten skal behandling ifølge WHO fokusere på medisinsk behandling av helsesymptomene, ikke på reduksjon av eksponering for radiosignaler.”

Mobilantenner på skolebygninger

GSMA erkjenner at «mennesker har et naturlig instinkt til å verne om barn og at foreldre kan føle at barns helse trues når antenner plasseres nær hjem og skoler”.

Men ifølge GSMA, som altså er næringens eget organ, «finnes det ikke noen vitenskapelig basis som tilsier at man bør unnlate å installere antenner på eller nær skoler. Faktisk kan eksponering i skolene være lavere når antenner plasseres på skolebygningene, fordi signalene sendes utover og ikke nedover. Det kan uansett, på grunn av mulige negative reaksjoner, lønne seg å rådføre med skolens representanter før en formell søknad sendes inn.”

Føre-var prinsippet

«Når noen krever at føre-var prinsippet benyttes» anbefaler GSMA at kommunikasjonsrådgivere «gjør oppmerksom på alt foreliggende forebyggende tiltak, så som sikkerhetsstandarder for eksponering med høye sikkerhetsmarginer, tekniske innretninger som minimerer unødvendig eksponering, pågående forskning og informasjon som er tilgjengelig for brukere».

Forebygging av negativ omtale i media

Organisasjonen advarer mot omtale i media: «Lokale media vil ofte øke eller forsterke bekymringer for et problem ved å gjengi historier på en sensasjonalistisk måte. Lokale bevegelser som prøver å stanse mektige nasjonale selskaper er interessant lesestoff».

GSMA legger vekt på at PR-rådgivere bør «arbeide på en positiv måte med media». En anbefalt måte er å «få publisert sponset innhold i lokale aviser som gjør at planene blir beskrevet på en mer positiv måte enn ellers ville vært tilfelle».

Det siste er en ren oppfordring til kjøpt medieomtale – altså korrupsjon av journalister og medier, men kan kanskje bidra til å forklare noen av de naive, positive og uinformerte medieomtalene vi har sett både i norsk og internasjonal presse, der bransjeargumentasjon og irrelevante opplysninger er slukt med søkke og snøre. Selve brosjyren kan du laste ned fra GSMA HER.

Noe av det mest slående ved denne mediestrategien er at det kan se ut som om den også brukes av det norske Strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). Den står i grell motsetning til de omfattende bekymringsmeldingene som kommer fra uavhengige forskere og medisinere, og som du kan lese ved å følge lenkene nedenfor.

Listen dekker bare uttalelser fra 2002 til og med 2018 undertegnet av forskere og/eller leger og er på ingen måte komplett.

 

Einar Flydal, den 19. august 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190819 Mobilbransjens råd – Unngå omtale og tilbakevis

En del advarende uttalelser undertegnet av forskere og/eller leger (2002 – 2018)

2018: Internasjonal appell, Stopp 5G på Jorda og i Rommet. Signert av mer enn 100.091 mennesker fra 187 land per 7. juni 2019, https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (Velg norsk tekst i menyen.)

2018: Tilsvar til ICNIRPs 2018-utkast til Guidelines and Appendixes on Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz). Dette er en sterk kritikk av ICNIRPs utkast til nye retningslinjer for beregning av grenseverdier. Undertegnet av 119 vitenskapsfolk, leger andre fra kloden rundt. https://stopsmartmetersau.files.wordpress.com/2019/03/response-to-icnirp-draft-guidelines.pdf

2018: Appell til EU om 5G – Forskere advarer mot alvorlige helsevirkninger fra 5G. Undertegnet av mer enn 180 vitenskapsfolk og leger i 37 land. http://www.5gappeal.eu/ Norsk versjon: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/09/5g-appell_2017_norsk.pdf

2018: Hvordan du kan redusere eksponering for radiofrekvent energi fra mobiltelefoner, Informasjonsark fra Division of Environmental and Occupational Disease Control, California Department of Public Health. Dette informasjonsarket ble først etter mange års strid frigitt i 2017 etter omfattende press. https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf

2018: Reykjavik-apellen om trådløs teknologi i skoler, 24. februar, 2017 http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-170224-2.pdf

2016: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme, Forfattet av 15 forskere fra 7 land. Dansk oversettelse: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf Engelsk originalversjon: https://www.degruyter.com/view/j/reveh.ahead-of-print/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml

2015: Den internasjonale vitenskapelige Brussel-erklæringen om elektromagnetisk overfølsomhet og multippel kjemisk overfølsomhet, undertegnet av 26 forskere på feltet, http://ehs-mcs.org/fichiers/1441982143_Statement_EN_DEFINITIF.pdf

2015: Internasjonal appell fra EMF-forskere, Sendt til FN og alle medlemsland og WHO. Undertegnet av 242 forskere som har publisert fagfellevurderte artikler om EMF-virkninger, fra 41 land. Også undertegnet av 10 forskere som arbeider på tilknyttede områder. 11. mai 2015, med enkelte signaturer tilføyd seinere.

2014: Kanadiske legers erklæring til Health Canada (Kanadas helsedirektorat), 9 Juli 2014. Undertegnet av 55 kanadiske leger. http://www.c4st.org/images/documents/hc-resolutions/medical-doctors-submission-to-health-canada-english.pdf

2014: Erklæring: Forskere ber om beskyttelse fra eksponering for radiofrekvent stråling, undertegnet av 53 forskere fra 18 land. De slo blant annet fast at “Kanadas Safety Code 6 [strålevernlovgivning m/ grenseverdier, o.a.] er grunnleggende forfeilet” og oppfordret Health Canada til å beskytte kanadiere fra radiofrekvent eksponering. https://www.albany.edu/ihe/assets/Scientist_Declaration.pdf

2014: Felles erklæring om graviditet og trådløs stråling, undertegnet av 255 forskere, leger og helsearbeidere, organisert av The Baby Safe Project, et NGO-prosjekt med utgangspunkt i forskning gjort ved Yale University, https://www.babysafeproject.org/joint-statement.html

2014: Åpent brev fra britiske leger: Helse og sikkerhet knyttet til WiFi og mobiltelefoner, 24. mars 2014, undertegnet av 15 leger, https://ssita.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/British-Doctors-Letter-March-2014.pdf

2013: European Manifesto in support of a European Citizens’ Initiative (ECI), undertegnet av 76 forskere og fagfolk innen feltet, og siden av en rekke organisasjoner og andre. http://peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf

2013: American Academy of Environmental Medicine, Open letter to Superintendents of School Districts of the United States, dated May 13, 2013. Anbefaler på det sterkeste bruk av internett via kabel i skolen. Det er konsistente nye forskningsresultater om at folk, spesielt barn med tynnere hodeskaller og et nervesystem under utvikling, er spesielt følsomme for trådløs stråling. Peker også på at 4 timer eksponering fra en bærbar datamaskin som er koblet til WiFi skader DNA i menneskelige sædceller. http://manhattanneighbors.org/wp-content/uploads/The-American-Academy-of-Environmental-Medicines-Open-Letter-to-the-Superintendents-of-the-School-Districts-of-the-United-States-.pdf

2013: Potenza Picena-resolusjonen “Radar, radiofrekvenser og helserisiko”, April 20, 2013, undertegnet av 10 fagfolk, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/potenza-picena-scientific-resolution-2013.pdf

2012-2016: Wiens legeforenings veiledning om sikrere mobilbruk, hefte og plakat (Figur X), seks opplag. Norsk oversettelse av plakaten finner du her: https://einarflydal.com/2015/01/17/strahlende-informationen-en-hilsen-fra-wien-til-den-norske-legeforening/

2012: Stråling fra mobiltelefoner & barns helse: Det foreldre bør vite, advarsler fra barnelegeforeningen The American Academy of Pediatrics (USA) på foreningens nettside Healthy Children.org, https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Cell-Phone-Radiation-Childrens-Health.aspx

2012: Den internasjonale legeappellen (oppfølger av Freiburg-appellen fra 2002), undertegnet av 50 internasjonale forskere samt 300 tyske leger, http://freiburger-appell-2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf

2012: Erklæring om eksponering for elektromagnetisk og radiofrekvent stråling og behov for stans i installering av “smarte målere”, en av flere uttalelser om EMF og helse fra American Academy of Environmental Medicine, 19. januar 2012, https://www.aaemonline.org/pdf/AAEMEMFmedicalconditions.pdf

2011: Omklassifisering av EMF til klasse 2B karcinogen («mulig kreftfremkallende»), WHO og WHOs Internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC), http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

2011: Resolusjon 1815 om de mulige farer fra elektromagnetiske felt og deres virkning på miljøet, Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=17994&lang=en

2011: Sammendrag fra møte om MCS og EHS [el-overfølsomhet] den 13. mai 2011 i WHOs hovedkvarter i Geneve. Her erkjenner WHO eksistensen av begge disse tilstandene, gir uttrykk for at det viktig at de gis en kode i diagnosesystemet, at det er mye konflikt rundt dem, og slår fast at det er full adgang for de enkelte land til å innlemme diagnosene i sine diagnosesystemer. https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/07/Summary-of-MCS-and-EHS-meeting-May-13-2011-WHO-Geneva.pdf

2011: Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner: helsevirkninger på barn og tenåringer, rapport fra Den russiske nasjonalkomité for ikke-ioniserende strålevern (RNCNIRP), April 2011, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Russia_20110514-rncnirp_resolution.pdf

2010: Vitenskapelig panel om elektromagnetiske felt og helserisiki: punkter det er enighet om, anbefalinger og begrunnelser, (Seletun-rapporten), Rev Environ Health 2010;25:307–17, http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2011/02/Scientific-panel-on-EMF-Health-Risks.pdf, pressemelding fra The International Electromagnetic Field Alliance (IEMFA): http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/SELETUN_statement.pdf

2009: Europa-Parlamentets beslutning av 2. april 2009 om sunnhetsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felt (2008/2211(INI)), med begrunnelse, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN

2009: Porto Alegre-resolusjonen, 19. mai 2009. Undertegnet av 40 forskere og leger, i tillegg til en rekke andre. Forskere og leger slår her fast at el-overfølsomhet er reelt og framkalt av el, og uttrykker bekymring for at eksponering for EMF kan øke risikoen for kreft og kroniske sykdommer. Videre slår de fast at eksponeringsnivåene som valgt av internasjonale aktører (IEEE, ICNIRP, ICES) er foreldede, og at trådløs teknologi skaper helsefare for barn, ungdom, gravide og andre sårbare. https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Porto_Alegre_Resolution.pdf

2008: Hvorfor man bør være forsiktig med bruk av mobiltelefoner, uttalelse fra en en 23-manns internasjonal ekspertkomité, Kreftinstituttet ved University of Pittsburg, USA, http://old.post-gazette.com/downloads/20080722upci_cellphone_analysis.pdf

2008: Venezia-resolusjonen fra den International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS). Forskerne uttrykker sterk bekymring for helsevirkninger og slår fast at det er klart påviste biologiske skadevirkninger ved ikke-termiske nivåer, og at andelen som reagerer akutt synes å øke. Undertegnet av 53 internasjonale forskere. https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Venice_Resolution-2008.pdf

2008: Barn og mobiltelefoner: Helsen til den kommende generasjon er i fare, uttalelse fra Den russiske nasjonalkomité for ikke-ioniserende strålevern (RNCNIRP), 14. april, 2008. http://www.der-mast-muss-weg.de/pdf/appell/02_Appell_rncnirp_E_080514.pdf Her uttales bl.a.: «Det er oppfatningen til Russlands nasjonalkomité for vern mot ikke-ioniserende stråling at barn som bruker mobiltelefoner sannsynligvis vil stå overfor følgende helsefarer i nærmeste fremtid: hukommelsesforstyrrelser, nedgang i oppmerksomhet, avtagende læring og kognitive evner, økt irritabilitet, søvnproblemer, økning i følsomhet overfor stress, lavere terskel for epilepsi. … Forventet (mulig) langsiktig helsefare: hjernesvulster, svulster på hørselsnerven og balansenerven (i 25–30-årsalderen), Alzheimers sykdom, tidlig demens, depressivt syndrom og andre typer degenerering av nervestrukturer i hjernen (i alderen 50 til 60). (…) Vi tror at risikoen ikke er mye lavere enn barnas helserisiko fra (bruk av) tobakk eller alkohol. Det er vår plikt som fagfolk å ikke skade barnas helse ved å forholde oss passive.»

2007 – 2019: BioInitiative Report, meget omfattende litteraturstudie med flere oppdateringer. Påviser skadelige biologiske virkninger fra svake elektromagnetiske felt og radiofrekvent stråling, og at en massiv overvekt av forskningen gjør slike funn, bioinitiative.org/

2007: Brussel-appellen, 29. januar 2007. Slår fast at elektromagnetisk forurensning krenker artikkel 23 i den belgiske grunnlov. Krever at den føderale helseminister, Mr. Rudy Demotte, griper inn. Anklager helseministeren for å unndra seg sitt ansvar for å beskytte befolkningen mot den sterkt økende elektromagnetiske forurensningen. Undertegnet av mer enn 500 borgere, herunder professorer, forskere, leger, sykepleiere og andre. http://next-up.org/pdf/CallOfBrussels.pdf

2006: Benevento-resolusjonen, peker på overveldende foreliggende bevis på skadevirkninger fra EMF og anmoder myndigheter om nødvendige tiltak for å bremse eksponeringsveksten, anbefaler en føre-var-tilnærming og angir praktiske tiltak. Undertegnet av 52 forskere, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/BeneventoResolution_REVISED_march2008.pdf

2005: Helsinki-appellen, overlevert til EU-parlamentet fra leger og forskere. https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/BeneventoResolution_REVISED_march2008.pdf

2005: Irske legers miljøforenings standpunkt til elektromagnetisk stråling, slår fast el-overfølsomhet som reelt knyttet til el og behovet for behandling og for grenseverdier som hensyntar ikke-termiske virkninger, oppfordrer til hastetiltak. http://www.emrpolicy.org/regulation/international/docs/idea_emr.pdf

2004: Resolusjon 15. Erkjent behov for å hindre eksponering fra mobilmaster og annen bestråling i brannstasjoner. Spesiell bekymring om nevrologiske virkninger og kreft, International Association of Fire Fighters (U.S., Canada, Mexico), http://www.iaff.org/hs/Facts/CellTowerFinal.asp

2002: Catania-resolusjonen, uttrykker bekymring over skadelige helsevirkninger. Undertegnet av 16 forskere, http://www.icems.eu/docs/resolutions/Catania_res.pdf

2002: Freiburg-appellen, oktober 2002. Leger lister opp symptomer på eksponering og anmoder om strengere grenseverdier for radiofrekvent eksponering. Ble etterhvert undertegnet av 1 000 praktiserende leger og 36 000 andre. Norsk oversettelse av Freiburg-appellen: se Vedleggets s. 112-114 i Advokatkontoret Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018. Kan lastes ned fra https://einarflydal.com/

2002: Salzburg-resolusjonen om basestasjoner for mobil telekommunikasjon, en internasjonal konferanse om plassering av mobilmaster «som knytter sammen realfag og folkehelse». https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Salzburg-Resolution-2000.pdf