AMS: Slik lurer nettselskapene sine kunder til dårligere helse

Det er en kjent sak at makt korrumperer og at “leilighet gjør tyv”. Nå om dagen er det Høyres Erna, hennes mann og partiets informasjonssjef som lærer oss dette – nok en gang.

Slik er det alltid i store organisasjoner, selskaper og offentlig forvaltning hvis de ikke stadig presses til å komme seg ut av internkulturen og dens mål, for så å stikke fingeren i jorda utenfor og lære seg hvordan verden ser ut fra andre synsvinkler enn de som hersker internt

Her er en annen sak som demonstrerer det samme: Den gjelder hvordan Glitre Nett AS med feilinformasjon overtaler – eller skal vi si presser – en kunde til å misforstå en gjeldende dom som skal sikre at el-overfølsomme får fritak fra elektromagnetisk stråling som kan gjøre dem akutt og vedvarende syke – og for øvrig bidrar til dårligere livsmiljø også for alle oss andre.

Hva er det som ligger bak? Er det sløvhet, uvitenhet, overdreven tillit til ensidig foreldet kunnskap, eller behovet for å oppfylle planer og mål og kravet til årets bonusutbetaling?

Døm selv utfra teksten du får her. Det er en kjent sak at det er i detaljene at hunden ligger begravet…

For å lese den beroligende teksten som seniorrådgiver Ole-Herman Aas Cappelen i Glitre Nett sendte til sin kunde N.N. som ville ha fritak fra den nye måleren, må du lese de følgende punktene. Og så må du nok lese dem en gang til etter at du har lest teksten fra Glitre Nett:

  1. Saken gjelder at kunden N.N. vil ha fritak også fra skitten strøm (linjebundet spenningsstøy) på grunn av el-overfølsomhet. Han blir ikke bare dårlig av radiobølgene, men også av skitten strøm. Han har brukt et søknadsskjema som spesifiserer dette og levert legeattest.
  2. Moderne elektronikk lager skitten strøm i form av ganske høyfrekvente pulser. De kan være svært svake, men det er også slike pulser i naturen som enkelte reagerer på. Slike reaksjoner har vært observert og forstått fysisk-biologisk siden 1960-tallet. (F.eks. gjelder det værsyke reumatikere. De reagerer på svært svake, brå og høyfrekvente, polariserte pulser fra værfronter (4 til 28 kHz). De burde derfor ha generelt fritak fra elektronikk som må stå på døgnet rundt.)
  3. De tekniske godkjenningsordningene for støy fra elektronikk, tester for å sikre at utstyr ikke skal sjenere annet utstyr. Det er altså ingen test for  biologiske virkninger.
  4. Dommen i Borgarting Lagmannsrett som det vises til i svaret fra Glitre Nett, er klaget inn til Den europeiske menneskerettsdomstolen fordi den ikke vurderte saksøkernes bevis og deres ekspertvitner.
  5. Den store utredningen fra Folkehelseinstituttet som det også vises til, konkluderer med at  skadevirkninger ikke kan avvises, men heller ikke bevises (NB! gitt de metoder som utredningen brukte, og som forutsetter at det bare er energiintensiteten, dvs. for høy oppvarming, som kan gi skader, noe som klart er feil).
  6. FELO, foreningen for el-overfølsomme, var observatør under utredningens møter, men uten talerett. I en faglig rapport slaktet FELO utredningen. At FELO var med, gir derfor ikke utredningen noen større legitimitet.
  7. Sitatet i svaret fra Glitre (i skråskrift) oppgis å være fra Borgarting lagmannsrett dom, men det er et sitat dommen tar med fra tingretten året før. Det er slett ikke Lagmannsrettens uttalelse.
  8. Lagmannsrettens kjennelse anviser at dersom man har korrekt attest for det, er nettselskapet pliktig til å levere en måler som ikke avgir skitten strøm. De gamle analoge målerne med hjul gjør det ikke. Nye målere med elektronikk gjør det. Glitre Nett nevner ikke dette, men forsøker å unndra seg sin plikt etter dommen.
  9. Glitre Nett har altså slett ikke noe grunnlag for å hevde at de kan garantere at måleren ikke kan gi helseskader.

Her er eposten. Nå kan du finne igjen poengene over:

———- Videresendt e-post ———
Fra: Glitre Nett <kundesenter@glitrenett.no>
Dato: tor. 14. sep. 2023 kl. 16:18
Emne: [GlitreNett:2602729] Fritak av ams måler, ber om tilbakemelding på at strøm IKKE vil bli stengt
Til: <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.com>

Hei. 

Glitre Nett beklager problemene våre med å mottat vedleggene dine. Vi har nå mottatt det vi trenger og du er fritatt for kommunikasjonen i måleren og vil få en måler med deaktivert kommunikasjon.  

Når det gjelder helsefaren ved deaktiverte målere har jeg fått følgende tilbakemelding internt: 

Glitre Nett er helt trygg på at måler som installeres ikke utgjør en helserisiko. Produktet er testet og godkjent, og det er CE merket.

Borgarting lagmannsrett, LB 2021 136295, har gått grundig inn i bevisførsel som gjelder eventuell risiko for at AMS målere utgjør en helserisiko.

Lagmannsretten henviser til rapporten utarbeidet av Folkehelseinstituttet i 2012 med tittelen «Svake høyfrekvente elektromagnetiske feil – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis».

Rapporten – som er på over 200 sider – er utarbeidet av en ekspertgruppe bestående av 16 personer med «ekspertise innen fagområdene miljø- og arbeidsmedisin, biologi, fysikk, måleteknikk, biofysikk, biokjemi, epidemiologi og filosofi, samt erfaring fra forvaltning og risikohåndtering» og en observatør fra FELO. Ekspertgruppen konkluderer med at det ikke er funnet dokumenterte skadelige effekter under eksponering av radiofrekvente felt ved nivåer under ICNIRPs referanseverdier. Dette til tross for at det foreligger omfattende forskning.

Det hitsettes fra Lagmannsrettens vurdering av bevisføringen:

«Bevisførselen under ankeforhandlingen gir ikke grunnlag for å hevde at stråling under grenseverdiene, er helseskadelig. Selv om det finnes forskere og andre fagpersoner som har inntatt et annet syn, ser dette ikke ut til å være representativt for det som er det rådende syn på dette området. Lagmannsretten viser her til den brede gjennomgåelsen som er foretatt i rapporten fra Folkehelseinstituttet». 

Håper dette var svar på helsefaren ved våre målere. 

Aksepterer du et målerbytte til en måler uten kommunikasjon? 

Glitre Nett viser også til informasjon sendt 17.08.23 om den videre prosessen. 

Mvh

Glitre Nett

v/Ole-Herman Cappelen


Det er lurt av Ole-Herman Cappelen å vise til at informasjonen har han “fått internt”. På den måten tar han ikke ansvar for alle de åpenbare feilene, men skyver ansvaret bakover. Samme formuleringer finner vi igjen i epostene fra flere nettselskaper.

I en tidligere epost har Glitre Nett skrevet til den samme kunden:

“For å unngå at anlegget blir stengt kan det bestilles målerbytte til en måler med aktiv kommunikasjonsenhet. Når dokumentasjonen er fremskaffet og et fritak er godkjent vil det kunne bestilles deaktivering av kommunikasjonsenheten.”

Glitre Nett truer med stengning av strømmen. Etter forbrukerkjøpsloven er det nok at innvendingene mot den nye måleren ikke er åpenbart grunnløse for at Glitre Nett ikke har lov til det.

Man skal heller ikke råde el-overfølsomme til først å installere, og så heller ta ut kommunikasjonskortet etterpå om man blir syk. Det kan være alvorlig. Det fins flere eksempler i Norge på at nettkunder måtte akuttinnlegges på sykehus på grunn av blodstyrt, ekstremt blodtrykksfall etc. etter installasjon av ny måler.

Slikt kan virke urimelig og ufattelig på de fleste, men har godt fundament i forskning på feltet. At slike virkninger kan skje, bør også nettselskapene nå være kjent med. Stengningstrusselen demonstrerer derfor med all tydelighet at Glitre Nett ennå ikke har tatt inn over seg – selv etter 6 år med klagesaker, fritakssaker, tilsendt dokumentasjon og tragiske historier i media – at å eksponeres for stråling fra AMS-målere blir en del folk syke av, hva enten fra mikrobølgesenderen i den eller fra skitten strøm. – Eller så gir Glitre Nett bare blaffen og kjører på selv om NVE har gitt dem full adgang til å la gammel måler bli stående i slike tilfeller.

Som sagt: Makt, interne mål, spesialisering og isolasjon fra dem man er satt til å betjene skader og gir folk skylapper.

Hva valgte kunden etter disse truslene og villedende forklaringen?

N.N. lot seg presse til å akseptere en måler uten sender, men med skitten strøm, selv om han hadde levert korrekt fritakssøknad. Han valgte slik selv om den samme dommen som Glitre Nett viser til, gir ham rett til en måler som ikke lager skitten strøm.

Og jeg måtte råde ham til å gi seg. For ellers måtte han krevd midlertidig forføyning og deretter gått til sak for å få slått fast at Lagmannsrettens dom og anvisninger også gjelder for Glitre Nett. Hvem har vel råd til slikt?

Det er makta som rår – mens vi venter på svaret fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Vil du lære mer om skitten strøm?

Dommen fra Borgarting lagmannsrett finner du her, med de sidene avmerket med gult som spesielt gjelder fritaksordningen:

Last ned Lagmannsrettens dom  LB 2021 136295

Klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen finner du her:

Last ned Klagen til EMD

Vil du vite mer om hvordan skitten strøm oppstår og kan gi helseplager og -skader? Og om hvordan noen er mer følsomme for slikt enn andre? Du finner slikt i boka Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», 2021 (285 sider). Den bestilles som trykt bok HER,  eller lastes ned gratis her: Trykk her for å last ned boka!

 

Einar Flydal, den 19. september 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230919-AMS-Slik-lurer-nettselskapene-sine-kunder-til-darligere-helse.pdf