Miljødepartementet: En glipp? eller mer katolsk enn paven?

screenshot-16_09_2016-07_05Noen må ha sovet i Klima- og miljødepartementet (KLD). Den 15. august sendte KLD inn sitt høringssvar (bildet) til Statens strålevern i forbindelse med den pågående revisjonen av strålevernforskriften.

For å si det med Darwin P. Erlandsens ord: Høringssvaret er “kort og greit, og lett å skrive av”. Men hvor har departementet vært da dette svaret ble skrevet? På sommerferie? KLDs svar kan ikke ha vært gjennomtenkt fra departementet side, og KLD bør korrigere uttalelsen:

Under min signatur gir jeg en del referanser til forskning som dokumenterer alvorlige, skadelige konsekvenser for miljøet av dagens strålegrenser. For grenseverdiene er jo satt på et slikt nivå og utformet slik at de kun måler potensialet for oppvarmingsskader, og ikke måler det de selvsagt burde: potensialet for andre biologiske virkninger på levende liv.

Selv om KLD måtte stole fullt og helt på Strålevernets dømmekraft og føle seg bundet av lojalitetsbånd mellom departmentene, burde vel den nedenfor nevnte forskningen utløse en smule tvil, og snarere utløse en føre-var-linje enn en høringsuttalelse der man uttaler at man har ingen kommentar? For det betyr at man har ingen innvending mot at den kommende forskriften – slik det er redegjort for i Strålevernets høringsnotat – avskriver enhver praktisk sannsynlighet for at menneskeskapte elektromagnetiske felt med svakere oppvarmingsvirkning enn dagens grenseverdier, kan gi helse- og miljøskader.

Noe slikt kan jeg vanskelig se at KLD kan være bekjent av. Tvert om burde KLD sørge for at føre-var-linjen kommer tydelig på plass i den nye forskriften. Og dernest ville det vel være på sin plass med en nærmere undersøkelse fra KLDs side?

KLD sitter forøvrig med ansvaret for Produktkontrolloven – Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11. juni 1976. Den skal forebygge at produkter og tjenester medfører helseskader på mennesker og dyr, eller miljøskader i form av forstyrrelser i økosystemer.

Produktkontrolloven, og de forskrifter som lener seg til den, hviler i strålespørsmål nødvendigvis på grenseverdiene fra Statens strålevern. Så lenge grenseverdiene er slik de er, og slik Strålevernet har foreslått at de skal være i framtidig forskrift, kan ikke Produktkontrolloven fungere etter sin hensikt. Dette må det være KLDs ansvar å gjøre noe med – uansett hva Strålevernet måtte mene.

Kanskje KLD burde skynde seg å sende inn en ny høringsuttalelse? Det er ingen skam å snu. I en tid da det hver eneste uke kommer nye forskningsartikler som peker på skadevirkningene på helse- og miljø av dagens strålegrenser, er nok det eneste forsvarlige alternativ.

Men KLD har dårlig tid. Høringsfristen er 20. september. For å rekke det kan KLD få utsatt høringsfristen eller gripe til en av de ferdige malene, og heller gjøre sine tilpasninger. Det kan du også!

Einar Flydal, 16. september 2016

PS. En klage med anmodning om å revidere høringsuttalelsen er sendt til KLD i dag: eflydalkldhoringen16092016

PDF-versjon av denne bloggposten, med klagen til KLD, finner du her: eflydalkld-glippellerkatolsk16092016

Utsnitt fra Kunnskapsstatus-notatet (som du finner i sin helhet HER):

7. Skadevirkninger på dyr, insekter, fugl, liv i havet og planter

De generelle virkningene på dyrelivet kan summeres opp slik:1

forstyrret orienteringsevne, forstyrret celleutvikling, påvirket celledeling, endret immunforsvar, forstyrret reproduksjon, målbare skadevirkninger på arveanlegg (DNA), tydelige virkninger på nervesystemet, påviselig dårligere fruktbarhet, ugunstige virkninger på dyrelivet nær sendemaster.

Referansene under utfyller og bekrefter dette bildet.

 

7.1  Dyreliv generelt:

Dyrs (og menneskers) bruk av elektromagnetiske felt, populærfaglig, stor referanseliste:
Warnke, Ulrich: Bees, birds and mankind – Destroying Nature by ‘Electrosmog’, Effects of Wireless Communication Technologies Series, Kompetenzinitiative, Kempten, 2007, http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/english-brochures/. Svært omfattende referanseliste til publiserte forskningsstudier. Spesielt god (populærfaglig) innføring i fugler og insekters bruk av elektromagnetiske felt til å orientre seg, navigere og kommunisere.

Om at dyrs sanseapparat forstyrres av menneskeskapt stråling:
Balmori A (2015). Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation. Sci Total Environ 518: 58-60, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715002296

Oversikts- og enkelttudier, generelle og om ulike slags dyr (ca. 150, oppdatert sist i 2012):
https://www.scribd.com/document/63829925/Is-Electrosmog-hurting-our-wildlife-149-references

Oversiktsstudier og enkeltstudier, også om bier, fugler og planter og trær: http://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/

Oversikts- og enkelttudier, også om virkninger på tamdyr/husdyr, vilt, og insekter (mange om bier og humler):
http://www.livingplanet.be/emranimals.htm

 

7.2 Fugler og insekter:

Oversiktsstudier og enkeltstudier:
http://www.livingplanet.be/emrbirds.htm

Ny oversikt over kunnskapsstatus, spesielt om fugler:
Albert M. Manville, II, Ph.D.: A Briefing Memorandum: What We Know, Can Infer, and Don’t Yet Know about Impacts from Thermal and Non-thermal Non-ionizing Radiation to Birds and Other Wildlife — for Public Release.
July 14, 2016., http://bit.ly/Manvillewildlife Ekspertvurdering som argumenterer for strakstiltak.

Klage fra USA-miljømyndighet over at strålegrensene skader fugl:
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/us_doi_comments.pdf
Klage fra Miljøkontoret i USAs “innenriksdepartement” Ministry of the Interior til FCC (USAs kommunikasjonsmyndighet), 2014. Beskriver dagens grenseverdier som “fullstendig utdaterte og ubrukelige”. Referanser til flere studier om fugler og stråling fra mobilmaster (Se Vedlegg A).

 

7.3 Livet i vann:

Det ser ikke ut til at det fins databaser eller oversiktsartikler spesielt om fisk eller andre sjødyr. Derfor har jeg tatt med enkelte «smalere» forskningsartikler om fisk og skilpadder. Fisker og landdyr er på cellenivå ganske like, og studiene viser at de samme mekanismene gjelder.

Noen studier omhandler at visse meget svake felt kan stimulere celledeling og fremme vekst. Dette er kjent fra terapeutisk bruk av stråling og gjelder også mennesker. Det bekrefter at biologien faktisk påvirkes, selv ved eksponeringer langt under grenseverdiene.

Nirwane A, Sridhar V, Majumdar A. Neurobehavioural Changes and Brain Oxidative Stress Induced by Acute Exposure to GSM900 Mobile Phone Radiations in Zebrafish (Danio rerio). Toxicol Res 32 (2): 123-132, 2016. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27123163?dopt=Abstract Påviser en rekke adferdsmessige og biokjemiske endringer etter eksponering.

Lee D, Lee J, Lee I, Cell phone-generated radio frequency electromagnetic field effects on the locomotor behaviors of the fishes Poecilia reticulata and Danio rerio. Int J Radiat Biol 91 (10): 843-850, 2015 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26073525?dopt=Abstract Påviser at der ikke skjedde oppvarming ved bestrålingen, men at bestrålingen likevel førte til atferdsendringer hos fisken.

I.Landler L, Painter MS, Youmans PW, Hopkins WA, &Phillips JB (2015).Spontaneous Magnetic Alignment by Yearling Snapping Turtles: Rapid Association of Radio Frequency Dependent Pattern of Magnetic Input with Novel Surroundings. PLoS One 10 (5): e0124728-1-e0124728-13, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25978736?dopt=Abstract Viser at selv svake radiofrekvente elektromagnetiske felt ødelegger orienteringsevnen til nye skilpadder. Bekrefter en rekke liknende studier.

Ohman MC, Sigray P, Westerberg H, Offshore windmills and the effects of electromagnetic fields on fish. Ambio 36 (8): 630-633, 2007. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18240676?dopt=Abstract Strømmen i undersjøiske kabler skaper elektromagnetiske felt. Der fins fiskearter som bruker geomagnetiske felt til å orientere seg. Der fins også andre påvirkningsmuligheter. Der fins så langt lite belegg for at de påvirkes. Artikkelen gir oversikt over kabeltyper og typer felt som induseres og drøfter hvordan virkningene på fisk kan tenkes å være.

Wood AW, Possible health effects of 50/60Hz electric and magnetic fields: review of proposed mechanisms. Australas Phys Eng Sci Med 16 (1): 1-21, 1993. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8470993?dopt=Abstract Forfatterne undrer seg over at man finner virkninger på bl.a. fisk, når det er så vanlig at man utsettes for slike felt. (50/60 Hz tilsvarer vanlig husholdningsstrøm.)

 

7.4 Planter:

Planter har i hovedsak samme slags celler som mennesker og dyr, og kjemiske prosesser i celler, membraner, proteiner etc utnytter elektromagnetiske felt på samme måte, og er følsomme på samme måte.

Der er forholdsvis få studier. Waldmann-Selsam (2010, se under), en veteran innen denne forskningen, forklarer det med at strålevernet konkluderte at man ikke trengte flere «da ingen sikre skader var påvist», til tross for at der var solide forskningsfunn. En del studier ble gjort i Sovjet, bl.a. av skader på vegetasjon rundt det store radaranlegget i Skunda, Latvia, men disse har vi ikke funnet.

Generelt teoretisk grunnlag:
Goldsworthy, Andrew: Effects of Electrical and Electromagnetic Fields on Plants and Related Topics, Kap. 11 i Volkov: Plant Electrophysiology – Theory & Methods, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. Gir en generell teoretisk gjennomgang av mekanismer som gjør planter følsomme for (svake) elektromagnetiske felt. Omfattende bibliografi.

Oversikter og bibliografier:

http://www.livingplanet.be/emrplants.htminneholder oversikt over bibliografier og fagartikler

Waldmann-Selsam, Cornelia: Wirkungen elektromagnetischer Felder auf Pflanzen, Beobachtungen und Studien aus 80 Jahren, forskningsnotat, 2010, http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/category/forschung/ Summerer opp historien om forskning på planter, og gjengir forskningsfunn som siden 1930-tallet har påvist skader fra eksponering for elektromagnetiske felt fra radiosendere etc. Stor bibliografi.

 

Fotnote:

1  Warnke, Ulrich: Die auswirkungen elektromagnetischer felder auf tiere, forskningsnotat, 2009, http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/category/forschung/