Brev til KMD om “den digitale grunnmuren”, 5G og et seminar

I løpet av høsten 2020 skal regjeringen utforme sin Stortingsmelding om «den digitale grunnmuren: mobil-, bredbånds- og internett-tjenester». 5G vil være helt sentralt.

Dette blir en viktig melding og en oppfølging av Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016)). Regjeringen følger opp de dominerende industrilandenes – og telekomnæringens – iver etter raskest mulig å få rullet ut en ny kommunikasjonsinfrastruktur, altså 5G, og dermed forberede for et stadig mer trådløst og telekomavhengig samfunn. Utviklingen drives fram av en slags konkurranse der alle skal bli først. Det er samtidig en politikk der målet er satt og lovhindringer fjernes før kunnskapen om helse- og miljøskader er skaffet, og den kunnskapen som alt foreligger, feies til side. 

Mitt lille bidrag er et brev til KMD – og et seminar til høsten, der KMD inviteres til å redegjøre for kunnskapsgrunnlaget for denne politikkens helse- og miljøsider…

Her følger brevet som jeg sendte i dag:

til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk
ved Eirik Hildal og Heidi Kvalvåg,
kontaktpersoner i KMD for arbeidet med
Stortingsmeldingen om den digitale grunnmuren

Oslo/Slevik den 5. juli 2020

Vedr. Vedr. innspill til stortingsmelding, samt invitasjon til å holde foredrag 11. nov. om kunnskapsgrunnlaget

1. Jeg ble dessverre først i går, den 4. juli, klar over fristen den 1. juli for å gi innspill til stortingsmelding om “den digitale grunnmuren” (https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/stortingsmelding-om-den-digitale-grunnmuren-mobil–bredbands–og-internett-tjenester/id2697377/).

Etter rundt 40 år innen IKT, blant annet som forsker og strategirådgiver i Telenors konsernstab og univ.lektor ved NTNU, med samfunns- og miljømessige, og etterhvert helsemessige, virkninger som interesse- og arbeidsfelt, skulle jeg svært gjerne kommet med innspill:

Fra å være en forkjemper for, og entusiast av, de miljømessige fordelene av trådløse kommunikasjonsløsninger, har jeg endret syn etterhvert som jeg har skaffet meg mer kunnskap om forskningfunnene på feltet, og deler i dag det synet som en ekspertkomité til USAs president meldte alt i 1971, da den advarte mot at mikrobølget stråling i framtida kunne komme til å utgjøre en miljøgift og stå for et tilsvarende forurensningsbilde som datidens kjemikalier.

Jeg er altså blitt særdeles skeptisk til de helse- og miljømessige virkningene av mikrobølget radiokommunikasjon – både på akutt individnivå, for langsiktig folkehelse og påvirkninger på andre livsformer og økosystemer, samt hva gjelder innvirkningene på biosfæren – jordklodens elektriske system. På alle disse feltene er virkningene godt påvist utfra normalt rimelige beviskrav – for ikke å snakke om føre-var-orienterte beviskrav. Jeg deler her oppfatning med det som synes å utgjøre det store flertall av forskere på feltet, og den altoverveiende delen av foreliggende forskning om slike sammenhenger.

Jeg har skrevet en lang rekke artikler og bloggposter, alene og sammen med andre med forskerbakgrunn, for å formidle litt av den omfattende kunnskapen som foreligger på feltet, men som ikke tas med under utformingen av politikken. Deler av denne kunnskapen er ganske enkelt gått i glemmeboken eller blitt neglisjert fordi den har vært svært utfordrende for etablerte forskningstradisjoner. Deler overdøves av politiske/administrative prosesser. I tillegg sørger en del lobbypregede prosesser for at denne kunnskapen avvises som “ikke tilstrekkelig sikker” – utfra ekstreme beviskrav som synes uforenlige med føre-var-basert helse- og miljøvern.

Forskere og behandlende leger kloden rundt fortviler over denne situasjonen, og advarer om at trådløspolitikken utformes på et grunnlag som kun skal beskytte mot den groveste type skade – akutte oppvarmingsskader. De ber om at resten av skadebildet også må hensyntas i stedet for å avvises.

Dersom det er av interesse for KMD generelt og/eller arbeidet med stortingsmeldingen, vil jeg gjerne presentere hovedpunkter i dette kunnskapsbildet for dere. Det er bare å gi beskjed!

2. Jeg vil herved også gjerne invitere KMD til å gi en presentasjon av det helse- og miljømessige kunnskapsgrunnlaget for den trådløse delen av digitale “grunnmuren” på et seminar jeg har under planlegging for den 11. november. Seminarets arrangører vil være jeg personlig, Foreningen for EMF-reform, Z-forlag, muligens også andre organisasjoner. Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen, er leid.

Møtet vil bli direktesendt over nettet. Programmet er ikke klart, men av innholdet kan nevnes at det teknologiske veikartet for trådløsutviklingen framover vil bli presentert av en bransjeanalytiker og at forskningens beviskrav, utformingen av kunnskapsgrunnlaget for politikken, samt kunnskapen om virkningene av mikrobølget stråling på liv og økosystemer vil være sentrale tema.

Med vennlig hilsen

Einar Flydal

 

PDF-versjon: EFlydal 20200705 Brev til KMD om den digitale grunnmuren 5G og et seminar