AMS-målerne: Statusrapport, betydningen, og løpet fram til rettsaken i september

Her finner du årsmelding, regnskap for 2021 og budsjett for 2022 for den lille Foreningen for EMF-reform. Det hele ble i går sendt inn til Altinn. Denne lille foreningen har også i 2021 forvaltet midlene til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! og drevet omfattende bistand for AMS-saken som skal opp for lagmannsretten i Borgarting 5. – 9. september.

Nå står vi foran en ny dugnadsrunde før den hittil viktigste rettssaken i Norge om stråling, helse og miljø.

Det har nå vært mange rettssaker om AMS-målere i Norge, men alle er blitt avgjort uten at helsespørsmålet er blitt seriøst vurdert: I september blir det derfor første gang en lagmannsrett skal ta stilling til om AMS-måleres radiokommunikasjon og “skitten strøm” kan være et helseproblem for noen. Og da er det ikke angst som er i fokus, men rent biofysiske virkninger av betydning for helsa. Dette blir siste rettsinstans, for Høyesterett behandler ikke bevisspørsmål.

Saken er derfor av stor praktisk og generell betydning. Den gjelder ikke bare AMS-målere, men kan i neste omgang ha konsekvenser bl.a. for minoritetsvernet, 5G, kommuners innføring av vannmålere og annen radioteknologi, WiFi i skolen og for trygde- og erstatningsretten. 

Årsmeldingen, regnskapet for 2021 og budsjettet for 2022 er derfor nyttig lesning. Du laster årsmøtepapirene ned HER. Du vil se at denne saken kommer til å trenge din hjelp i sommer! 

Vi, dvs. de ti saksøkerne som vi hjelper, har svært gode muligheter for å vinne fram: Saksøkerne skal vise at helseinnvendinger mot AMS-målerne ikke er “åpenbart grunnløse”. Det burde være “a walk in the park”, med all den dokumentasjon som foreligger og er sendt inn som bevis (se lista under Referanser over hva Foreningen for EMF-reform har levert i 2021).

Og det dukker stadig opp mer: Av det siste jeg er kommet over, er en artikkel der en rekke av ICNIRPs framtredende medlemmer og samarbeidspartnere omsider selv gir uttrykk for at helsevirkninger som skyldes andre (men i følge dem “ukjente”) mekanismer enn oppvarming “kan se ut til å forekomme, og derfor bør undersøkes“. Videre skriver de at i deres egen kartlegging av hva 300 forskere på feltet framhever som viktige tema, troner – bortsett fra oppvarmingsskader – “fødselsskader, el-overfølsomhet,  kognitive skader, skadelige følger for graviditet og oksidativt stress”  (Verbeek m fl 2021). De beveger seg altså i vår retning, selv om de sleper føttene langsomt etter seg.

At det skal være nødvendig å bruke millioner for å få gjennomslag for at helseinnvendinger ikke er “åpenbart grunnløse” når det foreligger slike utsagn fra det miljøet som fastsetter eksponeringsgrensene, kan man undre seg over. Men slik er det.

I sommer kommer aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! tilbake for fullt for å sikre økonomien til det som skal bli høstens vakreste eventyr! Vi kaller inn utestående inngåtte forpliktelser, og kommer til å be om nye bidrag.

Det er bare å brette opp ermene og å følge med på bloggen og i epostkassa, folkens!

 

Einar Flydal, den 16. juni 2022

Referanser

Årsmelding, regnskap for 2021 og budsjett for 2022, Foreningen for EMF-reform, lastes ned HER

Jos Verbeek, Gunnhild Oftedal, Maria Feychting, Eric van Rongen, Maria Rosaria Scarfì, Simon Mann, Rachel Wong, Emilie van Deventer. Prioritizing health outcomes when assessing the effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields: A survey among experts. Environ Int. 146, 2021. 106300. doi:10.1016/j.envint.2020.106300.

Fra foreningens årsmelding siteres:

“Arbeidet med forberedelsene av ankesaken har gjennom 2021 i hovedsak bestått i utredningsarbeid foretatt av foreningens medlemmer. Dette har resultert i en rekke faglige og populærfaglige publikasjoner:

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), 285 s., forklarer bl.a. hvordan det kan ha seg at elektromagnetisk stråling langt svakere enn grenseverdiene gir biologiske skadevirkninger. (lastes ned gratis eller kjøpes som bok)

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg er en gjennomgang av bevisene i tingrettssaken og en del av de nye bevisene til ankesaken. (lastes ned gratis eller kjøpes som bok)

EMF Consult AS har på oppdrag testet ulike generasjoner strømmålere for skitten strøm, og publisert en rapport om resultatene, som viser mer skitten strøm fra nye AMS-målere, selv uten sender: TEST AV LEDNINGSBUNDET SPENNINGSSTØY («SKITTEN STRØM») FRA FORSKJELLIGE GENERASJONER STRØMMÅLERE, rapport, EMF Consult 2021. (lastes ned gratis)

I tillegg har foreningens medlemmer oversatt og tilrettelagt en omfattende bok om forskningen bak dagens grenseverdier, og hvordan disse grenseverdiene forsvares:

Steneck og Butler: Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar, 2022, 544 s. (Kjøpes hos bokhandlere)

Vi har i 2021 også oversatt fagartikkelen R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, opprinnelig publisert i Toxicology Letters 323 (2020) 35–40. (lastes ned gratis)

En fagartikkel påbegynt i 2021 er under publisering i Review on Environmental Health sommeren 2022: Else Nordhagen og Einar Flydal: Self-referencing Authorships behind the ICNIRP 2020 Radiation Protection Guidelines. (Vil bli fritt tilgjengelig, også på norsk.)”