AMS: Stengningsvarsel? Onsdag får du oppskriften, men først et par fritak…

Agder Energi FriFagbev 16.01.2020

 fra Fri Fagbevegelse, 16.01.2020

Agder Energi Nett har nylig sendt ut stengningstrusler til en rekke kunder. Selskapet advarer om at det kan komme til å kutte strømmen til 1500 strømabonnenter som ennå ikke har fått skiftet ut måleren – for det har NVE bestemt at alle skal, og det har også Justervesenet forlangt, heter det. (De grunnene stemmer ikke, se bloggpost 13.01.2020.)

Onsdag får du hjelp fra oss i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Onsdag får du nemlig en oppskrift laget av Advokatfirmaet Schjødt AS som du kan bruke til å slå stengningstrusselen tilbake. Det koster deg ingenting, bare litt papirarbeid. Virker det ikke og strømmen blir stengt, kan du la saken havne i retten. – Den er praktisk talt ferdig forberedt. Du tar da kontakt med oss. Kanskje er det vi som gjør saken til en av aksjonens pilotsaker, kanskje kjører du den selv. Den er nesten ferdig forberedt –  kostnadsfritt.

Men først: Du må ha søkt om fritak fra AMS på helsemessig grunnlag. Slik de fleste nettselskapene praktiserer regelverket, må man framlegge attest fra lege eller psykolog. Men legene viser gjerne til forbud fra Helsedirektoratet mot å skrive ut slike attester. Men du kan søke likevel – uten legeattest.

Så har du fått stengningstrussel så søk straks om fritak, selv om du ikke får noen attest fra legen! Be gjerne legen om en uttalelse der han skriver at han ikke kan gi slik attest på grunn av helsedirektoratets forbud, og legg den ved.

Praksis rundt i landet er imidlertid slett ikke konsekvent: Mens de fleste søkerne avslag, får andre fritak helt uten legeattest. BINGO!…

Husk at det er fullt mulig å søke om fritak etter at AMS-måleren er installert. Men det er ingen god idé å la den bli installert for å se om du blir akutt syk, før du søker om fritak. For får du først akutte reaksjoner, kan de vare livet ut, og de langsiktige virkningene merker du jo ikke før – nettopp – etter lang tid…

 

Bingo! Fritak fra AMS-måler uten legeattest…

Nedenfor finner et par søknader som ga fritak uten legeattest. Du står fritt til å kopiere og tilpasse dem din situasjon. Dermed kan du vise til at Hafslund Nett og Helgeland Kraft har gitt fritak på dette grunnlaget…

Først følger en anonymisert søknad som Helgeland Kraft har innvilget. Søknaden er kort og enkel, men svært tydelig. Avsenderen fikk fritak – etter en lang forhistorie med påtrykk fra nettselskapet. Søknaden forteller om helsevirkninger på både mennesker og kjæledyr. Norsk helsevesens holdning hviler på at eventuelle reaksjoner må skyldes angst. Det gjelder neppe kjæledyrene.

Deretter følger søknaden fra Amalie Skjævesland – som førte til fritak uten videre hos Hafslund Nett. Saksbehandlingen har tydeligvis innslag av Bingo, for dette er samme selskap som ikke ga fritak til familien og hunden jeg nylig skrev om (15.01.2020): De fikk store helseplager da AMS-måleren kom i hus, og hunden måtte avlives, men fritak fikk de ikke. Amalie har brukt deler av den advokat-skrevne malen jeg la ut for et år siden (05.02.2019), men har både lagt til og trukket fra – uten å legge ved legeattest.

I begge tilfeller ligger symptomene som rapporteres, godt innenfor det som er dokumentert i faglitteraturen som biologiske reaksjoner på eksponering for mikrobølget stråling. Fagreferanser fins f.eks. i Vedlegget i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: “Smartmålerne, jussen og helsa”, Z-forlag, 2018 (kan kjøpes eller lastes ned HER).

 

Einar Flydal, den 20. januar 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200120 Fritak uten legeattest – Bingo


 

Søknad om fritak til Helgeland Kraft Nett

NN. og MM.
[Adresse]
[Postnr og sted]
[epostadresse]

 

Til
Helgeland Kraft Nett AS
Postboks 702
8654 Mosjøen
epost: ny.maaler@helgelandkraft.no

[Sted], 23.12.2019

SØKNAD OM FRITAK FRA DEN TRÅDLØSE KOMMUNIKASJONEN I AMS/SMARTMÅLER

Undertegnede, NN. og MM, søker herved om fritak fra smartmåler, da vi reagerer på elektromagnetiske felt.

Eksponering for elektromagnetiske felt gir meg og min samboer helseplager. Vi har tidligere sendt både brev pr. post og e-poster til Helgeland Kraft om dette, men disse blir ikke besvart. Derfor prøver vi nå en siste gang, om dere kan lete frem dette brevet og e-posten, og besvare spørsmålene våre. Vi opplever helseplager som søvnproblemer, balanseproblemer, utmattethet, hodepine, og tidvis uforklarlig hjertebank. I tillegg har vi hatt kjæledyr som har dødd etter innføringen av AMS-målere i nabolaget rundt oss, med uforklarlige sykdomstegn. Helsetilstanden til min samboer som er hjemmeværende og ufør, har gått merkbart nedover etter innføringen av AMS-målere i nabolaget. Vi opplever en merkbar endring når vi kommer tettere på disse målerne, som for eksempel når vi overnatter over tid med familie eller venner i feriene, der AMS-målere er installert. I tidligere e-post og brev har vi også uttrykt sterk bekymring til den konstante strålingen som mikrobølgepulsen utsetter oss for også biologisk. I tillegg har vi frontet personvernvernhensyn, overvåking og sikkerhet knyttet til strømforsyningen.

Stråling fra trådløs kommunikasjon via smartmåler har på denne bakgrunn betydelige negative helsevirkninger, og vil forverre helsetilstanden. Dette er akutte reaksjoner som kommer i tillegg til det generelle risikobildet fra slik eksponering over tid, og kan i seg selv medføre langtidsskader eller forsterket el-overfølsomhet.

Vi kjenner begge kroppene våre godt og kjenner forandringer etter eksponering for AMS/smartmålere. Dette skremmer med tanke på langtidsvirkninger.

Med søknaden til nettselskapet følger det ingen legeattest, ettersom legen ikke var villig til å skrive ut slike attester. Grunnen synes å være Helsedirektoratets restriksjoner for utstedelse av legeuttalelser i forbindelse med søknader om fritak for AMS-måler.

Med vennlig hilsen

NN. og MM.


Amalie Skjæveslands søknad om fritak

Amalie Skjævesland
[Adresse]
[Postnr og sted]
[epostadresse]

 

Hafslund Nett AS
Postbok 990, Skøyen
0247 OSLO
epost: espen.kvaleng2@hafslund.no

Oslo, 01.11.2019

SØKNAD OM FRITAK FRA DEN TRÅDLØSE KOMMUNIKASJONEN I AMS/SMARTMÅLER

Undertegnede, Amalie Skjævesland, søker herved om fritak fra smartmåler, da jeg reagerer på elektromagnetiske felt.

Eksponering for elektromagnetiske felt gir meg helseplager: Jeg fikk i 2004 en hodeskade som resulterte i at jeg blant annet reagerer sterkt på elektromagnetisk stråling. Jeg kan omtrent ikke sitte foran en PC, ikke snakke direkte i en telefon, bruker ikke tv, DAB+-radio, heller ikke bruke smartklokker, m.m. Wifi er kun på hos meg når det trengs ellers er det avslått og jeg bruker heller ikke Bluetooth. Har også måtte gå til innkjøp av diverse for å redusere EMF. Jeg kan kun oppholde meg i kortere tidsrom i nærheten av AMS-målere med aktiv kommunikasjonsmodul. Da blir helsetilstanden min forverret. Det som oppleves av meg er blant annet mageproblemer, hodepine, hodet får økt innvendig temperatur, mister følelse først i fingre, så i hender og noen gang armer, blir sliten, desorientert, svimmel, får lavt blodtrykk, hukommelsesproblemer, tinnitus, begynner å blø neseblod, får tåkesyn og blir aggressiv.

Kroppen vår, som annet i vårt univers, har elektromagnetisk felt, og alle elektromagnetiske felt påvirker hverandre. Noen mennesker er mer følsomme/bevisste for den kommunikasjonen enn andre. Vi blir alle påvirket, bare det at ikke alle påvirkes likt og er klar over en slik kommunikasjon. Jeg er blitt veldig følsom for ulike frekvenser etter hodeskaden inntraff, og merker godt hvordan enkelte frekvenser kan påvirke i en positiv retning og andre i en negativ retning.

Stråling fra trådløs kommunikasjon via smartmåler har på denne bakgrunn betydelige negative helsevirkninger for meg og vil forverre helsetilstanden min. Dette er akutte reaksjoner som kommer i tillegg til det generelle risikobildet fra slik eksponering over tid, som kan i seg selv medføre langtidsskader eller forsterket el-overfølsomhet.
Jeg kjenner min kropp godt og kjenner forandringer etter eksponering for AMS/smartmålere. Dette skremmer med tanke på langtidsvirkninger.

Fra min lege har jeg mottatt vedlagte uttalelse fra da jeg ba om en legeattest. Erklæringen viser til Helsedirektoratets restriksjoner for utstedelse av legeuttalelser i forbindelse med søknader om fritak for AMS-måler. Vedlegg (Uttalelse fra lege 23.10.19)

Som blir påpekt i epost datert 28.oktober så har andre naboer fått installert slik måler. Det betyr ikke at jeg trenger. Det er heller ikke noen krav til legeerklæring slik det påstås fra deres side. Heller ikke har nettselskaper hjemmel i loven til å kreve ekstra gebyrer, ei eller til å stenge strømmen. Legger ved dokumentasjon på alt dette.

I forskriften om smartmålere (AMS-forskriften), som forøvrig kun regulerer nettselskapenes plikter og IKKE privatpersoner/boligeieres plikter og rettigheter, Kapittel 4. § 4-1 står det følgende:

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:

a) forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart
b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker

I mitt tilfelle er både punkt a) og punkt b) oppfylt. Dette innebærer at det IKKE foreligger noe grunnlag for Hafslund Nett AS til å forsøke å få smartmåler med aktiv kommunikasjonsmodul installert i mitt hjem. Dagens avlesning av eksisterende installerte strømmålere skjer i dag med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som de er. Men som sagt jeg kan takke ja til AMS-måler uten aktiv kommunikasjonsmodul.

Vedr. privatpersoners/boligeieres – av bransjen forsøkt påståtte – plikter, så gjør jeg oppmerksom på følgende:

  1. AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) vil utgjøre en unødig og uakseptabel helserisiko for meg, så vel for besøkende (og naboer).
  2. AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) vil tilrettelegge ytterligere for myndigheters og bransjens nærmest totale invasjon og overvåkning av folks privatliv. Fullstendig uakseptabelt for meg. https://einarflydal.com/2017/10/09/skitten-strom-gir-smartmalerne-overvakningsmuligheter/
  3. AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) er sterkt mistenkt å utgjøre en tilsvarende helserisiko for dyreliv, planteliv, insekter og miljøet generelt. Jmf Europarådet Resolusjon 1815. En slik samfunnsutvikling kan jeg ikke støtte, og jeg henviser videre til “føre-var-prinsippet” i Grunnlovens §112.
  4. Jeg påberoper meg beskyttelse av Grunnlovens §102, §112 og §113.

Mitt kjennskap til den store mengde advarende fagfellevurderte helseforskning er kilde til alvorlig bekymring og ubehag, spesielt relatert til tanken om selv å skulle få et slikt beviselig helseskadelig stråleapparat installert i eget bomiljø. Jeg opplever dette i sum som mer enn en vesentlig ulempe, noe jeg ikke kan akseptere.

Ovenstående begrunnelse tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige.

For å slippe ytterligere diskusjoner og unødig korrespondanse om saken tar jeg også med følgende:

Jeg er kjent med nyere etterforskning foretatt av ekspertfirma EMF-Consult, og sivilingeniør Jostein Ravndal, som viser at “smarte” målere har sterkere strålingseffekt (effekttettehet) enn mobiltelefoner, noe som totalt tilbakeviser Statens Stråleverns, NVEs og kraftnettbransjens markedsførte påstander om at “AMS-målere stråler mye svakere enn mobiltelefoner”. Se https://smartskandalen.info/2017/12/sivilingenior-jostein-ravndal-om-statens-stralevern-og-kraftnettbransjen-stralesammenlikninger-til-stryk/

Jeg er også klar over at de “smarte” målerne sender til alle tider på døgnet (hvert 0,6 sekund for Aidon-målerne), altså ikke bare når de innsender data til nettselskapet, og at de sender sterke pulser, uansett om de benytter WiFi, mobilt bredbånd eller sender via strømnettet. Slik pulsing er i praksis og i forskning gjentatte ganger konstatert å være sterkt bio-aktivt. Dette dokumenteres f.eks. i retningslinjene og grenseverdiene fra den europeiske forening for miljømedisinere, EUROPAEM (lastes ned HER).

Jeg viser også til at det foreligger sterke oppfordringer både fra Europaparlamentet, fra forskere verden over, og fra tallrike medisinske konferanser om snarest å få satt ned statlige grenseverdier for mikrobølget stråling vesentlig av hensyn til allmenn helse, til el-overfølsomme og til miljøet generelt. Jeg er også kjent med at WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølget stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker» (Se HER).

Følgende sak i tillegg, er så alvorlig at den alene er grunn nok til å totalt avvise «smartmålere»:

https://einarflydal.com/2017/05/19/smartmalere-pavirker-hjerterytmen/

Hvor lenge lever folk hvis bomiljø og øvrige samfunnsdeltakelse påfører en slike regelmessige hjerterytmeforstyrrelser flere ganger i timen (kanskje hvert minutt eller sekund), 24 timer i døgnet, alle dager i uka og året rundt?

Jeg er fullt klar over at Statens strålevern, helsesektorens faginstans, utrolig nok hevder; “at forskningen ikke påviser slik helserisiko, og at mikrobølget stråling fra «smartmålere» er langt under gjeldende grenseverdier og derfor ufarlig.” Men jeg er også kjent med at disse grenseverdiene baserer seg på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, som kun skal beskytte mot akutt oppvarming og hallusinasjoner, og at disse grenseverdiene baseres på oppvarmingspotensialer, slik at virkningene av lavfrekvent pulsing/ikke-ioniserende stråling ikke fanges opp – altså basert på foreldet og utilstrekkelig forskning. Jeg er også kjent med at de «forskningsgjennomgangene» som fortsetter å legitimere disse grenseverdiene, er under meget sterk internasjonal faglig kritikk. (Se vedlagt dokumentasjon)

Kort om gruppesøksmål:

På en pressekonferanse den 16. mai ’17 inviterte en gruppe franske advokater, medisinere og interesseorganisasjoner til gruppesøksmål mot den franske stat på grunn av helsevirkninger, krenkelse av privatlivet, og feilaktig avregningsmetode. En dom har alt pålagt fjerning av en «smart» vannmåler i Grenoble på grunn av helsemessige skadevirkninger. https://einarflydal.com/2017/05/30/smartmalere-gruppesoksmal-forberedes-i-frankrike/

Kort om helseforsikring:

Flere store internasjonale forsikringsselskaper, bl.a. Lloyds of London, Swiss Re, AUVA Austrian Insurance Co.’s, CSS Insurance og Telstra, vil ikke lenger forsikre mot skader fra elektromagnetisk stråling, selv når strålingen er under grenseverdiene. Disse forsikringsselskapenes risikovurderinger finner dere her:

https://www.e-stress.dk/forsikringsselskaber

Kort om brannfare ved smartmålere:

I Canada ble det i 2014 meldt at 105000 smartmålere skulle tas ned etter flere eksplosjoner og myndighetene konkluderte med at det utgjorde en så stor fare for borgerne at det ikke lenger var forsvarlig å bruke dem. Jeg er også kjent med at Brannvesenet og norske forsikringsselskaper i flere artikler i norske aviser har gått ut og advart mot konsekvensene av å installere disse målere, nemlig at målerne og tilhørende effektprising på strøm vil presse strømforbruket over på tider hvor folk sover eller ikke er hjemme, noe som øker skadeomfanget forbundet med brann.

Kort om Hafslund Nett AS’s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar:

Jeg benytter anledningen til å påpeke Hafslund Nett AS’s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar, noe jeg ikke kan se at selskapet har overholdt i relasjon til utsendt markedsføring av “smartmålere” og installasjon av disse hos selskapets kunder. Det er betenkelig å se at Hafslund Nett AS i markedsføringen ikke nevner et eneste ord om – for bransjen formodentlig velkjente – potensielle helserisikoer, helsereaksjoner og om teknologiens potensialer for privatlivskrenkende overvåkning, ei heller informerer kundene om disses faktiske lovlige mulighet til å takke NEI til slik installasjon.

OPPSUMMERING:

Alle disse usikre momentene rundt smartmålere som i høy grad påvirker menneskets privatliv, helse (ikke minst min helse i negativ retning) samt sikkerhet medfører at jeg ikke ønsker AMS måler med aktiv kommunikasjonsmodul installert i Trondheimsveien 83A.

Vennligst bekreft undertegnede datert mottak av denne email og registrer i Hafslund Nett AS’s egne systemer at

Kundenr: [k.nr.], Målernr: [m.nr.], skal kun få installert AMS måler med deaktivert kommunikasjonsmodul.

Min målestand er nå på: 47101 og kan nå anses som avlest (altså ikke umålt) og kan heller ikke bli betraktet som ulovlig uttak av strøm, jmf epost datert 28.10.19.

Eventuelt avslag vil bli anket til NVE med kopi til Fylkeslegen.

Med vennlig hilsen

 

Amalie Skjævesland

Vedlegg

[Vedlegg kan hentes herfra.]