AMS: Har du fått stengningstrusler? Her er noen myter og en oppskrift

Smartmåler-virkninger-norskNettselskapene sender ut mange stengningsvarsler nå om dagen til folk som har nektet å bytte ut den gamle måleren med en ny AMS-måler. Er du en av dem?

Her avsløres det noen myter, og du får noen tips om hva du kan gjøre for å hindre stengning, først og fremst dersom du har en helsebegrunnelse for å nekte utskiftning. Strømselskapene vil nemlig konsekvent unngå at adgangen til å stenge strømmen blir prøvd for retten…

For det første skal du ikke la deg bløffe av påstander og myter som nettselskapene sprer i sine meldinger til deg. De er – sammen med NVE – ute etter å redusere tabben de har gått inn i. Flere erfarne IKT-folk har spådd at AMS-prosjektene rundt om på kloden går i retning av å bli den nye store IT-tabben. (Se f.eks. rapporten Smart meters – Not too clever.)

Dernest skal du gå til motangrep ved å utfordre dem på jussen, slik at de enten trekker stengningstrusselen tilbake, eller slik at du kan gå til en sak som blir rask, relativt billig, og der vi kan gi deg advokathjelp. Vi trenger kun én slik sak, så er stengningstruslene tomme trusler. Hvorfor vi ikke har den allerede, forklares nedenfor. Men la oss ta bløffen og mytene først:

Løse påstander og myter som brukes til å presse deg

“Pålagt av NVE å skifte ut målerne”

Nettselskapene skriver at de er pålagt av NVE å skifte ut målerne til målere med automatisk måleravlesning (AMS). Ja, det er rett, men de er ikke pålagt å bruke mikrobølget radiokommunikasjon til dette. Teknologivalget er nettselskapenes ansvar og nettselskapenes valg. Selvsagt skal de ikke benytte en teknologi som gjør folk syke. Siden de alt har valgt teknologien, er de nødt til å hevde at man ikke kan bli syk av denne teknologien, til tross for at de nå har fått tilstrekkelig dokumentasjon, alle sammen, til at de kan forstå at den påstanden er feil. Skal du velge bort teknologien, må du derfor velge bort AMS. Nettselskapene har selv adgang til å gi fritak fra AMS dersom AMS-måleren “er til vesentlig, dokumentert ulempe”, og det omfatter selvsagt om man blir syk av den, eller om det er risiko for dette. NVE har både gitt nettselskapene ansvar for selv å bedømme dette, og har ikke satt noen nedre grense for dokumentasjonskravet, bare at det skal dokumenteres, og at legeattest vil være akseptabelt.

“Man kan ikke bli syk av AMS-målerne”

NVE har blitt forsiktigere etterhvert og har nå ikke lenger noen mening om helsefaren fra den mikrobølgede kommunikasjonen fra AMS-målerne. NVE viser bare til Strålevernet (DSA) og Helsedirektoratet. Helsedirektoratet viser til Strålevernet. Strålevernet viser til at de ikke har medisinsk kompetanse. Du påføres altså en økt helserisiko fordi NVE har kjørt hele AMS-prosjektet ut i et uføre fordi NVE ikke tok advarslene alvorlig, men stolte på Strålevernet. Strålevernets informasjonsvirksomhet er blitt sterkt kritisert for å være uetterrettelig og strekke seg lengre enn det er grunnlag for (HMS-konsulent Martinsens rapport om NKOMs og Strålevernets informasjonsvirksomhet laster du ned HER).

Helsedirektoratet har forsøkt å hjelpe NVE og Strålevernet (DSA) ved å instruere leger om at de ikke skal skrive ut attester som sier at pasienten blir syke av AMS-målere. For det går ifølge den linja norsk helsevesen følger, ikke an – selv om “fakta på bakken” og det store flertall av forskningsrapportene viser noe annet. Den samme konflikten pågår i en rekke land som følger denne linja. Flere advokatutredninger konkluderer med at Helsedirektoratet ikke har lov til å gi et slikt pålegg. Legene kan dessuten enkelt omgå det ved beskrive hva pasienten hevder om hvordan han/hun påvirkes av andre strålekilder, f.eks. WiFi og mobiler, og det er godt nok for å få fritak.

Nettselskapene forsøker å overbevise deg om at man ikke kan bli syk av slik “svak, sjelden og kortvarig eksponering”. Slike påstander er tøv og bygger på ingeniørmiljøenes utredninger, der de kun vurderer målerne opp mot retningslinjer som bare ser på signalstyrken, utfra en forutsetning om at oppvarming er eneste relevante skademekanisme. (HER har du eksempel på en slik vurdering.) Dernest forsøker nettselskapene å gi deg bevisbyrden, i stedet for å sjekke ut saken grundig. Bevisbyrden er det nettselskapene som bør ha, ikke du: Det er de som bør kunne rimeliggjøre at helse er en “åpenbart urimelig grunn” til å nekte AMS. Men det kan de ikke lenger: Dokumentasjonen er for overveldende.

Virkningene av mikrobølger har vært erkjent av fagfolk i mange tiår, mens det først er i de siste ca 25 år at bruken, erfaringene og forskningen om virkningene har gjort at så mange blir seg problemet bevisst. Referanser til forskningen fins i stort mon på min blogg. Søk f.eks. på “mikrobølgesyke“. (En plakat med funnene slik de ble identifisert av USAs marine tidlig på 1980-tallet finner du HER.)

Nettselskapene kjenner nå til dokumentasjonen, men de tror bare ikke at det kan stemme, fordi det passer dem så dårlig – nå som de sitter til opp i ørene med denne teknologien som de har ansvaret for å ha installert hos folk.

Nettselskapene har ikke vært i stand til å legge fram noen som helst dokumentasjon som viser at målernes kommunikasjonsenhet er testet og er funnet å ikke gi biologisk uheldige reaksjoner ved normal bruk. Det er et krav til legemidler og matvarer. Det bør selvsagt også gjelde utstyr som står påslått døgnet rundt, ofte 1 meter fra hodeputa. At signalet fra måleren er så svakt at du ikke blir oppvarmet, er ikke godt nok, når det er kjent at cellers og nervetråders kjemiske prosesser forstyrres ved nivåer som er svært mye svakere, og at dette produserer helseplager og -skader (se f.eks. det britiske ekspertrådet IGNIRs enorme kunnskapsgjennomgang).

“Pålagt av Justervesenet”

Nettselskapene skyver Justervesenet foran seg og viser til at målerne “må byttes for å tilfredsstille Justervesenets krav”. Dette er en myte. Justervesenet har ikke krevd at de gamle målerne skal skiftes, har ikke hevdet at de gamle målerne er unøyaktige, og har ikke engang hatt de nye målerne innom til kontroll for å undersøke om de måler rett. Tvert om er det en del som tyder på at de nye målerne, eller støttesystemene bakom dem, har sine barnesykdommer som fører til at enkelte kunder får helt meningsløse fakturaer. Be nettselskapet dokumentere at det er krav fra Justervesenet at målerne må skiftes ut, og at de nye målerne tilfredsstiller Justervesenets krav!

“Elklagenemnda har vedtatt, og dermed er saken avgjort”

Nettselskapene viser også gjerne til vedtak i Elklagenemnda, og skriver for eksempel:

“Kunde ble enstemmig ikke gitt medhold av nemnda. Det legges i saken vekt på at netteier har tilbudt kunde måler uten kommunikasjonsenhet, noe som fører til at det verken er grunn til frykt av helsemessige grunner eller bekymring for personvern og privatliv.” (Min understrekning)

Elklagenemnda er ingen domstol, men gir veiledning. Elklagenemnda har ikke noen kompetanse til å fastslå at det “verken er grunn til frykt av helsemessige grunner eller bekymring for personvern og privatliv” ved målere uten kommunikasjonsenhet. Nemnda spekulerer uten kunnskap og tar ganske enkelt feil:

 1. Helseplager fra måler uten sender? Elklagenemnda lener seg her bare til den løse antakelsen at det ikke produseres skitten strøm fra AMS-målerne. Det er en påstand som er helt urimelig: Det ville være oppsiktsvekkende om smartmålerne ikke lager skitten strøm – uansett om kommunikasjonsmodulen står i eller ikke. For målerne bruker SMPS (switched mode power supplies). SMPS-strømforsyninger virker ved å slå av/på strømmen tusenvis av ganger per sekund, noe som produserer pulser, det vil si skitten strøm. Å produsere skitten strøm er selve virkemåten til SMPS.
  De fleste av oss har mange slike strømforsyninger i huset allerede og bryr oss ikke om det. Det er antakelig et helseproblem som vi undervurderer fordi de kortsiktige symptomene slett ikke rammer alle og er så diffuse. Men enkelte personer – ingen vet hvor mange, kanskje 2-3% av befolkningen, altså i Norge rundt 125 000 personer – reagerer fysisk og så kraftig på skitten strøm at de blir syke av å ha slike strømforsyninger tilkoplet hele døgnet. De akutte plagene er som for mikrobølgesyke. Også for lengre tids eksponering er symptomer dokumentert (se f.eks. Samuel Milhams studier og andre som også er referert i bloggpost 10.01.2017).
  Omfanget av skitten strøm fra AMS-målerne – som jo står på hele døgnet og ofte rett ved sengeplasser – er ikke kartlagt, ikke dokumentert, ikke gjort kjent for forbrukerne. Alle andre SMPS-strømforsyninger i huset kan du velge bort eller trekke ut av kontakten, og en del folk er påpasselige med det. Det er ikke en del av nettleieavtalen at nettselskapet skal kunne påføre deg en ny helserisiko.
 2. Sikkerhet: Elklagenemnda avgir her bare en erklæring som er basert på tillit, ikke på fakta. Det foreligger omfattende, sterkt kritiske analyser av den tekniske sikkerheten ved AMS-målere i andre land. (Se f.eks. SmartMeterHarm-20190723-fire-and-electrical-hazards-report). Det er ikke kjent at det foreligger noen tilsvarende undersøkelser av de målerne som brukes i Norge (fabrikater Aidon, Kamstrup og Nuri).
  Personvern: Det er i dag ikke kjent for forbrukerne, og neppe heller for Elklagenemnda, hvor stor lagringskapasitet de ulike AMS-målerne har, eller om forbruksprofiler vil bli avlest gjennom årvisse kontrollavlesninger på stedet hos dem som har fritak fra AMS-funksjoner.
  Det er derimot kjent at målerne inneholder en rekke sensorer og kommunikasjonsbrikker som gir muligheter for funksjoner som går langt lengre enn til bare å avlese strømforbruk. Det er bare i liten grad kjent i detalj hvor disse sitter, og det er helt ukjent hvilken programvare som er ombord til å benytte disse. Detaljer om slikt er overhodet ikke lagt fram.
  Det er heller ikke verifisert at AMS-målerne ikke inneholder noen enhet for PLC-kommunikasjon (kommunikasjon over strømledningen). Elklagenemdas utsagn er derfor ren spekulasjon, og må betraktes som ledd i et press for å få kundene til å akseptere en installasjon av noe kunden ikke har mulighet for å vite hva innebærer.
  Kundene har derimot gode grunner til å forvente at nettselskapet vil ta disse funksjonene i bruk, hvor vidtrekkende de måtte være: i dag baserer alle moderne forretningsmodeller innen nettverksbransjer seg på å samle inn kundedata. Kundene kan også mistenke slik teknologi for å være et sikkerhetsproblem: Slik teknologi kan kontrolleres fra utsiden (Se f.eks. Der Spiegels intervju med Eric Snowden, 13.9.2019), fjernstyres av/på (som jo er et krav fra NVE), og justeres med hensyn til sendestyrke slik at den får sterkt forstyrrende biologiske virkninger. Slike virkninger har vært kjente siden 1980-tallet (se f.eks. NASAs rapport om biologiske virkninger av mikrobølger fra 1981) og inngår i moderne krigførings våpenarsenaler. Jeg påstår ikke at noen i Norge har slike hensikter, men det er uklokt og urimelig å avvise frykt for at AMS-målerne kan utsettes for slike sikkerhetstrusler som “åpenbart uberettiget”, slik Elklagenemnda gjør.

Nettselskapene skriver også slikt som dette:

“Elklagenemnda har i en liknende sak foretatt et vedtak som gir netteier rett til å stenge strømmen på bakgrunn av manglende målerbytte.” (Eidsiva Nett i eposter til kunder)

Denne påstanden er direkte villedende: Elklagenemndas vedtak gir ingen noen som helst rett. Vedtakene er kun veiledende, altså uttrykk for hva dette utvalget, som består av folk fra strømbransjen og folk som er opptatt av forbrukeravtaler, mener om saken. De tenker selvsagt på strømbransjen og på forbrukeravtaler. De har ingen domsmyndighet, og tar ikke stilling til det som er viktig i saken, som er spørsmålet om leveringsplikten går foran:

Det er på ingen måte klart at det er nettleieavtalen og Forbrukerkjøpsloven som har forrang når stengning av strøm skal vurderes. Tvert om er det all grunn til å hevde at leveringsplikten går foran, ettersom strøm er et nødvendighetsgode, nettselskapet er monopolist og du som kunde har nektet målerbytte på et “ikke åpenbart urimelig grunnlag”.

Nettselskapene har hittil ikke ønsket å få prøvd lovgrunnlaget for stengning for retten. Vi har i sak etter sak, overfor Lofotkraft, Sykkylven Energi, TrønderEnergi, Eidsiva og Luostejok Kraftlag og overfor bransjeorganisasjonen Energi Norge forsøkt å få til en rettslig avklaring, men det vil ingen av dem. Hvorfor? Kan det være fordi de har en dårlig sak?

Vi har ønsket å få saken raskt for retten gjennom en midlertidig forføyning, og har vært klare til det. Men i hver sak vi har fremmet, har nettselskapene trukket stengningsvarslet. De feiger ganske enkelt ut og regner vel med at det lønner seg å presse kundene til å bytte måler, framfor å få en kjennelse på at de ikke har rett til slike trusler. Plutselig finner de løsninger, eller utsetter stengningsvarslet. Det kan du utnytte mot dem:

Beste strategi dersom du er truet av stengning

Hva er best å gjøre dersom du er truet av at nettselskapet vil stenge strømmen? Jeg begrenser meg her til det som gjelder helse, og da tror jeg – i samråd med advokatene vi bruker – at den beste strategien nå er den følgende – såfremt du følger den nøye:

Dersom du

 1. har en helsebegrunnelse, og
 2. enten a) du har fått en attest fra helsepersonell som ikke blir godtatt av nettselskapet, eller b) du har forsøkt å få attest fra helsepersonell, men fått beskjed fra ham/henne der det kun står at han/hun ikke vil skrive ut attest på grunn av Helsedirektoratets forbud (Be om å få det skriftlig, eller noter i det minste navn, tid og sted!) og du har gitt nettselskapet beskjed om dette avslaget,

så bør du varsle nettselskapet ved daglig leder skriftlig, og med kopi til nærmeste tingrett (søk under «finn din domstol» på domstol.no), ved å kopiere inn følgende tekst som er én sammenhengende setning:

“Dersom nettselskapet opprettholder trusselen om stengning, kommer jeg gjennom advokat til å be retten om midlertidig forføyning begrunnet i leveringsplikten av et nødvendighetsgode som nettselskapet er monopolist på, og begrunnet i fare for liv og helse nå som vinteren er underveis, og i at jeg har en helsebegrunnelse som er “ikke åpenbart urimelig”, men tvert om meget godt etablert og dokumenterbar i generelt anerkjent vitenskapelig forskning og som nettselskapet er informert om, men velger å overse under henvisning til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som selv understreker at etaten ikke har medisinsk kompetanse og bare gi anbefalte grenseverdier, ikke absolutte.”

Dersom du har gjort nøyaktig dette, tror vi at nettselskapet vil feige ut og trekke stengingsvarslet. Dersom nettselskapet i skriftlig svar (epost eller brev) derimot opprettholder stengningstrusselen, er vi interessert i å komme i kontakt med deg snarest. Vi vil da gjerne vurdere om vi vil gå inn i saken for å få den rettslige avklaringen vi lenge har ønsket. Da finner vi ut sammen hva din økonomiske risiko vil være før du eventuelt behøver å gå videre. Bruk kontaktskjemaet på min blogg.

Vi har ikke kapasitet til å hjelpe andre enn de som har fulgt oppskriften over. Men som du forstår, er det vår påstand at leveringsplikten gjelder uansett, så lenge begrunnelsen du har, er innenfor det loven uttrykker som “ikke åpenbart urimelig”, og uansett når det er fare for liv og helse.

 

Einar Flydal, den 8. oktober 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191008 Har du fått stengningstrusler Her er noen myter og en oppskrift

NB! Husk at advokatarbeidet som ligger bak disse rådene, koster mye penger. I Trinn 1 samlet vi inn 650.000 NOK, 2/3 av målet, og bare småpenger regnet per Facebook-medlem i alle Facebooks grupper mot AMS. Så langt har vi brukt 550.000 NOK til utredninger, til å få stanset en rekke stengningstrusler, til å få strategiråd og til å få fram en rekke klagesaker som er til behandling i forvaltningen. (Hittil i år har NVE mottatt ca. 1000 AMS-klagesaker.) De mange klagesakene, både over helse, gebyrer, lovlighet og andre tema, regner vi med vil gi uttelling i de nye forskriftene som skal komme, og vil dukke opp som forvaltningssaker også i det nye forumet som Helsedepartementet har opprettet for å “samordne sektorens strålevernpolitikk”. Hvis ikke vi får gjennomslag, blir det nye runder.

NB! 2 Vi er tilkjent 61 000 NOK i saksomkostninger fra TrønderEnergi Nett. Det går inn i kassa når det kommer. Vi venter på domsavgjørelse i sak mot Eidsiva Nett. Der kan det også bli et vesentlig beløp som går inn i kassa.

I Trinn 2 i aksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten!” skulle vi ta for oss gebyrene. Det er vi for lengst i gang med, samtidig som vi går videre med helseproblematikken og med skitten strøm-problemene. Vi arbeider først og fremst utfra jussen. Dette arbeidet krever midler. Gi derfor ditt bidrag til aksjonen som vederlag for kunnskapen, veiledningen og rådene du får! Trinn 2 åpner for innbetalinger så snart vi rekker over  det praktiske. Det tar noen dager.