Entydig bevis: Bier og planteliv reduseres av høyspentmaster

At biedøden kan koples til mobil- og kringkastingsmaster er gammelt nytt. (Se Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, 2018.) Her gjelder det virkningene fra høyspentlinjer…

Phys.Org er en interessant kilde for forskningsnyheter for fysikere og fysikk-interesserte. Her får du et lite sammendrag derfra av en omfattende studie som viser at under høyspentmaster utvikler bier stresshormoner og endringer i genetiske uttrykk, de hindres i sin utvikling og de driver dårligere pollinering av planter. For plantene fører det til dårligere gjenvekst og spredning. Det skjer ikke når den høyspente strømmen er slått av.

Forskerne bak studien anser at den gir entydig og solid belegg for disse og andre funn. Det er jo ikke rart, siden resultatet er i tråd med en rekke liknende studier og advarende opprop fra biologer, medisinere og andre fagfolk på feltet.

Funnene viser at “fullelektrifisering” er en svært dårlig idé. Å løse vår tids økologiske utfordringer må skje på andre måter, ganske enkelt fordi menneskeskapte elektromagnetiske felt skader livet selv ved langt svakere doser de vi produserer.

Verken Miljødepartementet, NVE eller andre av våre offentlige etater tar for seg denne slags utfordringer. Tvert imot: De overlater dem til DSA, som ikke en gang har dem på blokka, siden strålingen er langt svakere enn de grenseverdier som DSA anbefaler.

Her får du hele omtalen i Phys.org, samt lenke til artikkelen, som du kan laste ned gratis.

Artikkelen du her får omtalen av nedenfor, er:

Marco A. Molina-Montenegro et al, Electromagnetic fields disrupt the pollination service by honeybees, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh1455

Originalomtalen er her: https://phys.org/news/2023-05-evidence-electromagnetic-fields-electrical-towers.html

(Som vanlig oversetter jeg slik at innholdet skal bli mest mulig godt forståelig, selv om jeg da må gjøre enkelte omskrivinger og noen tilføyelser [i klammer]. Jeg har dessuten utelatt en rekke lenker til ordforklaringer som fins i originalteksten. Diagrammer er også utelatt.)

Einar Flydal, den 19. mai 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230519-Entydig-bevis-Bier-og-planteliv-reduseres-av-hoyspentmaster.pdf

Belegg funnet for at  elektromagnetiske felt fra høyspentmaster forstyrrer pollinerende honningbier

Et team av biologer og økologer fra mange forskningsinstitusjoner i Chile og Argentina har gjort funn som tyder på at elektromagnetiske felt fra høyspentmaster forstyrrer pollinerende honningbier. Forskningen er publisert i tidsskriftet Science Advances.

Tidligere forskning har antydet at elektromagnetisk stråling som sendes ut fra kraftledninger kan forstyrre planter og dyr i nærheten – selv om noen har antydet at det unike habitatet som fins i de treløse kraftgatene der høyspentledninger går gjennom skoger kan stimulere naturen positivt.

I denne nye forskningsinnsatsen fokuserte teamet spesifikt på virkningen på honningbier av elektromagnetisk stråling som sendes ut fra høyspentmaster. De valgte honningbier fordi tidligere forskning har vist at de navigerer ved hjelp av naturlige elektromagnetiske felt. Og de valgte å bruke høyspentmaster i stedet for selve høyspentledningene fordi de hadde tilgang til lignende master uten strøm i høyspentledningene, noe som gjorde det mulig å foreta sammenligninger.

Forskerne talte først antallet valmuer som blomstret rundt master [altså med strøm] og master som var inaktive. De fant ut at det var langt færre blomstrende valmuer rundt de aktive mastene. Forskerne målte også de elektromagnetiske feltene rundt flere master for å finne ut hvor sterke de var ved forskjellige avstander.

De samlet deretter inn flere honningbier som fløy i forskjellige avstander fra master og målte nivåene av et protein kalt HsP70 [Eng.: Heat Shock Proteine, altså “varmesjokkprotein”. Kalt slik fordi man trodde det bare var varme, og ikke andre stressfaktorer, som fikk kroppen til å produsere det. Det dannes f.eks. også hos mennesker. EF] i kroppen deres. Dette proteinet har vist seg å være knyttet til stress hos biene. Som forventet fant de høyere nivåer i biene som arbeidet nærmest mastene der den høyspente strømmen var påslått.

Forskerteamet samlet deretter flere prøver av honningbier ved ulike avstander fra master  eller høyspentlinjer og tok dem med til laboratoriet for videre studier. De utsatte biene for forskjellige mengder elektromagnetisk stråling og målte deretter gen-uttrykk knyttet til 14 gener som er kjent for å være knyttet til navigasjon, stress og immunsystemet. De fant forskjeller i 12 av de genene når biene ble utsatt for elektromagnetisk stråling.

Teamet avsluttet studien med å begi seg ut i felten igjen for å studere de biene som jobber tett med [strømførende] høyspentmaster.  De fant at besøksfrekvensen til nærmeste blomst nærmest en mast var omtrent 308% lavere enn i områder der det ikke var master.

Gruppen konkluderer med at elektromagnetiske felt rundt høyspentmaster har en skadelig innvirkning på honningbiers pollinering, og i forlengelsen av dette også på det omkringliggende samfunnet av planter.

— o —