Fritak fra “smartmåler” på 1,2,3

Tilføyelse 3.11. 2017: NB! Nye direktiver fra NVE gjør det ekstra vanskelig for borettslag, sameier og tette naboskap å søke fritak. Men der fins en enkel, teknisk løsning som dere bør vurdere: Få kabel mellom smartmålerne, så er problemet borte*

En ny og forbedret mal for søknad om fritak enkeltvis finner du på Smartmåler-melding fra NVE: – Bli først syk, og søk fritak etterpå! Malen finner du inne i bloggposten.

EF

———————————————————————————————————————————-

“Smartmålere” monteres nå over hele landet, tusenvis hver dag. Svært mange søker informasjon om hvordan de kan søke fritak. Det er netteieren – “e-verket” – som er pålagt å skifte ut de gamle målerne, og det er netteieren man søker til. Du får fritak fra utskifting hvis den nye måleren er til vesentlig ulempe for deg. Mest praktisk betyr det en uttalelse fra lege el.l. om at du gir uttrykk for frykt eller bekymring knyttet til å få en “smartmåler” i huset. 

Her får du den enklest mulige framgangsmåten:

 • Bestill time hos fastlegen din
 • Skriv ut følgende dokumenter som du åpner her ved å klikke:
  1. Skrivet fra NVE som gir retningslinjer for fritak
  2. EUROPAEM EMF Guidelines 2016 Den europeiske miljømedisinerforeningens retningslinjer og grenseverdier for forebygging, diagnose og behandling av helseproblemer knyttet til elektromagnetiske felt. Tilføyelse 27.6.2017: Bruk heller den nye, danske oversettelsen! Se Retningslinjene fra EUROPAEM om EMF er oversatt til dansk!
  3. Kunnskapsstatus-notat som gir en enkel oversikt, også over forskningskilder
 • Kopier Brevet til din nettleverandør som du finner nedenfor. Kopier det inn i tekstbehandleren din. Fyll inn rett tekst der det står STORE BOKSTAVER, og endre teksten der det trengs. Skriv det ut i to eksemplarer.
 • Lever alle utskriftene til fastlegen. Be legen om en legeattest som inneholder følgende punkter (som du har kopiert og skrevet ut):1) at du anser “smarte målere” med trådløse sendere eller som sender via strømnettet for å være en godt nok dokumentert unødig helserisiko til at du vil unngå den, og at du derfor anser en “smart måler” som en vesentlig ulempe i helsemessig forstand for deg selv og din husstand såvel som for besøkende og naboer,
  – og – alt etter hva som stemmer for deg og dine:
  2) at du hevder at du har merkbare plager fra mobiler, trådløse nettverk, “skitten strøm”, ladere, lysstoffrør, sparepærer, induksjonstopper, sterke elektriske felt, sterke magnetfelt. (Du er i så fall i samme båt som et sted mellom 10 og 50% av befolkningen. Ingen vet hva som er reelle tall, men det er betydelig og klart stigende.)
  Du ønsker derfor å unngå å eksponeres unødig, ettersom eksponering i henhold til internasjonalt anerkjent ekspertise (EUROPAEM EMF Guidelines) kan framkalle større ømfintlighet og/eller helseskader på sikt.
 • Ta kopier av legeattesten og brevet til nettleverandøren. Send inn signerte originaler av brevet og legeattesten til nettleverandøren, og legg ved de tre vedleggene du skrev ut. Vent på svar. (Du kan eventuelt skanne legeattesten og sende alt som epost.)

Lykke til! Husk å dele denne nettsida dersom du syns det er en god idé å søke fritak.

Dersom legen din er i tvil om hva han eller hun skal skrive, kan du henvise til et skriv fra NVE der det heter: “…det er tilstrekkelig at f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS [automatiske målersystemer, dvs “smartmålere”, EF].
NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive i praktiseringen av forskriften § 4-1 bokstav a) og b). Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler. Dette kan også gjelde kunder som nekter nettselskapet tilgang til eksisterende måler.” (Full tekst HER)

Legen behøver altså ikke gå god for din vurdering av helserisikoen.

Dersom du ønsker flere detaljer om å søke, så finner du mine gamle og mer omstendelige beskrivelser HER.

Mer om elektromagnetiske felt og helsepåvirkning finner du i andre bloggposter her på bloggen (alltid med forskningsreferanser), og på nettsidene til interesseorganisasjonene FELOFolkets strålevern og helsesektorens fagetat uten medisinsk kompetanse – Statens strålevern. Men den enkleste og mest oversiktlige første orienteringen får du ved å bla i Kunnskapsstatus-notatet. Der finner du også “alt som fins” av solide forskningsdatabaser om elektromagnetiske felt og helsevirkninger.

 

Einar Flydal, den 3. februar 2017

PDF-versjon: eflydal-slikfardufritakfrasmartmaler

 

Brevet til din nettleverandør:

Kopiér teksten inn i tekstbehandleren, fyll inn og rett opp, og skriv ut i to eksemplarer. Ta med ett eksemplar til til legen til orientering.

 

NAVN
BOLIGADRESSE
POSTNUMMER STED
Målernummer: MÅLERNUMMER
Til NETTLEVERANDØRENS NAVN
NETTLEVERANDØRENS ADRESSE (DU FINNER DET PÅ SISTE REGNING)

STED OG DATO

Søknad om fritak fra installasjon av “smartmåler”

Jeg søker herved om fritak fra installasjon av smartmåler fordi en slik måler vil være en unødig helserisiko og dermed utgjøre en vesentlig ulempe for meg selv og min husstand, såvel som for besøkende og naboer, vil og utgjør en unødig miljøgift i omgivelsene. Forskningsbaserte referanser på dette er vedlagt.

DETTE AVSNITTET STRYKES/ENDRES SLIK DET PASSER: Selv har jeg klare plager når jeg eksponeres for visse typer elektriske felt, f.eks. fra mobiler, trådløse rutere eller “skitten strøm”.

Ovenstående tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige.

For å slippe diskusjoner og unødig korrespondanse om saken tar jeg med følgende:

Jeg er fullt klar over at “smarte målere” sender med langt svakere sendestyrke (effekttetthet) enn mobiler, og at de ikke sender kontinuerlig. Men jeg er også klar over at de sender til alle tider på døgnet, og at de sender sterke pulser, uansett om de benytter WiFi, mobilt bredbånd eller sender via strømnettet. Slik pulsing er i praksis og i forskning gjentatte ganger konstatert å være sterkt bio-aktivt. Dette dokumenteres f.eks. i retningslinjene og grenseverdiene fra den europeiske forening for miljømedisinere, EUROPAEM. Se vedlagte dokumentasjon.

Jeg viser også til at det foreligger sterke oppfordringer både fra Europaparlamentet, fra forskere verden over, og fra talløse medisinske konferanser om snarest å få satt ned statlige grenseverdier for mikrobølget stråling vesentlig av hensyn til almen helse, til el-overfølsomme og til miljøet generelt. Jeg er også kjent med at WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølget stråling som “2B mulig kreftfremkallende for mennesker”. Se vedlagte dokumentasjon.

Jeg er fullt klar over Statens strålevern, helsesektorens faginstans, hevder at forskningen ikke påviser slik helserisiko, og at mikrobølget stråling fra “smartmålere” er langt under gjeldende grenseverdier og derfor ufarlig. Men jeg er også kjent med at disse grenseverdiene baserer seg på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, som kun skal beskytte mot akutt oppvarming og hallusinasjoner, og at disse grenseverdiene baseres på oppvarmingspotensiale, slik at virkningene av lavfrekvent pulsing ikke fanges opp. Jeg er også kjent med at de “forskningsgjennomgangene” som fortsetter å legitimere disse grenseverdiene, er under meget sterk faglig kritikk. Se vedlagte dokumentasjon.

Dersom det skulle vise seg at jeg eller andre i min husstand eller besøkende får plager eller skader som kan knyttes til “smartmålere” som blir installert i nærheten av min bolig, forbeholder jeg meg retten til i ettertid å kreve at de målerne som må regnes å medvirke til plagene skiftes tilbake til målere uten trådløse sendere kostnadsfritt. Jeg forbeholder meg også retten – eventuelt sammen med andre som rammes – til å kreve erstatning for påførte helseskader eller unødig helserisiko. Dette gjelder også for de konsentratorer (“samleantenner” og antenner i nettleverandørens koplingsbokser) som nettleverandøren får satt opp.

Jeg ber om tilbakemelding snarest.

Med hilsen
NAVNET DITT
Vedlegg til brevet:

Skrivet fra NVE
Legeattest
EUROPAEM EMF Guidelines
Kunnskapsstatus-notat