Ny studie viser helseskader fra mobilmaster

“Sikker er bare risikoen” – plakat ved landsbyen Birkendorf, Tyskland. (foto: Diagnose:funk)

Mobilbransjen støtter seg til Strålevernet og hevder at strålingen fra mobilmastenes basestasjoner er så svak at den umulig kan ha noen helsevirkninger. Forskningen viser noe annet. Her får du en tysk omtale av en ny laboratoriestudie som påviser biologiske virkninger som er blitt målt i detalj.

Den nye studien påviser at selv ganske svak stråling fra mobilmaster skaper oksidativt stress. Denne studien kommer på toppen av andre som har vist at helseplager øker i hyppighet jo nærmere folk bor mastene (se f.eks. bloggpost 20.04.2016). Nedenfor finner du min oversettelse av omtalen som nylig ble publisert av diagnose:funk [diagnose:radiobølger], som er en tysk opplysningsorganisasjon som produserer grundig kvalitetsstoff om slikt, så grundig at jeg her må nøye meg med først et utdrag av den tyske omtalen, og deretter sammendraget som står i selve forskningsartikkelen.

Ny studie: Mobiltelefonbasestasjoner kan utløse oksidativt stress

(utdrag fra https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1826)

Igjen bekrefter en studie hvorfor motstanden mot mobilmaster og kampen for alternativer er berettiget. Kontinuerlig stråling påvirker organismen og utløser oksidativt cellestress selv ved relativt lav intensitet på senderen.

Studien av Zosangzuali et al.Electromagnetic Biology and Medicine viser at stråling fra mobiltelefonmaster forårsaker oksidativt stress, det vil si en overproduksjon av frie radikaler. Oksidativt cellestress er grunnlaget for mange inflammatoriske sykdommer, og det svekker immunforsvaret. EMF-portalen definerer det slik [lenker i definisjonen utelatt i oversettelsen]:

  • Oksidativt stress oppstår når oksidasjonsprosesser forårsaket av frie radikaler (f.eks. vannstoffhyperoksid) overskrider de  antioksidative prosessenes evne til å nøytralisere, og likevekten dermed forskyves over til fordel for oksidasjon. Ulike skader i cellene kan forårsakes, for eksempel oksidasjon av umettede fettsyrer, proteiner og DNA.

Virkninger langt under termisk relevant intensitet

Mobilbasestasjoner (MFBS) er en grunnleggende del av trådløs kommunikasjon. Den økende bruken av mobiltelefoner, spesielt for krevende signaler som videostrømming, har ført til en kraftig økning i antall basestasjoner. Forfatterne undersøker virkningen av strålingen fra en mobilbasestasjon med radiofrekvens 1800 MHz, med levende mus brukt som modelldyr. Forsøksdyrene (n=6) ble bestrålt over 45 dager i 6 timer, 12 timer og 24 timer per dag. Kontrollgruppen ble ikke bestrålt. Gjennomsnittlig effekttetthet målt daglig var 37 540 µW/m2, som har en tilsvarende elektrisk feltstyrke på 3,76 V/m. SAR-verdien beregnet ut fra dette var 0,013 W/kg.

[NB! Sammenlign disse verdiene med Strålevernets anbefalte eksponeringsgrense, som er 10 000 000 µW/m2 før den ble økt og basert på SAR-verdier i ICNIRP 2020-retningslinjene, og da satt til SAR-verdier som spenner fra 4 til 40 W/kg vev. EF]

Forskerne undersøkte markører for oksidativt stress [glutation (GSH), glutation-S-transferase (GST), superoksiddismutase (SOD), malondialdehyd (MDA)] i hjernen, hjertet, leveren og nyrene til forsøksdyrene. GSH fungerer som en antioksidant i organismen. GST sikrer binding av GSH til giftige stoffer som kan oppstå fra reaktive oksygenarter. SOD omdanner superoksider og motvirker dermed også oksidativt stress. MDA på sin side dannes når reaktive oksygenarter reagerer med lipider som f.eks. cellemembraner. I tillegg analyserte man virkningen av den radiofrekvente strålingen på blodtellingen, i form av røde blodlegemer, hvite blodlegemer og hemoglobin.

Forskerne kunne påvise økt oksidativt stress forårsaket av mobiltelefonbasestasjonen.

I hjernen indikerte alle fire markørene en statistisk signifikant økning i oksidativt stress, med en doseavhengig trend som ble observert (se grafen fra studien nedenfor). Virkningene hadde en tendens til å være sterkere ved lengre eksponering. Nyrevevet, derimot, viste redusert SOD-aktivitet først etter 24-timers bestråling. Hjerte- og levervev ga ingen indikasjon på økt oksidativt stress. Blodtellingen viste også endringer etter eksponering for mobilbasestasjonen. Antall erytrocytter ble redusert etter 12 og 24 timers daglig bestråling. Antall leukocytter ble økt etter 24 timers eksponering per dag. Hemoglobinet forble imidlertid uendret.

Kommentar:

Denne studien føyer seg inn i rekken av det økende antallet publikasjoner som beskriver ikke-termiske, biologiske virkninger av menneskeskapt RF. Det realistiske eksponeringsoppsettet er bemerkelsesverdig, ved at en vanlig mobilbasestasjon på taket av et hus fungerer som strålingskilden. Antall testdyr per testgruppe (n=6) er tilstrekkelig til å få fram statistisk signifikans i dataene. Et høyere antall kunne imidlertid gitt studien større utsagnskraft. (RH)

Så langt Diagnose:funk sin omtale.

Og her kommer sammendraget fra selve forskningsartikkelen:

“Denne studien ble designet for å undersøke mulige virkninger av eksponering for mobiltelefonbasestasjon (MPBS) som sender ut 1800 MHz RF-EMS, på noen parametere for oksidativt stress i hjernen, hjertet, nyrene og leveren til sveitsiske albinomus ved eksponeringer under termiske nivåer. Mus ble tilfeldig tildelt tre eksperimentelle grupper som ble eksponert for RF-EMR i henholdsvis 6 timer/dag, 12 timer/dag og 24 timer/dag i 45 påfølgende dager, og en kontrollgruppe. Glutation- (GSH)-nivåene og aktivitetene til glutation-s-transferase (GST) og superoksiddismutase (SOD) ble signifikant redusert i musehjernen etter eksponering for RF-EMR i 12 timer og 24 timer per dag. Eksponering av mus for RF-EMR i 12 timer og 24 timer per dag førte også til en betydelig økning i malondialdehyd (en indikator på lipidperoksidasjon) i musehjernen. Tvert imot induserte ikke eksponeringer brukt i denne studien noen signifikant endring i ulike oksidativt stress-relaterte parametere i hjertet, nyrene og leveren til mus. Funnene våre viste ingen signifikante variasjoner i aktivitetene til aspartataminotransferase (AST), alaninaminotransferase (ALT) og nivået av kreatinin (CRE) i de eksponerte musene. Denne studien avslørte også en reduksjon i RBC-antall med en økning i WBC-antall hos mus utsatt for 12 timer/dag og 24 timer/dag eksponeringer. Eksponering for RF-EMR fra MPBS kan forårsake uønskede virkninger i musehjernen ved å indusere oksidativt stress som oppstår fra generering av reaktive oksygenarter (ROS) som indikert av forbedret lipidperoksidasjon og reduserte nivåer og aktiviteter av antioksidanter.”

Hva forteller disse omtalene? Jo, at Strålevernets anbefalinger er høyst utilstrekkelige for å beskytte mot helseplager og alvorlige skader. Og at enkelte, som er spesielt følsomme – hva enten vi kaller dem el-overfølsomme, IEI-EMF, EHS, el-følsomme, eller noe annet – vil ha ekstra store helseplager. Og at plagene ikke knyttes til oppvarmingspotensialet i strålingen, slik eksponeringsgrensene baserer seg på, men til andre egenskaper ved EMF, og da vet vi at pulsingen er en viktig kandidat. Og at også andre skapninger på denne kloden vil ta skade. – Og at det er på tide at myndighetene innser at de her har et problem som de bør rette på, og da ikke ved å insistere på at det er terrenget som er feil når kartet ikke passer.

 

Einar Flydal, den 19. mai 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220518-Ny-studie-viser-helseskader-fra-mobilmaster.pdf

Referanser

Mary Zosangzuali, Marina Lalremruati, C. Lalmuansangi, F. Nghakliana, Lalrinthara Pachuau, Priyanka Bandara & Zothan Siama (2021) Effects of radiofrequency electromagnetic radiation emitted from a mobile phone base station on the redox homeostasis in different organs of Swiss albino mice, Electromagnetic Biology and Medicine, 40:3, 393-407, DOI: 10.1080/15368378.2021.1895207