AMS-målerne: Hvordan hindre inkassogebyr?

Skjermdump-28.05.2019 , 13.41.01Vi som driver aksjonen VI TAR AMS-MÅLERNE FOR RETTEN – TRINN 1, får mange henvendelser fra fortvilte folk som har nektet å betale gebyrer fordi de ikke har installert AMS-måler med kommunikasjon: De har fritak etter at de har framlagt legeattest, de har nektet målerbytte uansett fordi de ikke tåler skitten strøm, eller de har ganske enkelt halt ut tida. I alle fall krever nettselskapene ekstra betalt.

Hvis de så ikke betaler gebyret, sender nettselskapet etterhvert kravet til Kredinor eller andre gjeldsinndrivingsselskaper, som så truer med inkasso og legger på saftige inkassogebyrer. Noen saker havner så i Forliksrådet.

Hva er svaret? Det er litt omstendelig, men i svaret inngår også noen maler du kan bruke, og som vi har fått hjelp med fra våre samarbeidende advokater:

Vårt svar er som følger:

  1. NVE har gitt nettselskapene adgang til å innkreve gebyrer for særskilte tjenester, dvs. ekstrakostnader. NVE holder på at det gir en ekstrakostnad for nettselskapene at folk ikke har AMS-måler med kommunikasjon. Da regnes de kostnadene de får tl å avlese, som en særskilt tjeneste.
  2. Striden dreier seg om a) selskapene faktisk har slike kostnader og hvor store de eventuelt er, og b) om avregning for alle dem som ikke har AMS, f.eks. forsvarets bygg, skal anses som en «særskilt tjeneste» etter forskriften eller ikke, og c) om det kan være rimelig at man skal betale for å unngå en måler som gir helseskader, virker invaderende med hensyn til personvern, og svekker sikkerheten mht brann etc. Dette er spørsmål som må angripes med ulike midler: Noen er juridiske, noen er vanskelige å etterprøve, noen gjelder folkehelse og sviktende forvaltning, og noen er politiske.

Nettselskapene er slett ikke pålagt å sende ut noen person årlig for å lese av målerne hos dem som ikke har AMS. De har rett, men slett ikke plikt, til å foreta avlesning hos kunden. Det framgår tydelig avregningsforskriften. Alle målere skal avleses minst en gang i året, står det. Men det står slett ikke at nettselskapet må ut og inspisere selv. Det har de da heller ikke gjort siden jeg var liten, og det er en stund siden. Våre avlesninger har tydeligvis vært presise nok og dataene om ditt forbruk blir neppe så interessante om målerne blir lest av en gang i året – med mindre de har tenkt å etterfakturere for nytt tariffsystem.

Jeg oppfatter derfor regnestykkene der de legger inn kostnader BÅDE for å sende ut en mann, OG for å opprettholde registreringssystemene for at jeg skal kunne legge inn avlesningene selv, UTEN Å TREKKE FRA min andel av kostnadene til AMS-systemet som jeg ikke har, for grovt press, falsk argumentasjon, og forsøk på å skaffe seg en høyere kostnadsbase. Jeg har selv jobbet i flere vel ansette firma som stadig så på hvordan man skal heve kostnadsbasen. De som er ute etter å øke bunnlinja, ser naturlig nok etter hvor det er penger å hente. Det er jobben deres, og denne taktikken er en av de letteste måtene å tjene penger på. Ser man verden med forvaltningens uskyldsrene briller, ser man kanskje ikke slikt.

NVE har i en klagesak gitt Eidsiva Nett beskjed om at Eidsiva Nett feilaktig har belastet sine kunder uten AMS (NVEs journalnr. 201840152-6) – nettopp ved å la være å trekke fra systemkostnadene til AMS. Så her fins det nok en oppryddingsjobb å gjøre i mange selskaper. Derimot har NVE overlatt til nettselskapene å vurdere hvordan de skal sikre seg at de får gode nok måleravlesninger. For å dra det etter hårene åpner NVE i prinsippet for at nettselskapene kan sende ut en person hver måned for å lese av, og gi deg regninga.

Her er det altså flere spørsmål som melder seg, og de har ingen snarlig løsning. Det viktigste av dem alle, er å få slått fast at det ikke går an – hva enten av dumskap eller med vitende og vilje – å sette inn et apparat som gjør folk syke, og deretter fortelle oss at vi må betale for det, og dessuten at «det var de andre som sa at det ikke er noe du kan bli syk av». Det er det nettselskapene gjør nå, med backing fra NVE. Det skjer i mange land, og protestene, legeerklæringene, stevningene, etc. hagler.

Derfor må vi konsentere oss om det som haster: Å få stanset presset. Heller ikke det er lett. I mellomtida er vår anbefaling når du får gebyrregninger å betale dem:

  1. Det er ikke å anbefale å nekte å betale gebyret for ikke å ha AMS-måler med kommunikasjon. Det skaper inkassoproblemer og blir fort dyrt. Kampen mot disse gebyrene må føres i retten, gjennom klagenemder, av Huseierforbundet og Forbrukerrådet, og/eller politisk. Den er for tung for den enkelte.
  2. Dersom du har latt være å betale gebyrer, så gjør det snarest! Men send samtidig en beskjed til nettselskapet om at du bestrider kravet om gebyr for ikke å ha AMS, og vil komme til å kreve pengene tilbake når det måtte bli juridisk mulig. Når kravet er bestridt, skal det ikke gå til inkasso og det skal heller ikke komme inkassogebyrer før striden er avgjort. Send gjerne nettselskapet utredningen om gebyrene fra Østby Åarskog Advokatfirma AS som du finner på denne bloggen. (Se i menyen under Bestill/last ned bøker, utredninger, m.m). Utredningen viser at det ikke er grunnløst at du bestrider kravet.
  3. Dersom du alt har fått inkassokrav og ikke alt har bestridt kravet, så bestrid kravet overfor nettselskapet og betal snarest mulig. Send din tilpassede versjon av malene du finner nedenfor til begge to så det ikke påløper større kostnader.
  4. Saken om gebyrene får neppe sin løsning før NVE kommer sender utkastet til ny forskrift på høring. Når det skjer, vet vi kke. Men det løses automatisk den dagen vi får gjennomslag for at strålingen fra den trådløse radiokommunikasjonen fra disse målerne er en reell helsebelastning for alle – uansett om de får akutte plager eller først øker sin helserisiko over tid. Slike erkjennelser kommer nå i rettssaker og blant politikere litt etter litt rundt i verden: Det de trodde var en slags problemfri, lettvint kommunikasjonsløsning, har vist seg å være en miljøgift.

I det større bildet er nøkkelen å arbeide med opplysning, fremme politiske krav om at stråletåka må reduseres, og at gebyrer for å beskytte sin helse mot AMS-målerne må vekk, ja, målerne i det hele tatt. Dette er saker som de små fløypartiene AlliansenKystpartiet, og De kristne foreløpig er alene om. (Tilføyelse 28.8.: Og lokale partier som Demokratene i Sandefjord, viser det seg!) Men selvsagt bør også andre partier som tenker miljø, ta dette opp.

Dessuten gjelder det å bidra med midler til å holde advokatene i arbeid. Det koster å framskaffe grunnlaget for å skrive denne bloggposten, som besvarer dine henvendelser helt gratis. Bidra gjerne her: fnd.uz/smartmålereforretten så dette arbeidet kan fortsette.

 

Einar Flydal, den 28. august 2019 (oppdatert 28.8.)

PDF-versjon: EFlydal 20190828 AMS-målerne Hvordan hindre inkassogebyrer

PS. Noen får åpenbart urimelige utgifter, f.eks. avkreves en el-overfølsom person gebyr for 5 målere fordi han har målere i fem campinghytter han leier ut. Andre har i kårboliger til foreldre, etc. For en del folk er 2.500 kr/år også hårreisende mye. Her må nettselskap og myndigheter finne løsninger inntil videre. NVEs vedtak åpner for at nettselskapene kan ta full betaling selv om målerne står ved siden av hverandre.

 

Maler du kan bruke til nettselskap og/eller inkassoselskap

NB! Disse tilpasser du selv utfra hva som er aktuelt for deg.

 

Til nettselskapet

AVVISNING AV KRAV OM GEBYR FOR MÅLER UTEN RADIOKOMMUNIKASJON / MANUELL MÅLERAVLESING

Det påpekes at bestridte krav ikke skal være gjenstand for inkasso. Inkasso er ment å fungere som pressmiddel for å drive inn ubetalte krav som ikke er omtvistet. Omtvistede krav derimot behandles ikke som inkassosaker. Aktuelle strøm-/nettselskap og inkassoselskap bes merke seg at gebyrkrav mot undertegnede er bestridt. Østby Åarskog Advokatfirma AS har utredet problemstillingen og utarbeidet et rettslig notat som understøtter mitt standpunkt.

Notatet kan lastes ned her: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

Jeg vil også peke på at jeg har motsatt meg installasjon av AMS, dvs. kommunikasjonsdelen, primært på grunn av helseproblematikk.

Jeg har også motsatt meg uskiftning av gammeldags måler med roterende skive fordi ny måler vil gi mer skitten strøm, som gir meg helseplager.

Jeg vil også peke på at jeg har motsatt meg installasjon av ny måler primært på grunn av helseproblematikk. Det kan ikke være rimelig at jeg skal betale gebyrer for å unngå å få installert i mitt hjem eller på min arbeidsplass en særdeles veldokumentert kilde til akutte og/eller langsiktige helseplager. Nettselskapet pådrar seg et mulig erstatningsansvar ved å presse folk til å akseptere installasjon av en ny måler som ikke kan slås av og gir/medfører risiko for helseplager.

Med hilsen

 

Til nettselskapet og inkassoselskapet

AVVISNING AV KRAV OM INKASSOGEBYR

Jeg har bestridt framsatte krav om gebyrer for måler uten radiokommunikasjon / manuell avlesing av strømmåler.

Det påpekes at bestridte krav ikke skal være gjenstand for inkasso. Inkasso er ment å fungere som pressmiddel for å drive inn ubetalte krav som ikke er omtvistet. Omtvistede krav derimot behandles ikke som inkassosaker. Aktuelle strøm-/nettselskap og inkassoselskap bes merke seg at gebyrkrav mot undertegnede er bestridt. Østby Åarskog Advokatfirma AS har utredet problemstillingen og utarbeidet et rettslig notat som understøtter mitt standpunkt.

Notatet kan lastes ned her: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

Innsigelsene mot gebyret er derfor ikke grunnløse, men derimot vel begrunnet. Jeg ber om at igangsatte inkassoprosesser stanses per omgående og trekkes.

Jeg har betalt gebyrene med forbehold. Dvs. at innbetalt beløp skal betales tilbake med mindre aktuelt strøm-/nettselskap får medhold i det framsatte kravet når gebyr-problematikken får sin avklaring gjennom forskrifter eller på annen måte.

Jeg vil også peke på at jeg har motsatt meg installasjon av ny måler, dvs. kommunikasjonsdelen, primært på grunn av helseproblematikk.

Jeg har også motsatt meg uskiftning av gammeldags måler med roterende skive fordi ny måler vil gi mer skitten strøm, som gir meg helseplager.

Det kan ikke være rimelig at jeg skal betale gebyrer for å unngå å få installert i mitt hjem eller på min arbeidsplass en særdeles veldokumentert kilde til akutte og/eller langsiktige helseplager. Nettselskapet pådrar seg et mulig erstatningsansvar ved å presse folk til å akseptere slik teknologi installert, uten mulighet til å slå den av.

Hilsen