AMS-målere: Hvis strømselskapet vil slukke lyset, så meld fra!

opera20.03.2020 , 21.39.42
Forside | Agder Energi - Opera

Er det hit man skal melde at Agder Energi Nett forgriper seg på kundene?

Agder Energi Nett (AEN) sender for tiden ut varsel om strømutkobling til mer enn 1500 abonnenter som ikke ønsker å skifte til ny måler i sikringsskapet. Flere andre nettselskap gjør det samme. De gjør det på åpenbart feilaktig grunnlag – og det vet de nå.

Dag Jørgen Høgetveit går i sin artikkel, som du finner her, gjennom grunnlaget for dette varselet – rettere sagt det manglende grunnlagetOg jeg gir deg beskjed om hva du nå bør gjøre…

Er du blant dem som har fått stengningsvarsel?

Da er min oppfordring følgende: 

  1. Hvis du har nektet å betale gebyr, så betal det snarest – men med forbehold om at du vil kreve pengene tilbake når det blir mulig. Krev så at stengningsvarslet trekkes. Ring og sjekk at det blir gjort.
  2. Du kan søke fritak med begrunnelse i helse, selv om legen har nektet deg legeattest. Har du søkt og fått avslag og trues du med strømstengning, så bruk oppskriften HER.
  3. Har du ikke søkt ennå, så ta kontakt HER. Vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! vil gjerne ta din sak for retten som en pilotsak hvis vi ser at den passer. Vi tar jobben og kostnadene.
  4. Er du en av dem som nekter utskifting på grunn av helseplager fra skitten strøm, så søk fritak fra AMS først. NVE har ikke gitt ditt nettselskap pålegg om å skifte til ny måler dersom du har fått fritak fra AMS. Og tida arbeider for deg.

Einar Flydal, 21. mars 2020

Og så går vi over til artikkelen fra Dag Jørgen Høgetveit:

LYSENE SKAL NÅ SLUKKES RUNDT I AGDER
– der hvor Agder Energi Nett AS ikke får det slik de ønsker.

av Dag Jørgen Høgetveit, – 14.03.2020

Agder Energi Nett (AEN) sender for tiden ut varsel om strømutkobling til mer enn 1500 abonnenter som ikke ønsker AMS, Avanserte Måle Systemer. Se varslet HER.

Slikt varsel skal i henhold til Forbrukerkjøpsloven § 48a bl.a. angi “at forbrukeren bør ta snarlig kontakt … dersom forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengingen.”
Men AENs varsel opplyser ikke om dette. Det ville vel ikke medføre ønsket respons – “-Når vi sender ut slike brev tar cirka 70 prosent kontakt med oss for å bytte”, sier AENs O.H. Cappelen til Agderposten 3. mars. Enhver innsigelse “som ikke er åpenbart grunnløs”, medfører etter nevnte paragraf at stenging ikke kan skje.
Slikt varsel skal også angi “at stenging ikke vil skje dersom forbrukeren betaler”, hvilket i og for seg er av interesse da lovens stengingshjemmel er knyttet til betalingsmislighold. Dertil skal slikt varsel angi “at forbrukeren bør ta snarlig kontakt med nettselskapet dersom stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade”. Heller ikke dette opplyser AEN om.

AEN informerte aldri 190 000 abonnenter om at AENs valgte AMS-løsning i biologisk forstand stråler kontinuerlig med en effekt som kan overgå effekten fra en 3G- eller 4G-telefon tre ganger. De hevdet noe ganske annet og valgte ikke å informere hvordan det stadig foregår internkommunikasjon i etablerte maskenettverk. AEN informerte ikke om at AMS personvernmessig er så inngripende at eksempelvis nederlandske myndigheter av den grunn avstår fra å pålegge AMS, men lar det være frivillig.
AEN informerte ikke om at AMS-installasjonen innebærer at det blir montert inn i sikringsskapet en fjernstyrt strømbryter på abonnentens el-anlegg (og jeg er ikke kjent med at nødetater er fritatt en slik ekstern nettfrakobler).
Heller ikke informerte AEN om at AMS-installasjonen inngikk i et ønsket effektprisregime. At AMS vil bidra til at abonnenten kan “spare strøm” er vel et understatement. Alternativet til å “spare strøm” kan antas bli meget kostbart.

Produktkontrolloven (fremholder Advokatfirmaet Erling Grimstad AS i utredning som inngår i publikasjonen “Smartmålerne, jussen og helsa”, HER) gir “på nærmere vilkår enhver rett til informasjon om produkter som foreligger hos offentlig organer, samt rett til informasjon om produkter fra produsent, importør, bearbeider, omsetter eller bruker av produkt, jf. §§ 9 og 10. Slik informasjon kan bidra til å avklare ytterligere hvordan de ulike målerne fungerer, og dermed også hvilken helsemessig risiko de potensielt og rent faktisk genererer.”
For personer som er innvilget AMS-fritak av helsemessige grunner fordi de blir syke av strålingen, er det essensiell kunnskap om installasjon av måleren de da får i hus, innebærer at senderfunksjonene bare er deaktiverte, eller om sendeenheten er demontert. Mens andre nettselskap demonterer senderen, er erfaringen at AEN på gjentatt forespørsel ikke besvarer om senderen blir demontert eller deaktivert, og dermed ikke klargjør hva AENs løsning innebærer.

AEN skriver i stengingsvarsel som sendes el-abonnenter at “AEN er gjennom lov/forskrift pålagt å bytte samtlige målere innenfor eget nettområde til AMS”. Men forskriften angir ikke hva slags teknologi som skal benyttes: AMS betegner bare funksjonen, og den kan ivaretas enten med kabler eller trådløst. AEN er altså ikke pålagt installere det som for mange er innsigelsen – trådløs AMS. Valget av teknologi er AENs ansvar.
Heller ikke er AEN “pålagt å bytte samtlige målere”. Av OEDs brev til S. Werenskiold datert 04.12.19  fremgår implisitt at slikt pålegg aldri er gitt: Er AMS-fritak innvilget, er det ikke noe krav fra NVE at den gamle måleren skal skiftes ut.

De nye målerne som installeres, har elektronisk strømforsyning, som produserer ‘skittenstrøm’ døgnet rundt. Dette er uforenlig med behovet spesielt ‘el-sensitive’ har for å skjermes. Mange av dem lever i hus der de har sørget for et minimum av slike kilder. Dette gjelder flere tusen personer i Norge, som dermed påføres helseplager. Det ser også ut til at det oppstår jordingsproblemer i en del boliger når de nye målerne installeres. Dette fører til tydelige helseplager hos enkelte.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS skriver (under Oppsummering og konklusjon i sin 11-siders “Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm” (lastes ned HER) bl.a. at “Varslingsreglene i forbrukerkjøpsloven må følges for at nettselskap skal kunne stenge strømmen, uansett underliggende hjemmel for stenging. Stenging uten hjemmel vil videre være brudd på nettselskapets leveringsplikt, noe som vil kunne føre til erstatningsansvar etter Standard Nettleieavtale.”
“… en kundes innsigelse mot stengingsgrunnlaget, der denne begrunnes med f.eks. frykt for økt strålefare og dermed økt helse- og miljørisiko (sett i forhold til den måler kunden har i dag) neppe kan kategoriseres som “åpenbart grunnløs”. Dette tilsier at nettselskapet … ikke kan stenge av strømmen.”
Søk forøvrig opp mitt memorandum Agder Energi og smartmålerproblemet.

 

Dag Jørgen Høgetveit – 14.03.2020

PDF-versjon: DJHøgetveit 20200321 AMS-målerne – Hvis strømselskapet vil slukke lyset så meld fra