– Lita inte på den information du själv sprider, Tone-Mette!

dendagligedosen4eflydal
Klikk HER for å lese stripen.

Kalle Hellberg, Örebro, har arbeidet 57 år med trådløs teknologi.  I høst har han utvekslet eposter med seksjonsleder Tone-Mette Sjømoen i Statens strålevern. Det begynte med at han reagerte på et svar hun skrev til meg og tre andre som hadde skrevet en artikkel om den farlige veksten i menneskeskapt stråling på dagbladet.no. Nå er dialogen deres avsluttet – med en sterk advarsel fra Hellberg:

– Och till sist en varning i all välmening till dig Tone-Mette personligen, var rädd om dig och de dina! Jag har livslång kunskap i detta ämne! Har du barn så är det synnerligen viktigt att ni i familjen inte följer Strålevärnets information och rekommendationer! Skaderisken är så mycket större än vad som påstås i de handlingar ni som myndighet delger medborgarna!

Nedenfor har du hele korrespondansen. Hellberg har sendt den ut over hele Skandinavia i sitt ukentlige nyhetsbrev. Jeg har tatt vekk epostadresser, og lagt inn noen tomme linjer for å øke lesbarheten.

Det mest bemerkelsesverdige i Tone-Mette Sjømoens argumenter i epostene er – etter mitt syn – følgende:

  1. Hun begrunner tilliten til de forskningsgjennomgangene som Strålevernet baserer seg på, med at det brukes en formell vurderingsprosess med bestemte vurderingskriterier. Men disse kriteriene er elementære for all forskningsvurdering, mens i de ekspertutredningene hun viser til er slagsiden likefullt særdeles sterk. De mange og sterke protestene fra eksperter både innen- og utenfra utvalgene som alltid kommer, tas aldri til følge. Utvalgene ender, slik Hellberg beskriver, med å stole på de snaut 15% av forskningen som ikke gjør noen urovekkende funn. Det er selvsagt ikke troverdig. Samtidig klarer bransjen, og slike myndigheter som Statens strålevern, å overdøve eller diskreditere de andre funnene.
  2. Hun hevder at dagens oppvarmingsbaserte grenseverdier for stråling er relevante for å vurdere befolkningens helserisiko fra menneskeskapte elektromagnetiske felt. Samtidig flommer forskningen over av funn som viser helseskader på alt slags liv fra slike felt uten at det skapes varme. Dagens grenseverdier er irrelevante for å vurdere skademekanismene. Det må Tone-Mette Sjømoen forventes å forstå i den jobben hun har.
  3. Sjømoen henviser til utredninger som viser at dagens eksponering fra master – ikke fra master pluss eget trådløst utstyr – ligger godt under grenseverdiene, og er blitt lavere med innføring av en ny generasjon (4G). Disse henvisningene er, utfra poengene ovenfor, dobbelt – eller skal vi si trippelt – irrelevante og samtidig helsefarlig misvisende.

Det burde være pinlig for Helse- og omsorgsdepartmentet at Strålevernet driver på slik.

Noen burde bruke forvaltningsloven og forbrukerlovgivning til å klage til Forbrukerråd, HOD, fylkesleger og sivilombudsmannen over sterkt misvisende informasjon som har betydning for folkehelsen, for individuell helserisiko, og for helbredet til spesielt ømfintlige personer (el-overfølsomme).

De burde også anmode Statens strålevern og NKOM om, slik jeg nettopp har gjort i en epost, at den siste trafikkrapporten trekkes tilbake på grunn av manglende dekning for tolkning og konklusjon, og at nettsider endres der disse formidler det feilaktige inntrykk at målingene i rapporten tyder på lavere helserisiko. Det gjør de ikke. I realiteten skjuler de en sterkt sannsynlig risikovekst som ikke fanges opp når man bruker oppvarming som målestokk til å sette grenseverdiene. “En glipp”, alternativt “forskningsjuks” kaller man slikt.

Det er dette som er bakteppet for epostene mellom radiokommunikasjonsveteranen Kalle Hellberg som har vært med på og sett det meste, og en ung seksjonssjef som er satt til å forsvare noe hun nok ikke helt har satt seg inn i – får vi håpe.

Einar Flydal, 26.9.2016

 Från: Kalle Hellberg
Skickat: 2. september 2016 09:54
Till: Tone-Mette Sjømoen, Statens strålevern
Kopia: Statens strålevern, Jon Arne Marcussen Dagbladet
Ämne: Frågor till Statens Strålevern

Hej!
Jag läste denna artikel i Dagbladet och blir lite konfunderad
http://www.dagbladet.no/kultur/mobilstraling-er-ikke-helseskadelig/61769940.

Är det inte konstigt att alla länders strålsäkerhetsmyndigheter finner att alla forskarrapporter som påvisar skaderisk anses för dåliga för att ta på allvar, medan rapporter som påstår att det inte finns någon risk anses mycket välgjorda och trovärdiga?
De flesta nationers myndigheter liksom WHO och EU följer slaviskt ICNIRP:s rekommendationer när det gäller gränsvärden för icke joniserande strålning. Myndigheter i olika nationer hänvisar alltid till andra nationers myndigheter och till WHO och EU som stöd för det egna ställningstagandet i denna sak, men alla har ju samma källa! 14 personer, vars koppling till industrin är total, bestämmer alltså hur mycket strålning vi alla Jordmedborgare ska tåla, och nivån är satt så att all trådlös teknik ska klara dessa gränsvärden. ICNIRP är också den grupp som årligen utvärderar alla forskarrapporter som är skrivna på engelska, av vilka de ”trovärdiga” sedan förmedlas till myndigheter, WHO och EU, kan det kallas för ”opartiskt”?

Ca 65% av alla publicerade forskarrapporter påvisar stor eller mycket stor skaderisk av strålning långt under satta gränsvärden, medan ca 14 % påvisar att inga risker finns (övriga visar varken eller).

De riskförnekande rapporterna är gjorda av industrin eller med pengar från industrin och det är bara dessa som myndigheterna ”litar på”, Vad säger det om kopplingen mellan myndigheter och industrin?

Medan detta fortgår, år efter år, så skadas allt fler av den elektromagnetiska strålningen och det är barnen som skadas mest, är ni på myndigheten medvetna om detta?

Undrar
Kalle Hellberg
Vd Maxicom AB
Som i 22 år har följt forskningen inom detta ämne och med nästan daglig kontakt med forskare


Från: Tone-Mette Sjømoen, Statens strålevern
Skickat: den 12 september 2016 10:44
Till: Kalle Hellberg
Kopia: Statens strålevern
Ämne: SV: Frågor till Statens Strålevern (ref. 16/00724-2)

Hei,
Viser til henvendelsen som du sendte til Strålevernet 2. september.

Det finnes helt klare kriterier som skal brukes når en forskningsrapport skal vurderes og det skal bestemmes hvilken vekt den skal tillegges. Dette går bl.a. på forsøksdesing/-metode (dvs. hvor god kontroll forskerne har på at ikke andre påvirkninger enn det som skal undersøkes spiller inn), kontroll på eksponeringsnivåer, klar beskrivelse av metoden som er brukt i forskningen osv. Når alle forskningsrapporter vurderes etter disse kriteriene, bli det noen som teller med og noen som ikke kan tillegges vekt pga. svakheter i forhold til disse kriteriene. I tillegg er det slik at når andre forskningsgrupper finner samme resultater som det som er rapportert tidligere, så står dette resultatet sterkere. En slik gjennomgang av all forskning som finnes danner grunnlaget for kunnskapsstatus innen et område.

Slik Strålevernet ser det, så støtter dagens kunnskapsstatus opp om ICNIRP sine anbefalinger. Det er ikke bare ICNIRP som gjennomgår og vurderer forskningsrapporter om elektromagnetiske felt, det finnes også andre grupper som gjør dette. Bl.a.:

· Siste rapport fra ekspertgruppen til EU, SCENIHR, finner du her: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf.
· Siste rapport fra ekspertgruppen nedsatt av den svenske strålevernsmyndigheten, SSM, finner du her: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2016/SSM_Rapport_2016_15_webb_1.pdf

Du stiller en rekke kritiske spørsmål til kobling mellom industrien, forskere og myndigheter. Det er selvfølgelig umulig for Strålevernet å bevise helt sikkert at det ikke finnes noen slik kobling, men vi ser ingen grunner til å tro at omfanget av eventuell «fusk» er større innen EMF-området enn innen andre forskningsområder.

Grenseverdiene er satt i forhold til helseeffekter, men nivåene i dagens samfunn ligger langt under grenseverdiene. Det viser bl.a. to måleprosjekter som Statens strålevern har gjennomført sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) de siste årene:
· Langtidsmålinger av radiofrekvente felt – utvikling over tid
· Radiofrekvente felt i våre omgivelser

Vennlig hilsen
Tone-Mette Sjømoen
seksjonssjef
Avdeling strålebruk / Seksjon ikke-medisinsk strålebruk
Telefon: +47 67 16 25 66; +47 920 56 702
statensstralevernslogoieposter
Telefon: +47 67 16 25 00
http://www.nrpa.no/


Fra: Kalle Hellberg
Sendt: 13. september 2016 17:01
Til: Tone-Mette Sjømoen
Kopi: Statens strålevern, John Arne Markussen Dagbladet
Emne: SV: Frågor till Statens Strålevern (ref. 16/00724-2)

Hej och tack för ditt svar! Men inte var det svar på de frågor jag ställde, är det kanske språket som ”ställer till det”?

Du anger att det är fler än ICNIRP som värderar forskningsrapporter och anger SCENIHR och SSM:s vetenskapliga råd som exempel. Det är ett konstigt, för att inte säga larvigt svar, eftersom ni vet att dessa båda grupper består av medlemmar som endera är medlemmar i ICNIRP, tar sina råd och information från ICNIRP samt att flera av dessa medlemmar har industrikopplingar. Detta vet ni! Se bilagor! [bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3] Både SCENHIR och SSM:s rådgivande grupp har ICNIRP som källa, liksom WHO och de flesta nationers strålsäkerhetsmyndigheter, precis så som jag skrev. Luktar inte detta jäv och konspiration?

Du påstår att gränsvärden är satta i förhållande till hälsorisker, det stämmer ju inte alls! De referensvärden som anges för strålningstäthet är enbart satta för att vi inte ska koka av strålningens värmepåverkan i våra kroppar och det med 50 gångers marginal, inget annat. Det är helt riktigt angivet, vi kokar inte!

Men det har inget med andra hälsoproblem att göra, biologiska skador sker av strålningsnivåer långt under dessa referensvärden, vilket jag är säker på att ni inom myndigheten också vet. Allt levande är biologiska varelser och som sådana är vi skapta att leva på en Jord utan av människan tillverkad stark elektromagnetisk strålning, vi är skapta att tåla den naturliga bakgrundsstrålningen, men inte mer. Den naturliga bakgrundsstrålningen i mikrovågsområdet ligger flera miljarder gånger lägre än den av ICNIRP rekommenderade täthetsgränsen. Självklart får det negativa konsekvenser för alla biologiska varelser.

Du anger att ni inte ser någon grund till att det förekommer ”mer forskningsfusk inom området EMF än i andra forskningsområden”. Det anser jag vara en mycket konstig inställning till forskningen, vi vet ju att det förekommer fusk inom många forskningsområden, men varför ska ni godkänna att det förekommer fusk inom EMF?
I bilagan ”Bilaga 1 Medborgarförslag 2016” finner du 112 länkar till publicerade rapporter som påvisar olika skador av strålningen, långt under gällande referensvärden. Där länkadressen är längre än en rad så måste hela länken kopieras och klistras in i web-läsaren, kortare länkar är klickbara. Dessa rapporter tillhör de som ni förkastar som ”ej trovärdiga”, trots att de är upprepade och fastställda vid publicering, varför är det så?
Jag gör bl a mätningar av strålningsnivåer, både ute i samhället och i bostäder. Jag utgår från de nivåer som den oberoende forskningen kan påvisa ger negativ cellpåverkan i våra kroppar. För närvarande ligger den funna gränsen vid ca 30 µW/m2 i täthet (Bioinitiativ Report 2012), högre än så bör inte en frisk människa utsättas för på platser man befinner sig långa stunder (i sängen, på kontoret, i skolsalen…). Men så ser inte verkligheten ut för flertalet människor. Varför utgår inte ni som myndighet från skaderisknivå i stället för som nu, värmerisknivå? Varför ifrågasätter ni inte det faktum att många olika sjukdomar hos allmänheten i stora delar av världen ökar helt i paritet till utbyggnaden av trådlös teknik?

Hur ser då verkligheten ut? Inte är det ”kul” att göra mätningar hos t ex en familj som just har förlorat sin 10-årige son i leukemi och upptäcka att en DECT-telefon har stått med kontinuerlig pulsad sändning ca 50 cm från hans kudde under hela hans korta liv. Läkarna har ingen förklaring, föräldrarna har ingen kunskap om strålningspåverkan. För mig är orsaken tydlig!

Vänliga hälsningar
Kalle Hellberg
Vd Maxicom AB


Från: Tone-Mette Sjømoen, Statens strålevern
Skickat: den 19 september 2016 09:46
Till: Kalle Hellberg
Kopia: Statens strålevern

Ämne: SV: Frågor till Statens Strålevern (ref. 16/00724-7)

Hei igjen,
I følge strålevernforskriften som Strålevernet skal forholde seg til, skal norske grenseverdier følge ICNIRPs anbefalinger. Det innebærer at norske grenseverdier justeres etter hva ICNIRP til enhver tid anbefaler. Vi er klar over at flere personer er i de samme ekspertgruppene du viser til. Det er åpenhet rundt dette, og alle vet hvem som sitter i de ulike ekspertgruppene. Strålevernet har ingen innflytelse på sammensetningen av disse gruppene.

Som nevnt over følger Norge ICNIRPs anbefalinger vedrørende grenseverdier. For høyfrekvente felt er våre grenseverdier tilsvarende som i EU. Grenseverdiene tar ikke bare for seg oppvarming, grenseverdiene relateres også til ikke-termiske effekter. Strålevernet mener fortsatt at ICNIRPs grenseverdier står seg bra også sett i lys av dagens kunnskapsstatus. Artiklene i bilaget fra Medborgarförslag om helserisiko fra PubMed er vurdert tidligere og er tatt med i vurderingen av helserisiko. Youtube-videoer, ulike opprop og informasjon fra forskjellige nettsider er ikke vitenskapelig dokumentasjon.
Det er interessant at du avviser ICNIRP, SCENIHR, SSM og WHO, men har tillit til Bioinitiative Report. Ut fra din argumentasjon og uttrykk for mistillit til myndigheter, ICNIRP og ulike ekspertgrupper er det tydelig at vi ikke blir enige om disse tingene. Vi foreslår derfor at vår diskusjonen herved avsluttes.

Siden du sier at du utfører målinger ute i samfunnet og i boliger, vil vi avslutningsvis bare nevne at vi mener det påhviler deg et ansvar for at informasjon som gis om helserisiko i forbindelse med disse målingene er basert på et helhetlig og kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag.
Vennlig hilsen
Tone-Mette Sjømoen
seksjonssjef
Avdeling strålebruk / Seksjon ikke-medisinsk strålebruk
Telefon: +47 67 16 25 66; +47 920 56 702
statensstralevernslogoieposter
Telefon: +47 67 16 25 00
http://www.nrpa.no/


Från: Kalle Hellberg
Skickat: den 20 september 2016 12:47
Till: ‘Tone-Mette Sjømoen’
Kopia: John Arne Markussen Dagbladet
Ämne: SV: Frågor till Statens Strålevern (ref. 16/00724-7)

Hej Tone-Mette och tack för ditt svar!

Jag håller med om att vi inte kommer längre i vår mailväxling. Men jag har fått svar på mina frågor och förstår att det är industrins behov av vinster som gäller i första hand. Att allt levande skadas allvarligt av strålningsnivåer långt över vad vi är skapta att tåla har då ingen betydelse.

För mig personligen är det jag ser och hör, om och av skadade människor, verklig fakta! Detta jämfört med den riskförnekelse som de av industrin betalda forskarna sprider. Jag har hittills haft kontakt med över 3000 skadade personer, som själva är övertygade om att orsaken till deras hälsoproblem är den trådlösa tekniken, några av dessa finns tyvärr inte längre bland oss.

Har du aldrig själv mött personer som säger sig vara skadade av den trådlösa tekniken? Har du aldrig själv tvivlat på den information du sprider? Det jag ser i naturen, hur även växter och djur skadas, är för mig mycket viktigare bevis för den trådlösa teknikens negativa påverkan, än de av ekonomiska skäl framtagna förnekelserapporter som myndigheter beslutar efter (se bilaga, som du gärna får utforska själv, resultatet blir precis så). Och hur mycket av ”strålningsdimman” i lufthavet bidrager till växthuseffekten?

Angående Bioinitiativ Report 2012 så är ju den en sammanställning av många forskares rapporter, som alla har det gemensamt att de funnit allvarlig skadepåverkan av strålningen långt under gällande gränsvärden. Dessa är alltså de rapporter som ICNIRP förkastar, för att de inte ”passar in” i deras agenda.

Jag avundas dig inte! Att med det faktum att ca 65% av all publicerad forskning påvisar att trådlös teknik skadar allt levande, vid strålningsnivåer långt under de av myndigheter fastställda gränsvärden, medan bara ca 14-15% inte visar denna skaderisk (den av industrin beställda och betalda forskningen). Det är dessa 14-15% som ni som myndighet ändå sprider till allmänheten som varande sanning och säkra nivåer. Sådana lögner skulle jag aldrig klara av att leva med!

Och till sist en varning i all välmening till dig Tone-Mette personligen, var rädd om dig och de dina! Jag har livslång kunskap i detta ämne (57 års arbete med trådlös teknik, varav 30 år hos Ericsson som tekniker och 22 års erfarenhet av ingående engagemang om strålningsskaderisker)! Har du barn så är det synnerligen viktigt att ni i familjen inte följer Strålevärnets information och rekommendationer! Använd inte trådlös teknik i familjen om ni inte måste, lita inte på den information till allmänheten du själv sprider i denna sak, skaderisken är så mycket större än vad som påstås i de handlingar ni som myndighet delger medborgarna! Detta kommer att uppdagas, bubblan kommer att spricka, var så säker!

Med vänlig hälsning
Kalle Hellberg
Vd Maxicom AB