Fagfolkenes nye “Bibel” om mikrobølgers biologiske virkninger kom i januar

I januar i år ble det publisert en fagbok som jeg tror vil bli “Bibelen” innen vernet mot helse- og miljøskader fra mikrobølget stråling. I alle fall fortjener denne boka å få den rollen: 

Boka er på 544 sider og har nå fulgt meg morgen, middag og kveld to-tre uker. Her summerer jeg opp hva den handler om. Å gå i detaljer er for fagfolkene. De får skaffe seg boka selv og lese den på originalspråket. Det er ikke gjort i en håndvending.

Bokas fulle referanse er:

Panagopoulos DJ (Ed.). (Dec 30, 2022). Electromagnetic Fields of Wireless Communications: Biological and Health Effects (1st ed.). CRC Press. doi: 10.1201/9781003201052.
https://www.routledge.com/Electromagnetic-Fields-of-Wireless-Communications-Biological-and-Health/Panagopoulos/p/book/9781032061757

Min omtale av boka

Hovedforfatter og redaktør av boka er Dimitris Panagopoulos, en forsker som kanskje mer enn noen andre har bidratt til både å påvise og årsaksforklare real- og naturvitenskapelig at menneskeskapt stråling fra radiobølgenes frekvensområder og nedover – og særlig de svært lave frekvensene – skaper DNA-skader selv ved eksponeringsnivåer som i dag er blitt hverdagslige.

Dette har Panagopoulos og hans medarbeidere gjort i detalj gjennom studier av bananfluers utvikling gjennom mange generasjoner og studier av hvordan selv en GSM-mobil skapte kromosomfeil og gjorde fluene forplantningsudyktige (bloggpost 20.04.2017). Gjennom biofysiske modellarbeider og ditto matematisk-fysiske bevis har så Panagopoulos påvist at en hovedmekanisme for slik skade er de lave frekvensene som inngår i all radiokommunikasjon når den brukes i praksis, og at polariseringen som er typisk for all menneskeskapt stråiing, gir den ekstra stor påvirkningskraft på celleveggenes kanaler (Panagopoulos m fl 2021, omtalt i bloggpost 22.06.2022):

De lave frekvensene forstyrrer svært lett celleveggenes kalsiumkanaler og fører til oksidativt stress – cellestress. Derfra er veien kort til DNA-skader, energimangel, dårlig søvn, inflammasjonstilstander og autoimmune lidelser velkjent og kartlagt av andre. Om man får dem eller ikke, er som i Lotto: Sjansene kan være små, men duverden som livet forandres om man får “full pott”!

Har du fulgt min blogg noen år, har du sett at denne forklaringen har vært et gjennomgangstema: Den passer som hånd i hanske med den nye forståelsen som kom rundt 2005 av hvordan så mange alle de uforklarte lidelsene – MUPS (medisinsk uforklarte plager og sykdommer) – skapes av cellestress, og at slikt stress kan skapes av miljøstressorer (se f.eks. Pall 2007).

I hvert av bokas 12 kapitler gjennomgår en eller flere fagfolk faglitteraturen innen sitt område. Det hele blir en parademarsj gjennom en helt enestående samling bevis som bør få vårt strålevern, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til å skamme seg over den typen utsagn vi stadig har fått fra den kanten: “Selv på 70 år har ikke forskerne klart å påvise noen skader ved eksponering svakere enn ICNIRPs anbefalte grenseverdier”.

Jeg skal gjøre resten av oppsummeringen enkelt for meg selv ved å gjengi bokas egenomtale og kapitler. Det forteller i seg selv svært mye (For lesbarhetens skyld har jeg skrevet en del forkortelser fullt ut og fornorsket noen faguttrykk):

Bokas bakside

På bokas bakside, altså 2. omslagsside, står det:

“Denne boka på 544 sider gjengir bidrag fra eksperter innen biologiske og helsemessige virkninger fra radiofrekvent (RF) / mikrobølgede og ekstremt lavfrekvente (ELF) elektromagnetiske felt (EMF) brukt i trådløs kommunikasjon og andre teknologiske anvendelser. Det omhandler ulike emner knyttet til fysikk, biologi, patologi, epidemiologi og plausible biofysiske og biokjemiske mekanismer for EMF-er fra trådløs kommunikasjon som sendes ut av antenner og sendeutstyr. Det inngår også drøftinger av mulige konsekvenser av EMF-er fra femte generasjons (5G) mobiltelefoni (MT) basert på tilgjengelige data og sammenhenger mellom menneskeskapte EMF-eksponeringer og ulike patologiske tilstander som ufruktbarhet, kreft, el-overfølsomhet, organiske og virus-sykdommer, og virkninger på dyr, planter, trær og miljø. Den gir opplysning til nytte for ytterligere å beskytte enkeltpersoner og folkehelse og å fastsette biologisk og epidemiologisk baserte eksponeringsgrenser.

Boka

 • dekker biologiske og helsemessige virkninger, herunder oksidativt stress, DNA-skader, virkninger på reproduksjon av mobiltelefoner/antenner (2G, 3G, 4G), snorløse telefoner, Wi-Fi, etc.
 • beskriver virkninger som påføres av eksponering i det virkelige liv fra kommersielt tilgjengelig utstyr/antenner.
 • gir eksempler på biofysiske og biokjemiske mekanismer som fyller gapet mellom dokumenterte eksperimentelle og epidemiologiske funn og viser hvordan de kan forklares.
 • utforsker eksperimentelle og epidemiologiske fakta og virkningsmekanismer. Gir forklaringer og beskyttelsestips.
 • er grenseoverskridende i forhold til de fysiske, biologiske, kjemiske, helsemessige, epidemiologiske og miljømessige sidene ved emnet.”

Innholdsfortegnelsen

Her får du ganske enkelt bokas innholdsfortegnelse i min oversettelse til norsk. Til dem som er fortrolig med temaet forteller den det meste, både om hva denne boka handler om og hva som er dens budskap, ikke minst gjennom den uvanlig lange tittelen på det første kapittelet, som i seg selv er verd en hel forelesningsrekke for alle som arbeider innen radiokommunikasjon og innen helse- og miljøfag:

Del A. Fysiske egenskaper ved elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon

Kapittel 1: Kjennetegnene ved elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon: A. Polarisering er en hovedegenskap ved alle menneskeskapte elektromagnetiske felt. B. Modulasjon, pulsering og variasjon er iboende parametere. C. De fleste menneskeskapte EMF-eksponeringer er ikke-termiske. D. Å måle de innfallende EMF er mer relevant enn å måle oppvarmingspotensialet (SAR). E. Alle menneskeskapte elektromagnetiske felt sender ut kontinuerlige bølger, ikke fotoner. F. Forskjeller fra naturlige elektromagnetiske felter. Samspillet med materien. (Panagopoulos DJ, Karabarbounis A og Lioliousis C)

Del B. Biologiske og helsemessige virkninger av elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon

Kapittel 2: Konsekvenser for folkehelsa av eksponering for elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon (Miller AB)

Kapittel 3: Oksidativt stress påført av elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon (Yakymenko I og Tsybulin O)

Kapittel 4: Genetikk-skadelige virkninger av elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon (Jagetia GC)

Kapittel 5: DNA- og kromosomskade i menneske- og dyreceller, påført av elektromagnetiske felt fra mobiltelefoni og andre stressfaktorer (Panagopoulos DJ)

Kapittel 6: Virkningene av elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon på menneskelig reproduksjonsbiologi (Miller K, Harrison K, Martin JH, Nixon B og De Iuliis GN)

Kapittel 7: Virkninger av elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon på menneskers og dyrs hjerneaktivitet (Mohammed HS)

Kapittel 8: El-overfølsomhet som en verdensomspennende menneskeskapt elektromagnetisk sykelighetstilstand: en gjennomgang av medisinsk belegg (Belpomme D og Irigaray P)

Kapittel 9: Kreftfremkallende virkninger av ikke-termisk eksponering for elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon (Yakymenko I og Tsybulin O)

Del C. Virkninger på vilt liv og naturmiljøet

Kapittel 10: Virkninger av menneskeskapte og spesielt elektromagnetiske felt fra trådløs kommunikasjon på vilt liv (Balmori A)

Del D. Biofysiske og biokjemiske virkningsmekanismer

Kapittel 11: En mekanisme for oscillasjon og dysfunksjon av spenningsstyrte ionekanaler tvunget fram av ioner gjennom polariserte og koherente elektromagnetiske felt (Panagopoulos DJ)

Kapittel 12: Dysfunksjon påført spenningsstyrte ionekanaler fra elektromagnetiske felt, oksidativt stress, DNA-skader og tilknyttede patologiske tilstander (Panagopoulos DJ, Yakymenko I og Chrousos GP)

 

Konklusjon

Hvert kapittel i boka dokumenterer gjennom framleggelse av en massiv mengde forskningsfunn at vårt strålevern ganske enkelt farer med usannheter – hva enten de tror på det selv eller ikke, og at konsekvensen av å gjøre ICNIRPs anbefalinger for å unngå oppvarmingsskader til grunn for strålevernet, er et “strålevern” som verner kun mot de aller groveste skadetilfellene – ved å hindre at folk får oppvarmingsskader. Ja, det er jo noe, men det er hårreisende uakseptabelt.

Det politiske budskapet som følger av bokas innhold er åpenbart:

Veksten i bruk av radioteknologi må stanses og reverseres. Teknologiene som er i bruk må legges om til mindre skadelige former. Det må gjøres avbøtende tiltak for å beskytte og skjerme biologisk liv i alle dets former. Alternativet er økte skader, økte lidelser i befolkningen, og økte samfunns- og miljøkostnader. Dette er ikke et uventet bilde: Det inntreffer med alle miljøstressorer før eller siden når bruken blir for høy.

Hvem bør skaffe seg denne boka?

Dette er en dyr bok (136 britiske pund, dvs. 1680 kr.) og den er for fagfolk og for nerder som vil – og bør – gå dypt inn i forskningen. Samtidig er innholdet i boka så dramatisk i sin konsekvens at det er et lederansvar å orientere seg om det.

Jeg gjetter på at det blir solgt under 10 eksemplarer av den i Norge. Men jeg vet hvem som burde hatt den på nattbordet framover, og i det minste jobbet seg gjennom kapittel 1 og sammendragene av de etterfølgende:

 • alle som underviser i eller studerer radioteknologi
 • ledere i firmaer og offentlige etater som utvikler radioteknologi, tar radioteknologi i bruk i praktiske løsninger, eller fremmer bruken, og derfor er ansvarlige for å utrede eller hensynta samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser
 • Helsedirektoratets ledelse og fagansvarlige for helsevesenets politikk på området og styrer det faglige rammeverket for helsevesenet
 • NKOMs ledelse og fagansvarlige, som forvalter bruken av radiofrekvenser, men kun bruker oppvarmingsfaren som referanse i sine målinger
 • medlemmene i Samarbeidsutvalget for EMF i forvaltningen, et utvalg ledet av DSA
 • den nye fagdirektøren for DSAs Seksjon for Kunnskapsformidling, Lars Klæboe, som til stadighet formidler «kunnskap» i strid med det enorme belegget denne boka legger fram, og dermed gjør seksjonens navn til en dårlig spøk
 • ICNIRP-medlemmet Gunhild Oftedal, som gjennom sin forskning nok tilstreber stadig bedre vitenskapelig belegg for el-overfølsomhet, men som samtidig blir et saktmodig gissel for ICNIRPs linje om at «ingen skadevirkninger er påvist»
 • overlege Jan Vilis Haanes, som ved UiT har ansvar for planlegging av undervisningsopplegget for fagområdet arbeids- og miljømedisin, og legger til grunn at slike rent biofysiske virkninger av EMF som denne boka dokumenterer, ikke kan forekomme
 • fagfolk innen miljø og forurensning i forvaltning og i interesseorganisasjoner
 • jurister som har interesse for saker innen området helse, miljø og menneskerettigheter

Lista kan gjøres lengre, men dette får vel holde. Det tilsier en del flere enn 10 solgte eksemplarer. Så tips dem gjerne om boka!

 

Einar Flydal, den 24. februar 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230224-Fagfolkenes-nye-Bibel-om-mikrobolgers-biologiske-virkninger-kom-i-januar.pdf

Andre referanser

D J Panagopoulos, A Karabarbounis, I Yakymenko og G P Chrousos: Menneskeskapte elektromagnetiske felt tvinger ioner til oscillering og fører til dysfunksjoner i spenningsstyrte ionekanaler, oksidativt stress og DNA-skade (gjennomgang), publisert i fagtidsskriftet INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021., som du kan laste ned (norsk oversettelse) her: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=74741

Pall, M L: Explaining «Unexplained Illnesses – Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome, and Others, 2007