AMS-målerne og gebyrer: “The empire strikes back”… eller?

opera 07.07.2020 , 09.38.22 darth-vader-display.jpg (1400×700) - OperaStriden om gebyrer for å kontrollere strømforbruket til folk som ikke har AMS-måler, fortsetter:

Noen nettselskaper har gitt seg og betaler nå tilbake, mens enkelte tviholder på at de har rett til å kreve hele beløpet. 

Her får du mer om saken:

Vi oppfordret nylig folk til å kreve for høyt innbetalt gebyr tilbakebetalt: OED hadde da sørget for at det enda en gang ble gjort klart at det ikke fins noe krav fra NVE om at nettselskapene må sende ut folk for å lese av målerne til dem som ikke har AMS (bloggposter 02.07.2020 og 03.07.2020).

AMS-målere er de nye strømmålerne som automatisk rapporterer strømforbruket og er pålagt installert hos alle som ikke skaffer seg fritak.

Denne beskjeden er altså den motsatte av hva de fleste nettselskapene har hevdet de er pålagt: De har hevdet at de er pålagt å dra ut årlig for å lese av hos dem som ikke har AMS – altså både de som har fritak og derfor har fått fjernet radiokommunikasjonsdelen på ny måler, og de som ikke har skiftet måler overhodet.

Nettselskapene har markedsført NVEs formuleringer om at de har anledning til å ta gebyr for å dekke inn egne kostnader ved å lese av målere hos folk som ikke har AMS-måler, som en plikt til å ta gebyr, for at ikke merkostnadene skulle bæres av øvrige kunder. Likeså har nettselskapene markedsført forskriftens krav om å sikre avlesning minst én gang per år, som et krav om å dra ut til alle kunder for å lese av måleren, i stedet for å stole på dem, slik de har gjort de siste 50 år eller så, eller f.eks. forlange et bilde av måleren sendt inn én enkelt gang per år. Slik ville kravet vært innfridd uten nevneverdige ekstrakostnader.

Et slikt krav om at nettselskapet må sende ut folk, har altså slett ikke kommet fra NVE. Bare beskjeder om at nettselskapene har frihet til å velge hvordan de sørger for avlesningen, at kunden skal belastes ekstrakostnadene, men at nettselskapene ikke har anledning til å pådra seg og kundene unødige kostnader, og heller ikke skal tjene penger på ordningen. Nettselskapene kan altså ikke kreve gebyr for avlesninger de ikke foretar, og de skal ikke reise ut hvis de kan sørge for tilstrekkelig pålitelig avlesning på andre måter.

Nettselskapene har altså i 2-3 år krevd gebyrer som har vært urettmessige, både ved å ta gebyr for å reise ut for å foreta avlesninger uten at det har skjedd, og – der det har skjedd – for å reise ut og lese av uten at det har vært nødvendig: Nødvendig kan det bare være dersom det foreligger grunn for å tro at det jukses med egenregistreringen.

Noen nettselskap har for lengst skjønt at det var dette NVE fortalte dem, og har gitt kunder beskjed om at de ikke krever inn gebyr for å reise ut til kunde og lese av, dersom det faktisk ikke er nødvendig og de ikke gjør det.

“The Empire strikes back”

Kravet om tilbakebetaling (som du finner i bloggpost 02.07.2020) er formet av vår advokat. Mens advokaten syntes fem dagers frist var passe, utvidet vi det til 14 dager for å gi nettselskapene litt bedre tid.

Men nettselskapene er vant til å bestemme selv, og vil ikke la seg pelle på nesa. Noen nettselskap har riktignok gitt beskjed om at pengene selvsagt skal betales tilbake. Andre påstår at NVE har gitt dem rett til å kreve det gebyret de krever. Slik har f.eks. Skagerak Nett sendt følgende melding til kunder:

Subject: RE: [18797297] Krav på tilbakebetaling av urettmessig gebyr
Viser til henvendelse.
Beregningsgrunnlaget under er oversendt NVE. NVE har konkludert med at nettselskapene har adgang til å kreve denne økte nettleien med bakgrunn i at øvrige kunder ( som har AMS-måler) ikke skal dekke kostnadene relatert til manuell avlesning. Beløpet er et gjennomsnitts-/sjablonbeløp som er beregnet ut fra kostnadene ved å beholde, vedlikeholde og drifte gamle systemer, og manuelle rutiner for blant annet varsling, innsending, registrering og kontroll av målerstand.

Montør 1,20 t: 1044,00 kr
Kundekontakt: stenge, åpne, kontroll 0,25 t: 362,50 kr
Manuell håndtering avlesninger 0,15 t: 217,50 kr
Systemkostnader kun ifm manuell håndtering: 278,00 kr
Sum ekskl. mva. 1902,00 kr
Sum inkl. mva. 2377,50 kr
Avrundet 2370,00 kr

Med vennlig hilsen
Lise Mette Amundsen
Skagerak Nett AS
kundeservice
tlf 35 51 89 90
http://www.skageraknett.no

Men beskjeden fra Skagerak Nett er jo direkte feil. NVE har ikke uttalt seg om “denne økte nettleien“, eller godkjent spesifikke beløp eller Skagerak Netts regnestykke, slik det påstås her fra Skagerak Netts kundeservice:

  1. Hele 1406,50 + mva., altså langt over 50%,  knytter seg til montør som må ut til kunde, og til “stenge, åpne og kontroll”, altså kostnader som normalt slett ikke er nødvendige for å få rapportert målerstanden. Det skal ut av regnestykket.
  2. Dersom Skagerak Nett har grunn til å tvile på enkelte kunder, kunne selskapet f.eks. bedt kunden sende inn et bilde av måleren når det var nødvendig, og forøvrig fortsatt som før. Skagerak Nett kan altså legge til et beløp her dersom det er grunn for kontroll om at kunden rapporterer feil.
  3. Heller ikke har Skagerak Nett trukket fra AMS-systemkostnadene til dem som har AMS-målere, slik det må være dersom det skal bli en korrekt beregning: For dersom kostnadene knyttet til kunder uten AMS-måler ikke skal belastes kunder med AMS-måler, skal heller ikke kostnader knyttet til kunder med AMS-måler, belastes kunder uten AMS-måler. Det er selvsagt, og er tidligere omtalt av NVE. AMS-kostnaden har jeg sett beregnet til 400 kroner per år, uten at jeg vet om det også omfatter systemkostnader.

Så alle de av Skagerak Netts kunder som ikke har AMS-måler, altså fritak eller gammel måler, bør forlange gebyret ned med rundt 1406,50 + 400 + mva., altså rundt 2250 kroner, og da tipper jeg at Skagerak Netts faktureringskostnader kommer til å overskride beløpet som Skagerak Nett har adgang til å kreve. Men det får Skagerak Nett selv regne på.

Historien om gebyrene er altså ikke over med slike brev fra nettselskapene. Den dreier seg om tilbakebetalinger av for høye gebyrer i 2-3 års tid og nå framover til nye tariffer blir innført.

Nye tariffer: tautrekkingen fortsetter

Lengre fremover dreier denne saken seg om hvorvidt det er rimelig å kreve høyere tariffer for kunder uten AMS-målere. De fleste av kundene som ikke har AMS-målere, har det ikke fordi de har fått fritak: de fleste med fritak fordi de rent helsemessig ikke tåler – eller frykter ikke å tåle – radiokommunikasjonen fra målerne, men får akutte helseplager – oftest i form av dårligere nattesøvn, økt trøtthet, tinnitus, spasmer, leddsmerter, og andre værsyke-liknende symptomer. (Om likheten med værsyke og årsaken til denne likheten, sjekk fra side 99 i “Smartmålerne, jussen og helsa”, som du kan laste ned HER.)

Det er derfor ikke innrapporteringen, eller AMS-funksjonene forøvrig, de med fritak ikke tåler, selv om mange også kan ha store motforestillinger mot det nye “overvåkningssamfunnet” som slike løsninger skaper, og dessuten mener at teknologien er skadelig for samfunnssikkerheten, eller at målerne er direkte uforsvarlig utformet med tanke på brannsikkerhet.

I NVE/RME arbeides det for tida med utforming av nytt regelverk som vil gi nye tariffer. Det går rykter om at folk uten AMS-målere skal “straffes” med tariffer som vil gi en ekstra kostnad på noen tusen per år. Altså – for dem uten AMS – en “straff” for å nekte en radioteknologi som øker den generelle helserisiko, bidrar til miljøødeleggelser som nå er sporbare overalt på kloden der vi rigger opp mikrobølgesendere,blant annet som sterk nedgang i insektbestanden, og som dessuten gir en vesentlig andel av befolkningen helseplager.

Spørsmålet som reiser seg, blir da om det er rimelig med en høyere statlig bestemt tariff for folk som vil beskytte sin helse mot en teknologi som nettselskapene har valgt, og som hele AMS-prosjektet ble advart mot og kunne ha unngått.

NVE og OED skyver hele ansvaret for teknologivalget over på nettselskapene, mens det er åpenbart at det valget har de vært sammen om. Så nå legger de skylden på hverandre, samtidig som de støtter hverandre.

Men dette får vi komme tilbake til når forskriften foreligger. Så langt har vi sendt inn en omfattende høringsuttalelse fra vår advokat, med ca 2500 underskrifter, samlet inn på 8 dager (bloggpost 18.05.2020).

I denne omgang er det gebyrene som vi alt har betalt og skal betale på nye tariffer kommer, som er saken.

 

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal, Torleif Dønnestad og Per Halle, den 7. juli 2020