Oppsiktsvekkende del-seier mot USAs NKOM om helse- og miljøskader fra stråling

En allianse av frivillige organisasjoner har seiret mot FCC – Federal Communications Commission – den myndigheten i USA som blant annet fastsetter grenseverdier for radiofrekvent stråling og fremmer lovgivningen for bygging av mobilmaster: 

FCC pålegges av den føderale domstolen i delstaten Columbia å komme med en skikkelig redegjørelse for hvorfor denne etaten overser forskningsfunn som påviser helse- og miljøskader fra trådløst utstyr – men forsvarer gamle retningslinjer som i praksis litt strengere enn de vi har i Norge, og i tillegg har gitt nye retningslinjer i forbindelse med 5G-innføringen, som åpner for langt slakkere grenseverdier og fortsatt ignorerer de rent biologiske virkningene av pulset stråling. 

Dette er en stor seier for alliansen av organisasjoner som står bak søksmålet. Det viser at man kan nå fram – skritt for skritt – gjennom rettsapparatet, bare man gjør grundig arbeid underveis!

Det er organisasjonen Environmental Health Trust, med kreftforsker og fhv. rådgiver for USAs president Clinton, Devra Davis, som har gått i spissen for dette søksmålet. Med seg har hun en rekke spesialister på feltet.

Det er verd å merke seg at FCCs grenseverdier fastsettes i nært samarbeid med den sterkt næringsdominerte standardiseringsorganisasjonen IEEE, og i praksis er de avgjørende også for den private stiftelsen ICNIRPs retningslinjer, som WHOs tomannskontor The International EMF Project holder seg til og forsvarer. Dette kontoret arbeider i navnet for å fremme internasjonal standardisering innen “ikke-ioniserende stråling”, ved hjelp av arbeidskraft fra ICNIRP. Den norske Strålevernforskriften sier at ICNIRPs nyeste retningslinjer er gjeldende forskrift i Norge når ikke annet er bestemt.

Det vises i dommen til at FCC bare henviser til FDA, Federal Drug Administration, som jo heller ikke har foretatt noen kvalifisert vurdering av hva forskningen over de siste 25 år har å si om helse- og miljøvirkningene fra mikrobølger, og dessuten avviklet støtten til forskning på feltet på 1990-tallet, nettopp da mobiltelefonene gjorde sitt inntog og bruken av mikrobølgesendere holdt nær kroppen virkelig skjøt fart. FCC har heller ikke kompetanse innen helse og miljø, og har under de siste tre presidenter i USA vært ledet av bransjefolk som har fått sine posisjoner etter å ha gitt store bidrag til presidentkampanjen.

Dommen betegner FCCs forsvar for at grenseverdiene gir tilstrekkelig helsevern, som uforsvarlig begrunnet i forhold til de regler som gjelder for forvaltningen, og “skjønnsmessig/tilfeldig og forførerisk”.

Dommen som kom i går, den 13. august, samt det vi vet om omstendighetene rundt, forteller dermed at også det norske strålevernet, DSA, og NKOM, som bare viser til DSA i alle spørsmål om helse og miljø, bygger sitt hus på sandgrunn.

Dette er interessant bakgrunnsinformasjon nå kort tid før NKOM skal ha sitt seminar om bærekraft i ekomsektoren, kalt Nkom agenda 22. Så langt jeg har fått vite derfra, vil helse- og miljøsiden ved mikrobølget stråling ikke bli tema. I stedet vil vi få høre den gamle historien om alt det gode som mikrobølgene kan brukes til, og derfor hvorfor 5G er så bra.

Du finner hele dommen, som er på 44 sider, HERJeg har ikke fått lest den i sin helhet, og ikke er jeg jurist heller, men jeg har skummet gjennom den. Nedenfor gjengir jeg konklusjonen i ordrett oversettelse:

Av de grunner som er gitt ovenfor, gir vi henstillingene delvis rett og pålegger Kommisjonen [FCC] å gi en begrunnet forklaring på sin fastholdelse av påstandene om at dets retningslinjer gir adekvat beskyttelse mot skadelige virkninger fra eksponering for radiofrekvent stråling på andre områder enn kreft.

[FCC] må særlig (i) gi en grunngitt forklaring for sin beslutning om å holde fast ved sine testprosedyrer [som brukes til å] for å fastslå om mobiltelefoner og andre bærbare elektroniske enheter er i samsvar med retningslinjene, (ii) ta for seg virkningene av RF-stråling på barn, helsekonsekvensene av langvarig eksponering for RF-stråling, allestedsnærværet av trådløse enheter og andre teknologiske utviklinger som har skjedd siden Kommisjonen [FCC] sist oppdaterte sine retningslinjer, og (iii) ta for seg virkningene av RF-stråling på miljøet. Vi gjør det uttrykkelig klart at vi tar ikke stilling i den vitenskapelige debatten om helse- og miljøvirkninger av RF-stråling — vi bare slår fast at Kommisjonens overfladiske analyse av konkret framlagt bevis var utilstrekkelig utfra loven. Som dissensen angir, kan det være gode grunner til at ulike studier som er lagt fram, av hvilke vi bare har sitert noen få her, ikke berettiger endringer i Kommisjonens retningslinjer. Men vi kan ikke levere begrunnelsene i byråets sted, se SEK v. Chenery Corp., 318 AMERIKANSKE 80, 87-88 (1943), og Kommisjonen har her [i denne saken] ikke klart å gi noen begrunnelser som vi kan akseptere.

Denne dommen er bare én av mange som vil falle i tida framover rundt om på kloden. Alle sammen vil bidra til at synet på mikrobølger, helse og miljø gradvis endres – forhåpentligvis før vi ødelegger for mye av de to siste.

I Norge er vi i gang for å få aksept for at i det minste de som får akutte helseplager fra AMS-målere, må ha reell anledning til å slippe å få dem installert, hva enten plagene skyldes de elektromagnetiske feltene som sendes ut av radiosenderen, eller feltene som skapes fra husets ledningsnett når AMS-målere installeres: Andre installasjoner kan de beskytte seg mot, men skal de bli kvitt plagene som AMS-målerne gir, må de slå av hovedsikringen og leve uten strøm.

Slik kan vi ikke ha det! Du støtter opp om den norske forgreningen av dette store, internasjonale dugnadsarbeidet HER.

 

Einar Flydal, den 14. august 2021 (rev. 15.8.21)

PDF-versjon: EFlydal-20210814-Oppsiktsvekkende-del-seier-mot-USAs-NKOM.pdf

PS. Du finner en omfattende kommentar til dommen, samt en del kraftige uttalelser fra en del sentrale aktører, på nettsiden til Environmental Health Trust. Saken har vært en type sak vi vel ikke har i det norske rettssystemet: en anmodning om granskning av offentlig myndighet for at den ikke følger forvaltningslovene, altså slikt som vi i Norge klager over til Sivilombudsmannen.

Bak saken finner vi organisasjonene Environmental Health Trust, Consumers for Safe Cell Phones, og Children’s Health Defense.