Tysklands miljøminister: – Digitalisering er ikke lenger løsningen. Tvertimot.

opera 28.08.2019 , 08.53.08 Publikation | WBGU - OperaVi trodde digitalisering var løsningen på miljøproblemene, men den tida er det nå slutt på:

– Digitalisering forsterker og forverrer de økologiske problemene. Det er erkjennelsen som nå langsomt når fram i politikken. For ikke lenge siden var det Tysklands miljøminister som kommenterte en ny rapport fra landets Vitenskapsråd for globale miljøutfordringer med å gjøre dette klart.

Derfor er hun også streng i tonen når det gjelder 5G.

For oss som lot oss fange inn tidlig på 1970-tallet og begeistret skrev og holdt foredrag om hvordan IKT skulle skape bedre miljø, sitter det selvsagt langt inne å akseptere et slikt skifte. Mange av oss satset hele karrieren på IKT. Troen på at IKT er bra for vekst og velferd, og også for miljøet, ble en del av våre ryggmargsreflekser. Og bevares har det jo skjedd mye positivt og ikke minst moro.

Men så kom altså regningen langsomt på bordet. Selv begynte jeg for ca 25 år siden så smått å sysle innimellom med de økologiske kostnadssidene ved IKT. Tegnene var begynt å komme, med sterkt forurenset grunnvann i Silicon Valley fra produksjonen av kretskort og det intense energiforbruket og den enorme avfallsproduksjonen som var nødvendig for å lage datamaskiner og drive datanettene – samtidig som man så at de utrolig store rasjonaliseringsgevinstene førte til nytt forbruk («rebound-effekten»).

Dette var på den tida da EU kom med sin Lisboa-erklæring om at IKT skulle skape bærekraftige arbeidsplasser og bli grunnstammen i Europas videre utvikling. Og siden har vi stevnet fram i den retningen. I Norge er det Erna og Jonas, FrP, SV og Venstre som står sammen om fortidas framtidsvisjon, som nå heter “5G”. De andre er litt mer forbeholdne.

Men nå kommer altså omslaget, og det politiske landskapet må tegnes om: Hvordan kan vi få til bærekraftig bruk av IKT? Da må jo gevinstene beslaglegges for ikke å ende opp i økt ressursforbruk. Hvordan det skal gå til, har jeg ikke sett noen fornuftige forslag på. Dette er en utfordring som knapt noen politikere tør ta opp. Jeg har heller ikke svaret, men det heter i alle fall ikke «5G».

Under følger oversatt kort nyhetsmelding fra det tyske nettstedet diagnose:Funk. (Takk til Janne Erath Horn som tok jobben med å oversette fra tysk.) Er du stø i tysk, finner du flere større studier der om 5G.

Einar Flydal, den 30. august 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190830 Tysklands miljøminister – Digitalisering ikke lenger løsningen

 

Digitalisering: «Bensin på bålet for dagens kriser»

Miljødepartementet i Tyskland kommenterer utredningen fra forbundsregjeringens Vitenskapsråd for globale miljøforandringer (WBGU).

diagnoseFunk - Digitalisierung mai 2019

“Dersom vi fortsetter med digitaliseringen som i dag, blir den til bensin på bålet for de økologiske og sosiale krisene på planeten vår,” advarer miljøminister Svenja Schulze. Det melder [nyhetssiden] Heise den 09.05.2019. “At informasjonsteknologien har betydelige innvirkninger på miljøet og naturen, har lenge vært undervurdert. Digitalisering vil også medføre økt energi- og råstoffutvinning, mer forbruk og mer trafikk.”

Med denne uttalelsen følger Schulze opp den tydelige utredningen fra vitenskapsrådet (WBGU).

SPD-politikeren krever med dette at «digitaliseringstrenden må snus», slik at «vi forener velstand, rettferdighet og miljøvern». Det er nemlig kjernen i miljødepartements ramme for en miljøpolitisk digital agenda fra miljøministeriet: «Eckpunkte für eine umweltpolitische Digitalagenda », som Schulze presenterte på en konferanse om det digitale samfunn, «re:publica», i Berlin.

Videre heter det på nettstedet Heise: «Og med hensyn til 5G-utbyggingen lover Schulze: Ved utbyggingen av mobilnettet og innføringen av 5G-standardene, har «overholdelse av grenseverdier og beskyttelse av menneskers helse øverste prioritet» for Schulze. Hennes departement vil i dialog med nettverksoperatørene sikre at «elektromagnetiske felt er begrenset til det nødvendige»»

IT-Online tjenesten «golem.de» beretter følgende om temaet energiforbruk: “5G-utbyggingen stiller høye krav til nettverksoperatørenes ressurser. Zhengmao Li, konserndirektør i China Mobil, sa 24. februar 2019 i Barcelona: “For å bygge ut et 5G-nettverk i Kina kreves det tre ganger så mange basestasjoner som for 4G. Energibehovet er minst tre ganger høyere og basestasjonene er tre ganger dyrere enn 4G” (24.02.2019).

Årsaken til at digitaliseringen vil fremskynde klimakatastrofen, har Jürgen Merks (BUND Stuttgart, en forening for miljø og naturvern) bevist med sin artikkel “Digital First, Planet second” i avisen KONTEXTWochenzeitung – ved hjelp av mange fakta. En lang versjon av denne artikkelen finnes i brosjyren “Smart City- & 5G-Hype. Kommunalpolitik zwichen Konzerninteressen, Technologieglaübigheit und ökologischer Verantwortung» [Kommunalpolitikk i skjæringspunktet mellom forretningsinteresser, teknologioptimisme og økologisk ansvar]“, som kan bestilles direkte fra «diagnose: funk shop».

Jürgen Merks (BUND Stuttgart) har analysert de økologiske konsekvensene av digitaliseringen i en artikkel som har fått mye oppmerksomhet.

Miljøbevegelsens organisasjoner bør sette seg grundig inn i dette.

Kilder:

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1416

https://www.heise.de/

https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/unsere-gemeinsame-digitale-zukunft

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nachhaltige_Entwicklung/eckpunktepapier_digitalisierung_bf.pdf

https://19.re-publica.com/en