AMS og avlesningsgebyret: En hyggelig overraskelse fra RME og Elvia

En mystisk fratrekkspost dukket opp på strømregningen for hytta, og deretter hjemme: Gebyret for fritak fra AMS var blitt redusert for perioden før det ble omgjort til en fast tariff, altså fra måleren ble installert og ut januar 2021.

Jeg tok kontakt med Elvias kundeservice og ba om en forklaring for hvorfor jeg fikk penger tilbake. Der fikk jeg raskt følgende vennlige beskjed fra en som kalte seg “Wilma”, og avsluttet med smiletegn:

“RME har fattet vedtak om at Elvia (tidligere Hafslund nett) i 2019 og 2020 har fakturert et for høyt avlesningsgebyr da vi har benyttet en for høy timepris på interne ressurser og innenfor denne perioden ikke hadde utført det antall avlesninger som vi la til grunn for beregning av gebyret :)”

Dermed ba jeg på einnsyn.no om innsyn litt korrespondanse inn og ut av RME – Reguleringsmyndigheten for energi. 

Alle vi som har protestert mot urimelige gebyrer for måleravlesninger som ikke har funnet sted, kan dermed innkassere en liten seier:

Etter klager fra enkelte utholdende strømkunder har Elvia altså nylig blitt nødt til å betale tilbake for mye innkrevd gebyr for måleravlesning hjemme hos folk uten AMS-måler. RME har tatt et vedtak 22. mars 2022 i Elklagenemnda til følge, og pålagt Elvia å gjennomgå sine kostnader fra den tida da gebyret skulle avspeile det enkelte selskapets reelle kostnader ved å dra ut og lese av – dersom slike avlesninger ble gjennomført.

Elvia kom da både til at timeprisen var regnet for høyt og at det var gjort færre avlesninger enn Elvia hadde fakturert for. Dette fremgår av svaret fra Elvia til RME, som du kan lese HER.

Deretter har Elvia vært rask til å betale tilbake for mye innkrevd gebyr. Kudos til Elvia for rask handling når pålegget først kom! Nye beregninger ble akseptert av RME i skrivet som du ser her.

Gebyret, som ble til tariff

Bakgrunnen er at kunder som ikke har AMS-måler – hva enten fordi de har fritak eller av andre grunner – ble pålagt  et avlesningsgebyr som skulle speile nettselskapets ekstra kostnader, herunder å dra ut til kunden for å lese av.

En mengde kunder klagde til sine nettselskaper og videre til NVE. Noen ekstra utholdende anket videre til RME og helt til saken endte i Energiklagenemnda. Også aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har vært aktiv og bidratt til at RME stadig har måttet behandle gebyret og gebyrets størrelse. Fra 1.2.2021 ble det så i stedet innført en ens tariff som nettselskapene kan benytte – om de vil. Tariffen skal avspeile selskapenes kostnader med avlesning av målere som ikke har AMS – automatisk måleravlesning og de andre funksjonene som inngår i AMS-systemet.

Det er altså for mye betalt gebyr til Elvia for perioden før tariffen ble innført, som jeg og mange andre Elvia-kunder nå har fått tilbake.

Gebyrene skulle avspeile kostnadene. Om de gjør det med de rettelser som Elvia nå har foretatt, er vel fortsatt et åpent spørsmål:

For eksempel inngår det i nettselskapenes kalkyler et visst påslag for stikkprøvekontroller. Det er så vidt jeg forstår ikke fjernet etter at AMS-målerne nå sørger for automatisk avlesning. Behovet for stikkprøver bør nå være redusert til til dem som ikke har automatisk avlesning. I prinsippet kan de jukse med rapporteringen gjennom et helt år. Men for avlesning av disse har jo netteselskapene tatt seg ekstra betalt.

Det lukter dermed av dobbeltfakturering, og burde vel vært sett på. Kanskje burde noen ta det opp med RME?

Dessuten bør selvsagt alle som er kunder hos andre nettselskaper, og heller ikke så mye til avlesninger før 1.2.2021, bruke denne saken til å spørre sitt nettselskap om også dette nettselskapet burde gjennomgå sine kalkyler og betale tilbake for mye innbetalt gebyr …

For min del ble det ca. kr. 3 000 for hytta og boligen til sammen. Det er jo så mye at det betyr litt for de fleste av oss, mens det bare er en dråpe i havet for nettselskapene.

Men hva med tariffen?

Om gebyrene, som ble til tariff fra 1.2.2021, overhodet har vært rimelig å innkreve fra folk som har fritak fra AMS, er en annen sak. Siden egenrapportering har vært praksis i mange tiår, har man god grunn for å stille spørsmål ved behovet for å dra ut til kundene og lese av en gang i året.

Siden nettselskapene har ekstra betalt – fra alle kundene, også de med AMS-målere – for å ta stikkprøver, kan man dessuten lure på hvorfor de skal få lov til å ta ekstra betalt for manuell avlesning overhodet. Det har de jo alt finansiert gjennom det lille stikkprøve-påslaget som alle kundene, også de med AMS-målere, betaler, og som en gang i tida skulle finansiere stikkprøver som nå i mye mindre grad trengs. Slike gamle poster i kalkylene har lett for å bli hengende igjen når forutsetningene for dem forsvinner. 

Også slikt hadde det vært fint om noen tok opp med NVE/RME.


Moralen er at det nytter å være utholdende når styringssystemene svikter. Heller ikke i det ganske så veldrevne Norge er offentlig og privat byråkrati perfekt, og det er gjennom aktive borgere og aktive kunder at den holdes i ørene.

Det er avgjørende for demokratiet at man klager når man ser at systemet svikter. Like avgjørende er det for demokratiet at vi samfunnsborgere innser at feil og mangler naturlig oppstår, og at det ikke nødvendigvis skyldes vond vilje eller skumle hensikter. Monopoler – slike som nettselskaper – er ekstra utsatte for å miste kundeperspektivet og bli seg selv nok. Dette vet de fleste, hva enten de har lært det av erfaring og utfra organisasjonsfag og økonomisk teori.

Samfunnets mange ordninger er så kompliserte at ingen har oversikt, og mye må bli til under marsjen. Men da er det også og avgjørende at “systemet” gjør seg selv følsomt for å bli korrigert og ikke skaper uoverstigelige hindringer for folk flest.

God helg!

 

Einar Flydal, den 17. september 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220917-AMS-og-avlesningsgebyret-En-hyggelig-overraskelse-fra-RME-og-Elvia.pdf