AMS: Vil krav om å fjerne smartmålere vinne fram i USA?

Kan kunder kreve å få skiftet tilbake fra ny AMS-måler til en “gammeldags” analog måler?

Ja, mener organisasjonen Childrens’ Health Defense, som sammen med en mengde andre organisasjoner fra hele USA har avlevert en omfattende støttende juridisk og faglig utredning. Utredningen er skrevet til støtte for noen strømkunder som har gått til sak mot delstatens energikommisjon og et strømnettselskap. Saken går for høyesterett i Pennsylvania, USA.

Begrunnelsen er ny og interessant og viser at kartet er i endring. Og den er relevant for norske forhold. Du får den her i mitt sammendrag.

Hele støtteutredningen er på 206 sider. Den består av juss, tekniske forklaringer, en erklæring fra medisinere, og en erklæring fra forskere. Du finner den HER.  Forskererklæringen finner du kort omtalt i bloggpost 25.09.2021.

Utredningen, som konkluderer med at domstolen er juridisk forpliktet til å skifte målere tilbake til analoge målere dersom kunden legger fram legeattest eller ikke har gitt tillatelse til utskifting, har nå fått tilslutning fra 80 interesseorganisasjoner, 57 leger og 16 forskere. Den er overlevert retten fra to advokatfirmaer og Childrens’ Health Defense og USAs forening for bygningsbiologer.

CHD er en organisasjon som ledes av Robert Kennedy jr.  CHD har fokus på hvordan store selskaper utnytter og/eller skaper  helsetrusler mot barn. Organisasjonen er kritisert for å være både alarmistisk og konspi-preget, men det er kritikk som – hva man enn måtte mene om den – ikke vedrører denne saken. Så den lar jeg ligge.

Bygningsbiologer er miljø- og helseorienterte rådgivende bygningsingeniører. Den tverrfaglige utdanningen deres og normer for miljøgifter ble til i Tyskland på 1960-tallet og har spredt seg. (En 32 siders omtale på engelsk finner du HER.)     

I tillegg til CHD og amerikanske bygningsbiologer står både landsdekkende foreninger og lokale aksjonister mot AMS-målere fra over alt i USA. Fra dokumentets side 46 finner du en liste over dem.

Utredningen er ikke minst interessant på grunn av den juridiske begrunnelsen, og fordi den bygger videre på en dom som nylig ble avsagt i Pennsylvanias høyesterett mot FCC, som er USAs NKOM, altså reguleringsmyndigheten for radiokommunikasjon (bloggpost 14.08.2021):

I den dommen ble FCC dømt til å begrunne hvorfor etaten i sine retningslinjer de siste årtier hadde sett bort fra alle de nye forskningsresultatene som viser helseskader fra mikrobølger og annen radiokommunikasjon. FCC ble altså dømt for nettopp det som norske NKOM og DSA også gjør – fordi ICNIRP og “ICNIRP-avleggeren i WHO”, The International EMF Project, også gjør nettopp det.

I amerikansk juss er slike støtteskrift noe som er vanlig. I prinsippet kan hvem som helst sende inn slike til retten som en “amicus curae” – “en venn av domstolen”. Slike skift kalles ganske enkelt for en “amicus” eller en “amicus brief”.

Her skal jeg bare kort summere opp fra støtteskriftets egen oppsummering, slik at du ser tankegangen. Detaljene må du til originalen under for å finne.

Oppsummering av støtteskrivet

  1. AMS-målere ble i sin tid vurdert som trygge og tillatt utplassert fordi de var innenfor FCCs anbefalte grenseverdier. Men dommen mot FCC nylig innebærer at denne begrunnelsen ikke lenger holder, verken hva gjelder kreft eller miljøskader. Dessuten har FCC innrømmet at slik stråling kan gi skadelige nervereaksjoner og symptomer av det slaget som el-overfølsomme har.
  2. Kunnskapen er blitt betydelig bedre i løpet av de fem årene som er gått siden innføringsvedtaket: Det er nå aldeles klart at eksponering kan gi skadelige helsevirkninger. De som får funksjonsbegrensninger av radiofrekvent stråling, har krav på rimelig tilrettelegging.
  3. Innføringsvedtaket i Pennsylvania fra 2016 tolkes feil: Det kreves samtykke fra kunden. Målere kan uansett ikke installeres i tilfeller der det gir helseproblemer, forsterker dem, og/eller tvinger folk til å flytte. Da må det gjøres tilrettelegging som virkelig virker. Verken nettselskap eller myndigheter har etter loven adgang til å overprøve legers vurderinger.
  4. Effektiv tilrettelegging koster mindre enn 100 US-dollar. Da er det ikke lov å snu bevisbyrden og kreve at kunden skal bevise helseskadene. Har kunden en legeerklæring på at RF-eksponering påfører ham/henne funksjonsbegrensninger, er nettselskapet pliktig til å installere en analog måler.
  5. Domstolen kan pålegge dette uten en gang å vurdere helsespørsmålet, siden innføringsvedtaket uansett krever kundens samtykke.
  6. Enhver kjennelse som tvinger kundene til å akseptere en digital måler, vil være i strid med andre lover [i Pennsylvania og i USA].

En ny situasjon

Når denne erklæringen insisterer på at bare en analog – altså ikke-elektronisk – måler er godt nok for dem som er ømfintlige for RF-stråling, skyldes det dels “skitten strøm”. For den skapes av strømforsyningen og elektronikken i måleren og vandrer inn i hele husets ledningsnett selv om måleren, eller antenna, plasseres utenfor på ytterveggen eller lenger bort. De fleste av oss har derfor mye skitten strøm i huset fra andre kilder (alt med ladere og transformatorer, dimmere, LED-pærer, elektromotorer, m.m..), men noen er nøye med å fjerne slike kilder, fordi de får akutte helseplager av dem. Da er en AMS-måler som ikke kan slås av uten å slå av hovedsikringen et stort problem.

Dokumentasjonen på at skitten strøm – både fra AMS-målere og andre kilder – er et reelt helseproblem, og at enkelte reagerer akutt, er nå god nok til å brukes i retten, og mer publiseres stadig. Kilder og mer om skitten strøm kan du finne i Flydal & Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021, som du kan bestille HER, eller laste ned

I saken i Pennsylvania kommer kravet om analoge målere på toppen av krav om målere uten sender. Det skyldes virkningene på miljøet: Insekter, fugl og planter (og naboer) skal også leve, og vi har nå så god kunnskap som man med rimelighet kan trenge for å innse at mikrobølgesendere gir dem plager og skader. (Søk her på bloggen på “fugl” og på “insekter” – ett ord om gangen – så finner du alt du trenger for å trekke dine egne slutninger.)

Også norske nettselskaper kan selvsagt få tak i nye analoge målere. Nettselskapene har etter forskriften adgang til å gi fritak fra AMS, og skal gi det, utfra NVEs egen tolkning, når legeattest foreligger. Fritaket fra AMS omfatter ikke å bare et fritak for radiodelen i en ny måler, men at nettselskapet ikke er pliktig til å skifte måler overhodet. Det kan altså velge å la den gamle måleren stå, eller sette inn en annen uten AMS-funksjoner, f.eks. en ny analog måler, slik støtteerklæringen sier at nettselskapet i Pennsylvania er pliktig til. Praksis i Norge varierer. Flere selskaper lar gamle målere bli stående – i alle fall inntil videre.

Nettselskapenes problem er at de ønsker mest mulig effektiv drift og minst mulig juks: De vil ha ensartet maskinpark og slippe dyre avlesninger, og de er redde for juks med innrapporteringen hvis den overlates til kundene.  Men gebyret for dem som ikke har installert AMS-måler – som fra nyttåret 2021 ble en frivillig tariff som nettselskapet kan velge å ilegge kundene – gir nettselskapene dekning for kostnadene ved å dra ut for å lese av, og dermed er dette kostnadsargumentet mot fritak tatt vekk.

En viktig tanke bak “smartmålere” har helt siden de ble funnet opp, vært å tjene penger på nye tjenester som krever mer detaljert kunnskap om kundenes forbruksmønstre (bloggpost 09.10.2017). Slike nye tjenester skulle gi nettselskapene en stor egeninteresse i å få AMS-målere på plass. Det gjenstår å se om det markedet vil ta av.

Det spiller nok også fortsatt en rolle at nettselskapene ikke er så vant til å ha med kunder å gjøre og mener at de vet best selv. De er gamle monopolister og vil ikke bli plukket på nesa. Regelen “Kunden har alltid rett!” har ikke sunket helt inn i organisasjonen ennå.

Men ledelsen i stadig flere nettselskap har for lengst sett at de står overfor et stort problem: Premissene for AMS-målerne er borte, og de kundene som ikke vil ha dem, har faktisk rett, mens de andre påføres økt helserisiko av utstyret som nettselskapet installerer.

Hva skal nettselskapene gjøre? De føler seg nok i en klemme, og bruker de argumenter de kan: De viser til NVE, rykter om vedtak i Justervesenet, og forsikringer fra helsemyndigheter og DSA – som bygger på foreldet kunnskap.

Som et eksempel kan du sist i denne eposten lese hvordan BKK – nettselskapet i Bergen-regionen – begrunner sine trusler om strømstengning nå om dagen overfor dem som fortsatt ikke har skiftet til ny måler.

Nå som kunnskapen og jussen langsomt bygges opp, må nettselskapenes strategi endre seg. Hvor lang tid vil nettselskapene trenge på å reorientere seg og lete fram gode løsninger? Og hvor lang tid vil norske forbruker- og helse- og miljøorganisasjoner bruke på å sette seg inn i detaljene og velge side? Send dem gjerne en utfordring!

 

Einar Flydal, den 27. september 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210927-AMS-Vil-krav-om-a-fjerne-smartmalere-vinne-fram-i-USA.pdf

Referanse

BRIEF OF CHILDREN’S HEALTH DEFENSE, AND BUILDING BIOLOGY INSTITUTE, ET AL AS AMICI CURIAE IN SUPPORT OF APPELLEES/CROSS-APPELLANTS “CUSTOMERS”, https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Brief-and-Addendum-Submitted-9-14.pdf

Vedlegg

Stengningsvarsel fra BKK

———- Forwarded message ———
Fra: <kundepostnett@bkk.no>
Date: fre. 24. sep. 2021 kl. 09:47
Subject: [xxxxxxxx] BKK
To: <NN@XXXX.com>

[NAVN
ADRESSE
Postnr. STED]

Du får nå et årlig gebyr på 1875 kroner
Vi viser til tidligere dialog om AMS målere. Vi har ikke fått byttet din strømmåler enda. Myndighetene (NVE) har bestemt at alle nettkunder skal byttes til automatiske strømmålere. De gamle målerne er ikke lenger godkjent av Justervesenet. Siden vi ikke har fått kommet til for å bytte din strømmåler, vil vi nå registrere den på listen hvor det senere kan bli aktuelt å stenge strømmen.

Om gebyret
NVE har bestemt og forskriftsfestet at strømnettselskapene kan ta gebyr både av de kundene som ikke legger til rette for bytte av strømmåler, i tillegg til de kundene som får installert ny strømmåler uten kommunikasjonsmodul. NVE har bestemt at gebyret skal være 1875 kroner årlig. Vi vil begynne å fakturere deg fra og med september. Gebyret blir fakturert som 156,25 kroner hver måned, totalt 1875 kroner over 12 måneder.

Slik unngår du at strømmen blir stengt
For å unngå å havne på denne listen, må vi få installere ny strømmåler hos deg. For å få fritak sender du, som kunde, en skriftlig søknad sammen med dokumentasjon fra psykolog/lege som bekrefter at kunde har tatt kontakt og gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye strømmålerne.

Når vi har mottatt dokumentasjonen, vil vi avtale tidspunkt for montering av strømmåler uten kommunikasjonsmodul hos deg.

Slik unngår du gebyr
For å unngå gebyret må du installere vår automatiske strømmåler med kommunikasjonsmodul. Kommunikasjonsmodulen sender strømforbruket ditt via mobilnettet til oss hver tredje time, med samme teknologi som mobiltelefonen bruker når den for eksempel sender en SMS.

Dersom du tar kontakt, skal vi raskt få byttet ut din strømmåler.

Med vennlig hilsen
BKK Nett