AMS-målerne: Det hjelper å klage, men fritaksgebyrene skal mye lengre ned

Skjermdump-28.05.2019 , 13.41.01Mange som har klaget over gebyrene for dem som ikke har AMS-måler, har nå mottatt et brev fra NVE. Det ser ut som om deres klage er ferdigbehandlet i form av et vedtak om pålegg overfor nettselskapet. Så kan du klage over dette pålegget dersom du ikke ser dine innsigelser ivaretatt. Klager du ikke, vil det nok tolkes som at du er fornøyd, eller har gitt opp klagen.

Bør du være fornøyd? Nei, selvsagt ikke. For så langt er det bare småpenger nettselskapene har fått konkrete beskjeder om å fjerne. Det bør minst ned 50% – i første omgang, som du straks vil se. Derfor er det om å gjøre å klage før fristen. Du finner min klage nedenfor. Klipp og lim om du ønsker!

Til OED
ved NVE – Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
rme@nve.no

Deres ref: 201910878-2, Arkiv 634

Dato: 16.11.2019

Klage over vedtak i klage på gebyr for strømmåler uten AMS

Brevet jeg fikk fra NVE er unntatt offentlighet, til tross for at det ikke står noe som helst i brevet som krever dette: Det står f.eks. ikke om jeg har fritak fra AMS på grunn av angst, el-overfølsomhet, lavt og forutsigelig strømforbruk, eller fordi turen ennå ikke er kommet til meg. At jeg ikke har AMS-måler kan da i seg selv ikke berettige til hemmeligstempling. Unødig bruk av unndragelse fra offentlighet fører til dårligere innsyn og at offentligheten ikke får dannet seg det bildet man trenger av samfunnsprosesser, f.eks. hvor mange som klager over AMS-gebyrer.

Sammen med brevet jeg mottok, kom NVEs vedtak overfor nettselskapet, og beskjed til meg om at siden jeg har klaget, har jeg klagerett også over vedtaket. Denne klageretten benytter jeg herved til å sende NVE denne klage, som jeg sender rettidig, altså innen fristen.

1. Jeg klager herved over at brevet til meg er usynliggjort ved å være unntatt offentlighet. Begrunnet over.

2. Jeg ønsker ny klagefrist, slik at jeg kan ta standpunkt til om den nye kostnadskalkylen fra HafslundNett inneholder de komponenter den skal inneholde, når denne foreligger og jeg er blitt informert om den.

En slik utsettelse trenger jeg fordi det av NVEs skriv går fram at nettoperatøren – i mitt tilfelle HafslundNett – har frist til 10. desember med å komme opp med nye kostnadsberegninger, mens jeg som har klaget over hva som er med i gebyret, derimot har frist til 2. desember på om jeg vil klage over NVEs vedtak i saken. Alternativt må jeg informeres og få ny adgang til å klage dersom jeg ser at der er feil eller urimeligheter i hvilke komponenter som er tatt med når HafslundNett kommer med sine nye kostnadsberegninger.

Som det vil gå fram av neste punkt, er det reell grunn til å tro at det i ny oppstilling fra nettselskapet vil være med komponenter som skal ut, men som NVE ikke har vært tilstrekkelig tydelig på.

3. Jeg klager over at NVE ikke gjør det tilstrekkelig klart at gebyret ikke kan omfatte kostnader for å drive årlig avlesning ved frammøte ute hos kunde, med mindre nettselskapet faktisk foretar slik avlesning, og over at NVE ikke gjør det tydelig at nettselskapet slett ikke er pålagt å foreta slike avlesninger ute hos kunden. Dette alene kan redusere gebyret med rundt 50%.

Nettselskapene har som kjent beregnet gebyrer utfra at de er pålagt å fysisk dra ut til kundene for å lese av, minst en gang per år. Nettselskapene har også gjentatte ganger argumentert med at en vesentlig del av gebyret består i kostnader til å reise ut til kunder for å drive manuell avlesning. Dette har nettselskapene gjort til tross for at det gjentatte ganger er pekt på at det ikke eksisterer noe slikt pålegg fra NVE. Nettselskapene har da heller ikke hatt som praksis siden 1950-tallet/tidlig på 1960-tallet å dra ut til kundene for å drive avlesning, og dette har nettselskapene åpenbart funnet tilstrekkelig.

Det går fram av NVEs vedtak at NVE slett ikke gir et slikt pålegg om å fysisk dra ut til kundene for avlesning, men bare uttaler at nettsselskapene har adgang til å drive manuell avlesning. At nettselskapene skulle være pålagt å måtte dra ut til kundene for å drive avlesning, framstår ganske enkelt som en bløff og et pressmiddel overfor kundene, og/eller en misforståelse som er oppstått underveis på grunn av uklare formuleringer fra NVEs side. Det er på tide at NVE klargjør dette punktet overfor nettselskapene, og uttrykkelig slår fast at det ikke kan beregnes gebyr for manuell avlesning ute hos kunder med midre slik avlesning faktisk finner sted, og at slike poster derfor skal fjernes fra gebyret med mindre nettselskapet faktisk gjennomfører slike avlesninger.

4. Jeg klager over at min klage over gebyrene fortsatt ikke er ferdigbehandlet. Vedtaket overfor HafslundNett tar ikke opp sentrale tema fra min klage. Dette gjelder særlig helseinnsigelsen.

Helseinnsigelsen mot den teknologien som er valgt som standard i AMS-prosjektet, er et sentralt argument i min klage. Gebyrer bør ikke kunne ilegges når det foreligger veldokumenterte helseinnsigelser mot den kommunikasjonsteknologien som AMS-målerne baserer seg på. NVE har ikke behandlet dette temaet og min klage er således ikke ferdigbehandlet eller besvart.

5. Det er uakseptabelt at NVE ikke gjør det tydeligere at gebyrer man ikke har anledning til å velge bort, må være kostnadsorienterte.

Således heter det i NVEs vedtak under pkt. 4 Beregning av gebyrer: «Merk at dette ikke ertil hinder for at nettselskapet velger å redusere gebyret i tilfeller der målerne kunden har er på sammeadresse.» Denne uttalelsen gir rom for nettselskapet til selv å sette prisen for noe som kunden ikke kan velge bort. Nettselskapet er monopolist, og kunden har ikke anledning til å fjerne eller redusere antall målere. Prisfastsettingen kan derfor ikke være opp til nettselskapet, men må være kostnadsorientert. Dette skulle NVE ha gjort klart, og jeg klager herved over at dette ikke er gjort, og ber om at det gjøres klart.

6. Det er ikke akseptabelt at «NVE legger til grunn at å håndtere og kontrollere manuelt avleste måledata, er å anse som en «særskilt tjeneste» som nettselskapet kan fastsette en tariff for».

En slik forutsetning som NVE her velger, er en nyorientering i forståelsen av «særskilt tjeneste», ettersom denne «tjenesten» framkommer ved at nettselskapene rasjonaliserer driften ved å innføre teknologier som øker kundenes helserisiko på bred basis, med akutte helseplager for en del som derfor får fritak. Å gi selskapene adgang til en slik kostnadsdekning fra de kundegrupper som av helsegrunner vil eller må unngå slik økt helserisiko eller akutte helseplager, er urimelig, i strid med allmenn rettsfølelse, og lovstridig utfra helselovgivning.

 

Einar Flydal, den 16.11.2019

DOC-versjon av brevet:  Klage til OED over vedtak november 2019

PDF-versjon av bloggposten: EFlydal 20191116 AMS-målerne Det hjelper å klage, men fritaksgebyrene skal mye lengre ned