“Smarte målere”: et gjør-det-selv-skriv til dine med-beboere

Flere kontakter meg om situasjonen i borettslag og sameier: Det er jo ikke nok å få fritak fra utskifting av egen måler når målerne til naboene står like ved og stråler videre. Det var derfor jeg skrev en egen bloggpost om nettopp den situasjonen (16.03.2017). Jeg har mottatt et skriv fra en som har forsøkt å reise saken på årsmøtet i sitt sameie. Hun sendte ut skrivet på forhånd til alle sine med-beboere. Skrivet stilles herved til disposisjon – så har du et utgangspunkt for skrivet du kan lage til sameiet eller borettslaget der du bor. Det er like aktuelt for vannmålere.

Skrivet er informativt, men noe krevende til slik bruk, og det mangler et klart forslag i vedtaks form. Men det kan du ordne opp i selv, slik at det passer i ditt sameie / borettslag!

Og husk: Saken gjelder ikke bare strømmålere. “Smarte” vannmålere er under montering i flere kommuner. De står også og sender, om ikke fullt så ofte, så likefullt mange ganger per minutt hele døgnet for at en servicebil skal kunne kjøre forbi en gang per måned eller noe slikt og snappe opp målerdata i fart. Altså en tåpelig løsning som betyr ren forsøpling av eteren – fordi ingen sa ifra at ren luft, uten sterke elektromagnetiske pulser, faktisk er en knapp ressurs.

Her har du skrivet. Du kan laste det ned i Word-format sist i teksten.

Einar Flydal, 31.03.2017

 

Info til sameierne og leietakerne vedrørende punkt på dagsorden om de nye digitale, trådløse smartmålerne, AMS:

Forslag om at sameierne bestemmer å unngå “smartmålere”

Jeg håper dere vil bruke tid på å lese alt dette!
Staten, ved Olje og energidepartementet samt NVE, Norges vassdrags- og energidepartement har pålagt alle landets nettselskaper å skifte ut strømmålerne med de nye digitale innen 01.01.2019. Arbeidet er godt i gang. De som skal skifte ut hos oss er Hafslund Nett. Ifølge nettsiden til Hafslund Nett skal de være ferdig i Oslo innen sommeren.Navnet på måleren som Hafslund installerer er Aidon. En automatisk strømmåler er en liten datamaskin med en radiosender som installeres i sikringsskapet for å overføre data til elverket.

Begrunnelsen for å skifte ut måleren er effektivitet i måleravlesningen og kontroll med forbruk. Avlesningen vil ifølge nettselskapet skje en gang i timen. (Se forøvrig nedenfor EMF Consult). Vi slipper å lese av selv. Forbruket vil automatisk bli sendt, og vi vil få melding, en gang i timen, om vårt forbruk. Det vil bli lettere å kontrollere og regulere forbruk.

Firmaet EMF Consult har laget et “Åpent notat om AMS målere”:

«AMS målerne stråler betydelig mer enn oppgitt…. Målingene viser at disse AMS installasjoner sender et kort radiosignal 70-90 ganger i minuttet (dvs med mindre enn 1 sek mellomrom) – døgnet rundt. Dette er langt hyppigere enn det som hittil har vært informert om… Målerne benytter et såkalt maskenett for overføring av data. I slike maskenett er det intern kommunikasjon i tillegg til overføring av selve målerdataene….Vi har målt en overraskende høy intern aktivitet i radionettverket… Strålingen fra AMS Installasjonene er langt mer omfattende enn det sin tidligere har vært opplyst.” (Notat fra EMF Consult ved Jostein Ravndal, Stavanger 14.03.2017.)

Til forskjell fra andre strålekilder vi har hjemme, f.eks. rutere, kan AMS ikke slås av. Den sender natt som dag. Mer om pulset stråling senere i dokumentet.

Grenseverdier

Problematikken rundt de trådløse smartmålerne dreier seg nå i hovedsak om grenseverdier for når stråling er skadelig. Det er det store spørsmålet. Og det er rundt fastsettelse av grenseverdier at uenighet oppstår. Våre myndigheter NVE, Statens Strålevern, Folkehelseinstituttet, følger internasjonal standard fastsatt i slutten 1990-årene. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som er en privat stiftelse med nære bånd til trådløsbransjen, laget sitt forslag til retningslinjer der de fastsatte grenseverdien for ulike frekvensområder. ICNIRP satte grenseverdien 10 W/m2 i frekvensområdet for GSM 1800, og denne grensen brukes også til frekvenser i nærheten, altså til det meste av det vi snakker om som mikrobølget stråling. Grenseverdiene ble satt slik at de skulle beskytte mot forbrenning og mot skadelig oppvarming av levende kropper, dyr og mennesker. Det var f.eks. en tid mye snakk om “varme ører” ved mobilbruk som et varselsignal. En rekke ulykker med forbrenninger fra militære radarer var en del av bakgrunnen. ICNIRP valgte å underkjenne det store forskningsmaterialet som alt fantes den gang, og som fant langtidsvirkninger selv ved eksponering som var langt svakere enn de grenseverdiene som ICNIRP foreslo.

Jeg ønsker å informere om at annen tung ekspertise har anbefalt ganske andre og strengere grenseverdier, satt ut fra føre-var-prinsippet. Føre-var i forhold til biologiske skader og sykdommer. Slike strengere verdier er satt av en rekke land og regioner (se grafikk i “”Smarte strømmålere”: Hvordan kan “så lite stråling” være et problem?).

Ved å sette langt strengere grenser enn USA og de nærmest allierte har mange land gjort tiltak for å beskytte befolkningen.

«Elektrotåka skaper sykdom – og vi vet hvordan»

Jeg ønsker også å informere om at der fins omfattende forskning de siste årene vedrørende biologiske virkninger av langt svakere elektromagnetisk stråling enn gjeldende grenseverdier, og at hovedtyngden av forskningen finner slike virkninger. Og det er her problemet ligger. Det offentlige avviser at de elektromagnetiske partiklene i radiobølger kan skade biologisk ved slike styrker. Man har ment at partikler ved frekvenser lavere enn lys har for lite energi til å skade. I 2013 kom ett av flere gjennombrudd i forskningen på dette punktet. Det ble dokumentert at felt av partikler har nok energi til å åpne kalsiumkanalene i celleveggene, og når dette skjer over tid, fører det til betennelse og en rekke sykdommer, blant annet DNA-brudd og dermed økt kreftfare. Og dette skjer ved lave strålingsverdier. Men denne kunnskapen har ikke medført at det offentlige har endret synet på grenseverdier. De fastholder verdien satt på 90-tallet og at lavere stråling ikke er farlig, se f.eks. nettsiden til Statens Strålevern om smartmålere, AMS.

Celleforstyrrelser

Cellemedisiner og genetiker professor Martin Pall fikk i 2013 den ære å bli plassert på Global Medical Discovery sin liste. Han ble satt på listen på grunn av sin forklaring på slike viktige celleforstyrrelser. Han forsket på mekanismene bak felles årsaker til “uforklarte sykdommer” så som hjerterytmeforstyrrelser, plutselig hjertedød, kronisk utmattelse (ME), svekket immunforsvar, fibromyalgi, post traumatisk stress, økte DNA brudd og dermed kreft.

Dette står på baksiden av en DVD som ble laget etter at Martin Pall hadde vært i Oslo i oktober 2014. Du finner den her på YouTube (norsk tekst). Eller søk på “Elektrotåka vårt nye miljøproblem”. I http://einarflydal.com, Einar Flydals blogg, finner du også et intervju med Martin Pall: Prof. Martin Pall – Elektrotåka skaper sykdom – og vi vet hvordan. Det handler om som jeg har nevnt ovenfor, hvordan felt av elektromagnetiske partikler påvirke prosesser i cellekjernen ved å åpne kalsiumkanalen. Det kan skape betennelse og også DNA-brudd og annet.

I notatet Kunnskapsstatus: Menneskeskapt stråling truer livsmiljøet finner du samlet referanser til forskningsartikler om virkninger av elektromagnetisk stråling. Innledningsvis skriver Einar Flydal at det finnes langt over 30.000 artikler å velge mellom. I “Kunnskapsstatus” er bare en ørliten del med.

Funnene til professor Pall, og etterhvert mange andre, bringer oss tilbake til spørsmålet om grenseverdier, grensene for når stråling blir farlig. Det forskningen viser, er at selv ganske lave stråleverdier skader. Det gjelder derfor å holde totalbelastningen nede. Ut fra ny kunnskap har andre fagfolk forslått andre og langt strengere grenseverdier. «… anbefalingen fra tyske Baubiologie, fra EUROPAEM 2016 m fl, og anmodningen fra Europarådet om hasteinnføring av nye grenser, og oppfordringen fra forskere til FN ligger i en helt annen klasse: maks 1000 mikroWatt/m2, og mange mener at det er altfor mye for f.eks. i soverom.” skriver Einar Flydal i nevnte bloggpost 27.3. (Se grafikken i bloggposten, samt tabell som gjengir anbefalinger fra EUROPAEM, den europeiske forening for miljømedisinere). For eksempel i regionen Saltzburg, Østerrike, har myndighetene bestemt lagt seg så lavt som 1 mikroW/m2 som mål innendørs, og 10 mikroW/m2 utendørs (riktignok en ambisjon de ikke klarer å nå i selve byen).

Digital pulset stråling

Tilbake til AMS, altså de “smarte” målerne. Professor Pall sier om AMS: «”Smarte strømmålere” bør ganske enkelt avskaffes, for de bruker mikrobølger med korte høyintensitetspulser. Det er gjort forsøk med nanosekund-pulser, altså pulser på en milliarddels sekund, som tilsvarer en mikrometers bølgelengde – det gir infrarød stråling. Vi vet at slike pulser kan være svært skadelige og at skaden skjer gjennom aktivering av kalsiumkanalene. Og vi vet at aktiveringen fortsetter lenge etter at de pulserende signalene har opphørt. Det har vært kjent i over 30 år at de korte mikrobølgene pulser kan forårsake massiv skade i celler. Forsøk er gjort med eksponering av unge rotter som er blitt utsatt for serier av pulset stråling med ytre karakteristikk lik den som lages av “smartmålere”. Når disse rottene ble middelaldrende, gikk de inn i en Alzheimer-lignende tilstand.» Fra «Prof. Martin Pall: -Elektrotåka skaper sykdom – og vi vet hvordan.»

Den nevnte retningslinjen fra European Academy for Environmental Medicine (EUROPAEM) – “EUROPAEM EMF Guidelines 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses”‘ – lister opp 25 tilstander, plager og sykdommer som er relatert til elektromagnetiske felt (EMF). Du finner hele retningslinjen HER.

Grunner til å søke fritak for installasjon av AMS

  • Smartmåleren (type Aidon) sender døgnet rundt med 70 til 90 sendinger per minutt
  • Den sender i brå digitale pulser (motsatt analoge som vokser og avtar gradvis)
  • Rekkevidden av strålingen er 250 til 500 meter i by, 10 kilometer i åpent lende
  • Den ikke kan slås av

Om vårt sameie velger å installere AMS, vil det innebære at hvert hus får seks smartmålere i oppgangen. Altså stråling fra seks kilder tett på, samt stråling fra de andre husene.

I tillegg har vi i nærmiljøet alle mobilmastene i nærheten som bidrar til den generelle “elektrotåka”. Med AMS vil vårt innemiljø bli forringet. Strålingen fra de seks i oppgangen kommer i tillegg. Vi lever i samfunn med mye elektromagnetisme over alt. Beskyttelse av befolkningen burde ha høy prioritet.

Min konklusjon er at vi bør søke fritak. Det må gjøres individuelt, men vi kan med fordel organisere det som en felles sak: NVE sier man kan søke fritak dersom “installasjon er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker” (brev fra NVE TIL FELO 14.03.2012) I brev av 07.12.2016 fra NVE heter det “NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive i praktiseringen av forskriftene § 4-1 bokstav a) og b). Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi midlertidig fritak…” I brev fra Hafslund av 30.10.2015 heter det “For anlegg med målere plassert i fellesrom/skap, kreves det legeerklæring fra minimum en bruker og skriftlig samtykke fra de andre kundene om at de ikke ønsker at det skal installeres automatiske strømmålere.”

Fritaksgrunner kan være:

  • Frykt for dataovervåking og at data skal bli misbrukt
  • Frykt for helserisiko
  • El-følsomhet
  • El-overfølsomhet

Se f eks avisartikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad, 08.02.2017, av Bjørn Inge Rødfoss “Kan si nei til ny strømmåler av frykt for overvåking“.

Dette er fritaksgrunner når det innebærer «vesentlig ulempe for sluttbruker». HafslundNett krever at dette må dokumenteres ved legeerklæring, mens NVE ikke gjør det, men nevner legeerklæring som eksempel på tilfredsstillende dokumentasjon. Å vise til retningslinjer som EUROPAEM 2016, som viser til helserisiko ved slike strålingsnivåer, skal være nok utfra de retningslinjer som HafslundNett har fått fra NVE.

Nå er det et problem at mange leger ikke er orientert om helserisiko ved elektromagnetisk stråling. Og i tillegg at det offentlige sier at strålingsnivået fra AMS ikke er farlig. Se Statens Strålevern. Men da må legen rett og slett få informasjon i form av henvisning til forskning. Ved søknad om fritak kan man legge ved brevet fra NVE til FELO av 07.12.2016 “Om dispensasjon fra kravet om installasjon av AMS-måler», sammen med legeerklæring og eget følgebrev. Søknaden sendes til Hafslund Nett enten i papirutgave eller på nett. Den gamle måleren blir stående som før. Nettselskapet installerer så fort du vil om du ombestemmer deg.

Det jeg vil foreslå er at vi jobber sammen om å få fritak. Med henvisning til brevet fra Hafslund av 30.10.2015 om målere plassert i fellesrom kan vi søke sammen. Våre sikringsskap står i trappeoppgangen. Trappeoppgangen er fellesrom. Vi trenger at minimum én person i huset får legeerklæring og at de andre gir skriftlig samtykke om at de godtar at ny måler ikke installeres.

_____________, beboer

 

Kilder til informasjon:

Statens Strålevern sine nettsider
Hafslund Nett sine nettsider
“Kunnskapsstatus ver. 1.02”, notat av Einar Flydal
Pubmed (database for medisinsk forskningslitteratur)
einarflydal.com (innholdsrik blogg), http://einarflydal.com
EUROPAEM 2016 Guidelines on EMF (retningslinjer fra europeiske miljømedisineres forening)
FELO – forening for eloverfølsomme, http://felo.no
Folkets strålevern, http://stralevern.org

Dette dokumentet i Word-format: Gjør-det-selv-info-til-sameiere